Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES

 

 1. aprīlis

Smiekli ir veselīgi – smejies vesels. Priecājies par dzīvi – tā ir Dieva dāvana tev! Tavs dzīvesprieks vairo tavu un arī pasaules skaistumu.

Ass prāts ļauj saprast humoru. Smiekli atraisa ķermeņa šūnas. Atjautība – tā ir gudrības pazīme.

Lai atrastu draugus, ir jāpietuvojas tiem. Lai saprastu draugus, ir jārunā ar tiem. Lai uzticētos draugiem, ar tiem kopā ir jāstrādā.

Sapņi dod iespēju palūkoties uz dzīvi arī no citas puses.

 

 1. aprīlis

Lai ikkatra tava diena sākas ar lūgšanām un svētībām! Cik cilvēks ikdienā lūdz, tic un uz Dievu paļaujas, tik viņš arī saņem.

Jo tas, kas ir izveidojis saikni ar savu garu, ticībā var saņemt arī dievišķo gudrību un atziņu, kas vairo viņa laimi un atvieglo pasaulīgo dzīvi.

Ja esi ko labu iesācis – noved to līdz galam! Cilvēka stiprums ir viņa gars. Un gara spēku mēs gūstam vienīgi no Dieva, no Dzīvības Gaismas.

Katrai dienai lai ir sava ēdienkarte – tavs organisms mīl dažādību. Tikai pilnvērtīgs uzturs spēj tev dot vajadzīgo enerģijas daudzumu.

 

 1. aprīlis

Ar draugiem un tuvākajiem sirdī runā ik dienu – tā tu būsi ar viņiem.

Dieva Vārds stāv pār visu radīto. Tas darbojas ar radošo un valdīšanas spēku. Dieva Vārds nonāk paredzētajā vietā kā likums. Un Dieva gribu rada un piepilda.

Vārdam patiesi ir liels un paliekošs spēks. Vārds pirmsākumā top garā. Ja cilvēkam ar savu debesu ķermeni ir cieš saikne, tad garā dzimušais vārds nonāk līdz runas centram un tiek izteikts pasaulē.

Jaunībā cilvēks pūlas sevi iepazīt, pusmūžā – sevi sagraut, bet vecumdienās – uzsākt godīgu dzīvi. Vai nav par vēlu?

 

 1. aprīlis

Ja tevī mīt mīlestība – dalies tajā ar citiem, un tu saņemsi gara augļus.

Cilvēks mīlestībā atdzīvojas, un arī apkārtējā telpa ar to top piepildīta. Mēs elpojam Dieva mīlestības augļus un mūsu miesa uzzied. Mīlestībā ikkatra šūniņa svētlaimē smaida, un tā ir jābūt ik mirkli.

Cilvēka dzimšanas mirklī savienojas trīs – miesa, dvēsele un gars. Mīlot, lolojot savu miesu, mēs iemīlam arī savu dvēseli un garu.

Lai ieraudzītu pasaules skaistumu, jāieskatās pietiekami dziļi. It visā vajadzīga pacietība un uzmanība. Daba ir bezgala pilnīga!

Ir jāiemācās izmantot visu, ko mums dod gadalaiki – ar savu skaistumu, ritmu, pārsteigumiem un iespējām. Dievs ir it visā – akmenī un kokā, stādā un ziedā, dzīvniekā un ikkatrā mūsu šūnā. Mums atliek vien pilnvērtīgi, pēc Dieva likuma, dzīvot dzīvi.

 

 1. aprīlis

Jau šodien lai tava seja staro gaismā – tu atvēri sirdi Kristum.

Gara sirds ir ticības avots, kura spēkā cilvēks sāk ticēt Dievam, iemācās atšķirt labu no ļauna un sāk saprast Dieva Derības vārdus.

Atrodi laiku pats priekš sevis, lai sadraudzētos ar savu garu. Tieši cilvēka garā ir vislielākā bagātība, kas viņam pieder.

Mīlestībā cilvēks atrod sevi un Dievu.

Kāds ir tavu skaisto vārdu krājums?

 

 1. aprīlis

Savas visdziļākās domas atklāj tikai Tam Kungam – Viņš tevi apskaidros un vadīs. Dievs ir Patiesība, un Viņā mīt Patiesība.

Cilvēkiem ir tieksme noslēpumus izzināt. Dzīvē ir svarīgi iemācīties tos saglabāt. Tas pasargās no daudzām problēmām.

Vislielākais klupšanas akmens ticības ceļā ir grēks. Padarīts grēks ieiet cilvēka dvēselē un to iecietina, tas nozīmē – dvēseles smalkās šūnas iegūst paliekošu grēku ar visām tā sekām.

Lūdz par savu grēku piedošanu, un tu tapsi šķīstīts.

Kādas ir tavas labākās īpašības, kādas – vājās?

 

 1. aprīlis

Nevajag sevi lutināt – ja miesa izlaižas, ir grūti to savaldīt.

Grēks cilvēkā rada sekas – dažādas slimības, dzīves grūtības, dvēseles sāpes, prāta aptumšošanos. Sirdsapziņa par grēka esamību mums pasaka priekšā. Prāts tai iestājas pretī.

Tēvreize ir Svētā katras dienas lūgšana. Tēvreize atver vārtus pie Dieva un dod svētību visai dienai. Dieva Vārds stāv pār visu radīto.

Netaisnība var novest līdz izmisumam. Visvairāk uztraucas tieši tas, kurš melo.

 

 1. aprīlis

Pilnība ir atrodama vienīgi Dievā. No Viņa gudrības katram tiek dota iespēja smelt. Vispirms ticībā ir jāatver sirds uz Jēzu Kristu un jāiemācās patiesa Tā Kunga bijāšana. Dievs Savu gudrību uztic tam, uz kuru var paļauties.

Iemācies dažreiz atteikties no sātīga ēdiena, tad tevi baros eņģeļi. Ēst vajag nedaudz mazāk, nekā gribētos. Pārmērīga ēšana novārdzina.

Uzsākot strīdu, ir jārēķinās, ka tas var beigties slikti. Labāk nestrīdēties, brīdi paklusēt un tad mierīgi aprunāties.

Kāds ir tavu labo vārdu krājums?

 

 1. aprīlis

Tēvreize atver vārtus pie Dieva un dod svētību visai dienai.

Lūgšana lai ir sirdsšķīsta saruna ar Dievu, kas tikai lūdzējam un Dievam zināma un dzirdama. Lai ir kā visskaistākais svētbrīdis, kad uzrunājam mūsu Tēvu ar Tēvreizi un Dēlu – ar savu lūgumu.

Cik cilvēku, tik arīdzan uzskatu – turies pie savas sirds gudrības. Dievs Savu gudrību uztic tam, uz kuru tiešām var paļauties.

Lai pārvarētu šķērsli, ir jātic, ka tas izdosies jau ar pirmo reizi.

 

 1. aprīlis

Ja tu gavē, tad gavē Dievam par godu. No Viņa tu visu saņemsi.

Dievs ir pilnīgs un gavēšanas dienā cilvēku tuvina Savai pilnībai. Gavēsim Dievam par godu un veidosim savu miesu skaistu un visiem tīkamu!

Gars var pilnveidoties un augt tikai tad, ja cilvēks meklē ceļu pie Dieva un sava gara.

Ticības spēkā tu vari tapt dziedināts.

 

 1. aprīlis

Tava dvēsele taps tīrāka, ja lūgsi grēku piedošanu.

Miesas spogulis ir acs. Jo vairāk grēku cilvēks ir darījis, jo vairāk acis aptumšojas un nedod vairs gara spīdumu.

Cilvēks savu grēku no Dieva noslēpt nevar. Katrai dienai ir savs smagums, tas vienkārši jāpārvar – Dievs tev palīdzēs. Dievs uzliek pārbaudījumus, kas cilvēkam ir pa spēkam.

Lai pabeigtu iesākto, jābūt centīgam, pacietīgam un mērķtiecīgam.

 

 1. aprīlis

Iemācies saklausīt sirdsbalsi – tā tev dos labu padomu.

Eņģeļi patiesi spēj aplaimot cilvēkus ar prieku, mieru un mīlestību. Tie dāvā drošības sajūtu un ziņu, ka mēs neesam vieni. Eņģeļi mūs vada uz dievišķo.

Gars un dvēsele cilvēkā var uzziedēt vienīgi Dieva spēkā. Garā stipra cilvēka iekšējais skaistums neapturami laužas uz āru.

Ja kādreiz pietrūkst drosmes – paļaujies uz Dievu un likteni.

Kādas gara bagātības tu vēlies iegūt?

 

 1. aprīlis

Gars cilvēkā var pilnveidoties un augt tikai tad, ja cilvēks sāk meklēt ceļu pie Dieva un pie sava gara. Dabā pēc garās ziemas pavasaris atnāk kā pilnības pārsteigums. Plaukstoša koka lapās ir jaušama Dieva radošā darbība. Arī cilvēkā ir reāls pavasaris ar radošu spēku pieplūdumu un plaukstošu sirds ziedu dārzu. Sēsim sevī Mūžīgo pavasari!

Lūgšanas lai ir sirds sarunas – to nekad nevar būt par daudz. Dieva Vārds nonāk paredzētajā vietā kā likums, kas Dieva gribu piepilda.

Ja cilvēki pasaules likumus veidotu pilnīgi no jauna saskaņā ar Dieva Derību, tad cilvēce mainītos uz labu.

 

 1. aprīlis

Mīlestība ir dziedinoša, tā ir radoša un darbīga. Mīlestība spēj uzziedināt cilvēka miesas šūniņas, un tad var arī sajust sava gara klātbūtni. Mīlestība paceļ dzīvīgumu un dāvā bezgalīgas iespējas.

Katrai dienai tiek doti trīs galvenie uzdevumi – tie var būt arī nemanāmi. Svarīgākais – nepalaist garām nozīmīgākos savas dzīves mirkļus.

Par tavu gudrību lai spriež citi. No sirds to dāvā cilvēkiem, un pateicība nekavēsies.

 

 1. aprīlis

Neatkāpies savā ticības ceļā, tad tu drīz iepazīsi laimi.

Ticīgais iemantos dzīvību un dzers no Dzīvības avota, bet neticīgais sevi pazaudēs un viņa dzīvība tiks izdeldēta mūžīgās ciešanās.

Cilvēkam pašam jārūpējas, lai viņš būtu vienots sevī. Dieva gudrība ir neizsmeļama. Tai vienmēr būs mūžīgs turpinājums.

Modi rada cilvēki un maina to, kā tiem šķiet izdevīgi. Svarīgi ir atrast patiesās vērtības.

 

 1. aprīlis

Svētā Gara ienākšana ir garīgās atdzimšanas sākums. Ar to pašu mirkli cilvēks plašāk un dziļāk sāk uztvert dzīves būtību un nostājas uz pareizā ceļa.

Vairo sevī mīlestību – tā atvērs tev gara augļus. Mīlestība ir kā dzīva elpa, kas atmodina visus locekļus, dara cilvēku maigu un atraisītu.

Cilvēku vidē ir jāmāk par sevi pastāvēt. Dabā tu vari būt tāds, kāds esi.

 

 1. aprīlis

Tieši labestība cilvēku pietuvina Dievam un cilvēkiem.

Kristīts cilvēks izteikti atšķiras no nekristītajiem ar gaismu acīs, ar skaidrāku sirdi un prātu, ar devīgumu un mīlestību.

Neaprunā un nenosodi otru, lai neapgrēkotos. Citu cilvēku aprunāšana noved pie tā, ka dvēsele apaug ar grēku. Labāk lieki nepļāpāsim un runāsim tikai pēc būtības!

Spriedums par otru cilvēku jāatstāj Dieva ziņā.

Ticība saviem spēkiem tuvina uzvaru. Jāatceras, ka mūs vērtē pēc padarītajiem darbiem.

 

 1. aprīlis

Vairo sevī mīlestību – tā atvērs tev gara augļus.

Tava dvēsele taps tīrāka, ja lūgsi grēku piedošanu. Sirdsapziņa par grēka esamību pasacīs priekšā – uzticies tai!

Mīlestība ir Dieva dāvana, kas cilvēkam ik mirkli jāpapildina ar neviltotu sirsnību, ar spēju nesavtīgi dot un otra labā it nekā nežēlot. Mīlestības spēkā pasaule atgūst īstās krāsas, smaržas, skanējumu un jēgu. Dzīvot spējīga ir abpusēja mīlestība.

Mīlestības patīkamās izjūtas aizsniedz sirds dziļumus un paceļ cilvēku debesu augstumos.

 

 1. aprīlis

Ieklausies pavasarīgajās putnu balsīs! Reizēm arī tava dvēsele dzied. Cilvēks var būt laimīgs ik mirkli, ja mīl Dievu un savus tuvākos. Sava gara izaugsmei mēs tuvojamies ar ik mirkļa lūgšanām.

Eņģeļi ir Dieva radības. Eņģeļi iemieso sevī septiņus pamatprincipus- mīlestību, spēku, šķīstību, uzticību, gudrību un spēju nest dievišķo būtību.

Par ko tu runātu ar savu sargeņģeli?

 

 1. aprīlis

Cik cilvēku, tik arīdzan uzskatu – turies pie savas sirds gudrības.

Cilvēka atdzimšanas pamatā ir viņa mīlestība uz Dievu un savu tuvāko. Kā puķe nevar augt un uzziedēt bez ūdens, tā cilvēks nevar atdzimt bez mīlestības.

Neatkāpies ticības ceļā, un tu drīz iepazīsi patiesu laimi. Ticīgajā Dieva gudrība ir gatava ienākt, bet tas vēl jānopelna ar labiem darbiem.

Ikdienā centies būt garīgā saiknē ar daudziem – un tu būsi laimīgs.

Kam tu vēlētos palīdzēt?

 

 1. aprīlis

Vispirms lūgšanas un darbi nosaka, cik lielā mērā mūsu miesā var ienākt Svētais Gars un tad mīlestība – tā paver ceļu Dieva darbībai mūsos. Ticībā ir jāatver sirdis uz Jēzu Kristu un jāiemācās patiesa Tā Kunga bijāšana.

Svarīgi ir iemācīties izmantot visu, ko dod gadalaiki – ar savu skaistumu, ritmu un iespējām.

Savas vēlmes pieraksti – rakstītais sasniedz Dievu – un ceri uz palīdzību. Vārdus var izteikt arī domās, bet tas tāpat ir jādara dziļi no sirds.

Zelta domu graudu krājums rodams pie garīgiem cilvēkiem.

 

 1. aprīlis

Pasaule ir vide, kurā cilvēkam ir jātiek vaļā no grēkiem, jāaug garā un gudrībā. Mūžīgas ir tikai garīgas lietas.

Naktī zvaigznēs var ieraudzīt arī spožu gaismu. Ceļš uz Patiesību ir skaists, bet reizē arī grūts. Ticības spēks mūs tuvina Dieva Patiesībai.

Lai cilvēki spētu saprasties, viņu attiecībām ir jābūt pretimnākošām, labvēlīgām.

 

 1. aprīlis

Savas vēlmes pieraksti – rakstītais sasniedz Dievu – un ceri uz palīdzību.

Patiesība ir viena, un tā ir pilnīga. Ceļš uz šo Patiesību ir skaists, bet reizē arī grūts. Tas sagādā daudz ciešanu. Laimīgs ir tas, kurš jau ir uz šā ceļa.

Sirds gudrība ir pārāka par prāta spējām – uzticies tai! Ielūkojoties savā sirdī, varam tvert tās skaistumu un izpaust radošos darbos.

Nebaidies no mirkļa vientulības, jo Dievs ir ar tevi.

 

 1. aprīlis

Laime ir dot – tad būs arī ko saņemt.

Kā lai mēs zinām, ka dodam Dievam? Tad, kad dodam savam tuvākajam, mēs dodam Dievam. Darbs citu labā darītājam nes prieku un darba augļus.

Ja kādreiz pietrūkst drosmes – paļaujies uz Dievu un likteni. Mums ir dota ik mirkļa saruna ar Dievu. Ir jānovertē šīs iespējas lieliskums.

 

 1. aprīlis

Sirds gudrība ir pārāka par prāta spējām – paļaujies uz to.

Dieva eņģeļi bieži uzrunā cilvēku ar dziesmu. Katrai notij ir savs skanējums un dziļums. Ar mūzikas palīdzību cilvēks var sevi izpaust un pat runāt.

Veselība ir tevis paša rokās, tas ir arī ikdienas darbs, lai ilgi dzīvotu. Cik lielā mērā mēs savas šūnas Dievam uzticam, tik Viņš tajās arī iemājo.

Līdzcietība mums palīdz panest pasaules grūtības.

 

 1. aprīlis

No mirkļiem veidojas minūtes, stundas un dienas. Svarīgākais – nepalaist garām galvenos savas dzīves mirkļus.

Sirdī vienmēr lai ir prieks par Dieva gādību un mīlestību! Dzīvības maize nāk no Dieva Dēla sirds, un tā ik mirkli.

Tava dvēsele pasauli izjūt daudz dziļāk – uzticies tai!

Daba ir tik dažāda. Viss radītais cilvēkam pasaulē ir pats labākais. Tā ir, ja vien viņš vēlas to pieņemt un izmantot. Lai top visskaistāko ziedu dārzi!

Ko tu iestādīsi savā dārzā?

 

 1. aprīlis

Laime ir dot un laime ir saņemt – dots devējam atdodas.

Cilvēks var būt laimīgs ik mirkli, ja mīl Dievu un savus tuvākos. Laime ir Dieva dāvana – pateicība par ticību un paļāvību uz Dievu.

Iepazīstot Dievu un sevi, tu vari sasniegt svētlaimi. Kas mīl Dievu, tajā ir dzīvība un augšāmcelšanās spēks, miers un prieks.

Mērķis, kas vēl nav sasniegts, var būt par dzīves mērķi.

Kādu tu vēlētos sevi ieraudzīt pēc gada?

 

 1. aprīlis

Atrodi laiku pats priekš sevis, lai sadraudzētos ar savu garu.

Ja acis ir dzidras, gaismas pilnas, ja tajās staro dzīvīgums, tad arī visa miesa ir tīra, gaismas un dzīvības pilna. Miesa ir vesela, jo arī acs ir skaidra.

Esi dedzīgs, sasniedz nosprausto mērķi! Ja atzīsim sevi pirmsākumā no Dieva dzimušus, Dievs gādās, lai mēs šajā dzīvē būtu pilnīgi.

Vienaldzība ir slimības iezīme. Tieši aktivitāte rosina cilvēkā dzīvīgumu.

 

 1. aprīlis

Iepazīstot Dievu un sevi, tu vari sasniegt svētlaimi.

Cilvēka enerģijas centri ir kā lotosa ziedi, un katra ziedlapiņa novirza enerģiju uz savu vietu organismā, lai tas kļūtu pilnīgāks. Katras lotosa ziedlapiņas atvēršanās cilvēkā ir liels notikums.

Tieši labestība cilvēku pietuvina Dievam un cilvēkiem. Kalpot Dievam un savam tuvākajam, tas nozīmē dzīvot un dzīvot mūžīgi.

Cilvēks mīl brīvību. Veidojot attiecības, tas allaž jāatceras.

 

 1. aprīlis

Esi dedzīgs un sasniedz nosprausto mērķi.

Ja mēs atzīsim sevi pirmsākumā no Dieva dzimušu, tad Dievs gādās, lai mēs šajā dzīvē būtu pilnīgi.

Trešdienas darbiem atvēli nozīmīgu vietu! Galvenais – uzsākt darboties un sev noticēt. Pasaule ir vide, kurā mums jāaug garā un gudrībā.

Mīlestības spēkā cilvēks pietuvojas sirds dārgumu krātuvei un atklājas viņa īstenās vērtības.

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Gudrības pērles. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.