Ēriks Delpers: grāmata ZELTA GRAUDI


Categories:

Eriks DelpersIEVADS

Vissvētākie vārdi ir Dieva Derības vārdi. Visaugstākā lūgšana ir Tēvreize. Jēzus Kristus to mums ir mācījis, un mēs tam ticam.

Ikviens cilvēks pašā pirmsākumā garā ir Debesu Tēva radīts. Iznācis no Radītāja Gaismas Debesu Valstībā, viņš iepazina Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Katram cilvēkam tika dota iespēja dzīvot Dieva tuvumā, labvēlībā un gaismā un izzināt Dieva gudrību un Patiesību. Cilvēks garā ilgus jo ilgus gadus apguva zināšanas par Dieva radīto un Viņa likumus. Tas bija pašā pirmsākumā.

Rakstu liecību, ko Jēzus Kristus garā man ir devis. Es redzēju garā un dzirdēju balsī Dieva vārdus visskaidrākajā veidā. Dieva Dēla atklāsme bija spējāka un stiprāka par zibeni un skaļāka par pērkona dārdienu. Dieva vārdi atklājās kā pārliecinoša Patiesība notikumu redzējumā un atziņā. Manis garā redzētais un grāmatā rakstītais ir skaidri palicis atmiņā, un es ar labpatiku pie tā kavējos.

Patiesība nāk no mūžīgā Dieva kā negrozāms likums. Patiesības vārdi ienes skaidrību, dod spēku un gudrību. Mūsu Kungs Jēzus Kristus mūs ļoti mīl un ir žēlsirdīgs. Viņš gaida, kad ticīgais ieklausīsies Dieva vārdos.

Šī grāmata ir liecība par cilvēku dzīvi Debesu Valstībā, par Dieva Derību, par iespēju iegūt apsolīto algu – Dieva doto Zelta graudu un atgriešanos savās mājās, Debesu Valstībā, uz mūžīgiem laikiem. Vislielākā laime ir dzīvot kopā ar Dievu mūžu mūžos.

Lai paklausīgas un atvērtas ir mūsu sirdis uz mūsu Kungu Jēzu Kristu!

Lūdzu Dievu, lai ticīgais garā redzētu un dzirdētu šo atklāsmi tikpat skaidri un pārliecinoši, kā tas Kungs to man dāvāja. Ja jūs redzēsiet, tad jūsu ticība jums būs palī­dzējusi. Ja neredzēsiet, tad ticiet ar sirdi, ka Dieva liecība ir dzīva, ka Dieva Patiesība nāk no Tēva ar Patiesības Garu, un paļaujieties vienīgi uz mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Cilvēka gars pazīst Dieva Patiesību un sirdī sen jau to pieņēmis. Grāmatā rakstītie vārdi palīdzēs saprast dziļo Dieva nodomu mūsos. Pirmsākumā – dzīve garā Debesu Valstībā, tad – dzīve pasaulēs, Dieva Derības pildīšana un gara augļu vairošana, ticība Jēzum Kristum un Dieva apsolījuma spēkā atgriešanās Debesu Valstībā vai – taisnā tiesa. Mūsu Kungs mūs māca, būsim paļāvības un paklausības pilni!

Lai slavēts mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus!

Ēriks Delpers