Ēriks Delpers: grāmata ZELTA GRAUDI


Categories:

GUDRĪBA UN ATZIŅA

Pār debesu dziļumiem pašos pirmsākumos lidi­nājās Debesu Tēva Atziņa un gudrība. Dieva Atziņas pilnība nāk no bezgalības, no vistālākās un visspo­žā­kās Gaismas. Tā nāk no pilnības pirmsākuma, no pašiem sākumu sākumiem, no mūžības visaptvero­šās Gaismas. Tā nāk no augstumiem, kur mīt Debesu Tēvs savā godībā.

Ar Radītāja Atziņu, ar Viņa absolūto gudrību tiek kārtotas visas lietas jau no radīšanas sākuma. Dieva dvesma aptver itin visu, kas ir. Visu, ko mēs redzam un ko neredzam, visu, kas mums zināms un kas vienīgi Dievam zināms.

Mūsu Tēvs visu no sevis ir veidojis, sev visu pakļaujot un dzīvu darot. Visā, kas vien radīts Dēlā, ir dzīvā Dieva miesa ar dzīvības šūnām. Visa radītā telpa ir aizpildīta ar bezgalīgi smalkiem Dieva kris­tāliņiem. Pirmsākumā viss jau ir dzīvs smalkajā gara līmenī.

Debesu Tēvs vispirms sevī radīja Dēlu un Viņā –  visu izplatījumu ar Debesu Valstību un Debesu pasaulēm.

Tēvs un Dēls ir viens Dievs divās izpausmēs – mūžīgais Debesu Tēvs, visa Radītājs, pilnības pirmsākums un vienpiedzimušais Dēls, kurā viss tapis radīts – cilvēki, eņģeļi, visas dzīvās būtnes, vecaji un viss izplatījums. Dievs savā vienotībā ir pilnīgs, Viņš nav dalāms. Tēva spēks ir Dēlā mūžīgi. Tēvs atdevis varu Dēlam, lai pār visu spīdētu Dieva gaisma, lai visā būtu absolūta Dieva vara.

Debesu Tēvs ar savu dzīvības dvašu ir mūžīgi dzīvs. Visa Radītājs sevī veido pasaules un pārvalda tās ar gudrību un Atziņas spēku. Dieva gudrība nav salīdzi­nāma ar cilvēka gudrība. Cilvēks par Dieva pilnību nezina pat vienu miljardo daļu. Debesu Tēvs sevi atklāj caur Jēzu Kristu. No Debesu Tēva pār cilvē­kiem var nākt Patiesības Gars, kas cilvēku var apskaidrot, un caur to mēs varam apjaust, kā patiesībā viss ir radies, kā tiek veidots, ko nozīmē Dieva Derības vārdi.

Cilvēkā Debesu Tēvs mīt gara miesas sirdī esošajā dzīvības kristālā. Tātad ik mirkli, lai ko mēs darītu, mūsos ir Debesu Tēvs, mūsu Radītājs. Viņa gaisma apspīd mūsu gara sirdis.

Cilvēka gara sirds ir daļiņa no Jēzus Kristus sirds. Dzīvības kristāls un gara sirds cilvēkā veido viņa dzīvības avotu. Tā ir dzīvā Dieva klātbūtne cilvēkā. Tēvā un Dēlā ir visas dzīvības pirmsākums. Ikviens ir cieši saistīts ar Dieva Dzīvības avotu. Šī garīgā saikne uztur mūsos dzīvību.

Ja atzīstam Debesu Tēvu un ticam Jēzum Kristum, tad mūsos dzīvības avots neizsīkst. Gars spēj uzkrāt gara augļus. Ja cilvēks grēko, tad līdz ar katru pada­rīto grēku viņā mazinās gara augļi, mazinās Dieva klātbūtne gara sirdī un izsīkst viņa dzīvības avots.

Gara sirds gaisma ir savienota ar Dieva Dēla sirdi, ar Jēzū Kristū mītošo Dzīvības avotu. Debesu Tēvs sevi izteic caur Dēlu. Visu tiesu, varu un Dzīvības avotu Tēvs ir atdevis savam vienpiedzimušajam Dēlam. Ja cilvēks atzīst Jēzu Kristu kā Dieva Dēlu, tad viņā no Kristus Dzīvības avota ienāk dzīvības gaisma un vairo dzīvību.

Gara sirds gaisma apspīd cilvēka gara miesas šūniņas. Gara sirds ir enerģētiski savienota ar visām mie­sas šūniņām. Jo vairāk gaismas nāk no gara sirds, jo pilnīgāka ir ikviena šūniņa. Sirds spēj izgaismot visu augumu un dāvāt cilvēkam gara apskaid­rību.

Pirms simts gadiem mēs pasaulē vēl nebijām dzi­muši. Tajā laikā mēs dzīvojām garā Debesu pasaulē, sava debesu ķermeņa veidolā. Ar gara acīm viens otru skatījām, sarunājāmies un darījām Dieva dar­ bus. Ar gara prātu un gudrību mēs skaidri sevi apjautām. Mēs zinājām debesīs noteiktos Dieva likumus, zinā­ jām, kā iekārtotas pasaules, kas ir eņģeļi un vecaji, kas ir dzīvas būtnes. Mums bija tās zināšanas, kuras tikām sakrājuši jau ļoti ilgajā dzīvē Debesu pasaulēs. Tur Dievs bija veidojis garīgas skolas mācībām un devis izzināšanas iespējas. Arī šobrīd mūsu zināšanas un gudrība garā tiek papildinātas. Tas notiek Debesu pasaulēs. Kad mēs guļam saldā miegā, mūsu gars tiek atbrīvots un Dieva spēkā var nokļūt garīgajās skolās. Dievs cilvēkiem dod iespēju izzināt Dieva Patiesību un sūta iepazīt Dieva pasauļu plašumus, iemāca likumus un likumsakarības.

Izplatījumā vispirms tika radītas daudzas jo dau­dzas pasaules. Tajās dzīvoja cilvēki un eņģeļi, vecaji un visi dzīvie, ko Dievs bija radījis. Tā bija jau no paša iesākuma, kad Debesu Tēvs savā Dēlā radīja visu, kas pastāvēja vēl pirms Zemes radīšanas. Un tad tika radīta Zeme un debesis, un spīdekļi debesīs. Un tad Dievs radīja arī cilvēku.

Gadsimtiem ritot, uz Zemes dzima daudz jo daudz cilvēku.

Zemi Debesu Tēvs radīja īpašu, kā galveno izpla­tījumā, uz kuras Jēzū Kristū atklājas Dieva Dēls. Uz Zemes cilvēkiem atklājas Dieva Vārda spēks un Dieva Derības darbība. Uz Zemes tika radīti īpaši dzī­ves ap­stākļi – ar grēka smagumu un grēka piedošanas iespē­jām, ar gara izaugsmes iespējām, ar Dieva Derības piepildījuma spēku. Uz Zemes un Debesīs tiek īste­nota Dieva uzvara pār visiem nepaklausīgajiem un visām varām.

Debesu Tēva nodoms ir bezgalīgi pilnīgs. Viņa gud­rība ir pati pilnība, un Atziņa ir visa Dieva projekta īstenotāja. Dieva Vārds, visa Radītāja Vārds pavēl Atziņai, lai viss tā taptu. Un projektētāja Atziņa Dieva Vārda spēkā smalkajā Dieva dzīvo kristāliņu vidē izplatījumā radīja debesis un Zemi, un visu, kas uz tās radīts.

Dieva gudrības un Atziņas projekts iekļauj Derī­bas laika posmu no Zemes radīšanas līdz tā Kunga atnāk­šanas dienai, kad, septītajai bazūnei Debesīs skanot, viss taps pārvērsts. Zeme ar savu sausumu un ūde­ņiem, arī gars un viss dzīvais taps pārvērsts Radītāja spēkā – pasaulīgā līmeņa šūniņas izzudīs un paliks tas, kas radīts dvēseliskajā līmenī. Pasaule tiks pie­ lī­dzināta Debesu pasaulei, un, zemes ķermenim Dieva spēkā izzūdot, cilvēks atklāsies debesu ķermeņa vei­dolā. Un varēs redzēt, kāds viņš patiesībā ir. Tad tā Kunga spēkā no četrām debess pusēm tiks savākti Dieva bērni un augšāmcelti.

Līdzīgi notika Kristus augšāmcelšanās dienā. Viņa pasaulīgā miesa tapa pārvērsta, augšāmcelta. Un vēlāk Marija, Marija Magdalēna un apustuļi redzēja tikai Dieva Dēla gara ķermeni.

Ar debess, Zemes, visa dzīvā un cilvēka radīšanu iesākās laika ritējums, kurā ik mirkli ikviena cilvēka liktenis, dabā notiekošo procesu un pasaules noti­kumu gaita tiek stingri vadīta pēc Dieva projekta. Dieva Atziņa darbojas visā kā abso­lūts spēks, kuru nevar apstādināt. Arī cilvēku likteņus nevar izmainīt. Tas ir negrozāms Dieva likums. Uz Zemes viss tiek kārtots pēc Dieva veidotā projekta ar Viņa Atziņu jau kopš paša pirmsākuma. Dieva projekts jau sen sastā­dīts, un to ar Vecās un Jaunās Derības vārdiem mēs varam apjaust.

Dievs runāja uz praviešiem, un viņu pravietojumus mēs varam izlasīt. Mēs skaidri zinām, ka Dieva solījumi allaž piepildās, jo tas ir Dieva projekts, kas darbojas kā likums ar Dieva gudrības un Atziņas spēku. Dieva nodoms ir nolikts tūkstoš gadus uz priekšu.

Ko tad atliek darīt cilvēkam? Ikviens cilvēks pa­ saulē ir cieši saistīts ar sev nolemto likteni. Debesīs viena diena, tie ir tūkstoš gadi uz Zemes. Tātad uz Zemes mēs dzīvojam īsu mirkli un Debesīs – mūžību.

Uz Zemes esam dzimuši, lai sakrātu gara augļus, vairotu sevī dzīvību un atkal iepazītu Dievu. Ja klau­sām savai sirdsbalsij, savam garam, ja ticam Dievam un paļaujamies uz Jēzu Kristu, tad mūsos gara augļi vairojas. Ja piekrītam savam Dieva noteiktajam lik­tenim, tad varam būt pateicīgi, ka esam atraduši to vienīgo šauro ceļu, par kuru Jēzus Kristus ir runājis.

Cilvēkam ir dota brīvība. Viņš var Dieva likumiem un Viņa lemtajam liktenim nepakļauties. Viņš var slinkot, var nepildīt Dieva baušļus. Var izvēlēties arī plato ceļu – grēcinieku ceļu, kas ved uz pazušanu.

Īsteni pareizais dzīves ceļš, tas ir Dieva noteiktais mūsu likteņa ceļš. Mums ir jāiemācās klausīt Dievu. Ik dienu un nakti tiek noteikti cilvēka uzdevumi. Katru darba dienu tiek doti trīs Dieva darbi – trīs galvenās iespējas. Darbus izpildot, saņemam algu – gara augļus, kas dod gara pieaugumu. Dieva svētība pavada ikvienu, kas klausa Dievu un pilda Derību.

Un tā kopš Ādama un Ievas laikiem gadu pēc gada, dienu pēc dienas laikā un darbībā piepildās Dieva projekts – Derības likums, kas tika, tiek un tiks īstenots. Tam vajag noticēt.

Katram nodzīvotajam mirklim ir savs saturs. Ik dienas noris dažādi notikumi. Mēs dzīvojam dažādos sadzīves apstākļos. Mēs esam pakļauti laika, telpas un Zemes apstākļu iedarbībai. Arī katrai tautai un valstij ir Dieva noteikts liktenis. Kāds tam var neticēt, bet tas jau neko nemaina. Neticība ir cilvēka vājums. Visā radītajā ir Dieva ritms. Tas aptver visas dzīvā Dieva smalkās kristāliskās šūniņas, kas ir viscaur visā – Debesīs un uz Zemes, un visā izplatījumā.

Pašā pirmsākumā Dievs Zemi radīja savas Atziņas dziļumos. Radītājs projektu ar Vārda spēku vispirms īstenoja gara līmenī. Tātad vispirms debesis un Zeme tika radītas gara līmenī ar visu, kas nepieciešams, lai taptu piepildīta Derība. Tas tika radīts vissmalkāko gara līmeņa kristālisko šūniņu vidē.

Un, kad tas bija radīts gara līmenī, tad Zeme izplatījumā tika radīta dvēseliskajā (astrālajā) līmenī. Arī šajā līmeni viss tika radīts ar īpašu pilnību. Gara līmenī radītā Zeme tika aizpildīta ar dvēseliskā līmeņa matēriju.

Un tad, sākot ar pirmo radīšanas dienu, tika radītas debesis un Zeme, un viss, kas uz tās, materiālajā līmenī, un tajā mēs visu arī redzam. Debesu Tēva spēkā viss tapa radīts un Viņa spēkā arī tagad top piepildīts.

Dieva noliktajam ir absolūta likuma spēks. Tas tiek īstenots ar Dieva Atziņas spēku un Svēto Garu – pirmsākumā no Radītāja dziļumiem, tad pakāpeniski ienākot un aptverot visus gara līmeņus, tad– dvēseļu pasauļu līmeņus un tad – arī visas materiālās pasau­les. Ik mirkli visā Dieva radītajā ir savs ritms un har­monija. Dēlā Tēva Gaismas apspīdētas ir visas Viņa dzīvās kristāliskās šūniņas. To smalkais sali­kums veido itin visu, kas ir radīts.

Bezgalīgi smalkās Dieva kristāliskās šūniņas itin visā veido dažāda gara līmeņa radījumus, tad – dvēseles līmeņa radījumus un tad – arī pasaulīgos. Tātad uz Zemes un citām planētām viss tiek radīts ne no ārpuses, kā cilvēks pasaulē veido no matērijas matē­ riju, bet no Dieva dziļumiem, no bezgalīgi smalkajām kristāliskajām šūniņām – vispirms gara līmenī, tad dvēseliskajā un tad pasaulīgajā. Tēvs visu rada no savas pilnības pirmsākuma.

Nekad cilvēks nespēs ar pasaulīgajām iespē­jām ieskatīties smalkajā Dieva radītajā pasaulē. Cilvēks ļoti vēlas izzināt visus procesus, un tas ir labi. Bet Dievs savu noslēpumu atklāj garā caur Dieva Dēlu.

Cilvēks vienmēr tiecas pēc gudrības, tikai katrs saņem to, ko pelnījis. Ja cilvēks smeļas pasaulīgu gud­rību, tad to arī saņem. Bet patiesā gudrība nāk no Dieva. Tā apskaidro visu lietu būtību un atklāj visa radītā dziļākos noslēpumus. Var iepazīt zinātnes un rast atbildes uz daudziem jautājumiem. Bet ar pasau­līgās zinātnes iespējām nevar iepazīt dvēseli un garu. Nevar izzināt dvēseles pasauli, gara pasauli vai dzi­ļā­kos Dieva noslēpumus, jo to visu cilvēkam var atklāt vienīgi Svētais Gars.

Gudrs cilvēks uzklausa pamācības un tās pār­ domā. Pirmās īstās pamācības nāk no taisnīgiem un ticī­giem cilvēkiem. Jo gudrība nāk no Dieva un iemājo ticīgos cilvēkos, lai tālāk vairotos pasaulē.

Dieva gudrības Zelta grauds tiek dots retajam – tam, kas patiesi tic Jēzum Kristum. Dieva gudrība staro cilvēka acīs un sirdī, ienāk citos caur viņa vār­diem un darbiem. Dievišķi gudrs cilvēks izstaro īpašu auru un izceļas ar savu iekšējo sakārtotību un domu skaidrību.

Vienīgais Patiesības izzināšanas ceļš nāk no Dieva. Cilvēka pasaulīgā gudrība pieder pasaulei un pasaulē arī paliek, to nevar pēc nāves paņemt līdzi Debesīs. Cilvēks ar savu prātu var izgudrot dažādas teorijas, bet tās ir tikai viņa pieņēmums. Visu cilvēka attīstību nosaka Dieva griba un Viņa gudrība. Dievs savu gud­rību iesēj cilvēkos, un tie pasaulē izdara atklā­jumus un veicina cilvēces attīstību. Visi atklā­jumi un tehnikas progress nāk no Dieva gudrības dziļumiem. Tāpēc tas, kas ir izveidojis saikni ar savu garu, ticībā var saņemt arī dievišķo gudrību un atziņu, kas vairo viņa laimi un atvieglo pasaulīgo dzīvi.

Cilvēka prāts alkst pēc izzināšanas un sirds – pēc gudrības. Ja to apvieno, tad viņš top gudrāks. Gudrs mācās no cita kļūdām, analizē un labo arī savas kļūdas. Par gudru cilvēku nepiedzimst, bet gan top, ja uzklausa labu cilvēku pamācības, tic Dievam un apvieno gara sirds gudrību ar prāta gudrību. Tad miesas prāts ar gara prātu veido vienu veselu.

Ir jāļauj, lai gudra mācība tiktu pieņemta un ar sirdi pārdomāta. Ik dienu rodas daudz jautājumu. To saturs raksturo cilvēku. Gudrs cilvēks uzdod gudrus un dziļi būtiskus jautājumus. Gudrs cilvēks uzklausa labus pado­mus, tos izsijā un sevī pieņem pašu node­rīgāko.

Gara prāta gudrība nāk no gara sirds gudrības, kas ir Dieva dota. Gara sirds dziļumos dzīvības kris­tālā mīt daļa no Dieva, tātad – arīdzan Viņa gud­rība. Ļoti ilgā gara ķermeņa esamības laikā gara prāts uzkrāj zināšanas par visa radītā pastāvēšanas kārtību, un caur gara sirdi cilvēks garā ik mirkli saņem Dieva gudrību. Tā uzkrājas gara atmiņā un ir nezūdoša. Savienojoties laicīgajam prātam ar gara prātu, cilvēks piekļūst ilgstošā laika posmā uzkrātajai gudrībai.

Tātad, saistoties ar gara sirds gudrību, cilvēkam pasaulē atklājas zināšanas, kuras aptver Bībeles gud­rību visos tās izzināšanas līmeņos. Paldies Dievam, ka Debesu gudrības Dievs ir paslēpis no pasaulīgajiem prātotājiem un atklājis saviem uzticīgajiem bēr­niem. Tāpēc pieņemsim pamācības, kuras pasaulē nāk no Dieva ar Svētajiem Rakstiem. Lai mūsos darbojas Dieva Patiesības Gars!

Dievs piedāvā iespēju izzināt Patiesību ticības spēkā ar Patiesības Garu. Ja kāds šo iespēju nepieņem, tad viņš Patiesību nekad arī neuzzinās. Nevienam nav liegts izvēlēties šauro ceļu – Dieva Derībā noteikto ceļu. Cilvēku var apskaidrot tikai Dieva Patiesības Gars. Tikai Gars garam var atklāt, kā viss īstenībā ir. Tie ir Dieva gudrības graudi, ko Viņš vēlas ikvienam paklausīgajam bērnam dot, lai ticīgais beidzot saprastu Dieva Atziņas un Derības spēku. Svētīgs ikviens, kas Dievu klausa!

Lūgšana:

Kungs un Dievs, uzklausi manu lūgšanu un piedod manus grēkus. Es atveru savas sirds ziedu Tavai gaismai. Atdari manu sirdi Tavai gudrībai un Atziņai. Es paļaujos vienīgi uz Tevi.

Kungs, māci mani mīlēt un atdari manu muti ar savu spēku. Es vēlos Tevi slavēt un godināt. Augsti teicams ir Tavs vārds, es gribu par Tevi liecināt cilvēku vidū. Es gribu palīdzēt tiem, kuri vēl dzīvo tumsā un neskaidrībā.

Kungs Jēzu, es mācos no Taviem darbiem un liecī­bām. Es uzņemos savu dzīves krustu un vēlos to nest līdzīgi Tev. Es vēlos palīdzēt nest to arī saviem tuvākajiem. Kungs, stiprini mani šajā ceļā!

Kungs, svētī mani ikdienas darbiem! Es lūdzu svētību arī saviem tuvākajiem un visai Tavai tautai. Es ticu uz Tevi, Kungs un Dievs, un uz Tevi paļaujos šodien, rīt un tā mūžīgi!

Lai augsti teicams ir mans Dievs!