Ēriks Delpers: LŪGŠANAS


Categories:

 

KUNGS MANS GLĀBĒJS UN PESTĪTĀJS

Kungs, mana dvēsele sauc pēc pestīšanas un
gars – pēc apskaidrības. Mana sirds ilgojas
pēc savām mājam un acis skumst pēc
Debesu Valstības. Es tik ļoti vēlos izjust
Tavu, Kungs, tuvumu.

Savu miesu es ielieku Tavās rokās un atveru
dvēseli Tavai, Kungs, darbībai. Es ilgojos pēc
Dieva mīlestības un vēlos, Lai mani locekļi ir
paklausīgi un miesa ir gara vadīta.

Kungs, es atzīstu katru savu kļūdu un grēku.
Bez Tavas gaismas es esmu garā akls.
Ar sirdi un dvēseli es sniedzos pēc Tevis un
alkstu pēc Tavas gādības un žēlastības.

Mans gars mīt Tava gaismā, un es lūdzu, lai
ari mana dvēsele un miesa ir Svētā Gara apspīdētas.
Es tveru pēc Tevis ik mirkli. Man cita Kunga
un Dieva nav un nevar būt, jo es to
nepieļauju. Esi, Kungs, mans glābējs un Pestītājs!

Es visā esmu Tavs padevīgs bērns. Es mīlu
visu, kas Dieva radīts. Mana ticība Tev ir
mans glābiņš, un mana mīlestība uz Tevi ir
gaisma, kas mani silda un mierina. Es lūdzu,
Kungs, dod man apskaidrību un sūti pār
mani Patiesības Garu. Lai pazemīgs ir mans
prāts, lai tas klausa Tevi vienmēr un visā!

Gods Dievam augstībā!