Ēriks Delpers: LŪGŠANAS


Categories:

 

GODS DIEVAM AUGSTĪBĀ

Kristus, mūsu Pestītājs un glābējs,
mana paļāvība ir uz Tevi šodien un mūžīgi!
Tikai Tava dzīvības gaisma ir spējīga
atdzīvināt manus locekļus un manu sirdi!

Lai slavēts Debesu Tēvs, visa Radītājs,
žēlsirdības un mīlestības devējs!
Pateicība, gods un slava Jēzum Kristum,
kas pasauli ir uzvarējis!
Gods Dievam augstībā!

Es ticu uz Tevi, Kungs un Dievs!