Ēriks Delpers: grāmata IESPĒJA IZDZĪVOT


IEVADS

 

Eriks DelpersDievs cilvēkus ir radījis mīlestībā un vēlas, lai mēs iemācītos būt laimīgi, lai bauslībā caur Jēzu Kristu iemantotu Debesu Valstību.

Ikvienam no mums ir dota iespēja iepazīt pasauli, sevi un Dievu. Šajā iepazīšanas ceļā mēs varam atklāt sevī skaistu gara pasauli. Rodas daudz jautājumu. Kas ir laime un kur tā meklējama? Kā atrast pareizo dzīves ceļu? Kā iemācīties mīlēt Dievu un savus tuvākos? Kā atrast šo Patiesības ceļu? Grāmata palīdzēs atrast atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Ir divi dzīves ceļi. Ikvienam tiek dota brīva izvēle, pa kuru ceļu iet. Platais, grēcīgais ceļš ved uz pazušanu, bet šaurais, ticības ceļš ved uz dzīvību un laimi.

Mums ir dota iespēja dzīvot un izdzīvot! Tas nozīmē, ka šajā dzīvē uz Zemes mēs krājam dzīvības augļus un, ja būsim tos sakrājuši, tad dzīvosim garā Debesu pasaulē arī pēc šīs dzīves. Bet, ja krātuve būs tukša, tad dzīvības gaisma gara sirdī var izdzist uz mūžīgiem laikiem.

Cilvēks var būt laimīgs, ja mīl Dievu un cilvēkus. Laimes avots ir cilvēka dzīvība. Dzīvības avots ir Jēzus Kristus. Laimīgs tas, kurš jau zina savas dzīvības jēgu.

Gadsimtu gaitā Dievs pasaulē ir sūtījis daudzas atklāsmes un liecības par to, kas bijis, kas ir un kas vēl būs.

Arī Juliāns Šnorre Karolsfelds deviņpadsmitā gadsimta vidū ir saņēmis Dieva Patiesības atklāsmi. Vecās un Jaunās Derības notikumus viņš attēlojis koka gravīrās. To fragmentus jūs varēsiet redzēt grāmatas pielikumā. Zem attēliem sniegts atbilstošs Bībeles teksts. Pielikumā ir dota arī laika tabula no Ādama radīšanas līdz mūsu gadsimtam. Tajā ir informācija par galvenajiem vēsturiskajiem un Bībelē minētajiem notikumiem, kā arī cilmes grāmata.

Ticiet Svētajiem Rakstiem, un ilustratīvais materiāls jums palīdzēs izprast Dieva patiesību!

Grāmatā tiek dota iespēja skatīt fotogrāfijas, kuras uzņemtas īpašos brīžos, kad Dievs ir vistuvāk cilvēkam. Ielūkojieties tajās, un jūs sajutīsiet Dieva klātbūtni!

Debesīs un virs Zemes Dievs ļauj sajust savu esamību un realitāti. Acis skatās, sirds jūt, bet cilvēka gars pazīst Dieva Svētā Gara pieskārienu.

Fotogrāfijās redzama šodiena. Tā nav tāla pagātne. Pieņemsim Dievu šodien un pildīsim Debesu Tēva Derību!

Pieņemsim Dieva Dēlu šodien un atvērsim savas sirdis mūsu Pestītājam Jēzum Kristum!

Dievs dzīvo pilnīgā gaismā, mīlestībā un laimē un vēlas, lai arī mēs šīs bagātības iegūtu.

Iepazīsim sevi! Vairosim sevī dzīvību un gara bagātības, lai mēs nepazustu!

Ēriks Delpers