Ēriks Delpers: grāmata IESPĒJA IZDZĪVOT


 

PAR JAUNĀS DERĪBAS SVĒTAJIEM RAKSTIEM

 

Pirmsākumā cilvēki tapa radīti gara miesā, visi vienādā gara spēka lielumā. Dievs taisnīgi dzīves pirmsākumā cilvēkus nolika pie starta līnijas, visiem radot vienādus apstākļus. Cilvēki dzīvoja debesīs, gara pasaulēs, un periodiski pēc Dieva nodoma tika sūtīti dzīvot citās pasaulēs, kur katram cilvēkam bija dota iespēja krāt gara augļus un augt garā. Pasaulēs cilvēkiem ir lauta brīva izvēle — dzīvot saskaņā ar Dieva likumiem vai tos neievērot. Pēc tā cilvēki atšķiras — Dievam paklausīgo cilvēku gars palielinās, bet Dievam nepaklausīgo cilvēku gars samazinās.

Cilvēka gara lielums viņa skaistumā un viņa pilnībā ir noteicošais. Garā lielam cilvēkam ir raksturīgas gara īpašības — mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Ja cilvēks garā ir vājš, tad viņā pārsvaru ņem miesas īpašības, kas rada grēka darbus.

Un tā gadsimtu gaitā dala cilvēku, krājot gara augļus, garā auga, bet otra daļa cilvēku, slinkojot un darot grēka darbus, savu gara lielumu zaudēja.

Dievs debesīs noteica laiku, kas iezīmēja cilvēku pirmā finiša līniju. Tie, kuri bija sasnieguši noteiktu gara lielumu, iekļuva to cilvēku skaitā, no kuriem Dievs izveidoja savu tautu ar visām divpadsmit Israēla ciltīm.

Ritēja laiks, un ikvienam cilvēkam pasaulē bija dota iespēja turpināt krāt gara augļus un augt garā. Dievs savu tautu veda pa pasaules dzīves ceļiem, bet ne visi cilvēki staigāja Dievam tīkamus ceļus. Par to var uzzināt pēc patiesajiem seno laiku notikumiem, izlasot Veco Derību.

Tad pienāca Dieva nospraustā otrā finiša līnija, aiz kuras tika atšķirti tie cilvēki, kuru gars bija sasniedzis Dieva noteikto lielumu. No šiem cilvēkiem Dievs izveidoja Dāvida cilti.

Dievs savu skatu nenovērsa no tiem, kuri bija iekļauti Dāvida ciltī. Ikvienam joprojām tika dota iespēja garā augt, un cilvēku gara sirdis izveidojās atšķirīgas — vieniem lielākas, citiem mazākas.

Pirms diviem tūkstošiem gadu Jēzus Kristus dzīvoja uz Zemes cilvēka miesā, un cilvēkiem bija iespēja atzīt Dieva Dēlu, dzimušu Jēzū Kristū. Tiem no Dāvida cilts, kuri atzina, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, tiem tika dota iespēja kļūt par Dieva bērniem. Un tad ikviens Dieva bērns atkal dzima uz Zemes miesā no augšienes, lai ar savu dzīvi apliecinātu uzticību Jēzum Kristum. Mēs zinām to cilvēku skaitu, kuri var kļūt par Dieva bērniem un tiks augšāmcelti, un dzīvos kopā ar Dievu. To skaits būs simt četrdesmit četri tūkstoši.

Pārējiem Dievam ticīgajiem tiek dota iespēja apliecināt savu ticību Jēzum Kristum un iegūt mūžīgo dzīvību taisnajā tiesā. Visiem, kas tic Jēzum Kristum, taps saglabāta dzīvība. Tie mājos skaistās Dieva radītās pasaulēs, lai kādā dienā, kad izaugs garā lieli, arī varētu dzīvot Dieva gaismā Dieva Valstībā.

No Ābrahāma līdz Dāvidam bija četrpadsmit paaudzes. Ar ķēniņa Dāvida laiku uz Zemes Dievs veidoja Dāvida cilti. No Dāvida līdz Kristum bija divdesmit astoņas paaudzes. Ar Dieva Dēla atzīšanu cilvēks pieņēma Jēzu Kristu kā Pestītāju. Ar šo atzīšanas mirkli cilvēkā ienāca mūžīgā Dieva Gars, kas viņam deva iespēju iemantot mūžīgo dzīvību.

No tā liktenīgā laika pagājuši gandrīz divi tūkstoši gadu. Pasaulē dzima un dzīvoja ikviens no mūžīgās dzīvības mantiniekiem, un katram dzīves laikā bija jāapliecina sava uzticība Jēzum Kristum. Tikai Kristus apustuli un vēl nedaudzie no Dieva bērniem ar savu pilnīgo dzīvi bija pārpārēm pierādījuši savu patieso mīlestību uz Jēzu Kristu, un Dievs viņus vairs nesūtīja dzīvot pasaulēs.

Ar Jēzus Kristus Jauno Derību plašāk tiek pavērti vārti uz Patiesību un cilvēkiem tiek atklāts Dieva nodoms par pestīšanu un augšāmcelšanos, par Dieva baušļu dziļāku izpratni un par patieso šauro ceļu, pa kuru ejot var iemantot Debesu Valstību.

Jaunā Derība ir sakārtota pēc Dieva gribas. Četros evaņģēlijos ietverta Jaunās Derības pamatbūtība, kas tālāk tiek atklāta vieglākai cilvēka sapratnei par Dieva Patiesību un Dieva nodomu cilvēkos un pasaulē. Ar Dieva Derību mēs satveram arī Dieva apsolījumu, kurš tiek vēstīts Vecajā un Jaunajā Derībā. Kā kulminācija Dieva apsolījuma darbībai pasaulē ir Jāņa atklāsmes grāmata.

Jāņa atklāsmes grāmata ir dala no Dieva Patiesības. Katrs atklāsmes vārds pasaulē nes Dieva nodomu un Dieva darbu aprakstu par lielo Dieva Jēra kauju Armagedonu, par kauju ar varenajiem, ķēniņiem, zvēru un visiem tiem, kuri bija nostājušies pret Dievu.

Jēzus Kristus Dieva spēkā ir uzvarējis nepaklausīgos ķēniņus. Dieva Jērs, Uzticīgais un Patiesais, Dieva Vārds, uz kura ir Dieva Gars, tiesāja, karoja par taisnību un uzvarēja.

Dieva Gars ir Jēra spēks, un neviens nevar to uzvarēt. Dieva pilnība nav izmērojama. Tā aptver visu, kas ir radīts. Tā ir pārāka par visu, kas ir dzīvs, tāpēc to nekas nevar uzveikt. Vislielākais zemes ķēniņš Dieva priekšā ir tikai niecība.

Dievs mīl ikvienu, kas Viņu klausa un Viņa gribai pakļaujas. Dievs atalgo katru, kurā mīlestība uz Viņu ir dzīva.

Mīlestība ir kā mēraukla, kura norāda cilvēka dzīvības spēku. Cilvēks mīlestības spēkā ir dzīvīgs un skaists. Augstākie mīlestības baušļi cilvēku dara dzīvu un pilnīgu.

Debesu karapulki sekoja Dieva Jēram un uzvarēja netaisnību. No Uzticīgā Dieva kalpa mutes izšāvās ass zobens, kas Dieva spēkā paveica visus Dieva darbus.

Dieva Derības vārdi ir likums, kurš visās pasaulēs darbojas ar absolūtu spēku. Nekāda vara nevar būt pārāka par Dieva apsolīto pilnību. Tik niecīgi bija nepaklausīgie zemes ķēniņi bezgalīgā Dieva priekšā! Katrs pats izvēlas savu ceļu — klausīt vienīgajam Dievam vai ne.

Jaunā Derība ir liecība par taisno tiesu. Ikviens cilvēks ir dzirdējis par Dieva apsolīto Pastaro dienu un taisno tiesu. Šīs lielās dienas laiks tuvojas, jūs to zināt pēc zīmēm debesīs un Dieva apsolījuma, kas lasāms Bībelē.

Līdz pasaules galam no bauslības nezudīs ne mazākais burts, pat ne svītriņa. Dieva spēkā viss notiek un notiks. Tāpēc lai liela ir jūsu ticība Dieva Derības vārdiem!

Pašā pirmsākumā bija Dieva Vārds, un Dieva Vārda spēkā viss tiek pārvaldīts un uzturēts pilnīgā kārtībā. Dieva nodoms tiek īstenots absolūtā Dieva spēkā. Vārds, ko lasāt Bībelē, ir Dieva likums. Dieva Vārds ir rakstīts garā, un pasaulē lasāmie Bībeles vārdi satur dziļu Dieva nodomu. Tas ietverts septiņos Patiesības līmeņos.

Tātad, ja esat lasījuši Bībeles tekstu daudzkārt, tas vēl nenozīmē, ka visu, ko Dievs gribējis ar šiem vārdiem pateikt, jūs esat sapratuši. Tikai tad, kad pienāks īstais brīdis, tikai tad Dieva Svētais Gars var jums atklāt Dieva Patiesību, kas ir ietverta kādā teikumā un satur Dieva nodomu.

Dažu Bībelē rakstīto vārdu jēgu Dievs var atklāt šodien vai arī tad, kad būs pienācis īstais laiks. Tāpēc nebrīnieties, ja, lasot Bībeles tekstu atkārtoti, jums atklāsies arvien kaut kas jauns, līdz šim nezināms. Dievs ir pilnība, un Dieva Vārds arī ir pilnība. Jums ir dota iespēja lasīt Dieva Vārdus, tātad — pieskarties Dieva pilnībai.

Dievs visu radīto uztur mierā, harmonijā, mīlestībā un absolūtā pilnībā. Dievam viss ir pilnīgā kārtībā. Pasaulēs cilvēki un eņģeli var radīt savu kārtību, kas ir tāla no Dieva pilnīgās kārtības. Cilvēks ar Dieva mīlestību var tuvoties Dieva pilnībai un arī harmonijā radīt skaistas un Dievam tīkamas lietas un darbus. Dzīvosim Dieva mīlestībā un harmonijā, darīsim skaistus darbus!

Dieva Dēls ir Tēvā, un Tēvs ir Dēlā. Viss, kas ir pasaulē, ir radīts Jēzū Kristū. Kas pagodina Dēlu, tas pagodina arī Tēvu. Kas mīl Dēlu, tas mīl arī Tēvu.

Mums ir jāatzīst, ka esam Jēzū Kristū un Jēzus Kristus ir mūsos un visā, kas ir mums apkārt. Dievs valda pār visu, kas ir mūsos. Jaunā Derība mums atklāj šo Dieva Patiesību.

Tikai caur Jēzu Kristu nāk pestīšana. Jēzus Kristus ir dzīvā maize; kas to ēd, tas var iemantot dzīvību. Jēzus Kristus vārdi ir maize; kas tos pieņem, tajā ienāk dzīvība. Dieva Vārds cilvēku dara dzīvu.

Gars cilvēku dara dzīvu. Dieva Vārds ir gara maize; ja cilvēks to pieņem, tad gars aug un tajā dzīvība vairojās. Miesa neder nenieka. Miesa ir tikai vide un apstākļi, kuros gars un dvēsele dzīvo. Ja cilvēks neatrod savu garu un neiesaista to ikdienas dzīvē, tad cilvēks ar miesu vien pasaulē ir vājš. Tad viņa pasaulīgā līmenī radītie darbi ir pakļauti pazušanai, tiem nav garīgās vērtības.

Jēzus Kristus atzīšana cilvēkam dod iespēju atrast savu garu un sākt dzīvot daudz pilnīgāku dzīvi. Maize, kas nāk no debesīm, tā dara cilvēku patiesi dzīvu.

Tveriet pēc vārdiem, kuri ir nākuši no Dieva, krājiet tos sevī un vairojiet sevī dzīvību! Cilvēka sirds atpazīst, kuri vārdi nākuši no Dieva. Paļaujieties uz savu garu, kas zina Dieva Patiesību! Tajā mirkli, kad jūs ticat Dieva Vārdiem, jūsu gars savienojas ar uztverto Dieva Patiesību, un Dieva Svētais Gars vairo jūsu gara augļus. Un tā tas notiek ik mirkli, kad jūs pie-skaraties Dieva Vārdam. Ne uzreiz var satvert Dieva Vārdus, ir jābūt lielai ticībai un paļāvībai uz Dievu. Ticības mēram ik dienu, ik mirkli ir jābūt iespējami lielam. Cilvēks ik brīdi veidojas un garā var augt, tāpēc katrai dienai ir arvien lielākas vai arī īpašas prasības. Ticības spēks lai jūsos ir liels! Tā jūs varat satvert Dieva Vārdu, un tas vairos jūsu gara augļus.

Jaunās Derības četri evaņģēliji pēc savas dziļākās būtības neatkārto viens otru, bet gan pakāpeniski paver vārtus uz Patiesību un ticībā dod apskaidrību par Dieva Derību.

Mateja evaņģēlijs sniedz Jēzus Kristus mācības pamatus. Jēzus Kristus savā Kalna runā deva cilvēkiem pasaulē skaidru mācību par to, kā viņiem dzīvot. Tā ir Dieva bauslība, kuru Dieva Dēls cilvēkiem pauda skaidrā un izvērstā veidā. Jūs lasāt Kristus vārdus, un tajos ir ietverta Dieva mācība. Tā ir Dieva Derība, kas mums ikvienam ir jāpilda. Tā ir Dieva prasība — būt Dievam paklausīgiem bērniem.

Jēzus Kristus mums deva tēvreizi, un tagad cilvēki zina, kā ir jāuzrunā Dievs, pirms mēs Viņu lūdzam. Tēvreize ir Dieva Vārdi, kurus izrunājot mēs zinām, ka darām pareizi un Dievs mūs uzklausīs. Tēvreize ir vienīgie un galvenie vārdi, caur kuriem mums ir dota droša saikne ar Dievu Tēvu debesīs. Dievs visu zina un redz, bet uzklausīs un atbildēs tikai pēc tēvreizes, kas teikta no sirds mīlestībā uz Jēzu Kristu. Dieva Dēls ir gaisma un ceļš, pa kuru ejot mēs dzīvosim.

Dieva Derība darbojas caur katru Bībeles vārdu, tāpēc ikviens Svēto Rakstu vārds ir izgaismots ar Dieva Patiesības Gara gaismu. Katrs cilvēks var izlasīt sev nepieciešamos Dieva Vārdus. Tie ir atrodami ik mirkli.

Tātad Bībelē apkopotie Dieva Vārdi ir domāti ikvienam cilvēkam. Šajos Svētajos Rakstos ir iekļauti visu cilvēku likteņi. Ja kāda pamācība vai notikums vēsta par pagājušo laiku, tad atcerieties, ka Dieva Derība darbojas arī šodien un tā līdz pasaules galam! Jo Bībelē paustie Dieva Vārdi ir tikai pamats, uz kuriem Dievs garā ir uzcēlis savu Derību, un tā garā ir dzīva, pastāv septiņos gara līmeņos un ir Derība ar visiem cilvēkiem, kas dzīvoja, dzīvo un vēl dzīvos uz Zemes. Dieva Vārds vienmēr ir dzīvs, jo tas ar Patiesības Garu nāk no dzīvā Dieva nepārtrauktā plūsmā uz cilvēkiem.

Turot rokās Bībeli, ziniet, ka tā ir tikpat dzīva kā mūžīgais Dievs, kā mēs šodien! Lai cilvēks būtu dzīvs rītdien, ir jātver dzīvais Dieva Vārds! Dieva Vārds, pieņemts miesā, top dzīvs un dzīvu dara cilvēka garu. Jaunā Derība cilvēkā ienes cerību un ticību rītdienai, jo tā atklāj Patiesību par laikiem, kas ir un kas tuvojas. Dieva apsolījuma piepildījuma laikā cilvēkiem jābūt stipriem ticībā un paļāvībā uz Dievu!

Dieva spēks ir bezgalīgs, un Dieva Vārds cilvēku stiprina ar Dieva Svēto Garu. Dieva Gars, nonācis pasaulē, cilvēku piepilda ar Dieva spēku. Tad cilvēks vairs nav vājš, bet stiprs, jo Dievs ir ar viņu.

Daudziem cilvēkiem dažas Svētajos Rakstos izteiktās prasības liekas nepieņemamas. Debesu Valstībā tādi ļaudis diemžēl ieiet nevarēs.

Jo augstāk cilvēks kāpj kalnā, jo grūtāk ir kāpt. Vējš, aukstums, ledus un skābekļa trūkums kāpienu apgrūtina. Līdzīgi ir arī cilvēkam, kura gars jau ir tik liels, ka viņš gandrīz ir gatavs saņemt Dieva Garu, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Un grūtais šaurais ceļš kļūst vēl šaurāks. Dieva prasības pret cilvēku pieaug, un tad ir jāizpilda ikviens Dieva Derībā minētais noteikums.

Ja kāds atmet kaut vienu no vismazākajām Dieva prasībām, tas debesīs būs mazs. Baušļu pilnīga ievērošana nav panākama vienā dienā. Vajag censties ar katru dienu baušļus pildīt pēc iespējas pilnīgāk un precīzāk, tad nākošajā dienā kāpums būs uz augšu un jūs varēsiet tos izpildīt vēl pilnīgāk. Tāds ir cilvēka dzīves ceļš — ievērot Dieva baušļus, iepazīt Dievu un sevi pašu.

Ja kāds domā, ka skaistajā dzīves kalnā var uzkāpt, nepildot Dieva baušļus, tas maldās. Nepildīt baušļus, tas nozīmē dzīvot grēkā, bet grēks cilvēkā dzemdina nāvi. Tātad — bauslība un dzīvība vai grēks un nāve. Cits ceļš nav paredzēts, jo pēc šīs pasaulīgās dzīves par katru cilvēku Dievs pieņem lēmumu.

Dievs ir noslēdzis Derību ar ikvienu no mums. Starp Dievu un cilvēku nedrīkst būt neviens starpnieks. Šī saikne starp Dievu un cilvēku ir svēta, un Dievs to sargā. Tomēr dzīvē cilvēks bieži vien meklē dažādus vidutājus un domā, ka kāds cits viņu uzvedīs uz dzīvības ceļa.

Tikai un vienīgi Jēzus Kristus ir dzīvības ceļš. Tāpēc, ja kāds jums norāda citu ceļu, neticiet! Maldu ceļu ir daudz, un pasaulē ir daudz maldu vadātāju. Un tikai šī svētā saikne — Dievs un cilvēks — glābs jūs no maldīšanās. Tveriet rokā Svētos Rakstus, un tas lai ir jūsu ceļa rādītājs! Jēzus Kristus gaisma lai ir jūsu ceļa gaisma!

Jēzus Kristus atklāja veidu, kā var atbrīvoties no grēkiem. Tā ir piedošana. Lūgsim grēku piedošanu un paši piedosim citiem, salabsim ar saviem pretiniekiem un aizmirsīsim viņu pāridarījumus! Grēku piedošana ir cilvēka glābiņš, tā viņš var izrauties no nāves. Katrs grēka darbs cilvēkā rada grēka sekas un ved viņu uz pazušanu. Tātad cilvēkam katru dienu ir jādomā par grēku piedošanu un jālūdz Dievs, lai viņa grēks tiktu dzēsts. Katram cilvēkam ir dota iespēja iegūt grēku piedošanu un iemantot dzīvību.

Grēka piedošanā piedalās pats Dievs. Tātad, kad jūs kādam piedodat vai lūdzat Dievu par jūsu grēku piedošanu, Dievs ir ar jums un tikai Jēzus Kristus spēkā grēks var tikt dzēsts.

Mīliet savus ienaidniekus un piedodiet viņiem, jo tajā mirkli Dievs būs ar jums un jūs aizstāvēs! Paļaujieties uz Dievu, un Dievs jūs aizsargās! Jūs taču atceraties, ka Debesu Tēvs visas lietas un visas mūsu vajadzības labi zina!

Dievs mums ar mīlestību dos vienmēr, protams, ja mēs būsim paklausīgi Viņa bērni. Ticība Dievam ir svēta, un tā lai ir tikai Dievam un jums pašiem zināma. Ja par jūsu ticību zina arī kaimiņš, tas neko jūsu ticībā nemaina. Labāk lai jūsu ticība Dievam ir pilnīga un klusa. Kad Dievu lūdzat, tad runājiet tikai ar Viņu un neliekuļojiet, jo Dievam tīk patiesi, no sirds teikti vārdi!

Ja jūs gribat par Dieva Vārdiem liecināt kaimiņam, tad tā lai ir liecība, nevis ticības izrādīšana. Ja kāds vairo Dieva Vārdu cilvēkos, tad arī viņā Dievs vairos savu Vārdu. Par Dievu sniegtā liecība pasaulē ir kā skaista sēkla, kas pēc brīža dod desmitkārtīgu ražu.

Dievs loti vēlas, lai Viņa Vārds tiktu godāts cilvēku vidū. Par to, kurš liecinās par Jēzu Kristu, taisnajā tiesā liecinās Dēls sava Tēva priekšā. Ikviena patiesa liecība par Dievu pasaulē nes bagātus augļus cilvēka garā.

Slavējiet to Kungu un vairojiet Viņa godu virs Zemes! Mīliet to Kungu un vairojiet Dieva mīlestību cilvēku vidū! Cik jūs šeit, pasaulē, laba iesēsiet, tikpat laba debesīs arī saņemsiet.

Lai Dieva Derība un Dieva darbi jums ir pirmajā vietā un tad tikai lai nāk pasaulīgie darbi, jo no Dieva darbiem vairojas jūsu dzīvība un jūs kļūstat bagātāki! Un paļāvība uz Dievu jūs lai pavada ik dienu, jo paļāvība ir tiešā saikne ar Dieva Svēto Garu, kas jūs vadīs un sargās!

Katrai dienai ir savas bēdas un savi darbi. Tie ir jums no Dieva dotie darbi, tos paveicot, jūs saņemsiet algu. Arī ciešanas ir Dieva dotais darbs, jo caur tām cilvēka dvēsele šķīstās. Grēks rada sekas, un tās var izpausties ciešanu veidā. Dievs pats arī var cilvēkam uzlikt ciešanas kā kādreiz Ījabam. Pēc pacietīgi panestām ciešanām cilvēks var saņemt algu, varbūt kā Ijabs — divkārtīgu. Tātad pēc kādām lielām ciešanām cilvēkam garā Dievs var dot divtik daudz gara bagātības. Tāpēc nezūdieties par šodienas ciešanām! Dievs tās redz un zina, kālab tās dotas.

Cilvēks uz Zemes ir nācis, lai sakrātu gara bagātības. Cilvēks, kurš dzīvoja jaukā Debesu pasaulē, kādā dienā, Dieva sūtīts, dzima miesā uz Zemes, lai sakrātu debesu bagātības un atgrieztos mājās skaists un pilnīgs.

Debesu pasaulēs ir izteikta atšķirība starp garā lieliem un garā maziem cilvēkiem. Gandrīz tāpat kā starp putniem un skudrām. Putniem dots lidot un pabūt daudz kur, bet skudras zina tikai vienu taku un vienu darbu. Ir prieks, ka skudras ir čaklas; būsim arī mēs čakli, lai pēc šīs zemes dzīves debesīs būtu skaisti un brīvi savā Dieva dāvātajā lidojumā! Cilvēks uz Zemes dzīvo tikai īsu mirkli, salīdzinot ar to laika posmu, ko viņš pavada debesīs — savās patiesajās mājās.

Padomāsim par brīdi, kad mēs atgriezīsimies savās mājās debesīs — padomāsim, kādi būsim! Mēs taču gribēsim būt garā bagāti un skaisti ar Dieva dāvātām īpašībām. Bet tas ir atkarīgs no tā, kā mēs nodzīvosim katru mūsu dzīves stundu. Nezaudēsim veltīgi laiku, pildīsim Dieva Derības prasības!

Lūgsim Dievu un paļausimies uz Jēzu Kristu! Dzīvosim mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko! Atvērsim savas sirdis dzīvajam Dieva Vārdam, lai tas vairo mūsos skaistos gara augļus!

Ar Jēzus Kristus ienākšanu pasaulē tika pavērts ceļš, kurš savieno Dievu un cilvēku. Jūs varat lūgt, un jums taps dots. Klaudziniet pie Dieva durvīm, un jums taps atvērts! Pasaulē Dieva Svētais Gars atklājās Dieva Dēla spēkā, un tagad visiem, kas vēlas, tas ir tverams. Jā, Dievs pavēra ar Svēto Garu ceļu, kurš vieno Dievu un cilvēku. Jūs lūdzat, un Dieva Svētais Gars ir pie jums. Dieva Svētais Gars ir Dieva Tēva un Dieva Dēla izpausme pasaulē. Dievs ar savu Garu pie mums ir ik mirkli.

Tāpēc tveriet pēc Dieva Vārda un lūdziet Dievu patiesi un no sirds! Pie jums nāks Dievs ar Svēto Garu un piepildīs jūsu patiesās vēlmes, vēlmes ne pēc pasaules labumiem, bet pēc patiesajiem gara augļiem, kas nezūd. Tie ietver arī pasaulē esošos labumus un visu, kas cilvēkam ir nepieciešams, lai viņš izietu Dieva noteikto likteni.

Cilvēka liktenis pasaulē ir ar skaidri saskatāmu Dieva iezīmēto likteņa ceļu. Dievam viss ir savests absolūtā kārtībā. Dievs pirmāk rada, un tad mēs šajā Viņa radītajā dzīvojam. Tātad mēs nedzīvojam neziņā vai vēl neradītajā, bet jau radītajā Dieva nodomā, laikā un telpā.

Mums ik dienu Dievam ir jāpateicas, ka Tēvs, kas debesīs, gādā par saviem bērniem, gādā par visu, kas mums ir nepieciešams! Dievs piemet cilvēkam ik dienu tik, cik ir vajadzīgs, un ne vairāk. Jo viss liekais rada vienīgi jucekli.

Mums ir jādzīvo mīlestībā uz Dievu un cilvēkiem! Labie darbi lai ir mūsu darbi! Kā mēs darām sevis labad, tāpat darīsim arī saviem tuvākajiem! Mēs visi dzīvojam Dievā, esam viena Dieva radīti, tātad — brāļi un māsas. Mēģināsim saskatīt tuvākajā tiešām sev tuvu un labu cilvēku! Lai tuvākā sliktās īpašības paliek otrajā plānā! Dosim savu skaistumu citiem un no tā paši kļūsim skaistāki!

Cilvēka sirds pazīst cilvēkus. Cilvēka darbi raksturo cilvēku. Labs cilvēks dara labus darbus. Darīsim labus darbus, lai tie vairo cilvēku skaistumu! No labiem darbiem cilvēks iemācās darīt labu. Mēs katru dienu ar saviem darbiem ceļam sev māju. Tās pamati var būt stipri tikai ticībā un paļāvībā uz Dievu, jo tie būs celti ar labiem darbiem. Lai mīlestība ir kā cements javai; jo tās vairāk, jo stiprāki būs mūsu mājas pamati.

Dieva Derība ir kā audekls, kurā ir saausti skaisti raksti. Tie satur Dieva likumus un Dieva nodomu, kuru Viņš, visu radot, ir ielicis visā, kas ir.

Vecā Derība ir audekla pamats, ar to Dieva Derība tika darināta. Jēzus Kristus Jaunā Derība ir audekla smalkākais raksts, kurš atklāj daudzus Dieva Derības noslēpumus. Jaunā Derība skaidrāk izceļ audekla pamatrakstu jeb pamatsaturu. Un tagad pienācis laiks, kad tiek ļauts skatīt šā Dieva Derības audekla visskaistākos un vissmalkākos rakstus, kuri tiek atklāti cilvēkiem, lai būtu zināmi pasaulē.

Ir pienācis šis skaistais laiks, kad debesīs ir jaušami Debesu Valstības vārti. Rit Dieva Derības noslēpuma darbības laiks. Jūs lasāt Dieva Vārdus, caur kuriem jūsos ienāk atklāsme par Dieva Derības pilnību. Dievs paver vārtus uz Dieva Patiesību. Tveriet Dieva Patiesību ar savām sirdīm, jo sirdis to jau sen pazīst! Jūsu sirdis ir pilnas ar Dieva Derību, jo Dievs pats to ir ielicis radīšanas mirklī.

Jaunā Derība cilvēkiem atklāj Patiesību, ka katram ir dots sakrāt gara augļus. Cik cilvēks sakrās, tik viņam arī būs. Pienācis pļaujas laiks. Nezāli pļaus un sadedzinās. Cilvēka gara bagātība paliks, tāpat kā kvieši, kas ir skaisti ienākušies un novākti nokļūs saimnieka klētī.

Jēzus Kristus pasaulē ir sējis labo sēklu, kas ir mūžīga. Laimīgs irtas cilvēks, kurš Dieva Dēla priekšā ir atvēris savu sirdi, lai šī labā sēkla tiktu viņā iesēta. Ja jūsos ir Jēzus Kristus gara grauds, jūs dzīvosiet un jūsu dzīvība nekad nezudīs.

Katrs strādnieks pēc padarītā darba gaida savu algu. Arī mēs, ilgi jo ilgi strādādami, gaidām algas dienu, kura Dievam ir nolikta kā pasaules Pastarā diena. Lai ikviena sirds ir miera pilna, ja viņš Jēzu Kristu ir atzinis kā Dieva Dēlu!

Patiesi, patiesi — tas ir galvenais jautājums, uz kuru šodien, tad Pastarajā dienā būs jāatbild, — vai jūs patiesi atzīstat, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls? Ja to no sirds atzīstat, tad jūsos ir un būs dzīvība. Ja kāds vēl šaubās, tad ziniet — beidzot jāpieņem pareizais lēmums uz šo tik ļoti svarīgo jautājumu!

Visā garajā dzīves ceļā cilvēkam ir bijušas dažādas dzīves situācijas un to dažādi risinājumi. Bet katra cilvēka dzīvē pienāk galvenais un visnozīmīgākais mirklis — tad, kad jūs meklējat un atrodat atbildi uz svarīgo jautājumu. Jā, patiesi — Dieva vienpiedzimušais Dēls ir Jēzus Kristus, dzīvības maize un cilvēku Pestītājs, jo Debesu Tēvs visu varu un taisno tiesu ir nodevis Dieva Dēla rokās! Tad lai stipras ir jūsu sirdis ticībā un lai mīlestība ir jūsu sirds spēcinātājs šajā izšķirošajā mirklī!

Tātad ne debesīs, bet šeit, uz Zemes, cilvēkam ir jāapliecina sava ticība Dievam ar ticību Jēzum Kristum. Katrs cilvēks reiz tiek nostādīts šā jautājuma priekšā. Vecs, jauns vai pusmūžā, bet katram tiek piedāvāta dzīves situācija, kurā no sirds ir jādod patiesa atbilde par ticību Jēzum Kristum.

Ja jūs vēl svārstāties, tad meklējiet atbildi pie Dieva un savā sirdī! Kamēr jūs vēl dzīvojat uz Zemes, tikmēr jums vēl ir laiks. Izmantojiet šo laiku, lai iepazītu Dievu un sevi! Pasaulīgais paliek pasaulē, un pēc neilga laika tam vairs nav būtiskas nozīmes. Meklējiet Dievu ticībā un lūdziet, lai Viņš jums palīdz atrast pareizo ceļu! Dievs vēlas, lai ikviens, kurš ir radīts, dzīvotu. Bet, lai dzīvotu, ir jāatzīst dzīvības devējs un dzīvības avots.

Ikviena cilvēka dzīvības avots ir Jēzus Kristus. Jūs varat domāt citādi, bet Patiesība ir viena. Jūsu dzīvība tiek uzturēta no tā avota, kurš ir Jēzus Kristus sirdī. Tāda ir Patiesība. Ja jūs atzīstat dzīvības avotu Jēzū Kristū, jūsos šis avots strāvo dzīvību un mūžību.

Ar Jēzus Kristus atzīšanas mirkli mūžīgās dzīvības avots tiek savienots ar jūsu gara sirdi, un tad jūs nemirsiet. Taisnajā tiesā spoži dzīvības spēkā spīdēs jūsu sirds un Jēzus Kristus jūs atzīs par savējo, kurā Dieva Vārds ir dzīvs. Gars ir uzvarējis miesu un grēku. Šī uzvara ir jūsu laime, jo jūs dzīvosiet!

Vai jūs ticat, ka Dievs spēj visu? Dievs radīja debesis, Zemi un itin visu, kas ir uz tās. Tad arī cilvēkus. Dievs ik mirkli spēj visu, pilnīgi visu! Jēzus Kristus liecības par Dieva iespējām lai jūs stiprina ticībā uz augšāmcelšanās dienu! Dievs jau ir pārveidojis jūsu miesu un sagatavojis jūs, ticīgos, lielajai Jēzus Kristus atnākšanas dienai.

Ko gan nozīmē augšāmcelt cilvēku, kurš jau vairākas dienas kā miris? Bet šajā liecībā Dievs ir ielicis lielu ticības spēku Jēzus Kristus augšāmcelšanai, un, kā notika ar Viņu, tāpat notiks arī ar jums. Dieva spēkā un Dieva gaismā jūs, Dieva bērni, septītajai bazūnei skanot, tapsiet augšāmcelti debesīs.

Dieva gaismas stars jūs pārvērtīs līdzīgus eņģeļiem, kas spēj brīvi pacelties debesīs un traukties pie Jēzus Kristus. Mīļa Dieva gaisma jūs aptvers kā silti saules stari, un jūs nemanīsiet, ka jau staigājat garā pa debesīs Dieva celtām kāpnēm ceļā uz Debesu Valstības vārtiem, un Jēzus Kristus eņģeļi jūs pavadīs šajā skaistajā gaitā. Laimīgas lai ir jūsu sirdis, jo tas piepildīsies ļoti drīz!

Bet ticība katram Dieva Derības vārdam lai jūsos ir pilnīga! Ticība Dieva Vārdam jums dos spēku šajā grūtajā laikā. Ar savu ticību jūs varat vairot arī ticību citu cilvēku sirdīs, un, cik jūs to vairosiet citos, tik tā vairosies arī jūsos.

Ticības ceļš lai sākas ar Jēzus Kristus vārdu! Viss nepieciešamais Dieva spēks cilvēkiem nāk no Jēzus Kristus sirds. Mīlestības gaisma satur dzīvības spēku un to vada no sirds uz sirdi. Lai jūsu sirdis vienmēr ir atvērtas Jēzum Kristum, tad jūs saņemsiet dzīvības gaismu, kas jūs darīs pilnīgākus un skaistākus! Un par to, lai jūsu sirdis tiešām būtu atvērtas Dieva Dēla priekšā, jums pašiem ir jāgādā! Sirds vārti var būt vaļā tad, ja mīlat Dieva Dēlu un uz Viņu paļaujaties.

Ir dzīvības avots, un esat jūs. Katram cilvēkam ir jābūt ciešā saiknē ar dzīvības avotu, kas ir Jēzū Kristū.

Jūs varat saņemt dzīvības avota ūdeni tikai mīlestībā, ticībā un paļāvībā un Jēzu Kristu. Dieva Svētā Gara gaisma, kas ir jūsu sirdīs, lai ir vaduguns, uguns — ceļa rādītāja! Lai tā izgaismo jūsu miesu!

Miesa ik mirkli kāro savu. Miesa neaptver gara prasības. Jūsu gars zina Patiesību par Jēzu Kristu un par Dieva Vārdiem. Bet cilvēka gars nav spējīgs izlauzties pie cilvēka  pasaulīgās miesas bez viņa ticības Dievam. Tikai Dieva spēkā var tikt pavērti vārti, kuri savieno cilvēka miesu ar cilvēka garu.

Tātad dzīvības ceļa sākums ir patiesa ticība un paļāvība uz Jēzu Kristu, kurā mēs visi dzīvojam.

Jēzus Kristus ar savu Garu ir aptvēris Zemi un vada to pēc Debesu Tēva noteiktā nodoma. Tēvs un Dēls ir viens vesels. Tēvs sevi izpauž Dēlā, un pasaulē Dievs ienāk ar Svēto Garu. Tikai Dievs savā spēkā var darīt dzīvu ikvienu, kas to vēlas un kas tic Jēzum Kristum.

Atcerieties — Jēzus Kristus ir dzīvības maize; kas to ēdīs, tas nemūžam nešalks! Tāds ir Dieva noliktais dzīvības likums. Cilvēkam ir brīva izvēle to pieņemt vai nepieņemt — iegūt dzīvību mūžīgai dzīvošanai vai to pazaudēt taisnajā tiesā uz visiem laikiem. Ir pienācis laiks ikvienam izšķirties par galveno: dzīvot, lai dzīvotu, vai uzdzīvot, lai pēc taisnās tiesas mirtu.

Dieva Jaunā Derība savā pilnīgā saturā mums atklāj Patiesību par Pastaro dienu un taisno tiesu. Un lēmums par katru cilvēku jau top. Tātad pasteidzieties izdarīt pareizo izvēli! Atzīstiet savā ticībā Dievu! Atzīstiet savā ticībā Jēzu Kristu! Atzīstiet savā ticībā Dieva Derību! Atzīstiet savā ticībā Dieva Vārdus! Atzīstiet savā ticībā Dieva Veco un Jauno Derību kā dzīves likumu jums un kā Dieva Patiesību!

Jums jāatzīst, ka Dievs ir Patiesība un viss, kas ir nācis no Dieva, ir Patiesība! Jums jāatzīst, ka jūsu dzīvība pastāv Dieva spēkā un ka visu, ko jūs redzat, ir radījis Dievs!

Tāpēc Jēzus Kristus jūsu sirdīs un prātā lai ir pirmajā vietā! Ja jūs mīlat vecākus, bērnus vai draugus vairāk nekā Dieva Dēlu, tad vēl neesat Viņa cienīgi un neieiesiet Debesu Valstībā. Ja cilvēks pats grib atrast mūžīgās dzīvības risinājumu, tad ziniet — viņš to neatradīs!

Cilvēks nevar atrast savu dzīvību, jo viņam pār to nav varas. Labāk dzīvību pazaudēt Jēzus Kristus ticības dēļ, jo tādam taps dota mūžīgā dzīvošana. Ir jāprot pieņemt visu, ko Dievs cilvēka likteņceļā ir ielicis. Vai tās būtu bēdas un ciešanas, sāpes un raizes, lai tās ir, jo Dievs to visu redz un novērtē jūs šajos pārbaudes brīžos! Pieņemsim Dieva doto likteni ar pateicību! Cilvēka pasaulīgās dzīves ceļš ir Dieva dota iespēja izaugt garā, lai atgrieztos debesīs ar jo bagātiem gara augļiem.

Jūsu alga būs redzama debesīs. Uz Zemes jūs ar laiku varat apjaust, kas ir sakrāts sirdī un dvēselē. Kamēr jūs nekļūsiet kā bērni, jums Debesu Valstības neredzēt! Tātad saprotiet to tieši un pielīdziniet sevi bērnam!

Vai jūsu acis ir tik skaidras un tīras kā bērnam? Vai jūsu skatiens un smaids ir tik patiess kā bērnam? Vai jūsu miesa un dvēsele ir tik šķīsta kā bērnam? Vai jūsu gara augļi pasaulē ir tik redzami kā bērnam? Gara augli ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Droši pielīdziniet sevi bērnam!

Tikai tīrā, šķīstā un harmonijas pilnā miesā dzimšanas brīdī var ienākt no Dieva sūtīta cilvēka dvēsele un gars. Tātad arī jūsos Dieva Svētais Gars var ienākt tikai tad, kad jūsu miesa un dvēsele ir tīra kā bērnam. Jā, droši pielīdziniet sevi bērnam! Bērna pasaulīgais intelekts, protams, ir vājš, bet tas nav noteicošais Dieva iepazīšanas ceļā. Cilvēka gars pazīst Dievu, un cilvēks miesā Dievu var atklāt tad, kad viņš to vēlas un ir gatavs tam. Tātad vispirms ir jābūt vēlmei to darīt. Ja kādam tās nav, tad Dievs gādā cilvēka dzīvē tādus izšķirošus notikumus, lai viņš aizdomātos par sevi un savu likteni.

Pieņemiet likteni, no Dieva sūtītu, tādu, kāds ir nolikts. To izmainīt nevar, var no tā tikai vairīties. Var vienkārši dzīvi nogulēt, un tad viss būs beidzies, jo būs palaista garām iespēja izdzīvot un būt dzīvam mūžīgi.

Debesu Valstība vēl līdz nesenam laikam tika cietusi uzbrukumus, un varas lietotāji to gribēja nolaupīt. Dieva Tēva spēks izlija pār Dieva Dēlu Jēzu Kristu, kurš uzvarēja visus varas tīkotājus, un patiesā vara visā un pilnīgi visur pieder Dieva Dēlam.

Tāpēc lai mierīgs ir jūsu prāts, jo viss ļaunums ir uzvarēts! Nekāds Jaunums no ārienes cilvēku vairs nevar skart! Tagad cilvēkā ir tas, kas ir. Ko katrs ir sakrājis, tas arī atrodams viņa dvēselē un garā. Ja cilvēku vēl tirda kādas ļaunas domas vai vīd kāds ļaunums, tas ir viņa dvēselē, jo viņš to ir savā dzīves laikā iekrājis.

Laimīgs ir tas cilvēks, kura dvēsele ir no grēkiem tīra un kura miesu apspīd viņa gars. Ticiet, ka Jēzus Kristus ir uzvarējis! Ticiet Dieva Vārdam! Un šī ticība jūsos nesīs laimi un prieku.

Dievs saviem bērniem ir atklājis Patiesību, un jūs to varat lasīt un pieņemt ar sirdi, jo sirdī šī Patiesība jau reiz ielikta.

Dievs paslēpis gara Patiesību no gudrajiem un prātniekiem, jo viņi Dievam netic, viņi tic vienīgi savai gudrībai. Prāta gudrība ir tikai pasaules gudrība, tā nedod dziļāku skaidrojumu pēc īstenās lietu un apstākļu būtības.

Prāts domā, ka Zeme ir radusies no kosmosā jau sen pastāvošās matērijas, un prātu tas apmierina, jo tas ir prātam saprotams skaidrojums par Zemes izcelšanos. Prāts nevar aptvert, kā ne no kā, pēc Dieva Vārda Dieva spēkā, tukša izplatījuma vidū var radīt Zemi un debesis. Dievs visu rada no sevis.

Gars zina, ka Dievs visu ir radījis un rada savā spēkā — arī debesis, Zemi un visu, kas uz tās ir. Mēs staigājam Dieva spēkā un elpojam Dieva spēkā. Viss tiek virzīts Dieva spēkā, un viss joprojām top Dieva Spēkā. Gars zina šīs lietas kā vienīgo Patiesību.

Tāpēc tikai ticīgajiem cilvēkiem Dievs ar Patiesības Garu atklāj Patiesību, bet neticīgajiem šīs lietas ir apslēptas. Lai kādas arī laboratorijas un kādi pētnieciskie institūti strādātu, tiem nekad nebūs dots pēc materiāla līmeņa teorijām un zinātnēm izprast Dieva Patiesību.

Tikai Dievs ar Patiesības Garu cilvēkam var atklāt Patiesību, ko viņš tik ļoti vēlas aptvert. Katram rosīgam cilvēkam ir vēlme uzzināt arvien vairāk un vairāk. Mēs varam pārzināt daudz sīku lietu vai lielu notikumu, bet tas Patiesības izzināšanas ceļā nedos neko, ja cilvēks Dievam neticēs un nemeklēs ceļu uz Patiesību, kas ir viņā pašā.

Ja cilvēks nespēj atrast Dievu, tad viņš neatrod arī sevi. Un, ja cilvēks sevi neatrod, tad viņš sevi pazaudē. Gars, kuru cilvēks, dzīvodams miesā, neatrod, nosmok un izsīkst, jo tas netiek papildināts ar gara augļiem. Gara augļi cilvēka garam ir barība un dzīvības būtība.

Viss, kas Jaunajā Derībā vēstīts, ir otrā Dieva Derības atklāsmes pakāpe, kas tika dota cilvēkiem, lai tā viņos dzīvotu.

Ar šajā grāmatā rakstītiem vārdiem jums tiek dota jauna Dieva Derības atklāsme, lai tā būtu vieglāk saprotama un tā jūsos dzīvotu kā Dieva Vārds. Jūsos ir gars, un gara sirds pazīst Dieva Vārdu. Ja jūs ļausiet savai sirdij saprast Dieva Vārdus, tad sirds tos pieņems, jo pazīst tos.

Cik pilnīgi Dievs visu ir radījis, ielikdams cilvēka gara sirdī Patiesību, lai tā jau būtu pie viņa! Tātad cilvēkam nav vis jāmeklē kaut kas jauns, kas ir kaut kur tālu no viņa, bet gan jau esošais paša sirdī, un pasaulē lasītais un dzirdētais ir jāsalīdzina ar Patiesību, kas mīt sirdī.

Tas ir izcils brīdis, kad savienojas pasaulē cilvēka atzītā Dieva Patiesība ar to, kas jau no Dieva ielikta sirdī. Tad rodas tāds kā zibens spēriens, kurš savieno Dieva Patiesības Garu ar cilvēka garu, un tajā mirklī cilvēkā ieplūst Dieva Gars, kas viņu dara bagātāku uz mūžīgiem laikiem.

Protams, ir svarīgi neatkāpties no ticības Dievam un no Dieva Derības prasībām. Atkāpšanās ir solis atpakaļ, kas atmet cilvēku visai tālu no Patiesības.

Nepieļaujiet atkāpšanos no ticības Dievam! Tad labāk nogaidiet un cietiet, līdz apskaidrojas jūsu prāts! Bet, ja jūs pieļausiet šaubīšanos un atkāpšanos no ticības Dievam, jums būs viss jāsāk atkal no sākuma. Uz sabrukušās mājas nevar uzcelt jaunu namu. Var gan izmantot vecās mājas pamatus, bet pirms ir jānovāc gruveši un jāattīra būvlaukums. Lai jūsu ticības nams tiek celts pārliecībā, ritmiski dzīvojot harmonijā un saskaņā ar Dieva likumiem!

Tā ir iespēja izdzīvot, iespēja dzīvot pēc Dieva Derības prasībām! Ir jābūt virzībai uz priekšu! Nedrīkst ilgi mīņāties uz vietas, jo tad sāksies pagurums un dzīves vezums var ievilkt jūs aizā! Turieties pie dzīvā Dieva Vārda, jo tam ir mūžīgi pamati, kas Dieva ielikti!

Dievs visu rada ar savu Vārdu, un viss Dieva teiktais top un piepildās.

Cilvēks par saviem vārdiem ir noteicējs, un par katru veltīgi runātu vārdu viņam būs jāatbild tiesas dienā. Pēc labiem vārdiem cilvēks tiks attaisnots un pēc ļauniem un veltīgiem vārdiem tiks pazudināts. Veltīgie vārdi pasaulē un cilvēkā krājas, tie nepazūd gaisā vai miesā, tie visi ir jūsos no paša pirmā vārda, ko, bērns būdams, izrunājāt, līdz pat pēdējam vārdam, ko izteiksiet.

Pļāpāšana ir kā tukšu salmu kulšana, un tad šajos salmos tiks pielaista uguns, kas jūs var pazudināt. Tāpēc jūsu „jā” lai ir „jā” un jūsu „nē” lai ir „nē”! Lai lieki vārdi netiek izrunāti un nepiedrazo jūs ar salmiem! Katram vārdam ir saturs, un vārds ir garā un dvēselē radīts materiāls veidojums, kurš, izteikts pasaulē, tur ir paliekošs, kā arī ir paliekošs jūsos, jo no jums tas nācis.

Vārds lai allaž ir jūsu bagātība un skaistums, kas izteikts ienes cilvēkos un pasaulē kaut ko skaistu un paliekošu! Dieva Vārds ir mūžīgs, tas ir no Dieva nācis, un, ja cilvēks to sevī ir pieņēmis, tad viņš to mūžīgi arī nēsā kā izcilu Dieva Gara bagātību. Dieva Vārds cilvēka garu dara dzīvu un gaismas pilnu. Dieva Vārdā ir harmonija, tas cilvēkā atklāj Dieva Patiesību. Dieva Vārds ir bezgalīgi pilnīgs un arī bezgalīgs pēc sava dziļākā satura, jo nācis no Dieva Gara dziļumiem. Dieva Vārds veido cilvēkus un pasauli. Lai jūsos Dieva Vārds vienmēr ir dzīvs!

Dieva Vārds cilvēku dara dzīvīgu, un viņa acis kļūst redzīgas un ausis dzirdīgas, lai cilvēks spētu satvert gara atklāsmes un Dieva Patiesību. Jūs, dzirdīgie, dzirdat un, redzīgie, redzat virs Zemes Jēzu Kristu Dieva spēkā stāvam, un jūtat Viņu sev blakām!

Ticiet, ka Dieva Dēls būs ar jums līdz pasaules galam! Dievs nekad nepamet savus mīļos bērnus. Sirds mīlestība ienes Dieva Patiesības mieru un prieku. Bērns ir ļoti laimīgs par vecākiem, kas ir blakām mīļi un skaisti. Ticīgs cilvēks ir laimīgs no tā, ka jūt Dievu sev blakām esam. Tā ir brīnišķīga sajūta — just Dieva tuvumu. To nevar aprakstīt, to vajag piedzīvot un izjust, tad jūs zināsiet, kas ir Dieva mīlestība un Dieva neaptveramā gādība par ikvienu no mums. Tāpēc jūsu sirdīs lai ir prieks par ticību Dievam un par mīlestību! Mīlestība cilvēkā ienes Dieva harmoniju, un mīlestībā jūs varat sajust mūžības dvesmu.

Mīlestība ir tik pilnīga, jo tās avots ir Dievs!

Jaunajā Derībā Jēzus Kristus mācības tiek sniegtas līdzībās, tajās ir dziļa jēga un ir ietverta Patiesība, kura ir aptverama tikai garā. Jēzus Kristus atklāj Debesu Valstības noslēpumu, kas saprotams tikai tam, kam jau dots to saprast.

Tāpēc ziniet — ne ar prāta spēku jūs varat atvērt Dieva Patiesības durvis, bet ar jūsu ticību un paļāvību Dievam, un tad jums Patiesības Gars arī visu apskaidros, ja jūs to būsiet pelnījuši. Dieva Patiesības atklāsme — tā ir daļa no jūsu algas par ticību un paklausību Dievam, par Dieva Derības pildīšanu. Cilvēka prāts nevar aizsniegt gara līmeņa Patiesību.

Katras Jēzus Kristus sniegtās mācības jēga tika pausta līdzībās un ir tverama ar gara sirdi, vārdi ir jāsavieno cilvēka gara sirdī, kas cilvēkā spēj Dieva Patiesības Gara spēkā atklāt to būtību, kura Dievam šajos vārdos ir ielikta.

Nav pasaulē pilnīgāku vārdu par tiem, kuri nākuši no Dieva, un tos mēs lasām Svētajos Rakstos. Dieva Vārds aptver vienlaicīgi Dieva nodomu un saturu, tiem nav laika un telpas ierobežojuma. Tikai paļāvībā uz Dievu Patiesības Gars var jūs izgaismot, un tad jūs spēsiet saprast jēgu, ko Dievs šajos vārdos ir ielicis.

Jēzus Kristus Dieva spēkā darīja daudz brīnumu. Viņš dziedināja slimos, parādīja savu varu pār dabas spēkiem, uzcēla cilvēkus no miroņiem. Šīs liecības bija nepieciešamas visām paaudzēm, lai ticīgos stiprinātu ticībā, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, un neticīgos pievērstu ticībai Dieva Dēla atnākšanai.

Ticībā vājam cilvēkam ir vajadzīgi brīnumdarbi un liecības, bet ticībā stiprie tāpat tic Dievam un paļaujas uz Viņu. Tāpēc daži no Dieva lūdz un gaida Viņa esamības apliecinājumus, bet daudzi vienkārši Viņam tic.

Svētīgs, kas neredz, bet tic, jo redzot ticēt ir viegli, bet zūd ticības spriedze, kas miesu dara rosīgu. Ticība Dievam ir cilvēka dienu no dienas izveidotā spriedze miesā, kurai koncentrējoties cilvēks spēj ticēt Dieva Vārdam. Cilvēkam ticība ir jākopj katru dienu. Ja ticību nevairo, tad tā aizaug ar šaubām un neticības nezālēm.

Tāpēc ticēt nozīmē darīt Dieva darbu, tas nozīmē sevī izveidot vidi, kurā Dieva Svētais Gars var brīvi darboties. Ticības pilnā miesā Dievs var sevi izpaust un jūs pārveidot par skaistiem Dieva bērniem.

Par Dieva bērnu var tapt cilvēks, kurš tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, ka Viņā ir dzīvības maize un augšāmcelšanās spēks, ka Viņam Tēvs ir uzdevis spriest tiesu pār visiem.

Ticiet Jēzum Kristum, un jūs būsiet laimīgi!

Cilvēks cilvēkam ir kā brālis vai māsa, jo mēs esam no viena Dieva radīti un tad paaudzi pēc paaudzes dzimuši pasaulē. Uzvārdi mūs sadala dzimtās, un vārdi ir par atšķirības zīmi katram. Nav pasaulē vienādu cilvēku, tie var būt tikai līdzīgi vai loti līdzīgi. Dievs ar savu pilnību radījis ikvienu no mums kā atsevišķu personību. Visus mūs vieno līdzība Dieva tēlam, bet mēs esam dažādi pēc dziļākās būtības, jo Dievs cilvēkus garā radīja atšķirīgus. Dieva pilnība ļauj radīšanas procesā neatkārtoties sevis radītajā.

Bet cilvēks diemžēl atzīst tikai miesīgo brāli vai māsu, ja tādi viņam ir. Dievs vēlas, lai mēs atkal vienotos Dievā. Tas ir, veidojot sevi miesā un garā pilnīgus, krājot debesu bagātības, pildot Dieva Derību un klausot Debesu Tēva gribai, atkal atpazītu katrā cilvēkā brāli vai māsu. Atpazītu kā līdzīgus pēc Dieva tēla un pilnības. Dieva bērni uztver cits citu kā brāļus un māsas, jo viņos ir Jēzus Kristus Gars, kas dara šo cilvēku miesu ar mūžīgo dzīvības augli un skaistajiem gara augļiem līdzīgu Dieva miesai.

Jēzus Kristus Dieva bērniem atver acis un atdara sirdis, lai tie ieraudzītu savu patieso brāli un māsu. Dieva bērni pazīst Jēzu Kristu, jo Viņš ir atklājies to sirdīs un arī debesīs.

Dieva bērni cits citu pazīst pēc tā, ka mīl viens otru patiesi un no visas sirds. Šī mīlestība ir skaista un šķīsta. Šī mīlestība neprasa neko, tā pacietīgi gaida atbildes mīlestību. Pasaule nevar dot tādu mīlestību. Pasaulē neko nevar salīdzināt ar šo mīlestību. Un Jēzus Kristus ir šīs Dieva mīlestības avots. Tā ir dzidra, klusa, tīra un skaista, tā ir un būs mūžīgi.

Laimīgs ir tas cilvēks, kurš ir spējis mīlēt Jēzu Kristu tā, ka Dieva Dēls viņam ir dāvājis savu mīlestību. Kristus mīlestība ir gaismas un dzīvības avots, kas pirmais var ieplūst Dievu mīloša cilvēka sirdī. Tad sirds top atvērta, un cilvēks sāk dzīvot mīlestībā ik dienu, pildot Dieva visaugstākos baušļus.

Jūs redzat, ka Dieva Derības pildīšana vainagojas ar Dieva dāvanu — Dieva mīlestību, kas ir savienota ar gaismas un dzīvības avotu. Cilvēks var tapt saistīts ar mūžīgās dzīvības avotu, un viņa vārds tad tiks ierakstīts Mūžīgās Dzīvības grāmatā.

Dievs ikvienam cilvēkam dod šo iespēju. Bet vispirms ir jāievēro Dieva Derība. Tātad ikvienai Derības prasībai no cilvēka puses ir jābūt izpildītai. Mēs zinām, ka Dievs no savas puses Derības prasības ir izpildījis un izpildīs. Tātad viss turpmākais ir atkarīgs no mums pašiem.

Atgriezties Dievā nozīmē atgriezties mājās un atgriezties mūžībā, kur nav nāves, nav aukstuma, nav izsalkuma un nav ciešanu. Ir mīlestība, pilnība, miers, prieks un laime. Tā ir nebeidzama gaisma un harmonija. Un blakām ir Dievs ar savu pilnību un māsas, un brāli, kas vienoti garā. Un nekas netiek dalīts, un cilvēkam visa kā ir pietiekoši. Jo Dievs gādā par visu, un cilvēkam dzīvot ir laime. Atgriezties mājās nozīmē būt laimīgam un rosīgam savos darbos, jo Dievs gādā, lai tam pietiktu spēka.

Tāpat kā mēs šajās zemes mājās vēlamies visu sakārtot, arī debesīs, mūsu īstajās mājās, būs daudz darāmā. Tie būs radoši darbi, kuru augli cilvēkiem nesīs prieku un laimi. Tā būs iespēja gādāt par saviem jaunākajiem brāļiem un māsām. Tā būs iespēja vest tautas pa Dieva noliktajiem ceļiem. Tāpat kā mūs veda Jēzus Kristus, arī jūs vedīsiet tautas pa pareizajiem ticības ceļiem. Nekur vairs nebūs Jaunuma un lāstu. Vairs nebūs grēka darbu, jo Dievs ir sagatavojis daudz citu Dieva iepazīšanas ceļu.

Kā iemācīt atzīt Dievu par visa Radītāju? Kā iemācīt ticēt Dievam? Kā iemācīt atzīt, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls?

Pasaulē jūs redzat, cik grūti ir cilvēkam atrast atbildes uz šiem jautājumiem. Dievs visur un visā sagādā dažnedažādus apstākļus, lai cilvēki iepazītu Dievu.

Uz Zemes ir dota Dieva Derība, un, lasot Dieva Vārdus, mēs varam iepazīt Dievu. Ja cilvēks atzīst Jēzu Kristu, Dievs pār viņu sūta Patiesības Garu, kas vēl dziļāk viņam atklāj Dieva Patiesību.

No Jaunās Derības rakstiem mēs zinām par Debesu Valstību un zinām, ka pēc katra darbiem tiks spriesta taisnā tiesa. Tāpēc Debesu Valstība lai ir jūsu ceļa galamērķis un Jēzus Kristus lai ir jūsu ceļa rādītājs!

Bet tiem, kas to nevēlas un ir pārkāpuši Dieva likumus, pēc taisnās tiesas vieta būs degošā ceplī. Dieva Derība ir likums, kurš darbojas absolūtā Dieva spēkā.

Mazticīgajam ir grūti, jo viņu allaž māc šaubas un sakrātais grēks spiež pie zemes. Bet arī mazticīgajam ir iespēja stiprināt savu ticību, ja viņš turēsies pie Jēzus Kristus vārda. Vai nav pietiekoši, ja Dieva Dēls ar saviem darbiem un savām liecībām pasaulei devis ticības spēku? Tad turieties pie šīm liecībām un ticiet tām, jo citu vairs nebūs! Gaidiet ticībā Jēzu Kristu pie jums atnākam!

Tikai ticības spēkā cilvēks var būt pilnīgs. Bet kā lai pārbauda, vai jūsu ticība ir pietiekami stipra?

Jēzus Kristus, saticis Pēteri un Andreju, Jēkabu un Jāni, Filipu un Bartolomeju, Tomu un Mateju, Jēkabu, Tadeju un Sīmani, aicināja viņus līdzi, lai tie kalpotu Dievam. Un viņi tūdaļ atstāja savu darbu un ģimenes un sekoja Jēzum Kristum, lai viņos un caur viņiem pasaulē piepildītos Dieva nodoms.

Vai jūs šodien spētu pamest pasaulīgo darbu, pamest ģimeni, dzīvesvietu un sekotu dzīvajam Jēzum Kristum, lai pildītu Dieva darbus uz Zemes?

Kāda būs jūsu patiesā atbilde, pēc tā arī spriediet, vai jums Jēzus Kristus ir pirmajā vietā un tikai tad viss, kas pasaulē, vai arī otrādi. Šis salīdzinājums lai jums ir kā mēraukla, pēc tās seciniet, kāda ir jūsu ticības pakāpe! Nekad ticības mērs nevar būt pilnīgs, tāpat kā cilvēks nevar būt pilnīgs, jo pilnīgs ir vienīgi Dievs.

Ticību vājina cilvēka grēks. Ja cilvēks pilda baušļus, tad viņā nerodas grēka augli un neaptumšo viņa sirdi. Vajag lūgt par grēku piedošanu un pašiem piedot savu tuvāko pāridarījumus! Tāpēc izvērtējiet savus vārdus, jo tie visvairāk sagāna cilvēku! Vārds iziet no cilvēka sirds, un par katru vārdu ir jāatbild.

Ja cilvēks no grēkiem ir tīrs, tad viņa gars ir tas, no kura nāk ticības spēks. Cilvēka ticība ir gara dāvana. Tātad pašā pirmsākumā cilvēka garā ir daudz ticības, un tā var būt jums galvenais palīgs. Jūs esat ievērojuši, ka bērni viegli tic visam, kas patiesi teikts. Bērnā nav grēka augļu, un tāpēc viņš spēj viegli noticēt.

Pieaudzis cilvēks par katru rīcību atbild pēc Dieva Derības prasībām. Domājiet, pirms darāt! Domājiet, pirms kaut ko sakāt!

Nesiet savas dzīves krustu un no tā neatsakieties, jo šis krusts ir no Dieva dots un par tiem darbiem, kuri ir iekļauti jūsu dzīves krustā, jums būs jāatbild taisnajā tiesā. Ko jūs virs Zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs, un, ko virs Zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Tik liela ir cilvēka atbildība par saviem ikdienas darbiem. Tātad par katras dienas darbiem lai ir jūsu vislielākā atbildība!

Cilvēkam tīk turēt savus likumus, bet Dieva baušļus atmest. Dieva likums ir taisnīgs, un tā prasības ir pilnīgas. Dievs baušļos noteicis, kā cilvēkam ir jādzīvo. Dieva baušļos ir ietverta harmonija un kārtība, kas pastāv visā, kas radīts.

Ar Dieva baušļu nepildīšanu cilvēkā rodas grēks, kas visā cilvēka miesā rada haosu. Tātad mīlestība, kas cilvēka garā mīt kā gara auglis, pēc cilvēka apgrēkošanās no viņa iziet ar šā grēka nokrāsu. Ja cilvēks dzīvē liekuļo, tad mīlestības gaisma vairs nav tīra un harmonijas pilna, bet ir ar šīs liekulības nokrāsu. Katrs grēks aptumšo patieso mīlestības gaismu, un cilvēkā tā vairs nav tik dzīvīga. Ar grēku iezīmētā mīlestība vairs neuztver Dieva Svēto Garu un nespēj saistīt Dievu ar grēcīgo cilvēku.

Tikai no grēka šķīsts cilvēks spēj izstarot tīru un patiesu mīlestības gaismu un uztvert ar savu sirdi Jēzus Kristus mīlestību.

Mīlēt ir jāmācās no maziem bērniem. Viņi ir patiesi un bez grēka. Tāpēc grēku piedošana lai ir jūsu ikdienas Dieva darbs, lai atraisās jūsu sirdis skaistai un patiesai mīlestībai!

Jēzus Kristus sirds izstaro bezgalīgu mīlestību, un to spēj satvert ikviens, kam ir tīra un dzidra sirds. Tāpēc nebrīnieties, ja jūs nespējat patiesi mīlēt. Tas ir tādēļ, ka esat sevi iecietinājuši grēkā. Dieva baušļi ir Dieva likums, un, pildot tos, jūs vairs nekrāsiet sevī grēkus. Dievs paklausīgos Dieva bērnus vada un viņu labad neko nežēlo.

Daudziem patīk sevi attaisnot un domāt, ka nepaklausīgus cilvēkus Dievs mīl tāpat kā Viņam paklausīgos. Cilvēkam gribas darīt grēkus un par nepaklausību Dievam vēl saņemt mīlestību.

Dievs pasauli ir radījis vienreizēji pilnīgu. Jēzus Kristus mīlestības gaisma apspīd visus cilvēkus, tikai grēcīgs cilvēks to saņemt nevar, jo grēks tam ir par traucēkli. Un līdz ar padarīto grēku cilvēks no Dieva savā liktenī saņem taisnīgu pavērsienu. Par katru padarīto darbu nākas taisnīga alga. Tāpēc nemieriniet sevi ar domu: ja izdarīšu grēku, man nekas par to nebūs! Vai neatceraties, ka grēks cilvēkā dzemdē nāvi?

Jēzus Kristus ir devis pasaulei pestīšanu. Grēku piedošana nāk caur Jēzu Kristu, un tā ir Dieva žēlastības izpausme, ka tiem, kas tic Dieva Dēlam, grēki tiek piedoti. Dievs savā žēlsirdībā pasaulē ir sūtījis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai cilvēki taptu glābti. Jums jāzina, ka, tikai pateicoties Jēzum Kristum, jūs, kas ticat, dzīvosiet. Dieva Dēla apžēlas pilnā sirds daudz cieš no cilvēku grēkiem, tāpēc jūsu pateicība un mīlestība var kaut nedaudz aizdziedēt Jēzus Kristus brūces.

Dieva Dēls ir dzīvs un kā dzīvs vienmēr arī ir jāuztver. Ja jums sāp par kādu pārinodarījumu, tad tāpat arī Jēzum Kristum var sāpēt sirds dēļ jūsu grēkiem un nedarbiem. Mīlēdami Dievu, jūs mīliet sev vistuvāko dzīvo Pilnību, no kuras ir radies viss, kas ir radies. Ja jūs runājat ar Dievu, tad runājiet patiesi un no sirds kā ar miesīgo tēvu, runājiet par visu, kas jums ir būtisks! Tikai dzīvā saikne var būt dzīvīga. Tikai dzīva un patiesa mīlestība var būt dzīvīga jūsu sirdīs.

Dieva mīlestības gaisma lai apspīd jūsu sirdis! Nežēlojiet savu mīlestību Dievam un saviem tuvākajiem! Lai par katru pasaulīgu darbu no jūsu mutes skan pateicības vārdi Dievam!

Dievs cilvēka likteni veido ik dienu, to padarot skaistāku vai arī grūtāku atkarībā no viņa katras dienas veikuma. Tāpēc nebrīnieties, ja jūsu grēka darbi varbūt jau otrā dienā liek sevi manīt. Jā, par katru grēka darbu cilvēkam ir jānes atbildība!

Katrs cilvēks var panest tik, cik viņš spēj nest. Tāpat ir ar Dieva baušļu pildīšanu. Cilvēks, kurš Dievam tic un ir sācis ievērot baušļus, cenšas tos izpildīt, un viņam tas izdodas. Ja cilvēks Dievam netic, viņš neievēro Dieva likumus un viņam ir grūti uzsākt baušļu pildīšanu. Ja cilvēks par savas dzīves mērķi ir nolicis Dieva iepazīšanas ceļu, tad viņš spēj baušļus izpildīt, jo Dieva Svētais Gars palīdz iziet šo vienīgi pareizo šauro ceļu.

Jums ir jāiemācās atrast šo Dieva iepazīšanas ceļu, tad dzīvei būs jēga un saturs! Var dzīvot bezmērķīgi, bet tāda ceļa beigās sagaida nāve. Iepazīstot Dievu, cilvēks iepazīst sevi. Iepazīstot sevi, veidojas saikne ar cilvēka garu, kurā ir daļiņa no mūžīgā Dieva. Iepazīstot Dievu, jums paveras vārti uz mūžību.

Ikvienam ir dota iespēja dzīvot, lai dzīvotu mūžīgi!

Un vēlreiz pieminiet Dieva žēlastību, kas ir Jēzū Kristū! Pieminiet grēku piedošanu, jo tikai tad var sākties jūsu pestīšanas ceļš! Izmantojiet Dieva žēlastības augļus, tie ikvienam ir pieejami! Dievs ir žēlsirdīgs pret jums. Bet jūs zināt, ka tuvojas Dieva noliktā stunda, kad žēlastību nomainīs Dieva taisnīgums. Dieva spriedums par ikvienu cilvēku būs taisnīgs. Tāpēc neceriet vairs uz Dieva žēlastību taisnās tiesas dienā! Kādi jūs tad būsiet, tāds būs arī spriedums.

Jaunajā Debesu Valstībā neviens nevarēs ieiet, kas nesvēts, tātad — kam ir grēki. Grēku visātrāk var dzēst šeit, uz Zemes. Jūs varat piedot, un jums taps piedots!

Jūs varbūt daudziem esat nodarījuši pāri, un kā ass īlens jūsu grēka darbs ir iedurts otra cilvēka sirdī. Tad šinī pašā mirklī lūdziet piedošanu Dievam un savam tuvākajam, atsauciet savu grēcīgo vārdu vai grēcīgās rīcības darbību! Lūdziet Dievu, lai jums taptu piedots un lai jūsu grēka darbu „īlens” vairs nesāpinātu neviena cilvēka sirdi! Ļauns vārds, izskanējis no cilvēka mutes, tik tiešām var būt kā ass īlens, kas ieduras tur, kur tas sūtīts. Tāpat jūsu ļaunie darbi cilvēkos var radīt sekas, no kurām cieš nevainīgais.

Tālab jums ir zināmi Dieva baušļi un Dieva Derības prasības. Pildiet tās, un jums būs iespēja izvairīties no grēka! Jūsu gars ir bez grēka, tāpēc klausiet savai sirdij, tā ir dzīvā saikne starp miesu un garu. Ceļš mājup, uz dzīvību debesīs, ved tikai caur šaurajiem vārtiem, tāpēc esiet pret sevi prasīgi!

Uzņemiet sevī debesu bagātības, kas paliek mūžīgi! Krājiet sevī gara augļus, lai tie būtu Jēzus Kristus atnākšanas dienā! Dievs vērtēs jūs pēc sakrātajām debesu bagātībām un gara augļiem. Jēzus Kristus savus vārdus ir devis kā dzīvības maizi; kas tos ir pieņēmis, tajā ir dzīvība. Atcerieties—Jēzus Kristus vārdi ir dzīvības maize! Meklējiet tos, atrodiet un pieņemiet savā sirdī! Ticiet Jēzus Kristus vārdiem, tad jūsos vairosies dzīvība!

Ikviens, kurš tic uz Jēzu Kristu, Pastarajā dienā taps augšāmcelts un dzīvos pie Dieva.

Ticība Jēzum Kristum ir jāveido katru dienu! Pamests dārzs ātri aizaug ar nezālēm. Līdzīgi ticība cilvēkā strauji iznīkst, ja cilvēks to nekopj. Dieva un cilvēka attiecībām jābūt tikpat dabiskām kā vecāku un bērnu attiecībām. Debesu Tēvs mūs radīja pašā pirmsākumā, bet miesā mēs esam dzimuši no tēva un mātes. Mums ir jāgodā Dievs un jāciena arī savi vecāki.

Vecāki, kas mums ir devuši dzīvību miesā, vada savu dzīvi. Mēs ar viņiem esam saistīti kā bērni. Bet Dievs ik dienu par mums gādā, lai mūsos nezustu dzīvība. No Jēzus Kristus miesas plūst dzīvā ūdens straume, kas uztur dzīvību visā, kas dzīvs. Dieva Svētais Gars nebeidzami strāvo no Dieva Dēla miesas. Visa dzīvība ir Viņā. Arī pestīšana nāk caur Viņu. Arī mīlestība nāk caur Viņu.

Visa vara ir Viņa, mūsu Kungā un Pestītajā Jēzu Kristu!

Dieva pilnība ir Jēzu Kristu, un tā Dēlam ir no Tēva dota. Visu, ko vien jūs gribētu garā iegūt, jūs varētu saņemt tikai un vienīgi no Jēzus Kristus. Dieva Svētais Gars aptver un vada visu, un tas nāk no dzīvā Dieva Dēla miesas. Tas staro nepārtrauktā strāvojumā, izgaismojot it visu, kas Debesu Tēvam ir radīts Jēzū Kristū.

Jūs tagad aptverat Jēzus Kristus patieso lielumu. Viņā ir itin viss — mūsu dzīvība, mīlestība, laime, prieks, viss, viss, kas ir no mūžības. Tāpēc jūsu sirdis lai raugās uz Jēzu Kristu! Viņš ir visu ticīgo cilvēku Pestītājs. Viņā ir pilnīgs Dieva lielums, un mēs esam Viņā. Jēzus Kristus ir pasaules un dzīvības gaisma. Tveriet pēc šīs gaismas ticībā un mīlestībā uz Jēzu Kristu! Lūdziet, lai Kristus jūs atbrīvo no jūsu grēkiem!

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Jaunā Derība mums lai ir likums un ceļa gaisma! No Jēzus Kristus ar Svēto Garu tā ir nākusi pasaulē. Tas ir dzīvais Dieva Vārds. Dosim ceļu šo Jēzus Kristus vārdu darbībai sevī! Atcerieties — Jēzus Kristus ir jūsu dzīvības maize, kas nākusi no debesīm!

Jums ir jātic, ka Jēzus Kristus, krustā sists, paņēma ticīgo cilvēku grēkus uz sevis, lai viņi tiktu pestīti! Dieva Dēls nāca pasaulē, lai glābtu no pazušanas tos, kuri tic Viņa vārdam. Jēzus Kristus nonāca pasaulē, lai to uzvarētu un ienestu tajā Dieva Svētā Gara gaismu.

Un, miesā miris, Jēzus Kristus trešajā dienā Dieva spēkā tika augšāmcelts. Jums tam ir jātic, tad arī jūs tapsiet Jēzus Kristus spēkā augšāmcelti! Dieva Dēls atpirka jūs, ticīgos, no nāves, lai jums dotu savu dzīvību!

Dieva Vārds pasaulē ir likums. Dieva liecība, nākusi pasaulē, ir Patiesība. Viss, kas rakstīts Jaunajā Derībā, ir Patiesība.

Tāpēc ticiet, ka Jēzus Kristus atnākšanas diena, kas tuvojas, ir patiesa liecība par laiku, kas Dievam ir nolikts! Saule aptumšosies, un Mēness nedos savu spīdumu, zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu stiprumi sakustēsies. Zeme grīļosies un svārstīsies. Un tad pie debesīm parādīsies Dieva Dēla zīme.

Tad ziniet, ka noliktais laiks jau ir klāt! Septītajai bazūnei skanot, Dieva Dēls nāks no debesīm ar lielu spēku un godību. Viņš izsūtīs savus eņģeļus, un tie sapulcēs Jēzus Kristus izredzētos, lai Dieva spēkā pārvērstu un garā augšāmceltu. Dieva bērni tiks ietērpti nemirstības drānās un nonāks Debesu Valstībā, lai dzīvotu pie Dieva.

Dievs nožāvēs izredzēto asaras, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz sāpju. Kas bija vēlējies pildīt un pildīja Dieva Derību, tas arī mantoja no Dieva mūžīgo dzīvošanu. Tas ir Dieva apsolījums, ko mēs lasām Dieva Derībā, un tas līdz galam taps piepildīts.

Un tāpēc vēl dots laiks, lai katrs no jums domātu un izvēlētos pareizo ceļu. Jūs zināt, ka dzīvību iemantos tas, kurš tic Jēzum Kristum un pilda Dieva Derību. Patiesība nekad nav jāpierāda. Tā vienkārši pastāv kā Dieva likums, kuru neviens nevar izmainīt. Var tikai to pieņemt vai nepieņemt. Bet tas jau ir katra paša ziņā…

Netaisnais lai vēl dara netaisnību, nešķīstais lai grimst vēl dziļāk nešķīstībā, jo tiem jau ir sava alga nolikta.

Bet jūs, taisnie, stāviet par taisnību un svētu turiet Dieva Vārdu, un pildiet Dieva Derību! Tad jums būs dala pie dzīvības koka un Jēzus Kristus būs jūsu dzīvības gaisma.

Lai slavēts ir mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus!

 

 

PIELIKUMS

 

Pielikumā jūs varat lasīt Vecās un Jaunās Derības teksta fragmentus un skatīt tiem atbilstošus Juliāna Šnorres Karofelda gravīru fragmentus (19. gs.).

Vērojiet, lasiet un ticiet, ka kādreiz patiesi tā bijis, sākot no Ādama un Ievas radīšanas līdz Jēzus Kristus un Viņa apustuļu laikam.

Zem attēliem un Bībeles teksta redzama laika tabula. Tās sākums ir 4004. gads pirms Kristus dzimšanas. Katrā pielikuma lappusē uz laika līnijas ir iezīmēts tikai viens gadsimts ar gadu desmitu iedaļām. Virs laika līnijas atzīmēti gadu simti kopš radīšanas, bet zem laika līnijas rakstīti gadu simti pirms Kristus dzimšanas. Laika tabulā pēc Kristus dzimšanas gadi ir rakstīti virs laika līnijas.

Attēli virs laika līnijas ir kārtoti hronoloģiski, tie seko viens aiz otra atbilstoši Bībeles tekstam. Attēli katrā lappusē nav tieši saistīti ar laika tabulu. Zem Bībeles tekstiem ir notikumu nosaukumi un blakus tiem minēts gadsimts vai gads, ko jūs cituviet atradīsiet arī uz laika līnijas. Tā būs vieglāk aptvert laika posmu, kurā attēlotie notikumi ir risinājušies. Ainas, kas attēlo Jaunajā Derībā aprakstītos notikumus, aptver laika posmu dažus gadus pirms Kristus dzimšanas un pirmo gadsimtu pēc Kristus dzimšanas, kā arī Jāņa atklāsmē minētos pravietojumus.

Virs laika līnijas ir iezīmētas Bībelē minēto cilvēku dzīves līnijas, viņu vārdi, dzīves ilgums, dzimšanas un miršanas laiki. Ja šos gadus, izmantojot Bībelē un vēsturiskajos materiālos minētos skaitļus, nebija iespējams noskaidrot, tad tie nav minēti.

Zem laika līnijas dota cilmes grāmata (līnija) no Ādama līdz Jēzus Kristus dzimšanai. Uz katra cilvēka cilmes līnijas ir datēts paaudzes dzīves laiks. Piemēram, Ādama dzīves laiks līdz Seta dzimšanai bija 130 gadi. Līniju sākumā ir minēts cilvēku dzimšanas laiks pirms Kristus. Sendienās laika skaitīšana nebija tik pilnīga kā mūsu laikmetā, tāpēc daudzi minētie skaitļi ir aptuveni. Gadu skaitīšanai pirms Kristus ir izmantoti Bībelē un vēsturiskajos materiālos uzrādītie dati.

Atcerēsimies, ka gadi un gadsimti pirms Kristus dzimšanas (pirms mūsu ēras) tiek skaitīti uz atpakaļ. Piemēram, vispirms bija 301. gads pirms Kristus un tikai tad 300. gads pirms Kristus; bija 3. gadsimts pirms Kristus un tad 2. gadsimts pirms Kristus. Gadi pēc Kristus dzimšanas (mūsu ēra), kā zināms, tiek skaitīti uz priekšu.

Jums tiek dota iespēja apcerēt Bībelē aprakstītos laikus un saprast, ka visos gadsimtos cilvēks ir domājis par dzīves jēgu, par ticību Dievam, par Patiesību. Laiks rit, un ikvienam cilvēkam ir jāpadomā — kas būs pēc šīs dzīves?

Jūs varēsiet secināt, cik tuva ir pagātne un cik īss ir cilvēka ceļš, kura laikā ir jāsakrāj debesu bagātības. Jūs varat pielikumu papildināt ar jums zināmajiem skaitļiem, vēsturiskajiem faktiem un zīmējumiem, tā pilnveidojot savu priekšstatu par cilvēces vēstures gaitu.

Lai Jums veicas Dieva iepazīšanas ceļā!