Ēriks Delpers: grāmata IESPĒJA IZDZĪVOT

II DAĻA

 

Tā saka tas Kungs: „Sargiet tiesu un uzturiet taisnību!

Jo tuvu pienākusi ir mana pestīšana, lai īstenotos,

un mana taisnība, lai kļūtu skaidri redzama.

Svētīgs tas cilvēks, kas to veic, un tas cilvēka bērns,

kas pie tā turas, kas ietur sabatu un to nepārkāpj

un kas savu roku pasargā no ikviena ļauna darba!”

Svešinieks, kas turas pie tā Kunga, lai nesaka:

„Tas Kungs droši vien mani izslēgs

no savas tautas vidus!”

Bezdzimuma cilvēks lai nesaka:

„Es esmu tikai nokaltis koks!”

Jo to saka tas Kungs bezdzimuma ļaudīm:

„Kas ievēro manu sabatu, izvēlas to,

pie kā Man labpatika,

dara pēc mana prāta un tur manu derību,

Tiem Es došu vietu savā namā un savos mūros

un došu tiem vārdu,

kas labāks kā dēli un meitas,

mūžīgu vārdu, kas netaps izdzēsts!”

 

Jesajas 56:1-5

 

 

DIEVA DERĪBA

 

Iesākumā Dievs radīja debesis, Zemi un visu, kas ir uz tās, ari cilvēku. Uz Zemes šajā pasaulē ir dzīvojuši ļoti daudz cilvēku un izmantojuši Dieva radītās bagātības. Arī mēs šobrīd pazīstam debesis un pazīstam Zemi tādu, kādu redzam, jūtam, dzirdam un arī saožam. Visu to radīja Dievs, lai dzīvošanai mums būtu viss nepieciešamais.

Dievs radīja ar savu Vārdu un savu dvašu. Dievs runāja, un tā notika. Dievs pavēlēja, un viss radās. Dievs pārredz visu radīto no sava troņa.

Cilvēce ir iemācījusies izmantot šīs Dieva dotās bagātības. Mēs protam izgatavot sarežģītas iekārtas, ražojam vairumā dažādus produktus, mums ir apģērbu pārpilnība. Pat nabagajam pietiek visa, lai šodien dzīvotu. Tātad mums ir doti apstākli, lai mēs varētu skaisti dzīvot.

Bet Dievs pasauli radīja, lai cilvēks, dzīvojot uz Zemes, iepazītu Dievu un krātu debesu bagātības. Sākot jau no Ādama un Ievas laikiem, šajā pasaulē paaudze pēc paaudzes gāja Dieva iepazīšanas ceļu. Tas nav viegls ceļš, bet tomēr visskaistākais. Ja cilvēks atzīst Dievu, tad viņš vairs nekad nav viens, bet ar viņu ir Dievs. Cilvēks, iepazīstot Dievu, sāk iepazīt arī pats sevi. Šis ceļš sākas ar ticību. Un tā tas bijis šo vairāk nekā sešu tūkstošu gadu garumā, kopš tika radīts cilvēks.

Tātad paaudze pēc paaudzes veica grūto Dieva iepazīšanas ceļu. Lai cilvēks uzzinātu Dieva Patiesību, Debesu Tēvs pasaulei ir devis Svētos Rakstus — Veco un Jauno Derību.

Ar Bībeles vārdiem pasaulē ir nākusi Dieva Patiesība.

Ar Bībeles vārdiem mēs iepazīstam Dieva Derību. Debesu Tēvs ar cilvēkiem noslēdza Derību uz mūžīgiem laikiem, un tā mums jāpilda. Debesu Tēvs caur Jēzu Kristu savai tautai sūta pestīšanu. Un ticīgais iemantos dzīvību. No Dieva Derības nedrīkst izmest nevienu burtiņu, jo katrs burts ir dala no Dieva Patiesības.

Vecā un Jaunā Derība ir Dieva Vārds, kas ienāk cilvēkā. Tā tas ir kopš dienas, kad tika uzrakstītas pirmās Bībelē iekļautās grāmatas. Ja kāds domā, ka Bībeles vārdi nav no Dieva, tad viņš rūgti maldās. Diemžēl maldās arī tas, kurš netic vai nepiekrīt dažiem Bībelē rakstītajiem vārdiem.

Jā, Bībele ir Dieva Vārds un Dieva Derība, kuru var saprast ar gara prātu, jo tas ir Dieva Svētā Gara darbs. Ar pasaulīgo prātu Dieva Vārdu aptvert nevar. Tāpēc, lasot Bībeli, ir jāpaļaujas uz Dievu, tad Dieva Patiesības Gars cilvēkam ticībā dos apskaidrību.

Par Bībeli ir sarakstītas daudzas grāmatas. To autori izklāsta katrs savu skaidrojumu par Svēto Rakstu saturu.

Bet skaidrojums vairs nav pati Patiesība. Var saprast cilvēka vēlmi pieskarties Dieva Vārdam un saprotamā veidā grāmatā dot skaidrojumu Bībeles tekstam.

Nekad nevajag aizmirst, ka Bībele ir Dieva Vecā un Jaunā Derība, ko Debesu Tēvs ir noslēdzis ar cilvēkiem. Derība ir Dieva likums, kuru pildot cilvēks var iemantot Dieva apsolījumu. Tātad katrs Svēto Rakstu Vārds, kas cilvēkam vairāk vai mazāk saprotams, satur Dieva Derības spēku. Tas nav tikai teksts, bet reizē arī Dieva likums, kuru mūsu Radītājs mums ir devis. Cilvēks var labi pārzināt Bībelē minētos vēsturiskos notikumus, bet aiz katra Svēto Rakstu vārda ir arī gara līmenī ielikta doma.

Vecās un Jaunās Derības teksti ir sakārtoti tā, ka Dieva Vārda saturs var būt aptverams tikai ar cilvēka debesu ķermeņa prātu. Dieva Vārds ir Dieva Patiesības Vārds, kas pastāv septiņos gara līmeņos. Tātad, ja cilvēka gars spēj aptvert Dieva Patiesības Gara pirmo līmeni, tad šajā līmenī viņš arī saprot Dieva Vārda domu. Tieši ticība Dievam ir tas galvenais noteikums, pēc kura Dievs cilvēkam var atklāt Dieva Vārda saturu.

Šī Dieva Vārda atklāsme nav atkarīga no tā, cik labi cilvēks pārzina Bībeles tekstu. To var pat iemācīties no galvas. Tas ir loti labi — zināt no galvas Dieva Vārdus. Bet svarīgākais ir dzīvot ticībā pēc Dieva Derības prasībām. Un tas jau ir grūtāk.

Ir jāiziet Dieva ticības ceļš, pēc kura Dievs un vienīgi Dievs no debesīm var dot Dieva Patiesības Garu, kas ļaus saprast Dieva Vārda nozīmi Bībelē.

Ticību Dievam cilvēks var apliecināt tikai ar darbiem, kurus viņš pasaulē veic. Lieki vārdi neko nedod. Dieva vārdu bez vajadzības nedrīkst valkāt. Vārds „Dievs” ir vissvētākais vārds debesīs un pasaulē. Tāpēc, pirms lasāt vai citējat Dieva Svētos Rakstus, lūdziet par to Dievam, lūgšanu sākot ar tēvreizi. Dieva Vārds cilvēkā var būt dzīvs, ja cilvēks dzīvo pēc Dieva baušļiem. Baušļi ir Dieva Derības likumi.

Ja cilvēks baušļus nepilda, tad tādā cilvēkā Dieva Vārda Patiesība nevar atklāties. Ja cilvēks grēko, tad viņa grēks ir par traucēkli, jo Dieva Patiesības Gars grēcīgā miesā ienākt nevar.

Cilvēkam ir iespēja iepazīt Dieva Veco un Jauno Derību ar Dieva Vārda spēku. Tātad, ja pasaulē Dievs sevi apliecina ar Dieva Vārdu, kas nāk no cilvēka, pār kuru spīd Dieva Patiesības Gars, tad šī liecība var plašāk pavērt Svēto Rakstu Patiesības vārtus.

Ielūkosimies Vecās un Jaunā Derības vārdos Dieva Patiesības Gara spēkā, jo ir pienācis laiks aptvert Dieva Vārda domu graudus, kuri garā ir iekļauti Bībeles tekstā!

Cilvēka gars ir Dieva radīts. Dieva Vārds nāk no Dieva, tātad cilvēks ar savu gara prātu ir spējīgs aptvert Dieva Patiesību un ar savu sirdi atšķirt Dieva Vārda patiesumu no daudziem citiem vārdiem, cilvēka radītiem vārdiem.

Cilvēks mīt pasaulē, un viņa vārds ir no pasaules. Dievs mīt garā, un Dieva Vārds nāk no Dieva Svētā Gara. Ja Dieva Vārds ir ienācis šobrīd pasaulē, tad Dievam patiesi ticīgs cilvēks atšķirs, kurš ir Dieva Vārds. Dievs loti vēlas Dieva Vārdu sēt cilvēkos, tāpēc tveriet pēc Dieva Patiesības! Paļaujieties uz savu garu un Jēzu Kristu, tad jūsos ienāks Dieva Patiesības Gars, kas jums atklās patiesību par šeit rakstītajiem vārdiem!

Mēs katrs vēlamies, lai mūsu bērni būtu paēduši. Tāpat arī mūsu Debesu Tēvs vēlas, lai Viņa bērni būtu paēduši ar garīgo Dieva Vārdu.

Cilvēkā Dieva Vārds var būt kā dzīvais Dieva Patiesības Gars, kas ar Dieva Svēto Garu var tikt iesēts cilvēkā. Ja cilvēks bauda pasaulīgu ēdienu, tad pēc laika viņš atkal jūtas izsalcis. Ja cilvēks spēj satvert dzīvā Dieva Vārdu, tad šis Vārds viņu dara dzīvu. Tādā cilvēkā ienāk Dieva Patiesība un ienes apskaidrību par daudzām lietām.

Dieva Vārds cilvēku sakārto pēc Dieva līdzības. Ar Dieva Vārdu Dievs cilvēku pielīdzina sev. Dieva Vārds ir pats Dievs, kas Vārda veidā ir nonācis pie cilvēka.

Tāpēc jūs varat atšķirt Patiesību no meliem. Meli ir no pasaules un cilvēkā ienes grēku. Patiesība ir no Dieva un cilvēkā ienes Dieva Svēto Garu. Ja cilvēkā ienāk Svētais Gars, tad viņā ir ienācis pats Dievs, kas cilvēku darīs laimīgu un pilnīgu.

Tveriet šobrīd pēc Dieva Vārda, kas pie jums ir nācis redzamā veidā! Satveriet pašu galveno, ko Dievs ir ielicis Vecās un Jaunās Derības vārdos! Sniedzieties pēc Dieva Patiesības, un jūsu sirdis to pazīs! Dzīvais Dievs no debesīm sūta jums šos Dieva Vārdus laikā, kas bija, kas ir un kas vēl būs.

Cilvēkiem ir jāmācās no Dieva liecības vārdiem par cilvēku likteņiem kopš Ādama un Ievas radīšanas līdz mūsdienām.

Gudrais mācās no citu kļūdām. Šīs liecības par cilvēkiem, kurus mēs pazīstam pēc Bībeles teksta, dos iespēju reāli aptvert to, kas bijis, un ticēt ikvienam Dieva Vārdam par to, kas būs.

Tieši jūsu ticība Dieva Vārdam dos jums spēku izdzīvot šajā grūtajā laikā. Bet atceries – daudziem šis laiks tiešam ir dots, lai izdzīvotu, lai kļūtu bagāti garā un lai augtu ticības spēkā uz Jēzu Kristu!

Caur Dieva Dēlu pasaule tiks pestīta un Dievam ticīgie cilvēki taps glābti. Dieva Vārds lai dara jūsu miesu dzīvu! Lai jūsos ienāk Dieva Patiesības Gars un apskaidro jūsu miesu!

Dieva Derība lai ikvienā darbojas kā likums!

 

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Iespēja izdzīvot. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.