Ēriks Delpers: grāmata IESPĒJA IZDZĪVOT

 

DIEVA VĀRDS

 

Katram, kurš grib dzīvot, ir jāiemācās Dievu klausīt. Vispirms pildīt Dieva baušļus, tad — visus likumus, ko Dievs ir noteicis. Tos mēs pazīstam no Bībeles. Ikvienam Vecās un Jaunās Derības vārdam ir Dieva likuma spēks šodien, rīt un tā līdz pasaules galam, kas tuvu pienācis klāt.

Jūs redzat, cik pilnīgi darbojas Dieva apsolījuma vārdi, kas pausti Bībelē. Tāpēc turieties pie Dieva Vārdiem, lai tie jūsos būtu dzīvi! Lai jūs dzīvotu pēc Dieva baušļiem! Ļaujiet, lai jūsos ienāk ikviens Dieva Vārds, kas pasaulē no Dieva nācis! Jūsu sirdīm ir jābūt atvērtām Dieva priekšā. Jēzus Kristus vārds lai jūsos ir dzīvā Dieva Vārds!

Jums visiem ir jāmācās atzīt patieso Dievu. Jums jāprot atšķirt Dieva darbus un jāmāk atzīt, ka tie Dieva darīti. Tas ir jūsu uzdevums šajā laikā, ka Dievu atzīstat pēc Viņa paveiktajiem darbiem pasaulē. Jums jāatzīst, ka caur Jēzu Kristu pasaulē ir doti augstākie Dieva baušļi — mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Jums jāatzīst, ka Dieva mīlestība pasaulē nākusi caur Jēzu Kristu. Jums jāatzīst, ka grēku piedošana ir nākusi caur Jēzu Kristu. Jums jāatzīst, ka Jēzus Kristus ir dzīvības maize; kas to ēdīs, tam nemūžam nešalks. Jums jāatzīst, ka dzīvības vārti ved caur Jēzus Kristus sirdi. Jums jāatzīst, ka Jēzus Kristus pasauli ir uzvarējis un visu varu Debesu Tēvs ir nodevis Dieva Dēlam Jēzum Kristum. Jums jāatzīst, ka pestīšana un augšāmcelšanās būs Jēzus Kristus spēkā. Jums jāatzīst, ka Dieva Vārds jūsos ir nācis caur Dieva Dēlu. Jums jāatzīst, ka Jēzus Kristus ir bijis pasaulē un ir ar jums katru dienu un tā līdz pasaules galam. Jāatzīst, ka visa Dieva mīlestība ir Jēzū Kristū un no Viņa pār jums, ticīgajiem, tā šodien tiek izlieta.

Un tagad ir jūsu kārta dot savu mīlestību Jēzum Kristum, kas ir debesīs. Lai jūsu sirdis nav iecietinātas savu nedarbu dēļ, bet lai tās pildās ar Dieva mīlestību!

Ja tā jūsos ir, tad lai visa tiek dota Jēzum Kristum pateicībā par tiem darbiem un tām ciešanām, ko Dieva Dēls par jums ir izcietis! Jūsu sirds patiesā mīlestība lai veldzē Jēzus Kristus sirdi, lai sadzīst Dieva Dēla sirds, kas pasaules lielajā kaujā par Dieva doto uzvaru tika šaustīta ar Dieva nodevēju bultām! Liela cīņa prasa pilnīgu atdevi, un arī ievainojumi neiet secen. Tika atdots viss, lai Dievs svinētu uzvaru pār pasauļu ķēniņiem, kuri Dievam gribēja atņemt to, kas tikai un vienīgi Dievam pieder — varu pār visu, kas ir radīts.

Visaptverošs Dieva spēks ir visā, kas radīts. Tās ir debesis un Zeme ar visu, kas ir uz tās. Tās ir tālās pasaules, pār kurām valda Dievs. Tās ir dvēseļu pasaules, kurās cilvēks izpērk savus grēkus. Pār visu ir mūžīgā Dieva vara. Tās ir debesu pasaules, kurās dzīvo tie, kas grēkus ir izpirkuši. Tās ir tālās pasaules, kurās mīt eņģeļi. Arī viņiem Dievs ir paredzējis izaugsmes ceļu, pa kuru ejot ir jāapliecina uzticība Dievam. Tās ir tālās aizsaules, no kurām Dievs ar saviem palīgiem pārvalda pasaules. Tā ir antipasaule, no kuras Dievs visus un visu redz kā spogulī. Tās ir arī bezgalīgi tālās pasaules, kurās dzīvo dažādi Dievam radīti palīgi, kas no atšķirīga un pilnīga skatījuma pārredz pasaulēs cilvēkus un debesīs eņģeļus.

Dievs ir bezgalīgi pilnīgs. Līdz ar Dievu mīt Dieva septiņi Gari, kuri pārredz pasaules visās septiņās dimensijās, aptverot itin visu. Dievam apkārt ir četras dzīvās būtnes, pilnas acīm no priekšpuses un aizmugures, ar sešiem spārniem, kas pilni ar acīm visapkārt un iekšpusē. Dzīvās būtnes dod slavu, godu un pateicību Jēzum Kristum, jo visu varu Debesu Tēvs ir nodevis Dieva Dēlam.

Tātad visu, ko Dievs ir radījis, pārvalda Jēzus Kristus, jo viss radītais ir Dieva Dēlā un līdz ar uzvaru pār pasaulēm visa vara ir nodota Jēzum Kristum.

Tagad jūs saprotat, ka Dievs ir tik pilnīgs, ka spēj visu redzēt, sajust, vadīt un valdīt pār visu, kas ir. Jūs arī zināt, ka visa vara ir nodota Dieva Dēlam. Tātad visā pastāv tikai viens dzīvības un varas avots, kas no Debesu Tēva tagad ir nodots Jēzum Kristum.

Tie, kas šaubās, lai šaubās, jo tas ir viņu vājums. Tie, kas to nezina, lai uzzina, jo viņu neziņa ir viņu aklums. Arī aklajam var palīdzēt Dievs. Tie, kas zina, bet netic, tie netic arī sev un nespēj ticēt, ka var dzīvot pēc šīs dzīves. Nebūtība cilvēkā ienes nāvi. Līdz ar smagiem grēkiem un neticību cilvēks sāk mirt. Cilvēks viegli tic redzētajam, jo tas tā pasaulīgajai miesai nolikts. Bet cilvēka garam ir arī garīgā miesa, un tai ir dots ticēt Dievam.

Ticība ir gara auglis, un tāpēc tā ir meklējama cilvēka dziļumos. Ticību nevar apgūt kā skolas mācību. To nevar uziet kā nejaušu atradumu. Ticība ir cilvēka dzīves darba auglis. Tā ir cilvēka dzīvības apliecinājums. Ticība ir arī sevis apliecinājums. Tātad, ja jūs ticat, tad ticat Dievam un arī sev. Ja jūs ticat sev, tad jūsu gars apskaidros, ka jūsu dzīvība ir Dieva dota. Ja šī apskaidrība ir pār jums nākusi, tad jūsos var pavērties ceļš uz Patiesību.

Cilvēkā Patiesību paver Dieva Patiesības Gars. Ja šī gara gaisma pār jums spīd, tad jūsos sāk ienākt skaidrība, ka Dievs savu vienpiedzimušo Dēlu Jēzu Kristu ir sūtījis pasaulē, lai ticīgs cilvēks taptu glābts.

Jūs taču vēlaties, lai jūs tiktu glābti. Tā diena nav aiz kalniem, tā ir pienākusi loti tuvu. Tātad, ja tas laiks, kurš izšķir jūsu likteni, ir pienācis klāt loti tuvu, tad jums ir jāizlemj — ticēt vai neticēt Jēzus Kristus liecībai.

Saprotiet, ka tikai no ticības Jēzum Kristum ir atkarīga jūsu dzīvība! Tie, kuri tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, taps glābti, jo glābējs ir Dieva Dēls.

Tie, kuri netic Jēzum Kristum, tie tiks nošķirti pa kreisai rokai, un tas vedīs uz mūžīgu pazušanu.

Tie ir vienkārši vārdi — ticēt uz Jēzu Kristu šodien, rīt un mūžīgi. Patiesā ticība savieno cilvēku ar dzīvības saiknēm. Līdz ar šo ticību cilvēkā ienāk dzīvības gaisma no Jēzus Kristus. Šī gaisma cilvēku dara dzīvu, un virs viņa iedegas Dieva zīme — balts krusts, kas cilvēkam būs kā pavadonis un liecinieks par viņa ticību Jēzum Kristum. Tātad jūs paši gādājat par to, vai jūs nostāsieties Jēzus Kristus priekšā ar Dieva zīmi vai bez tās. Tas ir atkarīgs no jūsu ticības.

Tātad lēmums taisnajai tiesai top jau šodien. Ir svarīgi, lai pār jums būtu Dieva zīme — balts krusts virs galvas.

Tas, protams, nenāk viegli. Daudziem cilvēkiem vēl nav šīs zīmes virs galvas, un viņi nedomā par Dievu.

Bet Dievs taču vēl devis šo īso laika sprīdi, lai katrs, kurš vēlas izdzīvot, pieņemtu Jēzu Kristu par Pestītāju, ticētu Dieva Dēlam un pajautos uz Viņu. Katras dienas darbs lai ir vērsts uz Dieva baušļu pildīšanu! Katras dienas rīts lai sākas ar tēvreizi un Jēzus Kristus vārdu uz lūpām!

Jums šobrīd tiek dota maize, lai jūs remdētu izsalkumu. Jums šobrīd tiek dots Dieva Vārds, kuru jūs varat satvert. Jums tas tiek dots vienkārši un patiesi, lai jūs spētu saprast, ka Dievs jūs nav pametis.

Dievs ir izraudzījies vislabāko ceļu, pa kuru ejot jūs varētu atgriezties pie ticības un savas dzīvības.

Daudzi jau zinās par rakstīto, bet ari viņos vēl plašāk pavērsies vārti uz Patiesību.

Cilvēks domā, ka durvis atdarās tikai tad, ja tās ver ar fizisku spēku. Bet durvis uz Dieva Patiesību veras no daudzām pusēm. Citreiz nav manāms Dieva darbs cilvēkā vai arī Dieva piedāvātais darbs cilvēkam nav zināms.

Dieva Patiesība nav viegli satverama, bet ticiet ik brīdi, ka Dievs ir ar jums! Patiesība vienā mirklī atnāk pie jums, un tad pašiem ir jāizvēlas, vai to satvert vai ne. Vai tai ticēt vai ne? Vai to ņemt vērā vai vispār nepiegriezt uzmanību? Tā ir arī ar šo grāmatu. Katrs vērtēs no sava viedokļa. Ja jūsu sirds būs gatava, tad pieņems to.

Ja jūs kādreiz ko dodat citam cilvēkam un viņš nezina, ka tieši jūs tas esat, kas dāvina, vai tad viņam nav daudzkārt patīkamāka sajūta, nekā vienkārši saņemot dāvanu rokās? Līdzīgi arī Dievs pasaulē nemanāmi dod Dieva Vārdu, un cilvēks, kurš to pats atradis, ir daudzkārt priecīgāks, jo tas atradums ar Vārdu nāk no Dieva un ir patīkams pārsteigums.

Pirms izvērtējat lasīto, nesteidzieties ar secinājumiem, jo Dieva Patiesība dziļi jūsu sirdī no Dieva ir ielikta! Tātad, ja jūsu sirds atradīs Dieva Patiesību, kas rakstīta šinī grāmatā, tad arī jūsos nebūs šaubu, jo jūsu gars jau zina, kā jums vajag. Jūsu gars pazīst šos vārdus. Cilvēka gars skaidri atšķir Dieva Vārdus no vienkārši cilvēka teiktajiem vārdiem. Šajā mirklī daudz ir atkarīgs no jūsu lēmuma, tāpēc nesteidzieties! Dieva Vārds nav redzams atklāti, bet tas krīt garā un garā arī atrodams.

Dieva Vārdu nevar citādi satvert kā vienīgi garā ar sirdi. Tātad paļaujieties uz savu gara miesu, kas ir daudz pilnīgāka nekā pasaulīgais prāts! Jums ir iespējams satvert gara lietas. Jūsos ir Dieva dotā gara sirds, kurā mīt Dieva mīlestība un Patiesība.

Viss skaistais jau mīt jūsos. Bet atrast vajag jums pašiem. Tas ir ceļš uz skaistumu un pilnību, kas ir jūsos. Tas ir ceļš, kurš jāatrod ikvienam, kas grib dzīvot. Tas ir ceļš uz jūsu dzīvību. Tātad dzīvības ceļš sākas ar jūsu garu, kas ir savienots ar Jēzus Kristus sirdi.

Ja jūs spējat atzīt Dieva Veco un Jauno Derību, atzīt, ka tie ir patiesā Dieva Vārdi, tad jūsos būs dzīvība un tā tiks saglabāta arī taisnajā tiesā. Jums ir jāmāk atzīt arī Dieva Vārdu, kas šinī mirklī nāk no Dieva. Tas ir jūsu eksāmens, vai spējat atšķirt Patiesību no nepatiesības, Dieva Vārdu no cilvēka vārda. Tas ir jūsu pārbaudījums, vai spējat uzklausīt savu sirdsbalsi, vai spējat satvert Dieva Patiesību. Pasaulē ir tik daudz grāmatu, un katrs autors cenšas pasniegt savu domu kā vienīgi pareizo.

Dievs ir viens, un arī Dieva Patiesība ir viena. Tātad visā bezgalīgi lielajā informācijas klāstā jums pašiem ar savu sirdi un gara prātu ir jāspēj atrast Dieva Vārdu.

Daudzi meklē dimantus un zeltu, bet tas viss paliks pasaulē. Tas, kas paliek pēc šīs dzīves cilvēkā, ir galvenais — tas ir jūsu gars, kas spēj atšķirt Patiesību no meliem. Tas ir jūsu gars, kas, augot lielumā, vairo jūsu dzīvības un mīlestības spēku.

Tātad visi galvenie dārgumi ir pašā cilvēkā. Visas bagātības ir atrodamas pašā cilvēkā. Ikvienam ir jāuzticas sev, tad spēsiet atrast savu bagātību salu. Tā nav nekur tālu. Tā ir jūsos pašos. Tas ir jūsu gars, kas izstaro mīlestības gaišumu. Tas ir jūsu gars, kas dod jums mieru. Tas ir jūsu gars, kas ienes jūsos prieku, līdzcietību, atturību un vēl daudzas skaistas gara īpašības Tas ir jūsu gars, kas pazīst Dieva Vārdu.

Gars cilvēkā ir kā brīnišķīgs augļu dārzs ar dažādiem krāšņiem augļiem. Ja jūs to kopjat, tad tas plaukst un zied. Ja jūs to kopjat, tad tas nogatavina augļus. Ja jūs to kopjat, tad arī tārpi nespēj bojāt jūsu augļus. Ja jūs savu gara dārzu kopjat, tad jūs saņemsiet visus gara augļus pēc pilnības. Tie nezūd un nezudīs, jo gara augļi cilvēkā ir mūžīgi. Tie debesīs nekad nepazūd. Tie var pazust pasaulē, ja cilvēks savu gara dārzu pamet nekoptu.

Iedomājieties tādu varbūtību, ka jūsos ir ļoti skaists no Dieva stādīts dārzs ar visādiem augļiem. Un Dievs jums ir licis: kop, cilvēk, savu dārzu, lai tas būtu gara augļiem bagāts, tad arī tevī būs visas bagātības, ko tu vēlies!

Un cilvēkam ir divas iespējas — kopt savu dārzu vai arī aizmirst par to. Daudzi to nekopj sava slinkuma dēļ.

Bet tagad Dievs debesīs dod daudzas zīmes, varbūt vajag saņemties un sākt kopt Dieva iestādīto dārzu jūsos?

Kopt—tas vispirms nozīmē negrēkot un pildīt Dieva baušļus. Kopt — tas nozīmē ticēt tam, kurš šo dārzu mūsos ir iesējis; tas nozīmē ticēt Dieva Vārdam, kas pasaulē ir nācis. Kopt dārzu, kas mīt gara sirdī, tas nozīmē ticēt Jēzum Kristum un paļauties uz Jēzu Kristu. Kopt — tas nozīmē veidot dārzu ar mīlestību, lai jūsos uzplauktu mīlestības ziedi. Kopt — tas nozīmē mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Kopt — tas nozīmē mīlēt Jēzu Kristu un atdot savas sirds mīlestības ziedus Dieva Dēlam.

Kopt savu gara sirds dārzu, tas nozīmē dāvāt Dievam savu mīlestību un iekļauties lielajā Dieva mīlestības gaismā. Kopt savu gara bagātības dārzu, tas nozīmē atlīdzināt Dievam to, ko Dievs par mums ir atdevis. Kopt savu sirds dārzu, tas nozīmē dziedēt ciešanās savainoto Jēzus Kristus sirdi. Nav jālej asaras, ir nepieciešams sakopt savu sirdi. Jūsu sirds skaistums vairos Jēzus Kristus sirds skaistumu, jo Dieva Dēls no sevis ir atdevis visu līdz pēdējai pilītei, lai jūs būtu laimīgi un mīlestības pilni. Dieva Dēls cilvēku sirdis aptver ar savu sirdi.

Tagad cilvēkam ir jāatlīdzina Dieva dotās bagātības ar savu patieso sirds mīlestību. Mīliet, un jūs būsiet bagāti!

Dievs katram Jēzu Kristu patiesi mīlošam cilvēkam ir devis savu svētību. Līdz ar svētību cilvēkā ienāk Dieva Svētais Gars. Tātad jūs, kas zināt, ka patiesi mīlat Jēzu Kristu, esat Dieva Svētā Gara pilni. Jūs varat svētīt citus cilvēkus, kas Dievam tic, tad arī viņiem caur jums tiks dots Dieva Svētais Gars. Ja cilvēks otram dāvā svētību, tad to viņš pats vairumā saņem no Dieva. Ja kāds dara ļaunu, arī to svētījiet, jo tad Dieva Svētā Gara spēkā šis Jaunums mitēsies!

Jēzus Kristus mīlestība dāvā cilvēkam Dieva mīlestības spēku. Tā ir bagātība cilvēkā, kura jāizmanto, lai otram darītu labu, lai otram dāvātu mīlestību!

Jūs, Dieva bērni, kas redzat garā Jēzu Kristu virs Zemes stāvam, nesiet pie cilvēkiem šo liecību un Dieva Svētā Gara gaismu! Jūsos tās ir pietiekami. Jūs to saņemat no Jēzus Kristus, no Dieva Vārda. Jūs to saņemat diezgan, lai būtu stipri un citus stiprinātu lielajai dienai.

Daudzos cilvēkos tagad pietrūkst Dieva Vārda spēka. Cilvēkam ir grūti piecelties, kad viņu pie zemes spiež paša grēks. Ar savu svētību jūs cilvēkam dosiet gara spēku, lai viņš spētu piecelties. No jūsu svētības cilvēkam būs iespēja kļūt garā stiprākam.

Cilvēka gars ir cilvēka galvenais balsts. Ja šis balsts ir vājš, tad arī cilvēks ir vājš. Cilvēka stiprums var nākt tikai no tā, kas ir mūžīgs. Jēzus Kristus ir mūžīgās dzīvības avots, un cilvēkā ir daļiņa no mūžīgā Dieva. Šis gara sirds kristāls ir cilvēka dzīvības avots. Šo avotu vajag kopt, jo tas ir dzīvs, ja visa miesa ticībā ir dzīva.

Ja no akas ūdeni nesmeļ, tad ūdens akā kļūst lietošanai nederīgs, jo tas bojājas. Līdzīgi ir arī ar cilvēka dzīvības avotu. Ja cilvēks neizmanto Dieva doto dzīvības avotu, kas ir viņa gara sirdī, tas sāk aizvērties. Var pienākt mirklis, kad smagā grēkā kritis cilvēks pazaudē saikni ar savu garu un savu dzīvības avotu. Tad cilvēka garā dzīvība var izsīkt.

Ja mēs, garā stiprie, Dieva Svētā Gara vārdā svētījam otru cilvēku, tad dodam spēku šīm dzīvības avotam, kas ir gara sirdī. Tātad Jēzum Kristum ticīgiem cilvēkiem ir dota iespēja palīdzēt saviem tuvākajiem, dodot viņiem savu svētību. Ja kāds jums dara pāri vai nolād, tad svētījiet to, jo grēka pilni cilvēki nezina, ko dara!

Dieva svētībai ir liels spēks, jo tā nāk Jēzus Kristus un caur jums darbojas pasaulē. Jūs, kas esat pasaules gaišums, caur jums pasaulē darbojas Jēzus Kristus! Tātad Dievs uz jums ir licis cerības, ka jūs darāt Dievam tīkamus darbus. Dodiet un nežēlojiet, jo jūsos, kam Jēzus Kristus ir sirdīs dzīvs, darbojas Dieva Svētais Gars! Visur un visā iespīd Dieva Svētā Gara gaisma. Tā nespīd no debesīm, Saules un Mēness tā kā agrāk. Toties tā spēcīgāk spīd jūsu ticīgajās sirdīs. Dievs vēlas, lai ikviens, kas tic Jēzum Kristum, dzīvotu.

Debesīs ir sagatavots daudz mājokļu, lai ikviens ticīgais būtu dzīvs jaunajās pasaulēs. Tur viss elpo ar dzīvības dvašu, viss ir dzīvs tāpat kā uz Zemes. Tur nav un nebūs ļaunuma un slimību, tur nebūs viltus praviešu, jo Jēzus Kristus tos ir uzvarējis. Tātad pēc taisnās tiesas ticīgais eņģeļu pavadībā tiks aizvests uz jauno mājvietu. Ikvienam tā būs paredzēta pēc nopelniem.

Bet neticīgais savu dzīvību taisnīgajā tiesā zaudēs, jo viņam to atņems. Ļaundarim būs jāatmaksā par Jauniem darbiem. Tāpēc dots šis laiks, lai cilvēks apzinīgi izpirktu grēkus, jo Dieva noliktā stunda ir ļoti tuvu klāt. Atgriezieties pie ticības, jo katram, kas netic, tiek dota iespēja ticēt Jēzus Kristus vārdam un tapt garā dzīvam!

Debesu Tēvs savus apsolījumus pilda precīzi. Jūs zināt, ka notiks viss tieši tā, kā ir rakstīts Bībelē. Tāpēc tveriet pēc Dieva Vārda un ticiet Jēzum Kristum! Gādājiet par savu dzīvību! Ieklausieties savā sirdsbalsī — tā sauc pēc dzīvības!

Vai jūs zināt, ka, elpojot gaisu, varat satvert arī Dieva Svēto Garu? Dievs pasaulei dod savu Garu, lai cilvēka gars uz Zemes spētu izdzīvot.

Pasaulē ir radīts viss, lai tajā varētu dzīvot cilvēka zemes ķermenis. Bet iekšpusē šai pasaulei Dievs ir radījis arī smalkāko gara un dvēseles līmeņa pasauli.

Ja jūs skatāties uz augošu koku, tad ziniet, ka tas pastāv arī dvēseliskā līmenī. Nokaltušā kokā dvēseliskās sastāvdaļas vairs nav.

Dievs debesis un Zemi pirmsākumā radīja garā. Tā garā ir dzīva ar Dieva Svētā Gara klātbūtni visā, kas ir radīts. Dievs no saviem augstumiem pārvalda visus procesus un darbības, kas noris gara, dvēseles un pasaulīgajā līmenī.

Dievs visu kārtību, likumsakarības, dabas procesus vada ar Dieva Svētā Gara spēku. Tātad pilnīgi viss uz Zemes ir aptverts ar Dieva Svētā Gara darbību. Mēs esam Dieva Svētajā Garā, tāpat kā Viņš ir mūsos. Mēs nevaram būt atrauti no Dieva Svētā Gara.

Dieva Gars harmoniski līdzsvaro visu, kas ir pasaulē, un vada to pēc savas gribas. Cilvēks uz Zemes ir īpaši iekļauts Dieva Svētā Gara ritmā. Katrā cilvēkā ir dažāda lieluma dzīvības kristāls, caur kuru Dievs cilvēkā īsteno savu gribu. Dieva iespējas vadīt cilvēku ir pilnīgas. Tātad ziniet — jebkurā mirklī Dievs jūsu likteni var pagriezt sev vēlamā virzienā. Jebkuru procesu uz Zemes Dievs var izmainīt, to vadot ar Dieva Svētā Gara spēku.

Dieva Svētais Gars ir paša Dieva Tēva un Dieva Dēla izpausme un darbība pasaulē. Kopā ar mums Dievs ir vienmēr. Jūs to nejūtat, bet Dievs ir blakām ik mirkli. Dieva Svētais Gars ir vējā, debesīs un zemē, kokos, augos, dzīvniekos, zivīs un, protams, cilvēkos. Tātad visur un visā ir Dievs. Ārpus Dieva nekas nevar būt. Dievs visu ir radījis sevī un visu radīto uztur ar savu spēku.

Ja cilvēks sāk atzīt Dievu, tad viņš sāk iekļauties Dieva radītajā ritmā un harmonijā. Cilvēks var dzīvot pēc Dieva likumiem un dzīvot ar Dieva Svēto Garu. Cilvēkam Dievs ir ļāvis brīvi izvēlēties — dzīvot ar Dievu saskaņā un harmonijā vai būt nepaklausīgam bezdievim.

Nepaklausīgais bezdievis nevar satvert Dieva Svēto Garu, jo viņa miesa ir pilna grēka, haosa un disharmonijas. Pār bezdievi nespīd Dieva Svētā Gara gaisma. Bezdievis Dieva Svēto Garu nevar satvert, jo viņā nav Dieva esamības atzinuma. Bezdievīgā cilvēkā visu līmeņu miesas šūnas ir haosā un nav orientētas uz Dieva harmoniju.

Pirms koncerta ikviens orķestrants uzskaņo savu instrumentu, lai tas skanētu kopā ar pārējo mūziķu instrumentiem vienotā veselumā. Viens neuzskaņots mūzikas instruments izjauc kopējo skaņu harmoniju. Ja visi instrumenti ir labi uzskaņoti, orķestra izpildījums ir patīkams, un simfonija var izskanēt skaisti un plaši. Tad mēs varam uztvert patieso skaņdarba raksturu un orķestrantu sirdis var pievienot mūzikai vēl savu skanējuma jaukumu.

Līdzīgi visā, kas pasaulē ir radīts, ir Dieva skaistais skanējums, harmonija un mīlestība, kas izpaužas pasaulē ar Dieva Svēto Garu. Dievs ir absolūta harmonija. Dievs ir vispilnīgākais skanējums visā, kas ir radīts.

Cilvēks savu gara un dvēseles skaistumu smeļas no Dieva pilnības. Cilvēks rada skaņdarbus, mākslas darbus un visu skaisto no Dieva pilnības dzijumiem. Ja jūs savā dzīvē esat radījuši kaut ko skaistu, tad ziniet, ka tas jums ir no Dieva dots. Kā puķes stāds, zemē iedēstīts, uzzied Dieva spēkā, tāpat arī ikvienā cilvēkā var uzziedēt kaut kas krāšņs, kas radies Dieva spēkā.

Un tā mēs ik dienu smejamies no mūsu Radītāja pilnības atvariem, radot pasaulē skaistas vērtības. Mēs katru dienu izmantojam Dieva veidoto pasauli. Bet cilvēks domā, ka tas zemes gabals un māja uz tā pieder tikai viņam.

Bet atcerieties, Dievam pieder absolūti viss — gan gaiss, ko elpojam, gan zeme, pa kuru staigājam, gan materiāli, no kā māju ceļam, gan ūdens, gaisma, siltums un arī vējš.

Ja cilvēks atzīst Dievu, tad viņš var kļūt par kādas Dievam piederošās bagātības daļas mantinieku. Ja cilvēks tic Dievam, viņš var ari sākt satvert Dieva Svēto Garu. Ja cilvēks paļaujas uz Dievu, tad Dievs viņā ieliek lielu cerību.

Ja cilvēks atzīst Dieva Dēlu, viņā var sākt vairoties dzīvība. Ja cilvēks tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, viņā dzimst mīlestība, un tā var uzplaukt un pasaulē ienest gaismu. Ja cilvēkā mīlestība ir uzplaukusi, viņš var mīlēt Dievu no visas sirds, dvēseles un miesas. Ja cilvēks Dievu patiesi mīl, tad viņš var iekļauties Dieva mīlestības gaismā, kuras harmonijā, spēkā un pilnībā viss radītais tiek vadīts.

Tātad, ja cilvēks Dievu patiesi mīl, tad viņā sāk darboties Dievs ar savu mīlestību, tad Dievs sāk sevi izteikt cilvēkā ar Dieva Vārdu un Dieva gara augļiem. Ja cilvēks Dievu patiesi mīl, tad Viņš cilvēkam var uzticēt savus darbus, jo darbi, kas darīti mīlestībā, ietvers Dieva pilnību. Tad cilvēks būs iekļāvies vienotā Dieva harmonijas skanējumā un spēlēs kopā ar Dievu. Diriģents būs Dieva Svētais Gars, un spēlētājs būs cilvēks.

Tāds cilvēks spēs satvert Dieva Svēto Garu, kas mums ir visapkārt. Tāds cilvēks spēs iekļauties Dieva radītajā ritmā un sajutīs, ka Dievs ir visur un visā. Tāds cilvēks atklās daudz ko skaistu, kas Dievam radīts. Caur tādu cilvēku Dievs pasaulē darīs visskaistākās lietas un darbus, jo tie būs Dieva Svētā Gara pilni. Dieva pilnība var izpausties Dievu mīlošā cilvēkā, tad Dieva Svētais Gars cilvēkam ir kā labākais ceļabiedrs.

Jā, pasaulē trūkst Dieva Vārda, tam ir jānāk no jūsu sirds. Tam ir jādzimst jūsu garā Dieva Svētā Gara spēkā.

Tātad, cik bagātīgi jums tika dots no ārienes, no debesīm, Saules, Mēness, zvaigznēm un Zemes, tik bagāti jūs tagad esat no iekšienes, tikai šī bagātība ir jāatrod ticībā uz Jēzu Kristu. Jūsos Dieva Vārds ir dzīvs, tas ir jāizteic darbos paļāvībā uz Jēzu Kristu. Tas jāizteic savam tuvākajam kā liecība par Dieva Dēlu. Ar jūsu muti ir jāapliecina, ka Dieva Vārds jūsos ir dzīvs!

Tikai izteikts Vārds ir dzīvs. Neizteikts Dieva Vārds paliek jūsos, tas nenāk pasaulē un nenonāk līdz Jēzus Kristus sirdij. Jūsu „jā” lai ir „jā”, un jūsu „nē” lai ir „nē”! Ko jūs sakāt, par to ari atbildiet! Ja jūs liecināt, tad jūsu liecība lai ir pareiza!

Liecība par dzīvo Dievu ir visaugstākā. Ja jūs liecināt par Jēzu Kristu, tad izsakieties patiesi un skaidri! Jūs nesat visaugstāko atbildību par Dieva Vārdu. Nav augstākas liecības kā tā, ar ko jūs liecināt par Dieva darbību jūsos.

Ja jūsos ir Dieva liecība, tad Jaujiet, lai tā dzīvo arī pasaulē! Cilvēki slāpst pēc Dieva Vārda un pēc Dieva dzīvās liecības.

Jūs, kas esat Dieva bērni, lieciniet par Jēzu Kristu, kas ir jūsos! Lieciniet par garā saņemtajām liecībām, kas ir debesīs un virs Zemes! Jūs tagad nesat Dieva Vārdus, un jums tie jādod cilvēkiem pasaulē. Jūs esat Dieva Vārda avots uz Zemes, to jūsos iesēja Jēzus Kristus.

Dieva Vārds Dieva bērnos ir dzīvs. Meklējiet jūs, pārējie, un atrodiet savus tuvākos, uz kuriem Dievs ir licis cerību, ka viņi jums dos liecību par dzīvo Dievu! Meklējiet Jēzu Kristu mīlošus cilvēkus, jo viņi tagad pasaulē ir gaisma!

Nežēlojieties, ka jums Dievs ir atņēmis to, kas bija. Dievs, cilvēkus mīlēdams, ir devis iespēju atdzimt tiem, kuri tic Viņa vienpiedzimušā Dēla vārdam. Dievs pār pasauli ir izlējis savu taisnību, tad apžēlojies un devis ikkatram cilvēkam vēl vienu iespēju izdzīvot.

Tikai ticība Jēzum Kristum Jauj atgūt pazaudēto laiku un dzīvību. Laimīgs ir tas, kurš ir ticējis Jēzum Kristum, jo to Dievs ir stiprinājis, lai ikviens, kurš ticējis, būtu miera un paļāvības pilns.

Divus tūkstošus gadu Dievs izlēja savu Svēto Garu pār ikvienu, kas ticēja Jēzum Kristum. Katrs ticīgs cilvēks saņēma tik daudz, cik spēja satvert viņa sirds. Dievs nežēloja savu Garu, lai neviens, kas Dievu godā, nepazustu.

Tagad pasaulē jūs redzat, kāds ir jūsu gara spēks, kāds ir jūsu gara sirds spēks. Jūs spējat sevi novērtēt, tad novērtējiet ar savu sirdi arī citus! Meklējiet un atrodiet sev līdzīgus un garā stiprus cilvēkus! Pie Dievam ticīgiem cilvēkiem ir jūsu glābiņš.

Dievs ir nošķīris ticīgos no neticīgajiem. Tas tāpēc, lai netraucētu ticīgajiem augt savā ticībā. Tas tāpēc, lai ticīgajos vairotos Dieva gaisma un tie būtu par spīdekli neticīgajiem.

Arī jūs, kas vēl neticat Dievam, pavērsiet skatu uz debesīm, un jūs redzat, cik strauji viss mainās! Tā Dieva noliktā diena tuvojas. Laiks rit ātri. Jūs nogulāt stundu ilgāk, un tieši par stundu zaudējat. Ieklausieties Dievam ticīgo cilvēku vārdos, jo tagad no viņiem plūst Dieva Vārds! Lai tā būtu maza liecība par sapni vai parādību, kas redzēta, bet tā ir dzīvā Dieva liecība. Viltvārži un meli ir nošķirti no taisnajiem. Paļaujieties uz savām sirdīm, un tās jums norādīs pareizo ceļu! Dieva Svētais Gars jūsos ir dzīvs un jūs vada.

Ikvienā cilvēkā Dieva Svētais Gars darbojas, un arī bezdievi Dievs mēģina reanimēt. Tas nav viegli. Nedzīvu garu cilvēkā padarīt par dzīvu — tas nav viegli. Bezdievis savu reiz dzīvo garu ir iedzinis nāvē, un tagad Dievs dod iespēju tam atkal atdzimt.

Pajautājiet cilvēkiem, kuri pēc klīniskās nāves ir atgriezušies dzīvē, vai nav labi otrreiz atdzimt! Tāpat arī Dievs grib vēl daudzus atgriezt pie dzīvības. Tie, kas esat sevi bendējuši ar saviem grēkiem un Jaunajiem darbiem, jūs esat darījuši pāri ticīgajiem un Jēzum Kristum, kam par jums ir loti sāpējusi sirds! Bet Dieva žēlastība ir neizmērojama, un tā pasaulē ir nākusi caur Jēzu Kristu. Tātad pār visiem cilvēkiem, kas ir pasaulē, ir nākusi Dieva žēlsirdība.

Jūs visi esat aptverti ar Dieva žēlsirdību! Kā māte un tēvs uz Zemes žēlo savus bērnus, tā arī Dievs debesīs žēlo cilvēkus, kas pasaulē mīt. Tikai Dieva žēlastība ir visauglīgākā. Nav lielākas mīlestības’ un nav arī lielākas žēlsirdības par to, kas pasaulē nākusi caur Jēzu Kristu.

Tāpēc ar jūsu sirds mīlestību lai ir pateicība Jēzum Kristum par viņa asinīm un ciešanām no Golgatas ceļa līdz šim mirklim! Par jums Dievs ir atdevis visu, lai jūs dzīvotu un mīlētu Dievu.

Tagad ir jūsu kārta atmaksāt Dievam par ikvienu asins lāsi, par ikvienu ciešanu asaru, par ikvienu sirds sāpi, par visu, ko Jēzus Kristus par jums ir atdevis!

Dieva Dēls, kas sēž pie Debesu Tēva labās rokas, kas ir pār visu, kas debesīs un virs Zemes, skatās uz jums, vēro jūs un mīl jūs. Jēzus Kristus gaida jūsu mīlestību un pateicību par ciešanām, kas pasaulē tika ziedotas.

Jēzus Kristus gaisma spīd pār pasauli un pār jums, cilvēkiem, kas ir uz Zemes. Tā ir jūsu lielā stunda. Tā ir vislielākā iespēja, lai jūs atgrieztos pie dzīvā Dieva un dzīvotu.

Skaistas pasaules ir sagatavotas un gaida ikvienu, kas tic Jēzus Kristus vārdam. Debesīs viss ir dzīvs. Eņģeļu skaits ir tūkstošu tūkstoši. Tie gaida stundu, kad ar Jēzus Kristus gaismu un spēku nāks pasaulē, lai nošķirtu ticīgos no neticīgajiem, lai Dieva bērnus augšāmceltu un glābtu ikvienu, kas tic.

Saprotiet, ka tas laiks ir īss, kas jums ir atvēlēts, lai jūs iemantotu dzīvību, savu dzīvību! Jā, šodien ikviens lai gādā par savu dzīvību! Katrs par savu dzīvību.

Dievs jau šodien garā un dvēselē ir nošķīris ticīgo no neticīgā. To, kurš tika atrasts ticībā Dievam, to Dievs arī stiprina. To, kurš bija bezdievis, tam tika atņemts, kas vēl piederēja. Jūs redzēsiet, cik bezspēcīgs ir kļuvis bezdievis un cik liels Dieva spēks ir ticīgajā.

Dievs pilda savu apsolījumu, un, kā tika izdarīts pasaulē gara un dvēseles līmenī, tāpat Jēzus Kristus atnākšanas dienā tiks izdarīts arī starp cilvēkiem — vienu paņems, otru atstās. Nošķirs ticīgo no neticīgā. Ak vai! neticīgajam, jo viņa ciešanām nebūs gala. Tik daudz tika nokauti Dieva Vārda un liecības dēj! Tik ļoti tika vajāti tie, kuri patiesi tic Dievam! Tik daudzu ticīgo asinis tika izlietas Jēzus Kristus vārda liecības dēļ! Tas bija to cilvēku darbs, kuri Dievam neticēja. Tas bija to cilvēku darbs, kuri pielūdza zvēru vai klausīja viltus praviešu vārdiem un darīja viņu darbus.

Dievs taisnīgi spriež tiesu pār pasauli, ar katru dienu vairāk nošķirdams bezdievi no ticīgā. Debesu Tēvs cilvēkiem ir devis visu, lai tie varētu dzīvot un iepazīt Dievu.

Kāpēc  cilvēks nepazīst Dievu? Tāpēc, ka cilvēks neklausa Dievu un nepilda Dieva baušļus. Tas ir tādēļ, ka cilvēks visu grib tikai sev – gan mantu, gan varu, gan daudzus Dieva aizliegtos augļus.

Kāpēc jātīko pēc tā, kas tev nepieder? Kāpēc, cilvēk, nepakļaujies Dieva baušļu prasībām un tās nepildi?

Tagad bezdievim lai paša grēks ir viņa nasta! Cik dienā sagrēko, tik uz viņa arī būs. Cik gadā sagrēko, tik uz viņa arī būs par gadu kopumā. Dieva Dēls vairs nepalīdzēs viņa pārlieku smago grēka nastu nest. Tagad bezdievis var pārliecināties, kas ir grēka smagums. Viņa grēks to spiedīs pie zemes, tas atņems elpu un spēku, cerību un mieru. Grēks būs cietums, kuru grēcinieks sev uzbūvējis.

Ak vai! neticīgajam, jo tas nav ticējis Dieva Dēla vārdam. Ak vai! tam, kurš runājis pret Dievu. Ak vai! tam, kurš Dieva baušļus nav pildījis, jo katrs grēks, kas nav piedots un dzēsts, tiek atmaksāts. Lai bezdievji tagad aizstāv sevi paši!

Katram ir iespēja atgriezties pie ticības Dievam, tāpēc ir dots šis laiks. Grēka smagums varbūt jums liks izdvest vārdu „Dievs” un piesaukt Dievu pēc palīdzības. Būs nepieciešama pacietība, lai sagaidītu no Dieva atbildi. Bet grēks būs jūsu pašu un pašiem tas būs arī jāizpērk.

Pavērsiet skatienu uz ticīgajiem! Jūs redzēsiet, ka ar ikvienu, kas patiesi tic Jēzus Kristus vārdam, ir Dieva Svētais Gars. Jūs redzēsiet ticīgo smaidīgās sejas.

Dievam ticīgajos cilvēkos Jēzus Kristus ir sējis mieru, paļāvību un stiprumu. Patiesi ticīgā cilvēkā nezudīs cerība uz Dieva Dēlu. Dievs savu mīlestību ir izlējis pār Dieva bērniem, kas ir pasaulē. Viņos ir Jēzus Kristus augšāmcelšanās gaisma, un viņi ir paļāvības pilni. Viņos mājo Dieva Vārds.

Dievam ticīgie, stipriniet savas saites ar sev līdzīgiem! Jūsu savstarpējā mīlestība lai ir veltīta Jēzum Kristum! Jūsu paļāvība lai aizsniedzas līdz Jēzum Kristum! Jūsu gods lai līdzinās Dieva godam, kas ir jūsu sirdīs!

Dieva bērni, neaizmirstiet — jūsu sirdīs mīt Jēzus Kristus! Dieva Dēla spēks aptver jūsu miesu ar augšāmcelšanās spēku. Nesiet pasaulē Jēzus Kristus vārdu un to izplatiet cilvēku vidū, jums tas no Dieva dots! Jūsos mājo Dieva Vārds, un tam ir jāizskan pasaulē, lai vēl daudzi tiktu atgriezti pie ticības. Tas ir jūsu laiks, kad jūs varat pievērst savus tuvākos ticībai. Jūsos ir patiesā Dieva spēks, un caur jūsu muti tas nāks pasaulē kā Dieva Vārds, kas pats liecinās par Jēzu Kristu.

Pasaulē cilvēkus Dievs ir sadalījis, lai būtu redzams, kas ir kas. Cik gan daudz melu, liekuļu un viltvāržu tika mānījuši ticīgos cilvēkus! Cik gan daudz asaru tika izliets par netiklībām ģimenēs un cilvēku nedarbiem! Tāpēc nebrīnieties, ja blakām sev esat ieraudzījuši grēka pilnu cilvēku. Tāda cilvēka grēka kalns ir veidojies viņa paša dzīves laikā. Tās ir netiklības un nedarbi, ko cilvēks slepus, citiem nemanot, tika darījis.

Dievam ticīgs cilvēks zina Dieva likumu — ļaunu uzvarēt var tikai ar labu. Ja kāds tevi nolād, svētī viņu! Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem! Dievs aizstāv katru, kas dzīvo ar labu vārdu un dara labus darbus. Bezdievim tika dota vaļa sevi izteikt un parādīt, kāds viņš ir patiesībā. Bija vajadzīga pacietība, lai jūs, ticīgie, tagad varētu ieraudzīt cilvēkus tādus, kādi tie ir. Patiesība ir viena, un laimīgs ir tas, kurš spēj to ieraudzīt.

Tāpēc Dievs tagad ir nošķīris bezdievi, lai tas vairāk nespētu darīt pāri ticīgajam cilvēkam. Dievs pār katru bezdievi ir izlējis dusmu kausu, kurš pakāpeniski cilvēkā darbojas. Jūs redzat, kā tagad pasaulē piepildās Dieva apsolījums. Katram jau ir sava alga. Netaisnais lai turpina darīt netaisnību, nešķīstais lai arī turpmāk grimst nešķīstībā.

Mums, Dievam ticīgajiem, lai ir miers, jo Dieva vara pār visu ir bezgalīgi pilnīga! Neviens vairs nespēj nodarīt pāri Dievu mīlošam cilvēkam, jo bezdievim ir atņemts spēks, ar ko viņš darīja savus ļaunos darbus. Viņa spēks aiziet uz viņa paša grēku, kurš spiež to pie zemes. Tagad bezdievis lai cīnās ar savu grēku! Kā citus cilvēkus viņš tika vazājis aiz deguna un spīdzinājis ar saviem nedarbiem, tā tagad viņu spīdzina paša grēks.

Lai katrs izbauda sava darba augļus! Katram bija iespēja vākt augļu ražu — vieni izvēlējās gara augļus, citi—grēka augļus. Tagad maisi ir piepildīti. Varat izvērtēt savu ražu. Laimīgs tas, kam sirds ir pilna ar mīlestību un gara augļiem!

Laimīgs tas, kas Dieva Vārdu ir pieņēmis!

 

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Iespēja izdzīvot. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.