Ēriks Delpers: grāmata IESPĒJA IZDZĪVOT

GRĒKA SMAGUMS

 

Tikai paļāvība uz Jēzu Kristu mums ienesīs mieru un aizsargās no ļauna, kas ir cilvēkos. Grēcīgs cilvēks neaptver, ko nodara viņa grēks. Tas dzen uz Jauniem darbiem. Pēc tā pasaulē varat cilvēkus atšķirt — kas dara ļaunu, tas ir grēka pilns, kas dara labu, tajā grēks nav noteicējs par darbiem.

Grēka pārņemtā cilvēkā nav apskaidrības, jo viņu vada grēks. Jūs varat mēģināt tādam cilvēkam iestāstīt, lai viņš nedara ļaunus darbus. Varbūt grēcinieks jūs arī uzklausīs, tomēr rīkosies pēc sava prāta. Tāpēc pasaulē tik grūti, ka vairākums cilvēku ir pārņemti ar viņu pašu grēkiem. Kamēr cilvēks ir sava grēka vergs, tikmēr viņš pasaulei ir smagums. Vispirms šis smagums ir jānes Jēzum Kristum — Viņa sirdī grēks ir kā asmens, kuru ietriecis grēka darītājs.

Jā, jā. Ar savu grēku jūs Dieva Dēlam pāri darāt, jo Viņu neklausāt. Cilvēku sirdis ir saistītas ar Jēzus Kristus sirdi. Jēzus Kristus ar savu Garu tur Zemi un sargā cilvēkus, lai tie no grēku smaguma neietu bojā. Tātad, ja cilvēks ir pārmērīgi daudz sagrēkojis un savu grēku panest vairs nevar, tad Jēzus Kristus, ar Dieva Dēla sirds spēku šo grēku paņemdams uz sevi, to dzēš. Jēzus Kristus sirds jūt ikvienu cilvēku un arī visus grēkus, kas ir cilvēkā.

Ja jūs šodien esat grēkojuši, tad šis grēka darbs nonāk ari līdz Jēzus Kristus sirdij. Tātad — Dieva Dēls jūt katra cilvēka grēku. Cilvēku grēku smagums ir arī smagums Dieva Dēla sirdij. Ar savu grēku jūs sāpināt Dieva Dēlu. Aiz sāpēm reizēm norit arī asaras no Dieva Dēla vaiga. Bet ziniet, ka ar katru grēku jūs pildāt Dieva dusmu kausu, kurš pār jums taps izliets taisnās tiesas dienā. Tā būs — ko paši sakrāsiet, to arī saņemsiet! Vēl šodien jūs varat lūgt par grēku piedošanu un piedot citu nodarījumus. Grēks ir kā akmens kaklā, kurš jūs velk pie zemes un nedod iespēju pavērties debesīs.

Grēks jums neļauj redzēt to, kas ir skaists šajā pasaulē. Ar grēku jūs tiekat nošķirti no Dieva un no sevis paša.

Lai grēks ir jūsu vislielākais un vienīgais ienaidnieks! Atsakieties no grēka par labu savai dzīvībai! Lai bauslības vārdi skan jūsu sirdīs un ir jaušami jūsu darbos! Lai jūsos rimstas nepaklausība Dievam! Lai jūsos atdzimst mīlestība! Ļaujiet sevī darboties Dievam, jo Dievs grib, lai ikviens, kas Viņu klausa, dzīvotu!

Nepaklausīgajam cilvēkam grēks ir kā nelāga brālis, ar kuru kaut kā jāsadzīvo. Nepaklausīgais Dieva baušļus nepazīst un Dieva nebīstas. Tā ir šo cilvēku miesa, kas neklausa. Miesa darbojas pēc sava prāta. Miesa ir liela spītniece, tā ir ietiepīga un stūrgalvīga. Nedodiet vaļu savai pasaulīgajai miesai, bet esiet paši noteicēji pār sevi garā un dvēselē!

Paļaujieties uz Jēzu Kristu, un Viņš jūs sakārtos, lai atdzimtu jūsu gars! Miesai jābūt veselīgai un bez grēka, lai gars tajā varētu atdzimt. Jūs taču gribat sajust, ka jūs esat un ka arī būsiet. Jūs taču tagad zināt, ka jūsos dziji sirdī mīt jūsu gars, jūs paši, kas dzīvojāt un dzīvosiet, ja klausīsiet Dievu.

Nepaklausīgie un grēcinieki ir smagums arī saviem tuvākajiem. Gaismas pielietas cilvēku sirdis jūt otru cilvēku, redz grēka pilnās acis un smagumu grēcinieka rīcība. Bezdievis ir grēka pārņemts, jo viņš nav atzinis Dievu. Ja cilvēks Dievu ir atzinis, tad viņa ceļu sāk izgaismot Dieva Svētais Gars, kas vedīs viņu pa pareizajām takām.

Vai atceraties, ka tieši Dieva atzīšana jums dod iespēju būt arī atzītiem no Dieva? Ja Dievu esat atzinuši, tad pār jums Dievs sūta Dieva zīmi — krustu uz pieres. Ja uz cilvēka šī zīme ir, tad viņš sirdī Dievu ir atzinis. Tad ir liela cerība, ka viņš varēs nokāpt no grēcinieka ceļa un kļūt par Dievam paklausīgu cilvēku.

Bērnu dvēseles no grēka ir tīras. Tajās Dieva vārds ienāk brīvi un tur darbojas. Arī bērna gars viņā sevi izteic brīvi un ar prieku.

Pieaudzis cilvēks par savu darbību atbild pēc bauslības likumiem. Jo vairāk grēka dvēselē ir sakrāts, jo ciešāk aizveras dvēseles šūniņas un pārtrūkst saikne starp miesu un garu. Miesā gara gaisma vairs neiespīd, un cilvēka prāts aptumšojas.

Jā, grēks aptumšo cilvēka prātu!

Mazi grēki vēl nespēj aizsegt gara gaismu, bet, ja grēka darbu saradies daudz, tad cilvēks grēka iespaidā mainās.

Ja cilvēks nepārtrauc grēkot, tad viņā grēka smagums var sasniegt kritisko robežu. Kā svaru kausi nosveras uz smagāko pusi, tā arī pēc smagiem grēkiem dvēseles šūniņas aizveras pilnīgi — tātad cilvēks zaudē saikni ar savu garu.

Cilvēka gars ir viņam ceļa rādītāja gaisma. Cilvēka garu vada Dieva Svētais Gars. Ja saikne starp miesu un garu zūd, tad gars pār miesu vairs nevar valdīt. Miesa alkst trakot, un tā trako.

Kā tad var savaldīt grēcīgo miesu?

Lūdziet Dievam grēku piedošanu! Paļaujieties uz Jēzu Kristu, un Viņš stiprinās jūsu garu un piedos jūsu grēkus! Tad atkal jūsu prātu apspīdēs gara gaisma. Dievs cilvēkam var piedot pat vissmagāko grēku. Kļūdīties savā rīcībā, tas nenozīmē zaudēt. Vēlme atzīt grēku un lūgt piedošanu — tas ir grēka izpirkšanas sākums. Par katru grēka darbu ir jāatbild. Grēks rada sekas, tāpēc iesim grēka piedošanas ceļu!

Pasaulē cilvēku pavada daudzas ciešanas. Arī grēks cilvēkā rada vajadzību pēc ciešanām. Jo ciešanas palīdz grēku saprast. Tās cilvēkā rada īpašu spriedzi un paver vārtus uz viņa garu. Ciešanu mirkļos gars apspīd un apskaidro miesu. Tikai cilvēks, kas grēku sapratis, var cerēt uz grēka piedošanu. Dievs pasaulē grēku liek priekšā tāpēc, lai cilvēks iemācītos atšķirt, kas ir labs, kas — ļauns.

Atcerieties — grēka smagumu vairo zināmie miesas grēka darbi: laulības pārkāpšana, netiklība, nešķīstība, elku kalpība, burvestība, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, viltīgas mācības, skaudība, slepkavība, plītēšana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas.

Ļaujiet, lai jūs vada Dieva Svētais Gars! Ļaujiet, lai jūsos darbojas gara augļi!

Pieņemiet Dieva Vārdus, un tie jums palīdzēs atbrīvoties no grēka!

 

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Iespēja izdzīvot. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.