Ēriks Delpers: grāmata IESPĒJA IZDZĪVOT


 

JĒZUS KRISTUS IR AR MUMS

 

Mēs zinām Dieva apsolījumu — Jēzus Kristus pie mums ir ik dienas līdz pasaules galam. Šim apsolījumam ir jātic, uz to ir jāpaļaujas. Ikviens no mums var dzīvot kopā ar Jēzu Kristu šodien, rīt un mūžīgi.

Dienas iet un aiziet. Pasaulē iestājies īpašs laika ritējums. Dievs pasauli ir radījis, tajā pildījis savu nodomu, un pienāks brīdis, kad Dievs savu nodomu pasaulē un cilvēkos būs piepildījis. Dievs mūs novērtē un vada, lai mēs katru dienu varētu izmantot sava gara izaugsmei un pilnveidošanai.

Pie katra cilvēka Dievs ir nolicis savu eņģeli, lai cilvēku vadītu pa pareiziem dzīves ceļiem. Cilvēka dzīves ceļus pasaulē varētu salīdzināt ar ļoti sarežģītu labirintu. Šajā labirintā ir daudz blakusceļu, un tie ir maldu ceļi. Tikai viens vienīgais ved uz izeju, uz dzīvību un dzīvošanu debesīs. Tas, kurš nespēs izkļūt no šā pasaulīgā labirinta, tas nespēs iziet pa vienīgajiem vārtiem, kas ved uz dzīvību un dzīvošanu debesīs. Tātad, ja cilvēks dzīvē viens pats grib atrast izeju no labirinta, viņš to nespēs. Ja cilvēks atzīst Jēzu Kristu, tad Dieva Dēls ar saviem eņģeļiem vadīs viņu pa pareizajiem dzīves ceļiem, kuri aizvadīs līdz vienīgās izejas vārtiem, kas ved uz dzīvību.

Pasaulē ir daudz patīkamu nodarbošanos un lietu. Tās cilvēkam dotas, lai viņam nekā netrūktu. Bet lietas nespēj norādīt pareizo ceļu, tās var būt tikai noderīgas, ejot pa dzīves ceļiem.

Galvenais tomēr ir pats cilvēks, kas ir un var būt mūžīgs. Tātad pēc miesas miršanas cilvēka garu zeme nespēj paņemt. Tomēr, ja cilvēks dzīves laikā nebūs domājis par savu garu, tad tas var arī jau būt zudis.

Mēs pavasarī sējam daudz dažādu sēklu. Zemē iesētas, tās prasa siltumu un mitrumu. Ja zeme ir sausa, nav ūdens un laiks pieturas auksts, tad sēklas nedīgst. Ja tā turpinātos mēnešiem ilgi, tad sēklas tā arī neuzdīgtu. Tātad sēklas ir, bet tām nav vides, kur augt un vairoties.

Tāpat ir ar cilvēka garu. Gars ir kā sēkla, un mūsu miesa ir zeme. Ja mēs negrēkojam un Dievam ticam, tad mūsu miesa garam top auglīga. Tātad cilvēkam ir jānodrošina vide, kurā viņa gars spētu augt. Cilvēka gars ir īpašs, jo tas ir Dieva radīts, tāpēc arī miesai ir jākļūst īpašai, ļoti skaistai un harmoniskai. Grēks cilvēkā ienes disharmoniju. Ļaunie darbi cilvēkā ienes disharmoniju. Grēcīgā miesā gars sāk smakt un zaudē savas dzīvības sēklu.

Tātad, ja mēs grēkojam un Dievu neklausām, tad mēs smacējam savu garu. Cilvēks ar savu grēku sevi nodod nāvei. Tas tā patiešām ir.

Grēks — tā ir nepaklausība Dievam.

Nepaklausība Dievam noved pie Dieva likumu darbības uz cilvēku. Tā ir cilvēkam neredzama, bet ļoti iespaidīga Dieva darbība. Katrs cilvēka izdarītais grēks rada viņā sekas. Tās pasaulē kļūst manāmas vēlāk, pēc kāda laika. Dievs katram dod iespēju grēkus izpirkt.

Vispirms tiek dots laiks, lai cilvēks varētu lūgt par grēku piedošanu un piedot otram. Pār cilvēku jānāk saprašanai par padarīto grēka darbu.

Sapratni cilvēkam visā šajā procesā var ienest Dieva atzīšana. Tas ir pirmais salmiņš, pie kura grēkā kritušam cilvēkam ir jāpieķeras. Vārds „Dievs” ir jāizrunā no sirds un patiesi. Cilvēkam ir jāiemācās tēvreize, ko pasaulei deva Jēzus Kristus. Pēc tēvreizes lai nāk no sirds Dieva patiesa lūgšana.

Cilvēkam ir jāatceras, ka Debesu Tēvs dzird katra cilvēka izteiktos vārdus. Patiesas lūgšanas spēks Dieva un cilvēka starpā izveido garīgu saikni, caur kuru Dievs stiprina cilvēka garu. Tikai pēc tēvreizes un patiesiem lūgšanas vārdiem Dievs atbildēs garā, un pār cilvēku taps izlieta Dieva Svētā Gara gaisma.

Cilvēkam ir dota šī iespēja būt saistītam ar visa Radītāju, ar mūsu Kungu, kas debesīs. Lūgšanā neaizmirstiet ielikt savu īsteno mīlestību! Tas nekas, ja sākumā neprotat, tomēr lai caur jūsu vārdiem skan patiesums, atklātība un pilnīga paļāvība! Lai caur jūsu vārdiem Dievam tiktu dota sirds mīlestība, tāda, kāda tā šobrīd ir! Ticībā ritēs dienas, augs jūsu patiesums, pilnveidosies paļāvība, un jūsos ienāks pilnīga mīlestība.

Cilvēka mīlestības sākums nāk no ticības. Tātad visa ceļa sākums ir neviltota ticība Dievam. Bez ticības jūsos nesāksies skaistais Dieva atdzimšanas process. Bez ticības jūsos neienāks Dieva dotā apskaidrība, bez ticības jūs nevadīs Dieva Svētais Gars.

Cilvēks bez ticības Dievam ir kā ceļinieks, kurš apmaldījies tālos mūžamežos. Cilvēks var saukt pēc palīdzības, bet tā nevar atnākt, jo nav, kam atnākt. Pār mūžamežu spīd Dieva Svētā Gara saule, bet tā nepieskaras, ja netiek piesaukta.

Dieva vārda piesaukšanai ir noteikta kārtība, un to ir noteicis Debesu Tēvs. Jēzus Kristus Jaunajā Derībā deva skaidru liecību, kāds ir Dieva lūgšanas ceļš.

Dievs ir bezgalīgi pilnīgs, un no mūsu Kunga staro bezgalīga gaisma. Šo gaismu neviens nevar ar miesu uztvert. Tā uztverama tikai ar cilvēka garu.

Dievs ir mīlestības avots, kā arī mīlestības pirmsākums. Šī mīlestība aptver visu, kas ir radīts, un caur to tiek uzturēta harmonija un kārtība. Dieva mīlestībai ir milzīgs spēks. Tā ir pasaulē un arī visā, kas ir radīts.

Jūs zināt, kāda ir Saule vasarā dienas vidū. Saule ir tik spoža, ka uz to ar neapbruņotu aci nevar paskatīties. Saules stari, liekas, visam iet cauri, bet ar mitrumu bagātus augus neapvītina. Saule augiem ir nepieciešama. Tā dod dzīvības gaismu pilnīgi visam, arī mums, cilvēkiem. Protams, cilvēks to nemana. Ar saules stariem cilvēkā ienāk Dieva Svētais gars.

Nebrīnieties par šo līdzību! Jūs zināt, Saule aptumšosies, Mēness un zvaigznes nedos savu spīdumu. Pasaulē iestāsies bads pēc Dieva Vārda. Tas nebūs bads bez pārtikas un nebūs bads pēc ūdens, bet būs bads pēc Dieva Vārda. Jūs novērtēsiet to laiku, kad ar jums bija Dieva Vārds, kad tas bija tuvu blakām. Katram bija iespējams satvert Dieva Vārdu, kurš pasaulē bija nolaidies pie cilvēkiem. Katrs to varēja dabūt, cik vēlējās. Bet ne visiem bija vēlēšanās, jo pasaules labumi likās tīkamāki.

Tā izšķirošā diena Dievam ir nolikta un tā piepildīsies, kad pēc zīmēm debesīs un uz Zemes pasaulei trūks Dieva Vārda klātienes. Būs Dieva Vārds, bet tas vairs nebūs pasaulē.

Saule nedos savu spīdumu, Mēness un zvaigznes aptumšosies un mazināsies Dieva Svētā Gara gaisma, kas nāca no Saules, Mēness un zvaigznēm. Kas bijis, ir pagājis. Bet kā dzīvot bez Dieva Vārda klātienes?

Vienīgais izdzīvošanas ceļš ir Jēzus Kristus. Ikvienu, kurš ticēs Jēzum Kristum, glābs viņa ticība.

Cilvēka ticībai klāt jāpievieno mīlestība un paļāvība, bet galvenais ir dzija un patiesa ticība Jēzum Kristum. Pasaule tiks sadalīta pēc ticības.

Tie, kas tic Jēzum Kristum, tiks ticībā stiprināti. Tie, kas Jēzum Kristum netic, taps nošķirti, un viņiem atņems ļaunuma spēku, kas viņos bija. Neticīgajos tiks iesētas bailes un nemiers. Cilvēks gribēs aizbēgt pats no sevis, bet nespēs. Vēl tiks dota iespēja ticēt Jēzus Kristus vārdam.

Jā, jā! Ikvienam cilvēkam Dievs dod iespēju ticēt — ticēt Jēzum Kristum. Dievs atņems spīdekļu spožumu, lai cilvēkā augtu ticība un paļāvība uz Jēzu Kristu.

Kā ir labāk — spoža Saule debesīs un ledus gabals sirdī vai blāva Saule debesīs un silta gaisma sirdī? Kur ir gaisma, tur ir dzīvība. Kur ir tumsa, tur dzīvība nevar pastāvēt.

Ja jūs sevī, garā, redzat gaismu, tad jūsos ir dzīvība. Ja sevī gaismu nesaskatāt, tad ziniet, ka jūsu dzīvībai draud nāves briesmas. Tad dzenieties pēc Bībeles vārdiem un jūsu mute lai sauc pēc Jēzus Kristus!

Jā, tieši Dieva Dēlā ir dzīvības gaisma, kas var dot jūsu dzīvībai spēku. Tikai un vienīgi Jēzus Kristus ir dzīvības devējs pasaulē.

Vai zināt, ka Jēzus Kristus Gars ir aptvēris Zemi un tā būs līdz pasaules galam? Jēzus Kristus jūs nav pametis, Dieva Dēla Gars ir pār pasauli un ir gatavs ienākt jūsos.

Vai tagad saprotat, cik Dievs ir žēlsirdīgs, dodams katram iespēju satvert dzīvību. Tātad — ne lai to pazaudētu, bet lai to iegūtu. Tāpēc ir dots šis laiks, kurā mēs dzīvojam.

Pasaule bija pilna ar Dieva Vārda klātieni. Katram tika dots kā mazam bērnam, kurš vēl neprot ar karoti rīkoties, katram tieši mutē tika ielikts Dieva Vārds. Daudzi, protams, to izspļāva un negribēja saņemt.

Bet prieks ir jūsu sirdīs, kuri satvēra Dieva Vārdu un tas tagad mājo jūsos. Tas ienes jūsu sirdīs Patiesību un mieru par visu, kam jānotiek. Jūs tagad zināt, kur meklēt Dieva Vārdu. Jūs to atradīsiet savā sirdī un pasaulē. Jūs Dieva Vārdu atšķirsiet no pārējiem. Jums būs prieks par to. Tā ir jūsu bagātība, kura nezudīs nekad. Dieva Vārds cilvēkā pārtop par dzīvu miesu!

Vai atceraties, kā Dievs ar savu Vārdu radīja debesis, Zemi un visu, kas ir uz tās? Dievs visā darbojās ar savu Vārdu, jo Dieva Vārds ir likums visā, kas ir radīts. Dieva Vārds visu pārvalda, sakārto un uztur radīto pilnīgā kārtībā.

Ja cilvēkā Dieva Vārds vēl nerunā, tad viņā nav Dieva kārtības. Ja cilvēks ir pieņēmis Dieva Vārdu, tad viņā sāk ienākt Dieva kārtība. Cilvēks ar piesaukto Dieva Vārdu tiek sakārtots. Dieva Vārds cilvēku pārvērš par Dievam līdzīgu būtni.

Dieva Vārds ir pasaulē, to var satvert daudzi un arī iegūt. Tie, kas tic Dieva Vārdam, tie to arī saņem. Kuram neatliek laika, tas šo iespēju palaiž garām.

Reiz būs bads pēc Dieva Vārda. Dieva Vārda pasaulē vairs nebūs, jo tas būs aizgājis pie Dieva. Dieva Vārds būs tur, kur ir sākums un gals, tur, no kurienes viss top radīts. Tas ir Dievā, pašā Dievā. Līdz turienei neviens nevar aizsniegties.

Dieva Vārdu var dabūt vienīgi caur ticību un paļāvību uz Jēzu Kristu. Tagad tas ir dabūjams. Tātad jūsos var ienākt Dieva Vārds un ienest dzīvību. Tas var nākt no Jēzus Kristus sirds gaismas. Katrs patiess vārds cilvēkā ienes mieru, jo tas ir patiess. Meli cilvēkā ienes nemieru un bailes, jo meli ir grēks. Grēks ienes nemieru un bailes par gaidāmo Dieva sodu. Neviens, kas dara grēku, nepaliek nesodīts. Tas jāzina katram!

Ja jūsos Dieva Vārds ir dzīvs, tad, lai tas jūsos dzīvotu, ir nepieciešama Jēzus Kristus mīlestība. Tas ir visaugstākais, ko jūs varat dot Dievam — Jēzus Kristus mīlestību par Viņa lielajām ciešanām pasaulē. Jūs neaptverat Jēzus Kristus ciešanas, kuras Dieva Dēls izcieta, lai pasaule tiktu glābta, lai pasaule tiktu uzvarēta, lai ikviens, kurš tic, tiktu glābts.

Ar savu Kristus mīlestību jūs varat atlīdzināt par Viņa lielajām ciešanām. Viss pasaules ļaunums sadega Jēzus Kristus sirdī. Jūsu daudzu grēki sadega Kristus sirdī.

Jēzus Kristus slāpst pēc cilvēku mīlestības, jo savu mīlestību viņš atdeva cilvēkiem.

Jēzū Kristū ir bezgalīgs mīlestības avots, kas nāk no Debesu Tēva. Dieva Dēlam mīlestības avots nekad neizsīks. Bet nepieciešama ir tieši jūsu mīlestība.

Kamēr netiks ar jūsu mīlestību dziedēta Jēzus Kristus sirds, tikmēr jums Dieva gaismas neredzēt.

Tātad — lai ikviena sirdī, kurā Dieva Vārds ir dzīvs, dzīvo mīlestība uz Jēzu Kristu un savu tuvāko!

Lūk, tas ir augstāko Dieva baušļu laiks, caur kuriem jūs varat sevi darīt par dzīvu Dieva Vārda miesu. Ja jūs Jēzu Kristu mīlat, tad mīlat arī to, kas Dieva Dēlu pasaulē sūtīja — Debesu Tēvu. Ja jūs vēl nespējat mīlēt, tad ticiet uz Jēzu Kristu un pildiet baušļus! Nekas netiek atmests šajās dienās. Katram Dieva Vārdam ir paliekošs spēks.

Ja jūs viens otru mīlat, tad vienojieties uz Jēzus Kristus mīlestību! Lai tā ir jūsu stiprā draudze — mīlestības apliecinājums Jēzum Kristum! Lai Dieva dzīvais nams ir jūsu sirdīs! Atveriet savas sirdis Jēzum Kristum, lai jūsos ienāk Dieva Vārds un Patiesība!

Pasaule Patiesību var dabūt tikai un vienīgi ar Patiesības Garu, kas nāk no Jēzus Kristus sirds. Jūs gribat zināt Patiesību — tad paļaujieties uz Jēzu Kristu! Tas ir vienīgais Patiesības avots. Citiem avotiem vairs nav nozīmes. Ja grāmatā nav Dieva Vārda spēka, tad tā ir bez Dieva Svētā Gara satura, tātad bez Dieva Patiesības apliecinājuma. Dieva Vārds var būt dzīvs no Dieva Vārda. Kam ir saprašana, tas lai saprot!

Laiks rit, un tuvojas tā Kunga apsolītā diena. Lai katra jūsu nodzīvotā minūte ir tikpat dārga kā nodzīvotā diena! Lai nodzīvotā diena ir tikpat dārga kā nodzīvotais gads! Tā ir jūsu iespēja izmantot katru minūti, lai dzīvotu.

Dzīvei ir patīkama dzīvības elpa. Tā aptver visu miesu ar dzīvošanas prieku. Un klāt nāk skaistā Dieva radītā pasaule, daba, dzīvnieki un putni. Visā pulsē dzīvība, tāpat kā mūsu ķermeni. Bet, ja dzīvība cilvēkā pēkšņi pārtrūkst, viss apstājas. Var visā iestāties klusums.

Pasaulīgās dzīves beigas — tās vēl nav beigas. Tas ir turpinājuma sākums, kurā ir paredzēti divi varianti: viens ved uz dzīvību un dzīvošanas prieku, otrs ved uz nāvi un mūžīgām ciešanām. Atgriezīsimies pie dzīvā Dieva Dēla, lai mūsos ienāk dzīvība!

Dzīvības vārti cilvēkā veras ar Jēzus Kristus mīlestības spēku. Ja mēs mīlam sevi un savu dzīvību, tad mums ir jāiemīl Dieva Dēls. Debesu Tēvs visu cilvēku dzīvības atslēgas ir nodevis savam vienpiedzimušajam Dēlam, caur kuru mums pasaulē ir dota pestīšana. Jēzū Kristū ir mūžīgās dzīvības maize. Tveriet to ar dzīvā Dieva Vārdu! Elpojiet sevī dzīvības gaismu, kas nāk no Jēzus Kristus sirds!

Dievs stāv jums neiedomājami tuvu, bet Viņš ir aizsniedzams vienīgi ar patiesu sirds mīlestību. Dieva mīlestība nevar ienākt grēcīgā cilvēkā. Dieva mīlestība nevar ienākt Dievam neticīgā cilvēkā.

Tikai ticība Dievam paver vārtus uz mīlestību. Dziļi, dziļi jūsu sirdīs mīt Dieva mīlestības grauds, kas var uzdīgt un jūsos ienest mīlestības gaismu. Viss ir atkarīgs no jums pašiem.

Jūs gaidāt Cilvēka Dēla zīmi pie debesīm. Jā, tā drīz parādīsies. Tā parādīsies tad, kad cilvēki būs pietiekoši dāvājuši savu mīlestību Jēzum Kristum kā samaksu par Jēzus Kristus ciešanām pasaulē. Tagad jūs zināt, ka Dieva Dēls ir uzvarējis visus Zemes ķēniņus. Uzvara nenāca pati no sevis. Tas bija Jēzus Kristus uzvaras gājiens divu tūkstošu gadu garumā, kas noslēdzās pēdējos desmit gados ar Dieva Dēla uzvaru.

Dienu un nakti bez mitas ilga lielā kauja uz Zemes un Debesīs. Tika garā nokauti visi, kas Dievu bija nodevuši, kas bija sacēlušies pret Dieva varu. Tika sakauts pūķis, kam bija liela vara pār tautām. Tika nokauts zvērs, kurš bija darījis brīnumus un kuru pielūdza daudzi Zemes iedzīvotāji. Zvērs zaudēja savu varu un tika iemests uguns un sēra jūrā. Tika uzvarēta arī lielā Bābele, Jauno garu mājoklis, nešķīsto garu miteklis. Visas tautas ir dzērušas tās netiklības dusmu vīnu, un tagad tā ir uzvarēta. Jēzus Kristus ar savu sirds mīlestību un lielo spēku ir uzvarējis, lai tautas vairs neapreibinātos ar netiklības dziru.

Viss ļaunums savu varu zaudējis, jo Dieva Dēls to ir uzvarējis. Velns ir iemests uguns un sēra jūrā, turpat ir arī zvērs un viltus pravieši. Tie tiks mocīti dienām un naktīm mūžīgi mūžam.

Uguns un sēra jūra ir ieslodzījuma un moku vieta arī tiem, kuri Dievu ir nodevuši, kuri kāvuši cilvēkus viņu Dieva liecības dēļ. Tur ir arī daudzi ķēniņi, kuri atkāpās no Dieva, gribēdami būt pārāki par Dieva varu. Tur mīt katrs, kurš ir pacēlis zobenu pret Dieva Dēlu.

Jēzum Kristum pieder sava Tēva dotā vara, un nevienam citam tā netiks piešķirta. Tāpēc jūsu cerība lai ir likta tikai uz Jēzu Kristu! Pagrieziet galvas uz Dieva Dēla pusi, kurš debesīs stāv, aptvēris Zemi ar savu gara spēku! Jūsu izvēle būs jūsu izvēle. Tai jānāk par labu jūsu dzīvībai. Tātad jūsu izvēlei jābūt pie dzīvā Dieva Dēla Jēzus Kristus, kurš ir jums blakām līdz pasaules galam.

Dievs jūs nav atstājis vienus kā nabaga bāreņus, bet stāv ar Jēzus Kristus Garu pār Zemi. Tāpēc jūsu sirdis lai ir pievērstas cerībā Jēzum Kristum! Jūsu sirdis lai nav iecietinātas, bet lai tajās dzīvo mīlestība!

Mīlestība sākas ar labiem darbiem un labām domām, ar labā vēlējumiem. Ļaujiet, lai jūsos atdzīvojas mīlestība! Tikai ar mīlestību var aizsniegties līdz Dieva Dēlam. Ir nepieciešama jūsu mīlestība, lai jūs būtu dzīvi.

Puskrēsla pasaulē vēl nav pats smagākais pārbaudījums. Vissmagākais var būt vēl priekšā, ja jūsu sirdīs valdīs puskrēsla, ja tajās neiespīdēs Dieva mīlestības gaisma. Neaizmirstiet, ikvienam cilvēkam tiek dota iespēja atdzīvināt sevī mīlestību!

Tik dārgi Dievs ir maksājis par cilvēkiem, sūtīdams savu vienpiedzimušo Dēlu pasaulē. Dieva Dēls bija pasaulē, lai cilvēki tiktu glābti. Dieva Dēls mūs ir glābis no ļaunuma un grēka, lai Dievam ticīgi cilvēki spētu dzīvot. Mums katram ir jāatmaksā ar savu mīlestību par to, ko Dieva Dēls mums ir dāvājis!

Mums ir dāvāta brīvība no ļaunuma un grēka. Mums ir dāvāta iespēja dzīvot un mīlēt. Mums tiks dāvāta iespēja ieraudzīt Dievu un dzīvot Dieva gaismā.

Ar mūsu sirds mīlestību ir jāatdod Dievam atpakaļ tas, ko Viņš mums ir devis. Ar vislielāko pateicību un mīlestību. Lai mūsu locekļi un galva klausa Jēzus Kristus Patiesībai! Lai mēs dzīvojam ar Dieva Vārdu un mūsos Dieva Vārds ir dzīvs!

Ļausimies, lai Jēzus Kristus mūs dara dzīvus! Ļausimies, lai Dieva Dēls apskaidro mūsu sirdis!

Vienīgā paļāvība lai ir uz mūsu Kungu, mūžīgi mūžos!