Ēriks Delpers: grāmata IESPĒJA IZDZĪVOT

 

DESMITAIS BAUSLIS

 

Dieva desmitais bauslis —

 

Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.

 

Jūs ievērojāt, ka Dieva devītais un desmitais bauslis ir apvienoti vienā pantā un tomēr tiek izdalīti kā divi atsevišķi baušļi.

Tas ir tāpēc, ka tie ir ļoti svarīgi baušļi. Dievs vēlas, lai neviens neiekāro to, kas viņam nepieder. Daudz ir tādu, kam no niecīgām iekārēm pēc tam izveidojas varas monstrs. Mantkārīgiem un varaskāriem cilvēkiem gribas vienlaicīgi daudz un uzreiz.

Desmitajā bauslī tiek ietverts arī Dieva sestais bauslis. Ja kāds iekāro sava tuvākā sievu, viņš tiek sodīts ar divkāršu sodu. Dievs sargā ģimeni, kura Dievam ticīga un godīga.

Dievs radīja cilvēkus, lai tie būtu laimīgi un kļūtu par Dieva bērniem, lai atgrieztos Dievā un būtu viena ģimene kopā ar Dievu. Cilvēkam ir jāiziet garš dzīves ceļš un, dzīvojot dažādās pasaulēs, ir jāapliecina sava uzticība un paļāvība uz Dievu. Tas ir bezgala ilgs laiks, ko cilvēki līdz mūsu dienām ir nodzīvojuši. Cilvēka dzīves posms uz Zemes ir īss, bet pa šo laiku ar darbiem ir jāapliecina sava ticība Dievam.

Bauslības pildīšana — tie ir cilvēka darbi, kas darāmi uz Zemes. Lai kādus darbus pasaulē cilvēks veiktu, viņam ir jāpilda Dieva baušļi un darbs būs labs, ja, to veicot, tiks izpildītas baušļu prasības.

Pasaulē cilvēki Dieva baušļos ietvertās prasības zina. Baušļu saturs ir iekļauts daudzu valstu likumdošanā. Cilvēki zina, ka labie darbi ir no Dieva, ka labās cilvēka īpašības ir garam līdzīgās īpašības. Dievs visur un visā savai bauslībai ir licis pamatu, un tās prasības mums jāpilda.

Ja ir teikts — tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, tad tas ir likums visiem. Kāpēc izjaukt citas ģimenes laimi? Kādas cilvēkam tiesības aizskart citas ģimenes godu?

Cilvēka miesas iekārēm nav robežu. Tā vienmēr prasīs vēl un vēl. Viens grēks dzīs cilvēku uz jaunu grēku. Grēks dzemdē nāvi. Ja cilvēks pakļaujas miesas iegribām, viņš zaudē sevi.

Ja cilvēks iekšēji ir sakārtots, tic Dievam, tad tādu cilvēku Dievs vada ar viņa paša garu. Bet, ja cilvēks sevī uzkrāj dusmas, lamāšanos, melus un grēko, tad viņu sāk vadīt prāts un dvēsele. Cilvēka zemes ķermenis ir no pasaules, tam piemīt tieksme uz visu pasaulīgo, arī uz grēku. Tāpēc cilvēks tik bieži tiecas iekārot to, kas pieder tuvākajam. Cilvēku viņa prāts ieved neceļos.

Mēs zinām, ka līdz pasaules galam bauslība netiek atcelta un no tās nevar izmest nevienu burtu. Katram cilvēkam, kurš grib izdzīvot, bauslība ir jāpilda. Mums Dieva bauslība ir jāpieņem kā likums, kas ir jāievēro. Bauslības pildīšana ir vienīgais ceļš, kā cilvēkam izvairīties no grēka un neļaut sevi pakļaut nāvei, ko cilvēkā rada grēks.

Skaists, Dievam ticīgs cilvēks pasaulē ir kā gaisma, uz kuru vērsti daudzu cilvēku skatieni. Cilvēku, kurš atzinis Dieva likumus un tos pilda, vada Dieva Svētais Gars. Tāds cilvēks spēj daudziem norādīt pareizo ceļu, un pasaule no ticīga cilvēka

kļūst gaišāka. Jau no bērnības cilvēkam ir jāiemācās Dieva baušļi un tie jāpilda.

Cilvēks var būt skaists, ja viņš dzīvo vienā ritmā ar visu, kas Dieva radīts. Dzīvot ritmā — nozīmē pasaulē iekļauties Dieva dotās bauslības ritmā. Nedēļā sešas dienas jāstrādā un septītajā jāatpūšas no darba.

Tas ir laika ritms. Bet ritms ir ielikts arī visā bauslībā. Ja cilvēks pilda Dieva baušļus, tad viņš dzīvo harmonijā ar Dievu. Tad viņa miesa pārtop par vidi, kurā var ienākt Dieva Svētais Gars un izgaismot cilvēka prātu. Tad šis cilvēks dzīvo ritmā ar Dieva Svēto Garu.

Katra cilvēka liktenis ir Dieva noteikts un nolikts visas dzīves garumā. Tas patiešām tā ir. Dievs pirmsākumā radīja debesis un Zemi. Zeme bija neizveidota un tukša. Tad Dievs radīja gaismu un izplatījumu ūdens vidū, sapludināja vienkopus ūdeni, kas ir zem izplatījuma, lai tiktu redzama sausa zeme. Tātad pirmsākumā Dievs radīja Zemi, uz tās radot jūru, ezeru un upju gultnes, un tad tajās sapludināja ūdeņus.

Tāpat ir ar cilvēku likteņiem. Pirms cilvēka dzimšanas uz Zemes tiek sagatavoti cilvēka likteņa ceļi, tad piedzimst cilvēks, un viņam ir jāizstaigā šie likteņa ceļi. Tāpēc nebrīnieties, ja jūsu liktenis kādu dienu izdara visai strauju pagriezienu. Tas ir jūsu pašu likteņa pagrieziens, kurš Dieva noteikts. Mums ir pareizi jāizdzīvo mūsu liktenis, pildot bauslību un ejot Dieva iepazīšanas ceļu.

Ja cilvēks sava likteņa sarežģītās situācijas nerisina un izvairās no tām, tad viņš stāv savā izaugsmē uz vietas, atpaliek no savām iespējām un tādējādi ļoti daudz zaudē.

Vai jūs savam bērnam nedodat visu, kas viņa dzīvei tik ļoti nepieciešams?

Tāpat arī Debesu Tēvs cilvēkam sagādā visu, lai viņš spētu iepazīt savu Radītāju. Protams, ceļš nav viegls. Bet tas mums skaidri norādīts ar bauslību un Jēzus Kristus Jauno Derību. Lai mēs būtu laimīgi, mums jāpilda Dieva griba, jo mūsu likteņa ceļš mums ir vispiemērotākais.

Ja cilvēks grēko, viņa grēks ir par smagu šķērsli šajā likteņa ceļā. Dažreiz tas ir pat loti grūti pārvarams. Tātad, lai cilvēks brīvi, ar prieka un laimes izjūtu virzītos pa visideālāko Dieva nolikto likteņa ceļu, viņam jāpilda Dieva baušļi. Tad ceļš ir daudz vieglāks, jo Dievs cilvēku vada ar paša cilvēka garu, kas cilvēkā ienes mīlestību, prieku, mieru un visas garam piemītošās īpašības.

Cilvēks, kurš dzīvo bez grēka un ticībā uz Dievu, ir bagāts ar gara augļiem, kas viņam dod prieku dzīvot. Tad katrai minūtei ir jēga un ir liels prieks par katru nodzīvoto dienu. Cilvēks gaida nākamo dienu kā bagātu Dieva dāvanu, prieka un pārsteigumu pilnu.

Tas ir liels iepriecinājums, kad cilvēks zina, kāpēc viņš dzīvo, zina, kāpēc viņa dzīvē ir tik daudz interesantu un skaistu cilvēku. Dievs saved kopā garā un ticībā tuvus cilvēkus. Bauslības un ticības piepildījums cilvēkā dod iespēju uzplaukt Dieva un cilvēka mīlestībai.

Tas ir visskaistākais mirklis dzīvē, kad cilvēka sirds top aptverta ar Dieva mīlestību, jo viņš ir piepildījis bauslību un iemācījies cilvēkus mīlēt. Par to Dievs šim cilvēkam dāvā savu mīlestību.

Nav lielākas mīlestības par Jēzus Kristus mīlestību, ko Dieva Dēls ir devis cilvēkiem pasaulē. Šī mīlestība ir neizmērojama. Tā aptver visu pasauli un cilvēkus. Laimīgs ir tas, kurš spēj šo Dieva mīlestību satvert.

Bet vispirms ir bauslība, tad ticība Jēzum Kristum, tad mīlestība uz tuvāko, un tikai tad Dievs dāvā savu mīlestību un cilvēkā piedzimst Dieva mīlestības gaisma, kas tiek dota uz mūžīgiem laikiem. Dieva mīlestības gaisma nāk no paša Dieva. Ja cilvēks ir savienots ar Dieva mīlestību, tad viņš ir savienots ar Dieva Garu.

Ceļš uz Dieva mīlestību ved caur Jēzus Kristus atzīšanu un mīlestību. Dzīvības ceļš ved caur Jēzu Kristu, kā arī Dieva mīlestības ceļš ved caur Jēzu Kristu. Mēs varam būt mūžīgi bagāti ar Dieva mīlestību, kas nāk no Jēzus Kristus.

Atcerieties — visa sākums ir bauslības pildīšana!

Ja kādu bausli mēs vēl nepildām, tad grēkojam, līdz ar to mēs nevaram teikt, ka Dievu patiesi mīlam, jo Dievs mūsu grēcīgajā miesā nevar ienākt. Bet, ja Dieva Svētais Gars mūsos nevar ienākt, tad mūsos nevar ienākt arī Dieva mīlestība. Tad mēs ar savu mīlestību nevaram sasniegt Dieva mīlestību. Mūs un Dievu vēl nevar savienot mīlestības saikne.

Tāpēc nedomājiet, ka, baušļus nepildīdami, jūs vienlaikus spējat mīlēt Dievu. Var jau sevi ilgi mānīt un teikt, ka Dievu mīlu. Bet, ja jūsos vēl valda miesas grēks, tad Dieva mīlestība nav sasniedzama.

Lai kā jūs gribētu strauji uzkāpt Dieva mīlestības kalnā, tas neizdosies, kamēr nepiepildīsiet bauslību. Mums katrs Dieva bauslis ir jāzina un jāpilda!

Lai Dieva noliktais likums mūsos darbojas ar visu spēku!

Paļausimies uz Dievu, lai mūsu Kungs mūs vada pa bauslības pildīšanas taku!

Lūgsim Dievam piedošanu par katru grēku!

Jo mazāk mūsos būs grēka, jo Dievam un garam ir lielāka iespēja mūsos darboties.

Katrai ķermeņa šūniņai ir jābūt vērstai uz Dieva baušļu pildīšanu, tad mūsos vairosies gara augļi, kas dos iespēju izdzīvot.

Ikviens, kas nepilda Dieva baušļus, dzīvo grēkā, un grēks viņā dzemdē nāvi. Bet mēs vēlamies dzīvot un izdzīvot, lai debesīs staigātu sveiki un veseli. Lai spētu sajust Dieva mīlestību un lai mēs spētu mīlēt no visas sirds, dvēseles un prāta.

Katrs Dieva bauslis lai mums ir kā likums:

tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā;

tev nebūs tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt;

piemini sabata dienu, ka tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītajā dienā ir sabats, tā Kunga, tava Dieva, dusēšana, tad nebūs tev nekādu darbu darīt;

– godini savu tēvu un savu māti;

tev nebūs nokaut;

tev nebūs laulību pārkāpt;

tev nebūs zagt;

tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku;

tev nebūs iekārot sava tuvāka namu;

  • tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.

 

Ar bauslības pildīšanu jūs uzvarēsiet miesu un pavērsiet vārtus uz savu garu.

Mīliet Dievu, un Viņš jums dos Patiesības Garu, kas pastāvīgi mājos jūsos!

 

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Grāmatas, Iespēja izdzīvot. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.