Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES


 

 1. jūnijs

Eņģeļiem ir raksturīga drosme, spēks, mīlestība, svētlaime, uzticība, taisnīgums, gudrība, romantika, piekāpība un pacietība. Tas Kungs viņiem dāvā gudrību un zināšanas.

Ceriņi zied vien īsu brīdi, bet atstāj iespaidu uz visu gadu – ar savām krāsu gammām, ar smaržām un pārsteigumiem. Ceriņu ziedi dod mums cerību atrast un ieraudzīt laimi.

Meklēsim Mūžīgo laimi, kas katra sirdī mīt!

Reizēm paši mazākie ziedi spēj pārsteigt ar savu krāšņumu. Arī bērni pasaulē ir skaistums un pārsteigums. Mācīsimies arīdzan no viņiem!

Ja esi ko labu iesācis – noved to līdz galam.

 

 1. jūnijs

Jebkuram notikumam ir kāda dziļāka nozīme.

Paša cilvēka gars ir vislabākais soģis pasaulē, jo par cilvēku zina visu. Sirdsbalss vienmēr pasaka pirmā, tāpēc arī pirmais lēmums bieži vien ir tas pareizākais.

Ir ļoti svarīgi jau no pašas bērnības iemācīties strādāt. Ticība, tas arī ir darbs. Ticīgs cilvēks ir kā zieds, atvēries sev un pasaulei par prieku.

Izziņas prieks virza cilvēces attīstību. Zināšanu nekad nevar būt par daudz.

 

 1. jūnijs

Gara izaugsmei mēs tuvojamies ar ik mirkļa lūgšanām.

Dieva mīlestība ir neaptverami plaša, dziļa un darbīga. Ar Dieva mīlestības pieskārienu mūsu atvērtajās sirdīs ienāk prieks, miers un jauna cerība uz dzīvošanu.

Arī bērnam ir pilngadīgs gars – cieni un novērtē to. Cilvēka gars ir mūžīgs, tas nav pakļauts pasaulīgajam laikam un telpai.

Lai rosinātu domas, ir jādomā. Būtiski ir nonākt pie secinājuma.

 

 1. jūnijs

Uzticēties Dievam, tā ir lielākā gudrība.

Viss Dievā radītais ir svēts, un Viņa mīlestība skar ikvienu radību.

Viss, ko mēs ēdam vai dzeram, ir jāsvētī. Un par visu ir jāpateicas Dievam. Ēšana – tā ir Dieva dāvāto dzīvības spēku uzņemšanu.

Kas apvainojas uz citiem, apvainojas arī uz sevi. Apvainošanās, tas ir niķis.

 

5 jūnijs

No nelāgiem ieradumiem jāsāk atbrīvoties jau šodien.

Dzīvība ir cilvēka galvenā bagātība. Un par to ir jārūpējas. Pasaulē laiks skrien ļoti ātri, un nevajag to izšķiest veltīgi.

Dievs par ikvienu Savu bērnu ir parūpējies, ap to radot īpašas enerģijas lauku – auru. Aura kā caurspīdīgs plīvurs enerģētiski ieskauj mūs un pasargā no pasaules negatīvajām enerģijām. Auras stiprums ir atkarīgs no cilvēka ticības spēka.

Pirms vērtējam cilvēka spējas vadīt citus, būtu jāvērtē, kā viņš spēj valdīt pār sevi.

 

 1. jūnijs

Apskaidrība nāk, darot darbu.

Veselā cilvēkā nav nepilnību. Viss organisms vienoti darbojas harmonijā un saskaņā. Dzīvē šī saskaņa bieži vien tiek izjaukta, un līdz ar to miesu var pārņemt negatīvas enerģijas un haoss.

Izsalkums organismu mobilizē, rodas labas un radošas domas. Gavējot uztura vietā mēs enerģiju saņemam caur garu no paša Dieva.

Lai taviem labajiem vārdiem ir paliekošs spēks!

 

 1. jūnijs

Ikvienam ir jāsaprot, ka Dieva likums paliek spēkā līdz pasaules galam – un tas ir jāpilda.

Mīlestība un laime, prieks un miers, saskaņa un harmonija, labestība un devīgums, ticība un uzticība, gudrība un apskaidrība- tas viss ir tevī. Atliek to sajust, uzziedināt un vairot. Lai ticība Dievam tev palīdz!

Reizēm eņģeļi cilvēkiem no Dieva par labi padarītiem darbiem garā atnes skaistus ziedus.

Tieši šodien uzziedini savu mīlestību uz Dievu un cilvēkiem. Dieva mīlestība ir neaptverami plaša, dziļa un darbīga.

Uzraksti visskaistākos vārdus sev un pasaulei!

 

 1. jūnijs

Katram cilvēkam ir savs likteņa ceļš – līkumots, ar daudziem piedzīvojumiem un pārbaudījumiem. Tā būtība allaž ir vērsta uz vienu –uz mūžīgās dzīvības iemantošanu.

Vispirms uzticies, lai Dievs tevī ienāk un vada. Tad mācies dzīvot šim mirklim, neprātot par vakardienu un nesteigties dzīvot rītdienā. Baidīties nozīmē ticēt, ka var piepildīties sliktais.

Veiksme vispirms pietuvojas drosmīgajam.

Par ko tu Dievam pateiktu paldies?

 

 1. jūnijs

Visiem laika apstākļiem ir sava nepieciešamība, jāprot tiem pielāgoties.

Rīta migla varētu būt arī neredzamā Dieva dvaša. Pazūd horizonta realitāte – vieglāk meklējama Debesu Valstības Patiesība. Ticība palīdz pietuvoties dievišķajam.

Tā ir liela laime – būt noderīgam Dieva darbos. Rītdienas laimi mēs veidojam šodien, darot labus darbus un domājot taisnīgas domas.

 

 1. jūnijs

Ticīgs cilvēks ir kā zieds, atvēries sev, citiem un pasaulei par prieku.

Lūgšana ir dzīvā saikne ar Dievu. Tā ir Dieva dotā iespēja mums darboties ar sirdi un vārdiem. Lūgšanā iesaistās gars, un caur to mēs spējam šo pasauli darīt skaistāku.

Uzticēties Dievam, tā ir lielākā gudrība. Viss Dievā radītais ir svēts, un Viņa mīlestība skar ikvienu radību. Gaismas ceļš ir jāatrod katram.

Jo vairāk tev ir dots, jo skaidrāk jāzina, kāpēc tev ir dots.

 

 1. jūnijs

Patiesas mīlestības spēkā arī Dieva dārzos uzzied katram savi ziedi. Par tiem Debesīs priecājas cilvēki, eņģeli un visas radības. Mīlestības ziedi ir mūžīgi, un cilvēkam būs iespēja tos ieraudzīt.

Tavs gars zina daudz gudrību – ieklausies! Gars ik mirkli cenšas apskaidrot prātu. Gars dzird Dieva teikto – tā ir Dieva radošā darbība cilvēkā.

Cilvēka roku darbs ir mākslas darbs, ja darināts no sirds.

 

 1. jūnijs

Ir ļoti svarīgi jau no pašas bērnības iemācīties strādāt.

Kādus darbus pasaulē izdarām, par tādiem nākas atbildēt tagad un arī Debesīs. Rītdienas laimi mēs veidojam šodien. Ja gribi būt laimīgs, dari tikai labus darbus un domā tikai taisnīgas domas.

Vasarā ir divtik enerģijas it visām aktivitātēm. Gudrs cilvēks tiecas pēc Dieva radītā skaistuma, lai to ienestu arī savā dvēselē.

Asprātība ir pilnīga, ja to raisa cilvēka gars.

 

 1. jūnijs

Gars zina daudz gudrību – uzticies tam. Gara sirds ir ticības avots, kura spēkā cilvēks sāk ticēt Dievam, iemācas atšķirt labu no ļauna un sāk saprast Dieva Derības vārdus. Esi atklāts un godīgs pret sevi.

Gars ik mirkli cenšas apskaidrot prātu, bet bieži vien grēku daudzums to neļauj. Padarītais grēks parasti dzen uz jaunu grēku. Un ja gars nespēj cilvēku savaldīt, tad dzīvē nāk dziļš pagrimums.

Savas kļūdas tu vari labot – ja vien tās atzīsti. Paša cilvēka gars ir vislabākais soģis pasaulē, jo par cilvēku zina itin visu.

Lai būtu ievērojams, atdarini pats sevi. Esi neatkārtojams.

 

 1. jūnijs

Kas sevi sargā, to arīdzan  Dievs sargā.

Kalpot Dievam un savam tuvākajam, tas nozīmē dzīvot un dzīvot mūžīgi. Tā ir liela laime un liels prieks.

Varavīksne ir Dieva Derības zīme. Un atgādinājums visiem – tas, kas apsolīts Derībā, tiks piepildīts. Varavīksnes krāsas ir Dvēseļu pasaules krāsu atblāzma. Laimīgs ikviens, kas tic Dieva vārdiem!

Brīnums ir tas, ka mēs esam. Brīnums ir tas, ka mēs būsim vienmēr Jēzū Kristū.

Atklāti parunā par sevi.

 

 1. jūnijs

Cilvēks savas dvēseles izskatu dzīves laikā veido. Ja grēku ir maz, tad dvēsele ir tīra un pieņem gara izskatu.

Katram tik ļoti ir vajadzīgs dvēseles miers – tas rodams sirds sarunā ar Dievu. Būt tuvāk Dievam nozīmē būt tuvāk sev.

Dzīves laikā visas sliktās īpašības ir jāpārvērš labajās. Gadiem ritot, cilvēkam ir jātop arvien skaistākam.

Neapstājies pie sasniegtā – nospraud sev jaunus mērķus.

 

 1. jūnijs

Mūzikas skaņas atnes mums vēstis par blakus esošo gara pasauli.

Ar garīgās mūzikas palīdzību reālāk varam sajust Dieva pilnības skaistumu. Izcila mūzika dzīvo gadsimtiem cauri, jo nāk no mūžības. Labu kompozīciju skaņas atmiņā saglabājas ilgi.

Nēsāt līdzi rakstītus Tēvreizes vārdus – tā ir dziļa gudrība. Tēvreizes vārdi kā pati saule piepilda ar Gaismu apkārtējo vidi un cilvēkus.

Pateicies Dievam par visu, tad tava alga būs liela.

 

 1. jūnijs

Ikvienam tik ļoti ir nepieciešams dvēseles miers, un tas rodams sirds sarunā ar Dievu.

Ar vārdiem mēs varam uzturēt dzīvu saikni ar Dievu. Nekāda vara to pārraut vai aizkavēt nespēj. Būtiski ir tas, kā cilvēks savas domas un vārdus veido.

Kas sevi sargā, to arīdzan Dievs sargā. Cilvēkam ir jāmācās veidot dzīvo saikni ar Dieva Dēlu. Tā sākas ar ticību Jēzum Kristum.

Palīdzēt otram nozīmē palīdzēt arī sev. Kad tu gādā par savu tuvāko, tajā pat mirklī par tevi jau gādā Dievs.

 

 1. jūnijs

Tas ir svētīgs darbs – ticēt Jēzum Kristum. Ticība ir mūsu miesas šūniņu garīga spriedze, kas vērsta uz Dievu, uz mūsu dzīvības devēju, mūsu Radītāju. No ticības patiesuma un uzticēšanās Dievam ir atkarīga mūsu laime.

Svētības spēkā pasaulē ienāk harmonija un miers. Svētības spēkā atkāpjas tumsa un ļaunums. Svētības spēkā grēks tiek uzvarēts.

Tieši radoša darbība cilvēku visvairāk atraisa. Uzspiesta darbība – nocietina.

 

 1. jūnijs

Varavīksne ir Dieva Derības zīme. Varavīksnes krāsas ir Dvēseļu pasaules krāsu atblāzma.

Tavs organisms ir tavs kopjamais ziedu dārzs. Cik daudz laika tu ikdienā velti sev? Ziedošā vasara rosina uzziedēt arī cilvēkam!

Miesas spogulis ir acs. Jo vairāk grēku cilvēks ir darījis, jo vairāk acis aptumšojas un nedod vairs gara spīdumu. Cilvēks savu grēku no Dieva noslēpt nevar. Uzticies savai sirdij un tā parādīs pareizo ceļu.

Devīgs cilvēks no pasaules saņem daudz vairāk labuma.

 

 1. jūnijs

Blakus mums mīt uzticami draugi – eņģeļi, kas ir mūsu neredzamie palīgi.

No Dieva eņģeļiem staro bezgalīga mīlestība uz mums visiem. Mīlēsim arī mēs blakām esošos eņģeļus, kuri patiesi un ar mīlestību dara savu darbu!

No nelāga ieradumiem sāc atbrīvoties jau šodien! Dzīvība ir mūsu galvenā bagātība, par to jāgādā. Pasaulē laiks skrien ātri – nešķiedīsim to velti.

Zaudēt godu nozīmē zaudēt sevi.

 

 1. jūnijs

Cilvēka organisms, tas ir viņa kopjamais ziedu dārzs.

Cik daudz laika tu ikdienā velti sev? Tas ir – pārdomām par sevi, par savu attieksmi pret šo pasauli, par Dievu? Jo vairāk laika cilvēks atlicina sev, jo vairāk viņš iegūst.

Sakop vidi, kurā tu dzīvo, tad drīz ieradīsies draugi. Labas domas, vārdi un darbi pasauli attīra.

Zināšanas, tā vēl nav gudrība. Patiesā gudrība nāk no Dieva.

Kam tu dzīvē uzticies visvairāk?

 

 1. jūnijs

Dievs vārdam devis ļoti lielu spēku. Labs vārds dara labu, ļauns vārds dara ļaunu. Ļauna darītājam jau ir sava tiesa. Meklē sevi caur mūsu Kungu Jēzu Kristu!

Dzīvā saikne ar Dievu spēj cilvēku pārveidot. Dieva Svētais Gars cilvēku pilnveido.

Līgo vakars ir kā svētvakars. Arī daba rosina mūs aptvert Dieva visvarenību.

Ko tu vēlētos pateikt savam draugam?

 

 1. jūnijs

Lai kulminācija dabā vairo pilnību cilvēkā!

Līgo vakara saulriets – tas vienmēr uzrunā cilvēku. Jāņu diena, tas ir kulminācijas punkts dabā. Gaisma vienmēr uzvar tumsu. Kristus ir ar mums. Ticēt tam nozīmē uzvarēt.

Ziedi ir zemes krāšņums un rota. Garā bagāts cilvēks ir kā krāšņs zieds pasaulei. Dāvāsim Dievam savas sirds visskaistākos ziedus un gara augļus! Mūsu laime lai ir Viņa laime, mūsu prieks lai ir Viņa prieks!

Cik visa daudz mums ir dots! Saule mums dāvā gaismu un siltumu, Dievs – mūžīgu Mīlestību.

 

 1. jūnijs

Katrs Jāņu dienas zieds jau ir vesela pasaule.

Dabai piemīt savdabīgs skanējums, skaistums un harmonija. Ikviens ziediņš spēj kaut ko izteikt. Un ja saliek to visu kopā, tad rodas krāšņa ziedu, smaržu un krāsu simfonija.

Jāņu dienas zāles un debesis – cik visa daudz mums ir dots! Ūdens tuvumā un dabas klusumā varam tuvoties Dieva dāvātai svētlaimei.

Cilvēka iekšējā pasaule ir kā bagātību sala ar brīnumu dārziem, kas spēj pārsteigt ik mirkli.

 

 1. jūnijs

Ir skaisti un visskaistākie ziedi. Dažreiz tieši pļavas ziedi var būt viskrāšņākie, ja cilvēks tos ir saskatījis. Arī cilvēki mēdz būt skaisti un patiešām skaisti. Skaistumu vairo ticība, paļāvība un mīlestība. Mīlestības spēkā viss ir iespējams.

Dievs dod iespēju katram dzīvot un sakrāt gara bagātības, lai mēs būtu skaisti un pilnīgi Dieva bērni.

Apzinies ik mirkļa vērtību! Allaž atcerēsimies – cilvēkam pasaulīgā dzīve ir dota, lai sevī vairotu dzīvību. Un skaistumu līdz ar to.

Prāts saglabās skaidrību, ja smadzeņu šūniņas regulāri saņēmušas dzidra avota ūdeni.

 

 1. jūnijs

Tieši klusā dabas nostūrī var atklāt pasaules skaistumu. Gudrs cilvēks tiecas pēc Dieva radītā skaistuma. Atrodot šo skaistumu pasaulē, ar domām to vari ienest arī savā dvēselē.

Viss radītais ir piepildīts ar Dieva mīlestību. Skaistākais, ko mēs dzīvē varam iemācīties – no visas sirds mīlēt cilvēkus un Dievu.

Harmonija vada pretī uzvarai, haoss – sakāvei.

 

 1. jūnijs

Sakop vidi, kurā tu dzīvo, tad drīz ieradīsies draugi.

Smalkākās enerģijas dāvā dažādas patīkamas izjūtas. Kā ziedi rotā pļavu, kā smaržo un priecē, tā arī daudzo enerģiju klātbūtne cilvēku pārvērš un dara skaistu.

Nepieļauj, ka tavas sirds gaismu kādreiz mēģina nomākt tumsa. Svētības spēkā tā atkāpjas un uzvar gaisma. Kristus ir ar mums!

Ja nepieciešams klusēt – runā tikai ar sirdi.

 

 1. jūnijs

Tieši tu spēj palīdzēt cilvēkiem.

Cilvēka rokas alkst pēc liela Dieva darbības spēka. Ar Viņa Svētību ticīgais iegūst patieso gaišumu un laimi.

Atrodi iespēju ceļot – pasaulē var rast gudrību. Un tieši klusā dabas nostūrī mēs varam atklāt pasaules skaistumu.

Galvenais ir saprast, ka Dievs mīt it visā un visu redz. Tad ir vieglāk Viņam uzticēties.

Svētā Gara ienākšana ir garīgas atdzimšanas sākums. Ar to pašu mirkli cilvēks plašāk un dziļāk sāk uztvert dzīves būtību un nostājas uz pareizā ceļa. Patiesības Gars spēj dāvāt skaistas idejas.

Uzraksti savas jaunās idejas.

 

 1. jūnijs

Labas domas un vārdi pasauli attīra. Pārāka par tiem ir patiesa sirds lūgšana. Tēvreizes vārdi kā pati saule piepilda apkārtējo vidi un cilvēkus ar mīlestību un siltumu.

Dabā rodama pati pilnība – tuvosimies tai! Mīlēt ziedus, tas nozīmē mīlēt Dieva radīto skaistumu.

Ceļš uz gudrību ir ceļš uz panākumiem.

 

 1. jūnijs

Mīlestības gaismas spēkā cilvēks top dzīvs. Mīlestība paver visas šūniņas laimei un priekam. Tā ir dzīva dodot, un saņemtā atbildes gaisma ir tās jūtas, ar kurām cilvēks top pilnīgs. Mīlestības spēkā viss ir iespējams.

Tevi skaistu veido darbs, mīlestība un iekšējā saskaņa. Dievs tik ļoti gaida, lai mēs gara spēkā darītu labus un paliekošus darbus.

Reizēm ikdienas skaistumu uztvert neļauj slinkums.