Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES


 

 1. februāris

Tava vēlēšanās lai nāk no sirds dziļumiem!

Lūgšanā veidojas visdzīvākā saikne ar mūsu dzīvības devēju Dievu. Pēc patiesas lūgšanas cilvēka miesa izgaismojas ar Svēto Garu un visi dienas darbi tiek svētīti.

Nevajag sevi lutināt – ja miesa izlaižas, ir grūti to savaldīt. Vislielākais klupšanas akmens ticības ceļā ir grēks – ikvienam grēkam ir reālas sekas.

Pasaulē cilvēki plāno un projektē. Arī Dievam ir nolikts projekts pasaulei, tas īstenojas caur Dieva Derību. Viņa noliktais piepildās vienmēr.

 

 1. februāris

Ja esi ko labu iesācis – noved to līdz galam!

Blakām mums Dievs nolicis uzticamus eņģeļus, kas ir arī mūsu draugi. Cilvēks viņus nejūt, kamēr nezina. Kad Dievs to mums atklāj, tad ticībā mēs ar viņiem varam veidot sadarbības saikni.

Ja gribam būt veseli, jāsāk ar Dieva likumu pildīšanu. Kad Dievs radīja cilvēku, Viņš tam iedvesa Savu dzīvības dvašu, un cilvēks tapa dzīvs.

Kā tu vairo sevī enerģiju?

 

 1. februāris

Lai tavas labās domas skar visu pasauli! Mēs šajā pasaulē esam nākuši, lai dzīvību un gara augļus vairotu, lai iegūtu mūžīgo dzīvošanu.

Tā patiesi ir laime – visapkārt it visā sajust Dieva klātbūtni, Viņa darbību un gādību. Tā ir laime – apjaust, ka mēs esam un būsim mūžīgi.

Pazemība, tā ir gara īpašība. Tieši caur garu uz mums runā Dievs.

 

 1. februāris

Lūgšana ir sirds durvju atvēršana Kristus priekšā. Tas ir sastapšanās un saprašanās mirklis ar bezgalīgo Dievu Jēzū Kristū.

Sāc labu darbu – un Dievs tev palīdzēs! Tu esi uz pareizā ceļa! Ir svarīgi atzīt – Dievs, Tu devi Savu spēku labajam darbam, paldies par to!

Savaldībā, pacietībā un iekšējā mierā rodams cilvēka spēks.

Kā tu novērtē savu veselību? Ko tu darīsi, lai to uzlabotu?

 

 1. februāris

Ja cilvēks pēc Dieva tiecas, tad no Viņa ikdienai saņem svētību un stiprinājumu. Ar katru nākošo lūgšanu un Derības piepildīšanu Svētā Gara klātbūtne cilvēkā pieaug.

Lepnība ir cilvēka vājums, pazemība – ieguvums. Pazemība, tā ir gara īpašība. Tieši caur garu uz mums runā Dievs.

Kritiskos mirkļos cilvēks aptver, cik dzīvē vērta ir minūte.

Uzraksti trīs vēlēšanās un centies tās piepildīt.

 

 1. februāris

Cilvēka stiprums ir viņa gars. Jo vairāk Dzīvības Gaismas mēs saņemam, jo mūsu gara spēks ir lielāks. Ja cilvēks dzīves procesos savu gara spēku iesaistīt nespēj, tad it visā ir vājš.

Laime ir dot – tad būs arī ko saņemt. Dodot tuvākajam, cilvēks iegūst un vairo gara bagātības. Darbs citu labā nes prieku un darba augļus.

Būt drosmīgam nenozīmē būt pārgalvīgam.

Kādu tu sevi gribētu redzēt pēc pieciem gadiem?

 

 1. februāris

Lai pacietība palīdz tev uzvarēt!

Garam piemītošo dievišķo īpašību klāsts ir bezgalīgs. Vispirms veldzē mīlestības izjūta, to papildina miers un saskaņa, līksme un prieks, pacietība un labprātība, laipnība un uzticība, lēnprātība un atturība.

Ja tu gavē, tad gavē Dievam par godu. No Viņa tu visu saņemsi. Dievs ir pilnīgs un cilvēku gavēņa laikā tuvina savai pilnībai.

Ja cilvēks intensīvi nodarbina smadzenes, tad to darbību apstādināt ir grūti.

 

 1. februāris

Naktī zvaigznēs var ieraudzīt arī spožu gaismu.

Reizēm tava dvēsele dzied. No sirds dziļumiem tad skan skaista mūzika. Tā vieno miesu ar dvēseli un garu. Garīgā mūzika nes prieku, gaišu noskaņu, harmoniju un laimi.

Pat mazākais grēks cilvēkā ienes skumjas, jo gars no tā cieš. Padarīts grēks ieiet cilvēka dvēselē un atdala garu no miesas.

Desmit baušļi ir likumu pamatakmens. Tos apejot, cilvēks iekrīt grēka bedrē.

 

 1. februāris

Iemācies dažreiz atteikties no sātīga ēdiena, tad tevi baros eņģeļi.

Ēšana nozīmē Dieva dāvāto dzīvības spēku uzņemšanu no dabīgiem produktiem. Ēst vajag nedaudz mazāk, nekā gribas. Pārmērīga ēšana novārdzina.

Lai tava vēlēšanās nāk no sirds dziļumiem! Lai tava lūgšana ir sirdsšķīsta, patiesā ticībā teikta, tad gars to var aiznest līdz Dievam.

Daudzas takas ved uz patiesību, bet to sasniedz tikai viens ceļš.

 

 1. februāris

Sakārto savas domas un ienes visā skaidrību.

Kā putekļu daudzums nomāc mājokli, tā arī tukšo un nevajadzīgo vārdu draza piesārņo pasaules telpu. Ja nav ko teikt, tad labāk klusēt. Nepateikto saglabā sevī kā bagātību. Tas ir tavas būtības krājums.

Viss, kas nāk no Dieva, ir vienkāršs un patiess. Uzticībā un paļāvībā atvērt savu sirdi Dieva mīlestībai – tā ir lielākā laime pasaulē.

Sasilda saule, un sasilda arīdzan labs vārds.

 

 1. februāris

Patiesā lūgšanā mēs jūtam, ka Dievs mūsos ir dzīvs ar savu Dzīvības Gaismu, ar Dzīvības avotu. Apjaušam, ka dzīvība mūsos ir no Dieva.

Uzraksti trīs vēlēšanās un centies tās piepildīt. Ja cilvēks pēc Dieva tiecas, tad no Viņa ikdienai saņem svētību un stiprinājumu.

Par devīgu cilvēku top tikai gudrs cilvēks.

Kāda ir tava mīļākā lūgšana Dievam?

 

 1. februāris

Sāc labu darbu – un Dievs tev palīdzēs.

Cilvēkam ir jāmācās sevi uzticēt Dievam. Tātad veselības jomā lai darbojas mediķi un citi gudri cilvēki, bet jomā, kas jau ir aiz šīs zināšanu robežas, – lai darbojas vienīgi Dievs. Tas Kungs darbojas visos līmeņos, bet pasaulīgo daļu Viņš ir uzticējis cilvēkiem.

Prāta domu skrējienu var apturēt tikai tavs gars. Gars atšķir patiesību no meliem. No gara sirds teiktais ir radošs, darbīgs un paliekošs.

Cilvēks vislabāk var saprast otra situāciju tad, ja pats tādā reiz bijis.

 

 1. februāris

No sirds izteiktais vārds ir radošs. Tas cilvēkos padara darbu un paliek gara sirds dziļumos.

Mīlestība, kas mīt tavā sirdī, meklē ceļu pie cilvēkiem. Mīlestība atver acis un sirdis, ļauj saskatīt agrāk neredzēto un neapjausto. Lai tava dvēsele iemācās lidot mīlestības jūtu augstumos! Mīlestībai piemīt maigums un svētums, pilnīgākas sajūtas, smaržas un krāsas.

No sirds dāvinātie ziedi vēl ilgi turpina klusas sirds sarunas. Ieklausies tajās!

 

 1. februāris

Mīlestība mūs vieno ar Dievu, un mēs visi vienojamies Viņā. Mīlestība atver acis un sirdis, ļauj saskatīt agrāk neredzēto. Tai piemīt maigums un svētums, pilnīgākas sajūtas un smaržas. Mīlestība mirdz plašā krāsu spektrā.

Labākās iespējas dzīvē tiek dotas tikai vienreiz. Gudrs tās izmanto.

Par ko tu esi pārliecināts un par ko šaubies? Dziļas domas ir kā vērtīgas pērles, kas pakāpeniski krājas sirdī, veidojot gudrības un patiesības pamatus. Paļaujies uz savu sirdi un neielaid tajā šaubas.

 

 1. februāris

Dvēsele ir gara apvalks un aizsargs. Tā ir gara un pasaulīgās miesas starpnieks. Dvēselē uzkrājas informācija par cilvēka darbiem un domām.

Nebaidies no mirkļa vientulības, jo Dievs ir ar tevi. Blakām cilvēkiem Dievs nolicis uzticamus eņģeļus, kas ir arīdzan mūsu draugi.

Labestības pavadonis ir Dievs un cilvēka labā sirds.

Ko tu no sirds novēlētu saviem draugiem?

 

 1. februāris

Vispirms ticība, tad lūgšana, uzticība, sadraudzība un paļāvība uz mūsu Kungu, tad Dieva un sava tuvākā mīlestība, kas ik mirkli mūs vieno ar mūsu Kunga Jēzus Kristus Dzīvības avotu.

Lai tavi sapņi savienojas ar Debesu Paradīzes dārziem! Lūgšanas mirklī atdzīvojas tavs gars un rodas patiesi pilnīga saikne ar Dievu.

Lai sapnis taptu par īstenību, ir ļoti jāvēlas jau šodien sākt to piepildīt.

 

17.februāris

Ar labu vārdu piemini skolotāju, kas tevi ved uz Patiesību.

Cilvēka visaugstākā vēlme – saņemt Dieva žēlastību un svētību. Un to var saņemt ticībā un paļāvībā, paklausībā un uzticībā, taisnībā un mīlestībā uz Dievu un cilvēkiem. Mīlēsim To Kungu un Dievu!

Dāvā sirds siltumu saviem mīļajiem. Tu tiešām to spēj! No mūsu attieksmes pret tuvāko var veidoties arī mūsu attiecības ar Dievu.

Dievs par visu ir padomājis – arī par to, lai mēs domātu paši.

 

 1. februāris

Mīlestība ir Dieva dāvana, kas cilvēkam nemitīgi ir jāpapildina ar neviltotu sirsnību, ar spēju nesavtīgi dot otram un otra labā it neko nežēlot. Dzīvot spējīga ir abpusēja mīlestība.

Lai taviem labajiem vārdiem ir paliekošs spēks! No sirds izteiktie vārdi cilvēkā dara savu labo darbu un reizēm arī spēj paveikt brīnumu.

Saprātīgs risks vienmēr mūs tuvina uzvarai.

 

 1. februāris

Lai radošas domas palīdz tev darbos un ikdienā!

Dieva lielums nav izzināms. Patīkami ir apjaust, ka mēs savas dzīvības spēku saņemam no paša pirmsākuma, no vienīgā Mūžīgās Dzīvības avota, no Debesu Tēva mūžības. Dzīvības maize nāk no Dieva Dēla sirds, un tā ik mirkli.

Labāk mērenība nekā bagātība – bagātība var novest neceļos. Dāsna sirds un devīgums paceļ cilvēku dievišķā gaismā. Devīgs cilvēks iemanto neatkarību no materiālās pasaules smaguma, iemanto labklājību, pārpilnību, auglību un laimi.

Svarīgi ikdienā neaizmirst palīdzēt sev pašam.

 

 1. februāris

Gara spēks cilvēkā ir arī dzīvības spēks. Tikai Dievs spēj mūs darīt stiprus. Dzīve neprasa steigu- drīzāk mieru un saskaņu. Jāprot strādāt un jāmāk atpūsties. Mīlot sevi mūsu šūnas top dzīvīgākas.

Lai radošas domas palīdz tev darbos un ikdienā! Lai tavas domas nāk no gara sirds dziļumiem un apskaidro tavu prātu!

Patiesībai pretī vienmēr steidz nostāties apmelojumi.

 

 1. februāris

Lai taviem labajiem vārdiem ir radošš spēks!

Lūgšana ir saruna ar dzīvo Dievu. Tā ir reāla laikā un telpā. Tā ir paliekoša un mūžīga. Lūgšanas mirklī atdzīvojas tavs gars un izveidojas patiesi pilnīga saikne ar Dievu.

Sirds skaidrība staro cilvēka acīs. Un gara sirds ir saikne ar visu dzīvo. No tavas sirds uz otra cilvēka sirdi iet gara saiknes pavedieni.

Kādas vērtības sevī uzkrājam, tādas arī veido mūsu dvēseles pamatus.

Kādas prasmes esi apguvis un kādas vēl vēlētos apgūt?

 

 1. februāris

Cilvēka gara sirds saista to ar visu dzīvo. No tavas sirds uz cita cilvēka sirdi sniedzas gara saiknes pavedieni.

Lai katrai tavai dienai ir paliekoša vērtība! No dienām veidojas gadi un dzīve! Par taviem darbiem arī šodien raksta eņģelis–rakstvedis.

Mīlot Dieva radīto dabas skaistumu pasaulē, iespējams iemīlēt pilnību Debesu Valstībā.

 

 1. februāris

Vārds eņģelis nozīmē vēstnesis. Eņģeļi ir Dieva radības, tātad Dieva vēstneši. Tie veido īpašu saikni starp Dievu un cilvēkiem, palīdz mums iziet šo grūto dzīves ceļu. Eņģeļi ir Dieva Gaismas nesēji pasaulē.

Kristum ticīgs cilvēks spēj parādīt ceļu uz patiesību. Savstarpēja saikne vairo uzticību un mīlestību. Un mīlestība mūs vieno ar Dievu.

Labākās idejas mums dzimst garā no Dieva. Lai tās tvertu, tām jātuvojas ar sirds gudrību un lūgšanām.

Kam tu esi dzīvē palīdzējis?

 

 1. februāris

Eņģeļi iemieso sevī septiņus pamatprincipus – mīlestību, spēku, šķīstību, uzticību, māku uzticīgi kalpot, gudrību un spēju nest dievišķo būtību.

Meklē mieru savā sirdī, tu atradīsi to lūgšanās. Vispirms ticība, tad lūgšana, uzticība, sadraudzība, paļāvība un tad mīlestība uz Dievu.

Mīlestība ļauj cilvēkam izjust otru kā daļiņu no sevis.

Lai tavi sapņi savienojas ar Debesu Paradīzes dārziem!

 

 1. februāris

Svētdienās atpūties, lūdz un priecājies par labo un skaisto!

Lūgšana un mīlestība lai nāk no sirds dziļumiem! Dieva mīlestībā dzimst nepārtraukta sirds lūgšana, un tad cilvēkā var darboties Svētais Gars, vadīt to un dāvāt gara augļus.

Tiecies sevi uzziedināt, tad tu zināsi, kas ir laime. Cilvēka gara iekšējais skaistums ļauj iepazīt patiesu laimi arī pasaulē.

 

 1. februāris

Svētā Gara darbība ir pati pilnība. Tas iemājo visā, dara dzīvu un darbīgu. Svētā Gara spēkā arī cilvēka organisma šūnas ir daudz spēcīgākas un veselākas.

Bez Dieva svētības cilvēks strādā tukšgaitā. Labu darbu dari droši un no visas sirds! Tas tiks novērtēts kā uz Zemes, tā arī Debesīs.

Vienīgi apgarots cilvēks spēj radīt paliekošas vērtības. Laikam ritot, citi to pratīs novērtēt.

 

 1. februāris

Ticības spēkā tu vari tapt dziedināts. Tad ticībai ir jābūt patiesai, nešaubīgai. Svētā Gara spēkā organisma šūnas ir daudz stiprākas un veselākas.

Ticība Dievam ir ļoti vienkārša un patiesa. Tā ir dabīga sēkla, ko Dievs iesēja cilvēkā. Ikkatrs no mums tad arī gādā par šo ticības sēklu, un tā aug lielumā vai – iet mazumā.

Nav nepārvaramu šķēršļu – gars palīdzēs tev tos uzveikt. Patīkami ir apjaust, ka mēs savas dzīvības spēku saņemam no paša Dieva.

Izejot cauri ciešanām, var zaudēt ārējo pievilcību, toties iegūt iekšējo, gara skaistumu.

 

 1. februāris

Labu darbu dari droši un no visas sirds.

Dievs ir mūžīgs. Viņš veido pagātni, tagadni un nākotni. Mēs varam pietuvoties mūžībai, ja dzīvojam un domājam tieši šim mirklim, kas vienots ar Dieva mūžību.

Cilvēks otram var dot tikai ar mīlestību. Jo patiesāk cilvēks spēj mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko, jo vairāk viņā ir laimes.

Cilvēka patiesais skaistums labāk izpaužas viņa darbos nekā ārienē.

 

 1. februāris

Par gudru cilvēku nepiedzimst, bet gan top, ja uzklausa labu cilvēku pamācības, tic Dievam un apvieno sava gara sirds gudrību ar prāta gudrību. Tad miesas prāts ar gara prātu veido vienu veselumu. Katram cilvēkam ir dota iespēja pilnveidoties.

Svarīgi zināt, ka cilvēkā krājas gara augļi – mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticība, lēnprātība un atturība. Gara augļi vairojas ar labiem un Dievam tīkamiem darbiem. Vairosim sevī gara skaistumu un talantu spējas!