Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES


 

1.janvāris

Eriks DelpersKatrs nākamais gads piedāvā arvien straujākus dzīves tempus – tev jāprot pielāgoties.

Jauns gads nāk ar jaunām iespējām – tavā ziņā ir tās izmantot. Laika ritējums ir Dieva nolikts. Viņš no mūžības radīja laiku, un tagad mēs atkal tuvojamies mūžībai. Atgriežoties Debesu Valstībā, mēs atgriezīsimies mūžīgai dzīvošanai. Laimīgs ikviens, kurš tiecas pie Kristus!

Laiks rit un ienes mūsu dzīvē savas izmaiņas. Katrai dienai paredzēti savi pārsteigumi, cilvēkam ir jābūt tiem gatavam. Katram šinī pasaulē ir atvēlēts zināms, jau nolikts dienu skaits. Kā zvaigznes izplatījumā ir izvietotas stingrā kārtībā, tā arī laika ritumam ir savi likumi. Katrai dienai ir īpaša vērtība!

Cilvēka patiesais skaistums mīt viņa dvēselē un garā.

Ko tu vēlies šajā gadā sasniegt?

 

2.janvāris

Cilvēkā mīt Dieva dota vēlme tiekties pēc gara gudrības un Dieva Patiesības. Atrast Dievu, tas nozīmē atrast arī pašam sevi. Svarīga ir apziņa par dzīves jēgu.

Uzraksti savas vēlēšanās un tās lai šajā gadā piepildās!

Laime ir tavās rokās. Lai šis gads ir tavu sapņu piepildījumu gads!

Kāds ir tavas dzīves galvenais mērķis?

 

3.janvāris

Katrai dienai ir savas raizes un savs nodoms. Labas domas lai ceļ tavus darbus! Cilvēkā mīt Dieva dota vēlme tiekties pēc gara gudrības un Dieva Patiesības. Patiesā gudrība mīt tavā sirdī.

Laiks pārāk ātri skrien tad, kad gribas paspēt izdarīt visu uzreiz. Dzīve mums piedāvā dažādas iespējas. Paliekošas vērtības gūstamas vien ticībā un paļāvībā uz Dievu

Kādi ir tavi tuvākie un tālākie mērķi? Ko tu, šo gadu iesākot, sev apsolīji?

 

4.janvāris

Nav neizdarāmu lietu un nav nepanesamu smagumu. Ja lūgsi Dievu – Viņš tev palīdzēs.

Lielais pārmaiņu vējš. Tā spēcīgā pūsma jaušama arī mūsos. Vējš skar cilvēka dziļumus. Arī tavai dvēselei ir nepieciešama svaiga vēja strāva.

Izvērtē savus darbus un nospraud mērķi. Gara pieskāriens pilnveido tavus darbus. Jāmācās ik solī veidot pasauli skaistāku.

 

5.janvāris

Iesākumā katram cilvēkam ir piešķirta viena laimes zvaigzne, pārējās tev jāatrod dzīves laikā. Svarīgi ir ieklausīties sirdī mītošajās atziņās, kas ir tavas sirds gudrība.

Lai sasniegtu savu mērķi, jācenšas tam nemitīgi tuvoties. Būtiski ir veltīt tam visas savas spējas.

Nedēļas nogalē ir labi pabeigt iesāktos darbus un ieskicēt jaunus.

 

6.janvāris

Cilvēka miesai iekšējo spēku dod viņa debesu ķermenis. Gara miesa spēj orientēt cilvēku uz garīgiem darbiem. Tā vada viņu pa likteņa ceļiem.

Svētdiena lai allaž ir svēta – veltīta atpūtai un pārdomām. Dieva Vārds cilvēku vada un apskaidro. Atrast Dievu, tas nozīmē atrast arī sevi.

Vārdi runā paši par sevi, jo tie nākuši no cilvēka dziļumiem.

 

7.janvāris

Kā iesāksi darbus nedēļas pirmajā dienā, tā tie ritēs arī pārējās dienās. Patiesa rīta lūgšana dod iespēju no Dieva saņemt papildus gara stiprinājumu. Labas domas veido gudrības pamatus!

Dieva Vārds ir kā sēkla. Kad tas iemājo cilvēkā, Dievs viņu vada un apskaidro. Bet vai tu ir gatavs pieņemt Dieva vārdus?

 

8.janvāris

Cik cilvēks ikdienā lūdz, tic un uz Dievu paļaujas, tik viņš arī saņem. No sirds nākusi patiesa rīta lūgšana dod tev iespēju no Dieva saņemt papildus gara stiprinājumu un aizsardzību par 40%.

Katra tava labā īpašība jau ir bagātība. Tās izkopšana rosinās atplaukt arī pārējām. Raksturo savas dzīves mērķus.

 

9.janvāris

Cilvēks var iemantot dievišķas īpašības – mazu daļu no bezgalīgā Dieva iespējām, kas ir tik lielas un brīnišķīgas!

Nedēļas trešajā dienā tu vari sasniegt darbu efektivitātes kāpinājumu. Neaizmirsti lūgt Dievam svētību! Kas tic, tas ticībā arī saņems!

Būt godīgam nozīmē tuvoties Patiesībai.

 

10.janvāris

Jāzina, ka ir divi dzīves ceļi: viens ir svētīga un Dievam ticīga cilvēka ceļš; otrs – bezdievja un grēcinieka ceļš. Pirmais ir dzīvības un laimes ceļš, otrais – pazušanas un mūžīgo mocību ceļš.

Izvēlies labāko veidu, kā palīdzēt tuvākajam. Cilvēks pats veido savas dvēseles skaistumu. Dvēsele atklāj cilvēka būtību.

 

 1. janvāris

Par gudru cilvēku nepiedzimst, bet gan top, ja uzklausa labu cilvēku pamācības, tic Dievam un apvieno sava gara sirds gudrību ar prāta gudrību. Tad miesas prāts ar gara prātu veido vienu veselu.

Cilvēks var iemantot dievišķas īpašības. Svarīgi ir krāt gara augļus. Cilvēks ir viena no vispilnīgākajām būtnēm pasaulē. Ir ļoti jāvēlas dzīvē būt skaistākam un laimīgākam. Savas vēlmes pieraksti un tās piepildīsies.

Paļauties uz draugu ir labi, paļauties uz Dievu – tā ir gudrība.

 

 1. janvāris

Vienīgi tas darbs, kas veikts ar gara līdzdalību, saņem Dieva Svētību un atstāj garīgu liecību uz Zemes. Gara pieskāriens pilnveido tavu darbu.

Ik vakaru pateiksimies Dievam par visu, kas mums tika dots. Lūgšanā veidojas visdzīvākā saikne ar mūsu dzīvības devēju, Radītāju.

Cilvēku var iepazīt pēc viņa darbiem, runas un izskata. Izvērtē savus darbus un nospraud savu mērķi.

Kurus darbus tu sāksi darīt vispirms?

 

 1. janvāris

Devīgs cilvēks no pasaules saņem daudz vairāk labumu. Devīgu cilvēku Dievs atbrīvo no materiālās pasaules atkarībām un iekārēm. Nevar vienlaicīgi kalpot Dievam un mantai.

Mācies saprast un izjust debesis! Tās ir Dieva godības tronis. Tverot gara dāvātās domas, mēs varam atpazīt Dieva rakstu debesīs.

Vienu un to pašu domu mēs varam izteikt tik bezgaldaudzās valodās.

 

 1. janvāris

Cilvēks ir radīts Dievam līdzīgs. Tātad – ir viena no vispilnīgākajām būtnēm pasaulē. Mēs Dievam ticam un Viņu pieņemam garā. Un mums ikvienam tiek dota iespēja tuvoties Dieva pilnībai un vairot sevī dievišķās īpašības – krāt gara augļus.

Lai novērtētu dzīvi, ir jāiziet cauri arī grūtībām.

Kāda ir tava vislielākā vēlēšanās? Varbūt saprast sevi un Dievu?

 

 1. janvāris

Mēs šajā pasaulē esam nākuši, lai dzīvību un gara augļus vairotu, lai iegūtu mūžīgo dzīvošanu. Laimīgs, kas tic Jēzum Kristum, jo tas dzīvos mūžīgi!

Cilvēks cenšas savu patiesību pierādīt. Dieva Patiesība nav jāpierāda, tā vienkārši ir un pastāv. Patiesības atklāsmei katram atvēlēts savs laiks.

Cienīt otru nozīmē cienīt arī sevi.

 

 1. janvāris

Tik daudzi cilvēki gribētu dzirdēt tavas domas! Ko esi pastāstījis diviem, to zina daudzi.

Dievs cilvēkā ienāk pakāpeniski. Viņš ir Gars un atklājas garā. Un mūsu gars, kas saņēmis apskaidrību, dāvā prātam apziņas skaidrību un gudrību.

Mīlēt cilvēkus tā ir laime. Mīlēt Dievu tā ir mīlestības pilnība. Ticība un uzticēšanās Kristum dāvā iespēju piepildīt visskaistākās vēlēšanās!

 

17.janvāris

Tieši šodien izmanto visas savas iespējas! Ar gara mīlestību mēs pasauli darām skaistāku, mēs priecējam Dievu, kurš tik ļoti gaida, lai mēs gara spēkā darītu labus un paliekošus darbus.

Svarīgākais – iemācīties sevi uzticēt Dievam. Un tavs gars, kas saņēmis apskaidrību, dāvās prātam apziņas skaidrību un gudrību.

Savu dvēseli ik dienas var spodrināt ar labiem darbiem un īstenu ticību.

 

 1. janvāris

Tas ir svētīgs darbs – ticēt Jēzum Kristum. Ticība ir mūsu miesas šūniņu garīga spriedze, kas vērsta uz Dievu, uz mūsu dzīvības devēju. Svēti – un tu tapsi svētīts!

Nepārsātini sevi ar ēdienu, uzticies Dievam – un Viņš tev dāvās Debesu augļus. Sevis audzināšana, tas ir grūts, bet vajadzīgs darbs.

Patiesa mīlestība staro gaismā un cilvēku dara laimīgu.

 

 1. janvāris

Labsirdība, laipnība cilvēku ved pretī Gaismai.

Pa Gaismas pavedieniem uz cilvēkiem no Dieva Mūžīgās Dzīvības avota plūst dzīvā ūdens straume. Tā veldzē un dzīvina, tā paceļ un stiprina, tā dāvā tev mīlestību un laimi.

Domu allaž ir daudz. Pārdomas sakārto domas. Un tikai gars visā var ienest īstu skaidrību.

Par ko tu saviem vecākiem pateiktu paldies?

 

 1. janvāris

Labs noskaņojums lai allaž ir tavs ceļabiedrs! Laime ir pilnības, prieka un mīlestības izjūta, kas meklējama un atrodama pašā cilvēkā.

Kad Dievs radīja cilvēku, Viņš tam iedvesa Savu dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva dzīvs. Dvaša, tas ir gars. Gars, tā ir dzīvība. Dievs cilvēkam atklājas atkarībā no viņa ticības un garīgās attīstības.

Piedot otram nozīmē atbrīvot no smaguma arīdzan sevi. Patiesa, no sirds nākusi piedošana veicina cilvēka garīgo izaugsmi.

Ir jāmācās piedot it visiem, lai kļūtu brīvs.

 

 1. janvāris

Kas vēlas iepazīt Patiesību, tam sirdī ir jāpieņem Dieva Derība, tā jāpilda un jātic, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Kas savu sirdi Tā Kunga priekšā atver, tajā Tas Kungs darbojas.

Pirmdienā mēs saņemam svētību par aizvadītās nedēļas darbiem. Gars tiek stiprināts, un svētība dara miesu dzīvu un darbīgu.

Ilgstoša var būt tikai abpusēja mīlestība. Un arī tā ik mirkli ir jāvairo.

 

 1. janvāris

Savas ieceres un mērķus, ko vēlies sasniegt, uzraksti uz papīra.

Dziļas domas ir kā vērtīgas pērles, kas pakāpeniski krājas sirdī, veidojot gudrības un patiesības pamatus.

Ieklausies sevī – sirds runā arī bez vārdiem. Dieva svētums ir sajūtams ar gara sirdi kā maigs, mīlestībā glāstošs pieskāriens.

Atklāta vēstule draugam ir vērtīgāka par sarunu. Reizēm ir labi uzrakstīt visu, ko klusībā domā.

 

 1. janvāris

Cilvēka šūniņas ir līdzīgas skaistiem lotosa ziediem – tās atveras ticībā uz Dievu ar Jēzus Kristus Dzīvības avota spēku. Cilvēkā no bezgalīgi pilnīgā Dieva ienāk Dzīvības Gaisma, un tā viņu dara laimīgu.

Lai katram tavas dzīves mirklim ir sava vērtība! Ja uzdodam sev jautājumu: kāda ir šīs dzīves jēga? – var sākties atbildes meklēšanas ceļš.

Darbīgs cilvēks parasti tiek novērtēts. Un pat mazs darbiņš spēj vairot pasaules skaistumu.

Kādi tevī mīt talanti? Kā tu tos attīstīsi?

 

 1. janvāris

Arī dzīvē sevi ir jākaļ un jāveido. Lai to spētu, tev sevi spriedzē un grūtībās ir jāizmaina. Tas var notikt, ja reizēm sasprindzinājums ir pat līdz baltkvēlei.

Sapņi ir Debesu pasaules atskaņas un arīdzan īstenība. Dievs cilvēkam atklājas atkarībā no viņa ticības un garīgās attīstības.

Bez svētības arī dārgmetālam ir niecīga vērtība.

 

 1. janvāris

Gaismas ceļš ir jāatrod katram. Ja tas izdodas, tad ir sākusies īstenā dzīve ar Patiesības izziņas prieku, ar mīlestību un laimes izjūtām.

Ja tev ir daudz maizes – padalies ar citiem. Dodot otram, mēs dodam Dievam un no Viņa arīdzan saņemam. Dzīvosim mīlestībā!

Ja uzticība ir mīlestības pavadone, tad mīlestībai ir ilgs mūžs. Būt uzticīgam Dievam – tā ir patiesa laime.

 

 1. janvāris

Jāatceras likums – 85% no visiem dzīvības procesiem nepieciešamās enerģijas dod Dievs, pārējos 15% cilvēks saņem ar ikdienas uzturu.

Ielūkojoties savas dvēseles pasaulē, varam tvert tās skaistumu. Gars patiesi ir mūžīgi skaists. Mīlestība atver dvēseles un gara skaistumu.

Ko esi solījis, tas jāpilda. Neizpildīts solījums paliek kā neizdarītais, un tā uz mūžu.

 

 1. janvāris

Esi patiess, jo tad būs saskatāms tavs skaistums. Kādas ir tavas labākās īpašības?

Pazemība cilvēku ceļ Gaismā un tuvina gara pilnībai. Visam pāri stāv Radītāja mīlestības Gaisma, kas vienmēr ir harmoniska un radoša.

Cilvēks spēj mīlēt dārzu arī vienas skaistākās ābeles dēļ.

Gadi iet, un cilvēkā krājas gara augļi – mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticība, lēnprātība un atturība. Tas atspoguļojas cilvēka acīs, sejas gudrībā un harmonijā. Vairosim sevī dievišķās īpašības un skaistumu!

 

 1. janvāris

Patiesa pazemība cilvēku ceļ Gaismā un tuvina uzvaru.

Visam pāri stāv Radītāja mīlestības Gaisma, kas vienmēr ir harmoniska un radoša. Dieva mīlestība iztaisno un izlīdzina visas nepilnības. Dzīvosim mīlestībā!

Nospraud nedēļas galvenos uzdevumus. Atceries – tu spēj daudz! Cilvēkā no bezgalīgi pilnīgā Dieva ienāk Dzīvības Gaisma un spēks.

Devīgo Dievs atbrīvo no materiālās pasaules atkarības un iekārēm un dāsni atalgo.

 

 1. janvāris

Laiks rit, bet Debesu Tēva noteiktā kārtība it visā paliek spēkā. Mēs esam Dievā radīti un esam savienoti ar Jēzu Kristu caur cilvēkam neredzamo reālo dzīvības saiti.

Vai tu esi no sirds aprunājies ar savu draugu? Sirsnīgas sarunas cilvēkus satuvina, palīdz labāk saprast ne vien otru, bet arī sevi.

Vārdos nepateikto saglabā sevī kā bagātību. Tas ir tavas būtības krājums.

 

 1. janvāris

Vārds dzimst pirms mūsu domām un tad virpuļodams un griezdamies aizsteidzas pa gara un dvēseles smalkajiem ceļiem, nonākot līdz domām un mutei. Un, ja ir no sirds izteikts, vārds cilvēkā dara savu darbu un reizēm – arī brīnumus.

Dieva svētums ir sajūtams ar gara sirdi. Tas patiesi ir maigs, mīlestībā glāstošs pieskāriens, kas dāvā tev dzīvīgumu un laimi.

Daba mums dāvā iespēju justies laimīgiem.

 

 1. janvāris

Dievs visu rada papriekš, un tad mēs pēc Viņa radītā sekojam – arī laikā. Būtiskie cilvēces notikumi Dievam jau ir nolikti, un par tiem mēs lasām Derībā.

Atsvaidzini domas ar uzlecošās saules stariem un ienes visā skaidrību! Vārdos nepateikto saglabā sevī kā bagātību. Tas ir tavas būtības krājums.

Vakarā no sirds pateiksimies Dievam par visu, kas mums tika dots. Kā tu atpūties pēc darba?