Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES


 

 1. decembris

Tīras domas ienes prātā skaidrību un sirdī – mieru.

Apgarots cilvēks pasaulei ir dāvana. Gars patiesi ir mūžīgi skaists. Ar katru nodzīvoto dienu mēs sevī varam to pilnveidot un būt arvien skaistāki.

Visu slikto atstāj aiz sevis un droši ej pretī veiksmei! Būt kopā ar Dievu, tā ir laime un prieks, tā ir darbu svētība. Lai tev izdodas!

Pazemība cilvēku ceļ Gaismā un tuvina gara pilnībai.

 

 1. decembris

Adventes laikā viss pieklust un Debesis nolaižas tuvāk Zemei.

Svētīgs tas, kurš no Kristus nav atkāpies un ik mirkli ar lūgšanām un darbiem ir turējies pie Dieva.

Cienīsim un mīlēsim visu, kas mums dots dzīvei. Viss radītais pasaulē cilvēkam ir pats labākais. Mums jāuzticas Dieva radītajai pilnībai.

Gavēšana cilvēka miesu attīra, pārēšanās – piegāna.

 

 1. decembris

No Dieva eņģeļiem uz mums staro mīlestības gaisma. Atbildēsim ar to pašu un neaizmirsīsim viņiem pateikties!

Labsirdība, laipnība ved tevi pretī Gaismai. Pa Gaismas pavedieniem uz mums no Dieva Mūžīgās Dzīvības avota plūst dzīvā ūdens straume.

Lai tava vēlēšanās nāk no sirds dziļumiem!

 

 1. decembris

Visu slikto atstāj aiz sevis un droši ej pretī veiksmei.

Patiesība nāk no mūžīgā Dieva kā negrozāms likums. Patiesības vārdi ienes skaidrību, dod spēku un gudrību.

Lai tevi uzklausa tie, kam tas ļoti vajadzīgs! Dievišķi gudrs cilvēks izstaro īpašu auru un izceļas ar iekšējo sakārtotību, domu skaidrību.

Laimīgs, kas tic Jēzum Kristum, jo tas dzīvos mūžīgi!

 

 1. decembris

Ielūkojoties savas dvēseles pasaulē, varam tvert tās skaistumu.

Kā Dievs ir mūžīgs, tā arī cilvēkam ir dota iespēja sevī vairot gara augļus un iegūt mūžīgo dzīvošanu.

Gars ir pati pilnība un var ienākt tikai harmoniskā vidē. Gavēsim Dievam par godu un veidosim savu miesu skaistu un visiem tīkamu!

Ar dzimto pusi mūs saista pati dzimšanas vieta. Tieši tur visvieglāk saņemt enerģiju no Zemes. Pasaulē cilvēks ir vienlīdz saistīts kā ar Debesīm, tā ar Zemi.

Apgarots cilvēks Dieva radīto pasauli spēj izjust daudz dziļāk. Pilnīgāka top krāsu un skaņu uztvere, smaržu un jūtu pasaule. Labestība cilvēku veido skaistāku.

Ko tu savā dzīvē esi sasniedzis? Ko labu izdarījis?

 

 1. decembris

Dzimšanas dienā miesa tiek pielāgota jaunā dzīves gada dzīves ritma vajadzībām. Pateicībā tver visu, ko tev dāvā Debesu Tēvs!

Dzimšanas mirklis un zvaigznes cilvēka dziļāko būtību iespaido tikai par 10%. No vecāku ģenētikas viņš iemanto 20%, pārējie 70% viņa būtības nāk tieši no gara.

Lai katra tevis nodzīvotā minūte ir tikpat dārga kā nodzīvotā diena! Lai katra nodzīvotā diena ir tikpat dārga kā nodzīvotais gads! Tā ir iespēja izmantot katru mirkli, lai dzīvotu. Lai ar Dieva palīgu tev viss izdodas!

Pateicies Dievam, ka esi un vienmēr būsi!

 

 1. decembris

Nepiesātini sevi ar ēdienu, uzticies Dievam – un Viņš tev dāvās Debesu augļus.

Veselā miesā ienāk vesels gars. Gars ir pati pilnība un var ienākt tikai harmoniskā un pilnvērtīgā vidē. Ir jāuzticas Dieva radītajai pilnībai.

Tieksme pēc varas, tā ir iekāre. Sasniedzot varas virsotnes, ir grūti turēties pretī kārdinājumiem. Galvenais ir gādāt par cilvēkiem.

Ko tu vēlētos vēl apgūt un iemācīties savā dzīvē?

 

 1. decembris

Adventes laikā ir svarīgi attīrīt gan savu miesu, gan dvēseli, lai sevī ielaistu Jēzu Kristu. Ja tu gavē, tad gavē Dievam par godu. No Viņa tu visu saņemsi. Dievs ir pilnīgs un cilvēku gavēņa laikā tuvina savai pilnībai.

Lai tevi uzklausa tie, kam tas ir ļoti vajadzīgs.

Dievišķi gudrs cilvēks izstaro īpašu auru un izceļas ar savu iekšējo sakārtotību un domu skaidrību.

Nekurnēsim par ikdienu – patiesi Dievs par mums gādā! Dievam paklausīgs cilvēks var dzīvot Dieva labvēlībā un mīlestībā.

 

 1. decembris

Vissvētākie vārdi ir Dieva Derības vārdi. Visaugstākā lūgšana ir Tēvreize.

Dzīvē ir jāiztur daudz pārbaudījumu – mums jāatsijā labais no ļaunā. Dieva mīlestības spēks patiesi ir pati pilnība.

Eņģeļi, kas mums blakām, pieraksta visus mūsu darbus.

Tev ir atvēlēts laiks, lai vairotu skaistumu.

 

 1. decembris

 

Lai katra tevis nodzīvotā minūte ir tikpat dārga kā nodzīvotā diena!

Lai nodzīvotā diena ir tikpat dārga kā nodzīvotais gads! Tā ir iespēja izmantot katru brīdi, lai dzīvotu.

Mūzikas skaņu vibrācijas spēj pārveidot pat ūdeni. Skaista mūzika ir cilvēka dzīves jaukākais ceļabiedrs. Tā mūs pietuvina Dieva pilnībai.

Iekāre noved pie kaisles, kas spēj cilvēku pazudināt.

 

 1. decembris

Cilvēka gara būtība allaž ir vērsta uz vienu- mūžīgās dzīvības iemantošanu.

Liktenis neprasa steigu. Ja notikumi attīstās strauji, tad ir jāsaglabā miers un paļāvība uz Dievu. Vienīgi Gaisma var norādīt pareizo ceļu. Iekļauties likteņupes tecējumā, tā ir augstākā meistarība.

Dieva mīlestības spēks ir pati pilnība. Tā izkausē visu ļaunumu un tumsu padara par gaismu. Dieva mīlestība veic brīnumus.

Mēness fāzes ietekmē mūs visus, iešūpo miesas šūniņas īpašā ritmā. Izplatījumam piemīt Radītāja dotais ritms – lai tava sirds to tver!

Viss, kas nāk no Dieva, ir vienkāršs un patiess.

 

 1. decembris

Kā Dievs ir mūžīgs, tā arī cilvēkam ir dota iespēja sevī vairot gara augļus un iegūt mūžīgo dzīvošanu. Cilvēks pats ir savas laimes sējējs. Cik dienā laimes sēklu iesēts, tik pēc laika arī uzdīgs. Apgarots cilvēks pasaulei ir kā dāvana. Esi laimīgs!

Dzīvei ir patīkama elpa. Tā aptver visu miesu ar dzīvošanas prieku. Un klāt nāk skaistā Dieva radītā pasaule.

Mums miesa dota visai dzīvei, tā ir jālolo un par to jārūpējas. Ķermeņa, prāta un gara pilnveidošana – tas ir viens veselums.

Panākties otram pretī – tas jau ir sasniegums.

 

 1. decembris

Tev ir atvēlēts laiks, lai vairotu skaistumu. Dzīvei ir patīkama elpa, kas aptver tevi visu ar dzīvošanas prieku šai skaistajā Dieva radītajā pasaulē.

Laimes jēdziens aptver arī mūžību. Laimē mēs varam sajust mūžības dvesmu. Tieši ar laimi un pilnību Dievs ienāk mūsos. Svarīgi ir apzināties galvenos dzīves mērķus.

Vai tavi šim gadam nospraustie mērķi ir sasniegti?

 

 1. decembris

Miesa dota visai dzīvei, tā ir jāauklē un par to jārūpējas.

Labas veselības nosacījums ir stipra imunitāte. To veido spēcīgi un aktīvi leikocīti, kas spējīgi uzveikt jebkuru slimību. Un tos nepieciešams labi pabarot un padzirdīt.

Jau Zemei tuvojas eņģeļu pulki, nesdami mums svētību, mieru, svētlaimi. Slavēsim Dievu To Kungu savā garā, dvēselē un sirdī!

Jo vairāk kādam no Dieva ir dots, jo vairāk tam jāatdod citiem. Dievs mīl devīgu cilvēku un to bagātīgi atalgo.

 

 1. decembris

Katra lūgšana ir stipra vienīgi ticībā. Bez ticības lūgšanai nav spēka, tā paliek pašā cilvēkā, tā nesavienojas ar cilvēka garu, kas šo lūgšanu var aiznest līdz Dievam.

Cilvēkā mīt vēlme izzināt Patiesību – tiecies pēc tās! Dievs mīt garā un atbild cilvēkam garā. Garīgas lietas ir garīgi apspriežamas.

Vēlme sevi salīdzināt ar zodiaka zīmju tēliem var novest pie tā, ka cilvēks tiešām sāks tiem līdzināties un būs kā slazdā iekritis.

 

 1. decembris

Mūzika palīdz sajust sevi esam. Mūzika mūs pietuvina Dieva pilnībai. Dziedāsim un slavēsim Dievu To Kungu savā garā, dvēselē un sirdī!

Cilvēka skaistums uzplaukst, ja ir iekšējs miers un sakārtotība. Katrs labais darbs dāvā gara augļus un arīdzan skaistumu.

Cilvēks bieži vien citus padara par saviem upuriem. Un neaptver, ka tai pašā brīdī pats jau ir kritušais.

 

 1. decembris

Zvaigznes uz cilvēku dzimšanas mirklī atstāj tikai nelielu iespaidu, – gudrais dzīves laikā no tā atbrīvojas.

Dieva pieskārienu cilvēks apjauš ar gara sirdi un miesu kā maigu, tīru sajūtu, kas ienes viņā mieru un apskaidrību. Tad neizprastās lietas top saprotamas un dziļākās vēlmes tiek piepildītas.

Pēc cilvēka gara sirds pieskāriena viss top dzīvāks un skaistāks. Patiesi ticīgajam ir dota īpašā spēja svētīt – tā ir lielākā dāvana kristietim.

Pasaulē cilvēku apspiež dažādas varas. Tieksme pēc brīvības ir dabīga. Patiesā brīvība rodama sirdī un garā.

 

 1. decembris

Cilvēks var dzīvot mīlestībā, priekā, mierā, pacietībā, laipnībā, labprātībā, uzticībā, lēnprātībā un atturībā. Tad cilvēks vienkārši ir laimīgs.

Cilvēka patiesais skaistums labāk izpaužas viņa darbos nekā ārienē. Viņa atdzimšanas pamatā ir mīlestība uz Dievu un savu tuvāko!

Cilvēks pasaulē ir kā zieds – jāpalīdz tam uzplaukt.

Ko tu teiktu Jēzum Kristum tikšanās mirklī?

 

 

 1. decembris

Pēc cilvēka gara sirds pieskāriena viss top dzīvāks un skaistāks.

Viss Dieva radītais izraisa patiesu izbrīnu. Cik lieli ir Dieva darbi mūsos, un cik pilnīgi mēs esam radīti!

Garā lielu cilvēku pienākums ir palīdzēt garā mazākajiem. Uzņemties rūpes par tiem dāvā neizsakāmu prieku. Kas mīl savu tuvāko, tajā ir gaisma.

Atcerēsimies, ka Dieva priekšā visi cilvēki ir vienādi. Un no pirmsākuma visi esam brāļi un māsas.

Jēzus Kristus ar mīlestību mūs veldzē un stiprina. Kristus mīlestība ir maiga un glāstoša, tīra un dzidra. Tā ienāk ticīga cilvēka sirdī un dara brīnumus. Lai slavēts Jēzus Kristus!

 

 1. decembris

Debesu Valstībā arī ziemā zied ziedi, tici tam – un tos ieraudzīsi.

Cilvēka gars vienmēr ilgojas pēc mājām Debesu Valstībā – tur, kur spīd mūžīgā Dieva Gaisma, kur ir siltums un mājīgums, laime un prieks, krāšņums un bagātība.

Esi pateicīgs par visu, ko Dievs tev Savā mīlestībā dāvā! Dieva mīlestība veic brīnumus. Tā izkausē ļaunumu un tumsu padara par gaismu.

Laimīgs ikviens, kurš ticībā savā sirdī ir pieņēmis Jēzu Kristu.

Par ko tu Dievam pateiktu paldies?

 

 1. decembris

Cilvēka patiesais skaistums labāk izpaužas viņa darbos nekā ārienē.

Gars zina to, ka par cilvēku visvairāk gādā Tas Kungs un Viņš ikvienam novēl pieredzēt mūžīgās dzīvošanas svētlaimi Debesu Valstībā.

Arī sveču gaisma spēj savienoties ar Gaismu Debesīs. Cilvēka gars allaž ilgojas pēc mājām Debesu Valstībā – pēc mūžīgās Dieva Gaismas.

Neatkāpies ticības ceļā, un tu drīz iepazīsi patiesu laimi.

 

 1. decembris

Svarīgākais ir iemācīties sevi uzticēt Dievam. No tā ir atkarīga cilvēka laime.

Viss radītais ir piepildīta ar Dieva Mīlestību. Cilvēks tajā atdzīvojas. Mīlestība ir kā dzīva elpa, kas atdzīvina visus locekļus, veido cilvēku maigu un atvērtu.

Esi pateicīgs par visu, ko Dievs tev Savā mīlestībā dāvā.

Lūgšana lai ir klusa, dziļi sirdī teikta – tikai Dievam un tev pašam dzirdama, tad tai patiesi ir pilnīgs spēks un tā visa sasniedz Dieva augstumus. Lūgšana lai ir visskaistākais svētbrīdis, kad uzrunājam mūsu Tēvu ar Tēvreizi un Dēlu – ar savu lūgumu.

Debesu Valstība ir tik tuvu Zemei pienākusi, sajust Dieva tuvumu – tā ir laime. Dieva pieskāriens ienes mūsos mieru un apskaidrību.

Arī cilvēkam ir dota spēja lidot – gan tikai domās un garā.

 

 1. decembris

Svarīgi ir ticēt lūgšanas darbības realitātei. Lūgšanas laikā gaismas stars vieno Dievu un lūdzēju. Patiesi viss no sirds teiktais nonāk līdz Dieva augstumiem un Viņš, mūs mīlēdams, katram dod atbildi garā ar Savas pilnības spēku un gudrību.

Miesa bez gara ir vāja, tāpat arī cilvēks bez Tā Kunga Svētības ir vājš un bezpalīdzīgs. Jēzus Kristus ir cilvēku Dzīvības avots.

Dieva pieskārienu cilvēks apjauš ar gara sirdi un miesu kā maigu, tīru sajūtu. Tad neizprastās lietas top skaidras un vēlmes piepildītas.

Jēzus Kristus ir mūsu Dzīvības avots. Viņa mīlestība ir maiga, glāstoša un tīra.

 

 1. decembris

Lai katra ticīgā sirdī dzimst Kristus bērniņš – mūžībai un laimei.

Jēzus Kristus ar mīlestību mūs veldzē un stiprina. Kristus mīlestība ir maiga un glāstoša, tīra un dzidra. Tā ienāk ticīga cilvēka sirdī un dara brīnumus.

Jēzus Kristus ir mūsu Dzīvības avots. Viņa mīlestība ir maiga, glāstoša un tīra.

Dievs ikvienu mīl un ikvienam piedāvā iespēju būt laimīgam. Jēzus Kristus ar mīlestību mūs veldzē un stiprina, un mūsu sirdīs dara brīnumus.

 

 1. decembris

Debesu Valstība ir tik tuvu Zemei pienākusi, sajust Dieva tuvumu – tā ir laime. Pie cilvēkiem atnākuši eņģeļi, lai pasludinātu prieka vēsti- Kristus ir uzvarējis.

Dievā mīt svētums, mīlestība, atziņa, taisnīgums, patiesība, uzticamība, pilnība, bezgalīgums, gudrība, visvarenība, labestība, žēlastība, mūžīgums, visa sākums un turpinājums.

Lai radītu mūžīgās vērtības, caur Jēzu Kristu ir jāsavienojas ar Dievu.

 

 1. decembris

Atrast Dievu, tas nozīmē ticēt, ka visu ir radījis Debesu Tēvs un Viņš arī šajā mirklī caur Dēlu gādā par mūsu dzīvībām.

Mīlestībā mēs tuvojamies Dieva Patiesībai. Mīlestība atmodina cilvēka miesu, dvēseli un garu vienotai, saskaņotai darbībai.

Tiekties pēc Debesu Valstības nozīmē tiekties pēc mūžīgās dzīvības.

Laime ir tas, ka mēs dzīvojam, ka mēs esam. Dzīvība mums ir dota, lai mēs būtu laimīgi Dievā. Lai piepildās tavi sapņi!

 

 1. decembris

Dievs ikvienu mīl un ikvienam piedāvā iespēju būt laimīgam.

Mīlestības gaisma ir kā maiga un silta vēja pieskāriens. It kā to neredz, bet tajā pašā mirklī tas ir. Tu jūti ar visu augumu, ka tevi aptver kaut kas bezgalīgi mīļš un patīkams. Tā ir mīlestība.

Atrast Dievu, tas nozīmē ticēt, ka it visu ir radījis Debesu Tēvs un Viņš arī šajā mirklī caur Savu Dēlu gādā par mūsu dzīvībām.

Cik lieli ir Dieva darbi mūsos, un cik pilnīgi mēs esam radīti!

 

 1. decembris

Kas meklē, tas atrod, kas lūdz, tas ticībā saņem.

Allaž jāatceras, ka cilvēkā mītošās dievišķās īpašības – mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība – gara sirds dziļumos vienmēr ir klātesošas. Gudrība ir tās aizsniegt un iemantot.

Dieva Vārds un cilvēka vārds – tā ir visdzīvākā saikne, kas pastāv ik mirkli. Tās ātrums nav salīdzināms ar gaismas ātrumu. Saikne ar šādi teiktiem vārdiem rodas vārda izteikšanas mirklī.

Lai visiem prieks par Dieva taisnīgumu un gādību!

 

 1. decembris

Cilvēkā mīt vēlme izzināt Patiesību – tiecies pēc tās.

Dievs mīt garā un atbild cilvēkam garā. Garīgas lietas ir garīgi apspriežamas. Jo tīrāka ir dvēsele, jo skaidrāk cilvēks sajūt sevi un to, kā viņā darbojas Dieva Svētais Gars.

Cilvēka gara būtība allaž ir vērsta uz vienu – uz mūžīgās dzīvības iemantošanu. Vienīgi Gaisma var mums norādīt pareizo ceļu.

Laika ritējums ir izvērsts pagātnē, tagadnē un nākotnē. Īstenībā visvērtīgākais ir tieši šis mirklis, mirklis, kurā dzīvojam, jo tas savienojas ar mūžību. Mūžīgajā Dievā itin viss ir mūžīgs.

 

 1. decembris

Gars ir kā spožas saules gaisma, kas no cilvēka iekšienes caur tīru dvēseli var apskaidrot miesu.

Cilvēks savas dzīves jēgu var aptvert tad, ja viņš patiesi atzīst, ka visu ir radījis Dievs. Meklēsim sevi caur mūsu Kungu Jēzu Kristu!

Cilvēks meklē sev draugus, meklē pēc savas līdzības un garīgā skaistuma. Cilvēks meklē vislabākos draugus un atrod tos, kuros garīgums ir skaists kā plaukstošs zieds. Ar skaidru skatienu, ar gaišu sirdi, ar dziļām domām, ar maigām jūtām, ar daiļām kustībām un garīgu spēku. Cilvēka garīgums ir kā neizs­īkstošs avots ar veldzējošu ūdeni, ar mīlestības spēku un jūtu pārpilnību.

Katrs cilvēks meklē savu laimes ostu. Reizēm tā nav acīm redzama. Tā jāmeklē ar sirds gudrību. Ticēsim, cerēsim un mīlēsim!

 

 1. decembris

Dievam visas lietas ir piepildāmas, lūdz, tici – un tu saņemsi! Cik lieli ir Dieva darbi mūsos, un cik pilnīgi mēs esam radīti!

Nākotnē raugies ar cerību un paļāvību uz Dievu, tad viss iecerētais piepildīsies.

Laime ir tas, ka mēs dzīvojam, ka mēs esam. Dzīvība mums ir dota, lai mēs būtu laimīgi Dievā.

Dzīvība mums ir dota, lai mēs būtu laimīgi Dievā. Svarīgi ir atrast mūžīgas vērtības.

Ticība Kristum cilvēkus dara dzīvus. Lai skaisti ir jūsu dzīves ceļi!

Cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības un dziļākā būtībā garā ir liels. Ticīgajam ir dots mīlēt Dievu un visus cilvēkus pasaulē. Lūgsim svētību cilvēkiem un Zemei!

Lai tavs dzīves ceļš ved uz laimi, mīlestību un Patiesību!