Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES


 

 1. septembris

Dievs dod iespēju katram dzīvot un sakrāt gara bagātības, lai mēs būtu skaisti un pilnīgi Dieva bērni. Mācies gudrību no visiem, kas sirdī ir gudri.

No diviem dzīves ceļiem izvēlies to, kas ved uz mūžīgo dzīvošanu.

Lūgsim, lai Dievs mums dod gudrības un saprašanas garu, lai apskaidro mūsu sirdis un atver Savas gudrības dziļumus.

Katram ir dota brīnišķa spēja sevi pilnveidot un darīt dzīvi labāku. Iemācīties izmantot savu iekšējo spēku ir augstākā līmeņa gudrība.

Mūsos it viss ir kustībā, un tā ir dzīvība. Arī Dievs mūsos ir reāli dzīvs.!!!

Par ko tu saviem skolotājiem pateiktu paldies?

 

 1. septembris

Dievs, es vēlos būt saskaņā ar Tavu gribu kā skanīga dziesma!

Dievs ir it visā – akmenī un kokā, stādā un ziedā, dzīvniekā un, protams, katrā mūsu šūnā. Mūsu organisms ir dievišķu enerģiju caurstrāvots, un tieši tās dod veselību un dzīvīgumu.

Diena ir enerģijas atdošanai, nakts – tās uzkrāšanai. Miegā atpūšas cilvēka miesa – un arī gars tiek sagatavots jaunai dienai.

 

 1. septembris

Par cilvēka gudrību var spriest pēc viņa uzdoto jautājumu būtības.

Cilvēka garam piemīt dabīga paļāvība uz Radītāju. Cilvēka gars zina par Dieva iespējām un Viņa gudrību.

Arī miegā cilvēks dzīvo savu dzīvi, tikai garā – Debesīs. Miegā organisms top pārveidots. To paveic Svētais Gars. Miegs ir Svēta lieta.

Cilvēks pirmsākumā tapa radīts pēc Dieva tēla. Līdzība Dievam mums uzliek lielu atbildību.

 

4.septembris

Diena ir enerģijas atdošanai, nakts – tās uzkrāšanai.

Ir jāsaprot likums – dzīvības spēks cilvēkā nāk no Dieva un gara. Ja organisma šūnas ir apgarotas, tad veselība būs laba.

Ticībā ir jābūt pastāvīgam, aizmirst Dievu nozīmē aizmirst sevi.

Visvairāk patīk runāt tam, kuram īsti nav, ko teikt.

 

5.septembris

Cilvēks, gadiem ritot, var būt veselāks un pavisam vesels. Ir jātic, ka mūsu organisma rezerves ir neizsmeļamas. Tikai katram vajag atrast savu īsto ceļu.

Būt veseli vēlas daudzi, bet tajā visā jāiegulda nopietns darbs. Un pirmām kārtām – ir jāmācās atbrīvoties no nelāga ieradumiem.

Vai zini, kāpēc tavam organismam ir vajadzīgs ūdens, un cik daudz tu dienā izdzer?

Ko tu dari, lai nostiprinātu savu veselību?

 

6.septembris

Mīlestība cilvēku uzziedina, atver šūnu skaisto ziedu dārzu.

Mīlestība un tikai mīlestība šo pasauli var padarīt vēl skaistāku. Mīlēsim, un mūs mīlēs.

Labas domas ir kā gudrības pērles, kuras atrast spēj tikai garā apdāvinātie.

Ir mirkļi, kad dabā iestājas pilnīgs miers. Tie ir skaisti mirkļi. Vērīgs cilvēks tad arī iemanto mieru.

 

 1. septembris

Rudens koki dāsni dāvā savu krāšņumu un skaistumu cilvēkam. Ar krītošām lapām tie bagātina arīdzan augsni. Varenam kokam ir daudz, ko dot… Ir jāmācās dot, tad varēsim izjust saņemšanas prieku.

Mīlēsim, un mūs mīlēs! Patiesas mīlestības spēkā Dieva dārzos uzzied katram savi ziedi.

Pēc patiesas rīta lūgšanas visi tavi dienas darbi tiek svētīti.!!!

 

 1. septembris

Tev ir dota unikāla iespēja – ik mirklī pēc Tēvreizes uzsākt sarunu ar visvareno Dievu. Lūgšana – tā ir sirds visaugstākā līmeņa saruna ar savu Radītāju, reāla laikā un telpā. Pēc patiesas lūgšanas cilvēka miesa izgaismojas ar Svēto Garu.

Par cilvēka gudrību var spriest pēc viņa uzdoto jautājumu rakstura. Gudrs cilvēks izvērtē lietas un jautā pēc to būtības.

Cilvēks var zaudēt savu garu tikai grēka iespaidā. Piedošana savam tuvākajam palīdzēs tam izvairīties no nākamā grēka.

Katram cilvēkam ir dota brīnišķīga spēja sevi pilnveidot un padarīt dzīvi labāku.

 

 1. septembris

Ikvienam cilvēkam ir jātop kristītam, tikai tad viņš var saņemt Dieva žēlastību.

Cilvēka garā slēpjas milzīgs spēks. Aptvert un iemācīties izmantot savu iekšējo spēku, tā ir augstākā līmeņa gudrība. Garā dotās spējas virza visas cilvēces attīstību.

Turpinot iet pa ticības ceļu, ir jāapzinās, ka Dieva prasības ik dienu pieaug. Uzticēties Dievam, tas nozīmē būt saskaņā ar Dievu.

Cēlai domai allaž atrodas vieta, kur piezemēties.

 

 1. septembris

Mīlestībā sirds top gudrāka, jo tā iemanto Dieva gudrības daļiņu. Dievs runā mīlestībā. Dieva teiktais mūsu sirdīs tiek iesēts mīlestībā. Viss mūžīgais dzimst mīlestībā.

Ir jāprot ne vien dzīvot, bet arīdzan izdzīvot. Mūsu organisms ir dievišķu enerģiju caurstrāvots, un tieši tās veido veselību un dzīvīgumu.

Lai sevi dziļāk izprastu, sāc analizēt katras dienas darbus un nedarbus.

 

 1. septembris

Lai tevi neiespaido traģiskie notikumi, jo Dievs ir tava stiprā klints.

Ja tevī Dieva Vārds ir dzīvs, tad, lai tas tevī dzīvotu, ir nepieciešama mīlestība uz Jēzu Kristu. Ar savu Kristus mīlestību tu vari atlīdzināt par Viņa lielajām ciešanām.

Par mums ik mirkli rūpējas Dievs. Daudzi vislielākie Viņa darbi notiek, cilvēkam nezinot. Dievs runā mīlestībā. Dieva gudrība ir pilnīga.

Ja kāds tev izpalīdz un dalās ar desmito tiesu, tas nenozīmē, ka arī turpmāk to darīt būtu viņa pienākums.

 

 1. septembris

Kā ieraudzīt redzamo un neredzamo? Svarīgi īstajā mirklī apstāties un ielūkoties, dzīvot mierā un saskaņā. Patiesa laime mīt sirdī un garā.

Mīlestība cilvēku apvelta ar gara aktivitāti un gara bagātībām.

Ceļš uz izveseļošanos ir vienkāršs – jāpievēršas visam dabīgajam. Ļoti svarīgs ir dzīves ritms, pareizs dzīves ritms. Līdzīgi kā ar ēdienreizēm- tām jābūt īstajā laikā, lai visā organismā izveidotos savs dzīves ritms. Ticībā Dievam dāvā iespēju dzīvot ilgi un laimīgi!

 

 1. septembris

Ķermeņa, prāta un gara pilnveidošana – tas ir vienots veselums. Spēja būt vienotam ar savu dvēseli un garu dāvā iespēju savienoties ar Dievu un pasauli.

Ir skaisti un visskaistākie ziedi. Arī cilvēki mēdz būt skaisti un patiešām skaisti. Skaistumu vairo ticība, paļāvība un mīlestība.

Ēdiet augļus, tajos ir dzīvības nektārs. Viss, kas uz Zemes radīts, dots lietošanai cilvēkiem. Tversim spēku no Debesīm un Zemes!

Ko tu dari, lai dzīvotu ilgi un laimīgi?

 

 1. septembris

Kad cilvēkam dzīvē viss zūd, tad atliek vienīgi ticība un paļāvība uz Dievu. Tieši paļāvība uz Dievu daudziem dod iespēju izdzīvot, saskatīt dzīves patieso jēgu un nozīmi. Cilvēks bez ticības ir kā ceļinieks, kurš apmaldījies tālos mūžamežos.

Ticība nav reliģija, ticība Dievam – tā ir svēta Patiesība. Cilvēka gars zina par Dieva iespējām un Dieva gudrību.

Saprātīgu lēmumu pieņemšanu veicina iekšējs miers, saskaņa un gara gudrība.

Ko tu lūgtu saviem sargeņģeļiem?

 

 1. septembris

Jāatceras, ka labs ūdens mums dod spēku un elektrisko enerģiju visām smadzeņu funkcijām un vispirms jau domāšanai. Bez ūdens nav dzīvības.

Tavas labās domas veidos tavu panākumu pamatus. Garīgi spēcīgam cilvēkam vārda spēks ir liels un aizceļo tālu.

Nevēlēšanās laboties cilvēku pamazām ieved purvā, no kura ieraudzīt skaisto vairs nav iespējams.

 

 1. septembris

Svētīgs tas, kurš nav padevies pasaulīgajiem kārdinājumiem un grēkiem, kurš pieņēmis savu krustu un sekojis Jēzum Kristum.

Uzticams cilvēks jau var būt tavs draugs. Garā bagāts cilvēks dzīvo mīlestībā un ir gaisma pasaulei.

Miesa garam ir kā smaga nasta līdz tam mirklim, kad gars kļūst miesas pavēlnieks.

 

 1. septembris

Garīgi spēcīgam cilvēkam vārda spēks ir liels. Tas aizceļo tālāk un bieži vien aptver visu zemeslodi. Vārda spēks ir vienlīdzīgs cilvēka gara lielumam.

Mīlestība sākas ar mirkli, kad no gara sirds pārpārēm sāk plūst mīlestības gaisma, dodot mīļajam cilvēkam visu, neprasot neko pretī. Tā pakāpeniski var pāraugt patiesā mīlestībā uz Dievu un tuvākajiem. Mīlētspēja ir proporcionāla gara lielumam.

Svarīgi ir atrast mūžīgās vērtības. Gars ir kā spožas saules gaisma, kas no cilvēka iekšienes caur tīru dvēseli var apskaidrot miesu.

Ja reizēm ir grūti apvaldīt savas miesas iegribas, lūdz, lai palīgā nāk Kristus.

 

 1. septembris

Ir divi dzīves ceļi. Šaurais ved uz Dzīvību un Gaismu. Atrast to ir grūti, pa to iet ir vēl grūtāk, bet iziet līdz galam – tā ir augstākā māksla.

Kā Dievs ir devīgs, tā arīdzan mums ir jāmācās būt devīgiem. Dievs devīgu cilvēku atbrīvo no mantkārības un dāsni atalgo.

Varonības mirkļos cilvēku vada gars. Patiesie varoņi ir garā stipri.

 

 1. septembris

Panākties otram pretī – tas jau ir sasniegums.

Garā liels cilvēks dzīvo mīlestībā un ir gaisma pasaulei. Mīlestības spēkā pasaule atgūst īstās krāsas, smaržas, skanējumu un jēgu. Visām cilvēkam piemītošajām īpašībām pāri stāv mīlestība. Tā atdzīvina, apskaidro, un paceļ garīgos augstumos. Tā ienes tevī mieru un saskaņu.

Ikdienā mums pietiekoši jādomā arī par savu fizisko un garīgo attīrīšanos.

Mīlestības spēkā ir pārvarami visi šķēršļi.

No sirds uzraksti vēstuli draugam.

 

 1. septembris

Sirds lotosa zieds dāvā cilvēkam dzīvīgumu un dievišķo skaistumu. Mūžīgās Dzīvības lotosa zieds ir Jēzū Kristū.

Svaigs gaiss dāvā tev mundrumu, atjauno darba spējas un spēkus. Dzidrs ūdens palīdz apskaidroties arīdzan prātam.

Nedrīkst pieļaut, ka ļaunais tevi uzveic. Citādi priekšā ilgs tam kalpošanas laiks. Lūdz – Dievs vienmēr tev palīdzēs.

Esi drosmīgs atzīt savas kļūdas un tās izlabot!

 

 1. septembris

Lai pārvarētu savu vājumu, ir nepieciešams gribasspēks. Tas ir arī gara spēks. Cilvēks gara spēku var iegūt vienīgi no Dieva.

Cilvēks ieelpo ne vien gaisu, bet arī Dieva dzīvības dvašu. Tikai mīlestībā mums ir iespēja dzert no Mūžīgās Dzīvības avota.

Dzīves steiga kavē sasniegt iecerēto. Visās lietās ir nepieciešams miers, harmonija un gudrība.

 

 1. septembris

Iemācies ēst to, kas tavam organismam ir nepieciešams.

Apkārt veselajām šūniņām ir pareizi strukturizēts ūdens, un tas vairo dzīvību. Arī labas mūzikas skaņas vairo dzīvīgumu. Tās miesā ienes saskaņu un mieru.

Cik no rīta Dieva spēkā piesaistām sev savu garu, tik esam laimīgi. Cik gars mūsos ir liels un aktīvs, tik arī mums ir gribasspēka.

 

 1. septembris

Svarīgākais ir vairot gara auļus un tapt sirdī bagātam. Gara augļi ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticība, lēnprātība un atturība. Šie augļi ir mūsu visskaistākās īpašības.

Pār izplatījumu plūst vienīgā Dieva mīlestības dvaša un visu dara dzīvu.

Mīlestība ir laimes kalēja. Mīlestībā starojošs cilvēks ir visspožākā zvaigzne pasaulē.

Mūzika skan ne vien telpā, bet arīdzan dvēselē un garā. Ar mūzikas skaņām ir viegli otram dāvāt mīlestību. Mūzika ir jūtu valoda.

Greizsirdības mirkļos cilvēks kļūst aprobežots, jo raugās tikai vienā virzienā.

 

 1. septembris

Cik no rīta Dieva spēkā piesaistām sev savu garu, tik mēs esam laimīgi.

Kad cilvēkam dzīvē viss zūd, tad atliek vienīgi paļāvība uz Dievu. Tieši paļāvība uz Dievu daudziem dod iespēju izdzīvot.

Sajust savu garu – nozīmē sajust Dievu. Gara prāts ir tūkstošreiz pilnīgāks par pasaulīgo prātu. Gara spēku varam iegūt vienīgi no Dieva.

Cilvēka prāts strādā radoši, ja to neietekmē.

 

 1. septembris

Ar mūzikas skaņām ir viegli otram dāvāt mīlestību. Skaisti, ja līdzi vēl nāk patiesi vārdi un domas. Mīlestības gaisma apvijas ap skaņu pavedieniem un spēj aizkustināt mīlošo sirdis.

Prāts aizmirst, bet dvēsele un gars visu atceras – un īstajā mirklī tev palīdzēs. Gara prāta vērtības ir mūžīgas. Un gribasspēks, tas ir gara spēks.

Nepareizas domas un uzskati rada aizspriedumus, kas vēl vairāk traucē saskatīt patiesību.

Lūdz piedošanu, un tava dvēsele taps tīrāka!

 

 1. septembris

Laimīgs, kurš savu ticību nav atstājis novārtā, bet ik dienas vairojis ar Dieva vārdiem un labiem darbiem!  Patiesā gudrība nāk no Dieva.

Eņģeļi no gara pasaules pie mums ienāk negaidīti un ir redzami vienīgi ticībā. Tie parādās, paveic savu darbu un izgaist. Viņi mīt mums blakām un darbojas Dieva spēkā.

Palīdzēsim darīt cilvēkus veselus un garā bagātus! Mīlestībā doto pieņemsim mīlestībā!

Slinkuma brīžos prāts cilvēku aizvirza uz dažādām nerātnībām.

 

 1. septembris

Gribasspēks, tas ir gara spēks. Cik gars mūsos ir liels un aktīvs, tik arī mums ir gribasspēka. Ja ir grūti no rīta pamosties un saņemties iet uz darbu, tad droši var zināt, ka trūkst gara klātbūtnes.

Mīlestībā uzzied cilvēka patiesais skaistums. Visā ik mirkli ir svētība, un tieši visskaistākajā ir paša Dieva klātbūtne.

Dievam visas lietas ir piepildāmas, lūdz, tici – un tu saņemsi!

Ko tu gribētu iemācīties no sirdī gudrākajiem cilvēkiem?

 

 1. septembris

Mūzika ir jūtu valoda. Tā spēj dziļi ietekmēt cilvēka emocijas, garastāvokli un izjūtas. Tā rosina radošo iztēli un fantāziju.

Pasaulē ir daudz noslēpumu, palīdzēt tos saprast var cilvēka gars.

Kā ieraudzīt redzamo un neredzamo? Svarīgi ir īstajā mirklī apstāties un ielūkoties, dzīvot mierā un saskaņā. Patiesa laime mīt cilvēka sirdī un garā. Dieva teiktais mūsu sirdīs tiek iesēts mīlestībā. Viss mūžīgais dzimst mīlestībā.

 

 1. septembris

Skaistums ir Dieva dāvana, bez kopšanas tas iet zudumā.

Visā ik mirkli ir svētība, un tieši visskaistākajā ir paša Dieva klātbūtne.

Cilvēku attiecībām ir nepieciešama savstarpējā cieņa, uzticēšanās un mīlestība. Mēs visi esam sava Tēva radīti…

Lai iemīlētu citus cilvēkus, vispirms ir jāiemācās mīlēt pašam sevi.

 

 1. septembris

Dalīties ar otru mīlestībā nozīmē to papilnam tvert.

Mīlestība veldzē un apskaidro. Tā atver dvēseles un gara skaistumu. Mīlestība dziedina un noskalo grēka putekļus. Un dāvā pilnības sajūtu – ka esam un būsim vienmēr.

Draugam droši saki par viņa kļūdām – gudrs sapratīs un no tā tikai iegūs. Šādi viņam tiek dota iespēja atšķirt, kas ir slikts un kas ir labs.

Mīlestība un ilgas pēc dzimtenes visvairāk uzplaukst tieši tālumā.