Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI

 

EŅĢEĻI

Pašā pirmsākumā, līdzīgi kā garā cilvēki, citā Debesu Valstības daļā tika radīti eņģeļi. Tie nedzimst no eņģeļu miesas, tos visus rada Debesu Tēvs.

Lai atšķirtu radības pēc izskata, Dievs visiem eņģeļiem izveidoja spārnus. Tie nav kā nepieciešamība lai pārvietotos telpā, bet kā atšķirības zīme. Vienlaicīgi ar tiem eņģeļi no Dieva saņem dzīvības enerģiju.

Garā maziem eņģeļiem mazi spārni- tie saliekti. Laika gaitā, līdz ar gara izaugsmi un pilnveidošanos, tie izaug lieli. Garā lieliem eņģeļiem lieli spārni- tie vērsti uz augšu. Līdz ar ieiešanu Debesu Valstībā eņģeļiem spārni pakāpeniski izzudīs.

 Mateja ev. 1:20

 Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: “Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara.

Cilvēki tika radīts pēc Dieva līdzības un garā pirmsākumā bija lielāki par eņģeļiem. Gadu tūkstošiem ritot, līdzīgi kā no cilvēku vidus, arī no eņģeļu vidus izauga garā patiesi lieli eņģeļi. Pēc Derības mēs pazīstam eņģeļus- Gabriēlu, Mihailu un Rafaēlu.

Vārds eņģelis- nozīmē vēstnesis. Eņģeļi ir Dieva radības, tātad Dieva vēstneši. Tie veido īpašu saikni starp Dievu un cilvēkiem, palīdz mums iziet šo grūto dzīves ceļu. Eņģeļi iemieso sevī septiņus pamatprincipus- mīlestību, spēku, šķīstību, uzticību, māku uzticīgi kalpot, gudrību un spēju nest dievišķo būtību.

II Mozus 3:2

Un Tā Kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķu krūma, un viņš skatījās, un redzi, ērkšķu krūms dega ugunīs, bet nesadega.

Eņģeļi dzīvo Debesu pasaulēs un mīt garā. Eņģeļi ir bezdzimuma būtnes. Viņiem piemīt kā vīrišķās, tā arī sievišķās īpašības. Tie ir spēcīgi un reizē arī ļoti skaisti. Viņu sejās atspīd Dieva gaisma.

Eņģeļus Dievs radīja kā palīgus un viņu galvenais uzdevums ir uzticīga kalpošana Tam Kungam. Garā mazākajiem eņģeļiem tiek uzticēti vienkāršāki uzdevumi, bet garā lieliem eņģeļiem- sarežģīti un atbildīgi pienākumi.

Jāņa atk.gr.7:1-3

            Pēc tam es redzēju četrus eņģeļus stāvam četros zemes stūros, turot četrus zemes vējus, lai vējš nepūstu ne pār zemi, ne jūru, ne pār kādu koku. Un es redzēju citu eņģeli uzkāpjam no saules lēkta puses. Viņš turēja dzīvā Dieva zīmogu; viņš sauca skaņā balsī četriem eņģeļiem, kam bija dots maitāt zemi un jūru:

 “Nesamaitājiet zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu Dieva kalpus uz viņu pierēm.”

Viss Dievā radītais ir svēts un Viņa mīlestība skar ikvienu radību. Pirmsākumā radītie

eņģeļi iznāca no pilnīgās un spožās Dieva Gaismas un ieraudzīja skaistu Debesu Valstības daļu, ko Debesu Tēvs radīja īpaši eņģeļiem.

Tā bija Gaismas pilna un visā bija jūtams Dieva tuvums. Valstība eņģeļus veldzēja ar savu krāšņumu un mājību. Tajā bija ziedošas pļavas un krāšņi koki, strauti un upes, kalni un lejas. Tajā bija eņģeļu pilsētas ar mājām un dažādas nozīmes celtnēm. Dievs jau pirmsākumā izveidoja visu, lai eņģeļus apmācītu un skolotu. Dievs eņģeļiem dāvāja skaistus mūzikas instrumentus- dažāda lieluma arfas un stabules, taures un bungas.

Soģu 6:12

 Un Tā Kunga eņģelis viņam parādījās un sacīja: “Tas Kungs ir ar tevi, tu stiprais, varenais vīrs!”

Cilvēkus Debesu Valstībā Dievs mācīja savādāk. Eņģeļiem bija daudzpusīgāk jāapgūst kalpošanas un paklausības māka. Debesu Tēvs vienlaicīgi ar pasaulēm, izplatījumā gara līmenī radīja arī eņģeļu pasaules. Tās tika radītas tā, lai līdz ar izaugsmi varētu apgūt augstāku kalpošanas un gudrības mākslu. Līdzīgi kā iegūstam izglītību skolā, ja ir pabeigta 7.klase pārceļ uz 8.klasi. Garā lielākie eņģeļi māca mazākos.

Pastāv septiņu līmeņu eņģeļu pasaules. Kopumā ir septiņas eņģeļu draudzes. Katrai draudzei ir savs vārds. Zemāko līmeņu eņģeļu pasaulēs tiem ir dota spēja pašiem izvēlēties iet pa paklausības ceļu vai savādāk.

Eņģeļu pasaulēs tagad ir noslēdzies pirms tiesas process. Taisnās tiesas priekšā nāks visas dzīvās būtnes. Izņēmums ir tikai Dieva bērni, kas bez tiesas ieies Debesu Valstībā.

Mateja ev.25:31-33

 Bet, kad Cilvēka Dēls nāks Savā godībā un visi eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs uz Sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas Viņa priekšā; un Viņš tās šķirs, kā gans šķir avis no āžiem, un liks avis pa Savu labo, bet āžus pa kreiso roku.

Patiesi, arī eņģeļiem sava uzticība un ticība ir jāapliecina darbos. Visus eņģeļus pārrauga Svētais Gars un nav iespējams, ka Dieva eņģelis pieļauj nepaklausību.

Dieva eņģelim nav apgrēcības, bet ja tā notiek, tad viņš no uzticētā darba tiek atsaukts. Kritušiem eņģeļiem tiek dota iespēja laboties. Arī eņģeļiem pastāv zemāka gara līmeņa pasaules, līdzīgas kā cilvēkiem septiņu līmeņu Dvēseļu pasaules.

Eņģeļiem tiek doti dažādi pārbaudījumi. Piemēram, varas vai iekāres pārbaudījums. Katram eņģelim uztic piemērotu uzdevumu un ja viņš ir gatavs, tad sūta īpašā darbā pie cilvēkiem.

Ījāba 33:23

 Un, ja nu tad pār viņu stāv kāds eņģelis kā aizbildnis, kā viens no tūkstošiem, lai nodotu liecību par cilvēka taisnīgumu.

Materiālajai pasaulei blakām pastāv arī gara līmeņa pasaule. Tā ir reāla pasaule ar ziediem un kokiem. Tajā brīvi savos darba uzdevumos pastaigājas Dieva eņģeļi. Katram eņģelim rokās ir Dieva darbu saraksts un tieši pēc tā viņš arī darbojas.

No Tā Kunga un Dieva uz katru eņģeli spīd Svētā Gara Gaismas stars, kas dod dzīvības enerģiju līdzīgi kā cilvēkam. Dieva Gaisma nonākot uz eņģeli, sadalās staros tuvāk pasaulīgo krāsu spektram. Šie stari ir septiņās varavīksnes krāsās un dāvā apgaismību.

Lūkas ev.1:26-30

 Bet sestajā mēnesī eņģeli Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti pie jaunavas, kas bija saderināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: “Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi!”

 Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis: kas tas par sveicienu? Un eņģelis sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva.

Jau četrpadsmit gadus Jēzus Kristus man ir devis spēju ik mirkli skaidri un pilnīgi redzēt garā Dieva eņģeļus. To skaits mums blakām ir iespaidīgs. Katrs no eņģeļiem strādā savā līmenī un Dievs viņu darbus ir sadalījis daudzpusīgi. Lielie Dieva eņģeļi tur Zemi no četrām debess pusēm un valda pārējos pie cilvēkiem darbojošos eņģeļus. Tiem ir īpaša spēja un dievišķas enerģijas.

Mateja ev.24:30:31

 Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību. Un Viņš izsūtīs Savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās Viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debess gala līdz otram.

Eņģeļi ir sadalīti septiņās hierarhijās. Katrai no eņģeļu septiņām pakāpēm ir savs garīguma līmenis un arī atšķirīgi uzdevumi. Augstāko kārtu eņģeļi pārvalda un māca zemāko kārtu eņģeļus. Tie nes atbildību par mazākajiem.

Vismazākie eņģeļi darbojas ar dabu, dzīvniekiem, putniem, zivīm un citām radībām. Pie katra cilvēka ir piestiprināti divi vidējas hierarhijas eņģeļi. Viens ir rakstvedis, otrs, kas sargā un cilvēkam palīdz iziet pareizi pa dzīves ceļiem.

Eņģelis- rakstvedis pieraksta cilvēka dzīves galvenos notikumus un darbības. Tas apraksta arī domas, rīcības motīvus. Eņģelis raksta, kā cilvēks ir pildījis Dieva baušļus, cik bijis paklausīgs un taisns Tā Kunga priekšā. Cilvēkam blakām esošie eņģeļi atrodas īpašā aurā, caur kuru Dieva spēkā skaidri redz pasauli un cilvēkus. Tie redz tālu un attālums tam nav par šķērsli.

Caharijas 12:8

 Tanī dienā Tas Kungs pasargās Jeruzālemes iedzīvotājus, ka visnespēcīgākais viņu starpā būs tai dienā kā Dāvids un Dāvida nams būs kā Dievs, kā Tā Kunga eņģelis viņu priekšā.

Cilvēkam blakus esošie eņģeļi nav redzami, ja vien Dievs kādam to nav atklājis un parādījis. Parasti eņģelis jums neatbildēs, jo viņam nav tiesību iejaukties cilvēka darbos. Eņģeļi mums palīdz nemanāmi. Bet ja ar eņģeli veidojas dziļa sirds saruna garā, tad tas ir apsveicami. Lai tā ir pilna ar mīlestību!

Grāmata, kurā tiek pierakstīti mūsu darbi ir cilvēka likteņa grāmata. Tā ir ar zeltītiem vākiem un krustu uz tās. Grāmata ir bieza, ar caurspīdīgām lapām. Katrai dienai sava lapa.

Pirmajā lappusē ir rakstīti Dieva uzdotie trīs galvenie dienas uzdevumi, otrajā lapas pusē eņģelis raksta un atzīmē dienā paveiktos cilvēka darbus. Cik dienu cilvēkam lemts pasaulē nodzīvot, tik grāmatā arī lapu.

Jāņa atkl.gr.20:11-12

 Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un To, kas tanī sēdēja; no Viņa vaiga bēga zeme un debess, un tiem nebija kur palikt.

 Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem.

Eņģelis raksta ar īpašu rakstāmo un raksts nav cilvēku raksts, bet eņģeļu. Tātad netiek rakstīti burti, bet zīmes. Viena zīme izteic veselu domu. Raksts saprotams tikai Dievam un eņģeļiem. Eņģeļi- rakstveži cilvēka dzīvē iejaukties nedrīkst. Viņi tikai novēro un raksta. Tie raksta nevis secinājumus, bet faktus.

Cilvēkam atgriežoties Debesīs un četrdesmitajā dienā nonākot Tā Kunga priekšā, eņģelis Viņam pasniedz grāmatu. Dievs izvērtē rakstīto un ar tikai Tam Kungam piemītošo spēju vienā mirklī izsver labo darbu daudzumu un grēkus. Kad tiek pieņemts lēmums par tālāko cilvēka likteni, tad cilvēkam par Dieva taisnīgumu ir skaidra pārliecība. Likteņa grāmata ir vislielākais patiesības pierādījums.

Jāņa atkl.gr.8:1-4

 Kad atvēra septīto zīmogu, tad iestājās klusums debesīs kādu pusstundu. Un es redzēju septiņus eņģeļus, kas stāvēja Dieva priekšā, un viņiem tika dotas septiņas bazūnes.

 Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra, turēdams zelta kvēpināmo trauku; viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūgšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā. Un kvēpināmā dūmi ar visu svēto lūgšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dieva priekšā.

Lai mūsos ir miers par to, ka visi labie darbi un domas ir rakstītas un paliekošas! Lai visiem prieks par Dieva taisnīgumu un gādību!

Katrai minūtei ir jēga un saturs. Vientuļie cilvēki, laukos vai pilsētā, lai sirdis tur drošas, jo Dievam ir zināms viss. Arī uz slimības gultas ilgstoši guļošie vai invalīdi lai ir mierā, jo bieži vien ar lūgšanām un labām domām var sakrāt daudz vairāk gara augļu nekā darot tukšus darbus.

Dažreiz var izdarīt daudz, bet patiesībā tam ir maza jēga. Reizēm cilvēks ir tā aizrāvies ar darbiem, ka aizmirst pats sevi un nemana galveno. Būsim taisnīgi un godīgi, pildīsim Dieva nolikto. Par visiem darbiem liecība vienmēr būs patiesa.

Vidēji reizi tūkstoš gados, Dievs sūta cilvēkus dzīvot un vairot gara augļus pasaulēs un arī uz Zemes. Debesu Tēvam izplatījumā pasauļu ir daudz. Tā kopš cilvēka radīšanas, periodiski dzīvojot daudzās pasaulēs, cilvēkiem ir sakrājušās daudzas likteņu grāmatas. Taisnās tiesas dienā tās visas tiks novērtētas kopumā un Tā Kunga lēmums būs taisns.

Psalmi 103:20-22

 Teiciet To Kungu, Viņa eņģeļi, jūs, Viņa stiprie sargi, kas Viņa pavēles pilda, klausīdami Viņa vārda balsi! Teiciet To Kungu, visi Viņa karapulki, jūs, Viņa kalpi, kas pildāt Viņa prātu! Teiciet To Kungu, visi Viņa darbi visās Viņa valstības malās! Teici To Kungu, mana dvēsele!

Dieva eņģeļi Dieva priekšā ir taisni. Viņos netaisnība nevar pastāvēt. Vispirms eņģeļus iemāca būt uzticīgiem. Kalpot Dievam- tā ir visaugstākā atzinība. Uzticīgo eņģeļu galvas rotā svētuma nimbs.

Dievs un Viņa eņģeļi mūs redz. Tas Kungs zina mūsu rīcību jau iepriekš un ar eņģeļu starpniecību var mums palīdzēt. Viena diena Debesīs ir pielīdzināma tūkstoš gadiem uz Zemes. Debesīs ir mūžība, bet uz Zemes laiks tiek skaitīts. Eņģeļiem tāpēc nav grūti būt ar cilvēku ik mirkli visas dzīves garumā.

Blakām cilvēkiem Dievs nolicis uzticamus eņģeļus, kas ir arī mūsu draugi. To cilvēks nejūt, kamēr nezin. Kad Dievs to atklāj, tad ticībā mēs ar viņiem varam veidot sadarbības saikni. Blakām esošie eņģeļi mūs pavada tikai šajā dzīvē. Turpmākajās gaitās jau par mums gādās citi Dieva eņģeļi.

Jesajas 63:9

 Visās viņu bēdās Viņš bija ar tiem, un Viņa vaiga eņģelis tos izglāba. Savā mīlestībā un centienos viņus taupīt Viņš tos izglāba, Viņš tos atbalstīja un nesa uz Savām rokām jau kopš seniem laikiem.

Blakām cilvēkam stāvošais otrs eņģelis ir sargeņģelis. Viņš ir uzticīgs Dieva kalps un rīkojas saskaņā ar Dieva rakstu. Katrai dienai, nedēļai un mēnesim ir nolikto cilvēka darbu priekšraksts un eņģelim tas ir zināms. Katras dienas darbi uz labu var sekmēt arī turpmāko likteni. Grēki likteņa skaistumu sabojā.

No Dieva eņģeļiem uz mums staro mīlestības gaisma. Atbildēsim mēs ar to pašu un neaizmirsīsim viņiem pateikties.

Sargeņģelim Dievs dod īpašu spēku, lai vajadzīgajos mirkļos varētu palīdzēt vai pat cilvēku glābt. Tas cilvēku ievirza likteņa pareizā virzienā. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēks dzīvi izdzīvotu ar pilnu atdevi un izietu pa pareiziem ceļiem.

Ja cilvēks ar savu īgnumu un trulumu neieklausās, ko sirds saka priekšā, tad nepareizi dzīvotai dzīvei ir maza jēga. Kā gan skolā varētu ielikt labu atzīmi ģeogrāfijā, ja tās vietā skolnieks būtu mācījies tikai ķīmiju? Cilvēkam dzīvē ir jāizdara tas, kas no Dieva nolikts.

Katrs eņģelis par darbu pie cilvēkiem pasaulē arī tiek novērtēts. Par uzticīgu kalpošanu tas saņem gara augļus. Tā ir laba iespēja garā augt un pilnveidoties.

Caharijas 1:14

Un eņģelis, kas ar mani runāja, teica man: sludini un saki: tā saka Tas Kungs Cebaots: Es esmu pilns lielas sirdsdedzes par Jeruzālemi un Ciānu,

Ja eņģelis ir sasniedzis gara lielumu virs vidējā, tad tiem tiek dota iespēja iemiesoties. Cilvēks iemiesojas ar debesu ķermeni un arī eņģelim Dievs veido dvēseli. Tā ir gara apvalks. Tie dzimšanas mirklī ienāk miesā. Ar gara acīm skaidri var redzēt, kurā cilvēkā mīt eņģeļa gars. Cilvēkiem tas ir noslēpums un tikai Dievs var to atklāt.

Vēst.ebr.13:2

Neaizmirstiet viesmīlību! Jo daži ar to, pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus!

Cilvēkiem ar eņģeļa garu ir raksturīgs izskats un arī īpašības. Cilvēce pazīst daudz izcilus mūziķus, mākslinieku un citus garīgus cilvēkus, kuros eņģeļa gara lielums paveica kaut ko nozīmīgu. Visas Dieva dzīvās būtnes vieno mīlestība uz Dievu un tas ir tik brīnišķīgi. Patiesi jauki ir sajust, ka blakām ik mirkli ir tik daudz Dieva eņģeļu!

Cilvēkus un eņģeļus vieno no sirdīm starojoši gaismas pavedieni- viens otram dāvājot mīlestību iegūst abi. Uz eņģeļiem no Dieva spīd Gaismas stars un šo Gaismu tie tālāk nodod cilvēkiem.

Visspēcīgākā Gaisma spīd uz četriem eņģeļiem, kas Zemi tur no četrām debess pusēm. No viņiem gaismas stari sadalās uz visiem eņģeļiem, kas darbojas cilvēku vidū. Ar šo eņģeļu palīdzību Tas Kungs gādā, lai piepildītos Derības apsolījums. Erceņģeļi ir Dieva Gaismas eņģeļi. No tiem spīd visspožākā gaisma, kas to nes citiem eņģeļiem un cilvēkiem.

Jāņa atkl.gr.7:1-3

 Pēc tam es redzēju četrus eņģeļus stāvam četros zemes stūros, turot četrus zemes vējus, lai vējš nepūstu ne pār zemi, ne jūru, ne pār kādu koku. Un es redzēju citu eņģeli uzkāpjam no saules lēkta puses. Viņš turēja dzīvā Dieva zīmogu; viņš sauca skaņā balsī četriem eņģeļiem, kam bija dots maitāt zemi un jūru:

“Nesamaitājiet zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu Dieva kalpus uz viņu pierēm.”

Ja cilvēks piesauc kādu no erceņģeļiem, tas nenozīmē, ka tas savu darbu pametīs un skries pie cilvēka. Eņģeļu darbības lauki ir ļoti sadalīti un saikni ar erceņģeli pēc Tā Kunga atļaujas var veidot tikai caur piestiprinātiem eņģeļiem. Kas gan notiktu, ja visi vēlētos runāt tikai ar prezidentu, bet negribētu parunāt ar vietējo varu?

Sev apkārt ik dienu redzu astoņus Dieva eņģeļus. Darbs, kas man uzticēts ir pārāk atbildīgs un tas nevar būt izjaukts. Mana sirds ir pilna ar mīlestību. Pateicība Dievam un Viņa eņģeļiem par rūpēm un gādību!

Reizēm eņģeļi cilvēkiem no Dieva par labi padarītiem darbiem garā atnes skaistus ziedus. Esmu to piedzīvojis un redzējis. Katrs, kas ziedus saņēma, to juta. Dieva dārzu ziedi ir no mūžības, tie nevīst. Dieva ziedi aizpilda sirdi ar dzīvīguma laimi.

Dievs un Viņa eņģeļi bērnus sargā īpaši. Līdz pilngadībai viņu aizsardzības aura ir īpaši spēcīga. Eņģeļi tos sargā ar dubultu spēku. Pieaugušajiem pašiem ir jāiemācās lūgt vairāk Dievu un gādāt par savu aizsardzību. Ticīgos Dieva eņģeļi vada pa visdrošāko ceļu. Visā svarīga ir ticība un paļāvība uz Dievu. Atkarībā no ticības un paļāvības lieluma katrs arī saņem.

Uz zemes darbojas trīs augstāko hierarhijas eņģeļi. Zemāko kārtu eņģeļi garā aug un mācās Debesīs eņģeļu pasaulēs. Darbs cilvēku vidū uz zemes ir pārāk atbildīgs un nedrīkst būt pieļauta ne mazākā kļūda.

Eņģeļu sejas ir stingrības, apņēmības un laimes pilnas. Garā lieliem cilvēkiem papildus tiek doti augstākas hierarhijas eņģeļi. Eņģeļi gādā, lai Dieva griba piepildītos ikvienā.

Jāņa atkl.gr. 11:15

 Un septītais eņģelis bazūnēja, un stipras balsis atskanēja debesīs, kas sauca: “Pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Svaidītajam, un Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam.”

Ja citreiz jūtat patīkamu vēsmu vai īpašu siltumu, tas var nākt arī no eņģeļa. Atzīt to, ka blakām ik mirkli ir Dievs ar saviem eņģeļiem- tā ir liela garīga uzvara. Izjūtas, pēc kurām var sajust eņģeļa pieskārienu, ir ļoti smalkas. Tās varētu būt kā patīkamas smaržas vai spožāks izgaismojums. Bet svētīgs, kas neredz, bet tic. Pirmā lai ir ticība, tad tā atnesīs patīkamus gara augļus.

Dažiem ticīgajiem Dievs dāvājis eņģeļus garā kādu mirkli skaidri redzēt, lai par to esamību liecinātu pasaulei. Tās no cilvēkiem varam dzirdēt vai izlasīt grāmatās. Varam arī secināt, ka tādi gadījumi ir ļoti reti. Lielākā daļa autoru grāmatās citu liecības tikai pārraksta. Žēl, ka daudzos rakstos par eņģeļiem ir pilnīgs domu haoss un tie neatbilst patiesībai. Daži vecajus un dzīvās būtnes arī pieskaita pie eņģeļu kārtas.

Visas dzīvās būtnes Debesu Tēva radītas. Vecaju darbības sfēra un eņģeļu Debesu pasaules ir pavisam atšķirīgas. Dzīvās būtnes palīdz pārvaldīt izplatījumā notiekošos procesus. Tos mēdz saukt arī par ķerubiem vai serafiem.

Jesajas 6:2

 Serafi lidinājās pār Viņu, tiem bija katram seši spārni: ar diviem serafs apsedza savu vaigu, ar diviem savas kājas, un ar diviem viņš lidoja.

Kļūdainā informācija pie cilvēkiem gadsimtu gaitā nonāca no kritušajiem eņģeļiem. Tie cilvēku prātos mēģināja ar varu ielauzties un pakļaut tos. Kritušie eņģeļi nezin patiesību par eņģeļu hierarhijām, to varām un iespējām. Dievs ikvienam nepaklausīgam eņģelim var atņemt viņa spējas un gudrību.

Katrai no septiņām eņģeļu draudzēm ir virseņģelis. Derībā minēti- Gabriēls, Mihails un Rafaēls. Tie ir triju draudžu virseņģeļi. Pārējie lai paliek nezināmi. Dažās grāmatās nosaukto eņģeļi nav erceņģeļi. Ja jau eņģeļiem eņģeļu kārtu kārtība ir noslēpums, kā gan to var zināt cilvēks?

Cilvēki ar šo nepatieso informāciju viegli iekrīt, jo patiesībā par eņģeļiem ir maz patiesu stāstu. Ieraudzīt un dzirdēt eņģeļi, tas vēl nenozīmē zināt par viņu patiesību. Tāpēc tikai lai Kristus mums ir Patiesības nesējs un dzīvosim paļāvībā tikai uz Viņu!

Gara pasaule Dievam radīta septiņdesmit smalkākos līmeņos. Katrā no līmeņiem pastāv liels skaits Debesu pasauļu. Atsevišķi ir pasaules, kurās dzīvo cilvēki un kurās dzīvo eņģeļi. Augstākās kārtas eņģeļi pie zemākās kārtas eņģeļiem var pienākt nemanot, neredzot un nedzirdot. Tas ir līdzīgi tā, kā cilvēki neredz blakām mītošos eņģeļus.

Jāņa ev. 14:2

 Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt?

Jēzus Kristus parādīja, ka būdams Dievs var no pasaulīgās matērijas stāvokļa, kas ir miesa, var brīvi pāriet gara matērijas stāvoklī, un otrādāk. Dievam ir viss iespējams. Radītājs izplatījumu un pasaules tajā radīja Savā spēkā un noslēpumā, atdalot vienu no otras ar tikai Viņam zināmu robežu.

Lūkas ev.24:36-43

 Un, kad viņi runāja par šīm lietām, Jēzus pats stājās viņu vidū un viņiem sacīja: “Miers ar jums!” Bet tie ļoti izbijās un baiļojās, un viņiem šķita, ka garu redzot. Un Viņš tiem sacīja: “Kāpēc esat tā izbijušies? Un kāpēc tādas šaubas ceļas jūsu sirdīs? Redziet Manas rokas un Manas kājas! Es pats tas esmu. Aptaustait Mani un apskatait; jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat Man esam.”

 Un, to sacījis, Viņš tiem rādīja Savas rokas un kājas. Bet, kad tie to aiz prieka vēl neticēja un brīnījās, Viņš tiem sacīja: “Vai jums še ir kas ēdams?” Un viņi Tam pasniedza gabalu ceptas zivs un tīru medu. Un Viņš ņēma un ēda to, viņiem redzot.

Dažkārt dziedināšanas spēku un dažādas īpatnas izjūtas piesaista eņģeļiem, kaut gan faktiski tām ir cits izcelsmes avots. Izplatījumā ir tūkstošiem dažādu enerģiju plūsmu un cilvēks ar savu gribu tās var piesaistīt. Nezināmas izcelsmes enerģijas parasti cilvēkam ir kaitīgas.

Vēlreiz jāatceras- bez Tā Kunga ziņas uzsākt sarunu ar eņģeļiem nedrīkst. Tikai palūdzot eņģelim, tas vēl nenozīmē, ka kaut kas notiks. Eņģeļi darbojas pēc Viņa likumiem un vienīgi ar Dieva ziņu.

Ir arī pilsētu un māju eņģeļi. Tāpat svētvietu, ezeru, upju vai atsevišķu kalnu eņģeļi. Kopumā par vienu cilvēku rūpējas ap simts eņģeļu. Par pārējiem eņģeļiem šoreiz netiek atklāts. Jāzina tikai viens- Debesu Tēvs iesākumā visu radīja tā, lai viss notiktu ar Viņa ziņu un Dievs būtu neuzvarams.

Mums blakām esošajiem eņģeļiem pastāvīgi ir Dieva dots darbs. Neviens neklaiņo bez vajadzības. Viņi rūpējas par cilvēka aizsardzību, prieku, mieru, mīlestību un par likteņa piepildījumu. Visu starpā valda mīlestība, sadraudzība un uzticība.

Mateja ev. 18:10

 Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo Es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana Debesu Tēva vaigu.

Attiecības eņģeļu starpā ir daudz skaistākas, nekā šeit cilvēku starpā. Ja māca un pārrauga mazāko, tad ar mīlestību un pacietību. Mazākie eņģeļi augstākajiem ir kā vienas ģimenes brāļi un māsas.

Tā kā visus eņģeļus rada Radītājs, tad eņģeļu starpā mīlestības jūtas, pieskārieni ir glāstoši un bez dziļākām attiecībām. Viņiem apkārt esošā dievišķā gaisma labvēlīgi iespaido arī mūsu sadzīves vidi.

Arī mums ir viņiem jānāk pretī ar savu un savas dzīves vietas sakārtotību. Skaistumam ir jāizvēlas dabīgie ziedi un labas enerģijas priekšmeti. Ikdienu ir jālūdz Dieva svētība ne tikai cilvēkiem, bet arī mājai un apkārtējai videi, arī dzīvniekiem.

Gaismas un harmonijas pilnais eņģelis var ienākt mūsu mājoklī tikai viņam līdzīgā, sakārtotā vidē. Arī eņģelis bieži vien ir ciemiņš, tātad gaidāms un mīlams. Ticīgu cilvēku ikdienā apciemo vairāki desmiti eņģeļu. Ja māja ir haosā, tai viņi nevar pietuvoties.

Līdzīgi, kā zivs var dzīvot tikai tīrā ūdenī, tāpat arī eņģeļi spēj ienākt tikai harmoniskā vidē. Ap ļaunu cilvēku ir netīras enerģijas un baciļu mākonis, tāpēc bieži vien viņš staigā viens. Divi, viņa pavadošie eņģeļi, arī turas iztālēm.

Eņģeļiem patīk mūzika un dziesmas. Tās dzirdot, viņi atplaukst un bieži vien dzied līdz. Protams, mūzikai ir jābūt skanīgai un skaistai. Dieva svētītai sarunai ar eņģeli ir jābūt patiesai un vienkāršai. Šeit nevar būt kaut kādu mantru vai noteiktu lūgšanu. Nav citas atslēgas sarunai, kā tikai tā, ko piešķir Tas Kungs.

Eņģeļiem patīk labas smaržas, jo arī smaržas ir šīs un gara pasaules vienotājas. Sliktas smaržas rada nepatīkamas vibrācijas un veido haosa mākoni.

Eņģeļiem patīk sveču gaisma, jo caur to viņi var uzrunāt cilvēkus. Eņģeļiem nepatīk dūmi, jo tie ir uguns atliekas un tajos nav gaismas. Eņģeļi brīvi caurstaigā tīrus ūdeņus, bet tiem nepatīk piesārņoti ūdeņi. Tiem nepatīk smagas vibrācijas, ko rada cilvēku darināti agregāti vai aparatūra.

Eņģeļiem patīk laba balss. Eņģeļiem patīk arfas un taures. Tīkami ir visi stīgu, pūšamie un arī sitamie instrumenti. Labas balss vai instrumenta skaņa var aiziet pat līdz augstākajām sfērām. Tātad kāda izcili labas dziedātājas dziedātā vai mūziķa izspēlētā skaņa nonāk līdz virseņģeļu ausīm.

Lūkas ev. 1:19

 Eņģelis viņam atbildēja: “Es esmu Gabriēls, kas stāv Dieva priekšā, un esmu sūtīts runāt ar tevi un tev pasludināt šo prieka vēsti.

Ikdienā eņģeļu palīdzība notiek bieži. Cilvēks to nemana. Ja uzmanīgi sāk vērot, tad ar laiku ievēro dažādas zīmes, kas liecina par eņģeļu klātbūtni. Dažkārt tie nemanāmi norāda virzienu, apstiprina domu, dot zīmi ar skaņu vai gaismu. Ja ir jābrīdina cilvēks par draudošām briesmām, tad var uzrasties baiļu sajūta, uzmesties zosāda vai novirzīta doma uz citu darbību.

Eņģeļi var parādīties sapnī. Vislabāk eņģeļu klātbūtni var sajust agri no rītiem un vēlu vakaros. Tos var sajust īpaši spēcīgi atbildīgos brīžos. Tātad, ja mums priekšā stāv smags pārbaudījums, tad jāatceras, ka Dievs un Viņa eņģeļi būs vistuvāk.

Eņģeļu klātbūtni labāk var sajust lidojuma laikā. Jo augstāk debesīs, jo tīrāka un harmoniskāka enerģētika. Eņģeļu visvairāk ir tieši augstumos.

Virs Zemes debesīs eņģeļiem ir septiņu līmeņu darbības sfēras. To varētu salīdzināt ar pilsētām, kas celtas viena uz otras. Sfēras savienotas ar gaismas ceļiem un tajās ir arī vertikālas ejas.

Pirmā sfēra saskaras tieši ar Zemes virsmu. Dažās vietās tā nesakrīt, piemēram, virs purviem, ielejām vai enerģētiski ļoti smagnējām vietām. Bijušie kaujas lauki nes eņģeļiem ļoti nevēlamu enerģētiku.

Jāņa atkl.gr. 1:20

 Noslēpums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzēji Manā labajā rokā, un par septiņiem zelta lukturiem: septiņas zvaigznes ir septiņu draudžu eņģeļi, un septiņi lukturi ir septiņas draudzes.

Grūtā situācijā vispirms palīdzība ir jālūdz Dievam un tikai tad varam piesaukt arī Viņa eņģeļus. Lūgšanas mirklī darbojas ļoti smalkas gara enerģijas, kas pilnībā dzirdamas Dievam un eņģeļiem. Svētais Gars acumirklī dod ziņu par palīdzības došanu. Vispirms Dievs pats ar Savu Garu nodrošina situācijas risinājumu un daļu uztic arī eņģeļiem.

Lūgšana dziļi sirdī ir daudz efektīvāka nekā balsī. Iekšēji izrunātā vārda enerģija aiziet Debesu augstumos, skaļi sauktā- daļa paliek pasaulē. Protams, izņēmums ir izmisuma brīži, vai arī, ja cilvēks ir iemācījies runāt un dziedāt dziļi no sirds.

Psalms 91:11-12

Jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.

Eņģeļi patiesi spēj aplaimot cilvēkus ar prieku, mieru un mīlestību. Tie dāvā drošības sajūtu un ziņu, ka mēs neesam vieni. Eņģeļi visus vada uz dievišķo. Mēs ikdienā dzīvojam kopā ar zeltainas gaismas pilniem Dieva eņģeļiem. Tie spēj iedrošināt mūs uz svarīgiem lēmumiem un darbībām. Eņģeļu dziesmas pasaulē ienes sakārtotību un harmoniju.

Eņģeļiem raksturīga drosme, spēks, mīlestība, svētlaime, uzticība, taisnīgums, gudrība, romantika, piekāpība un pacietība. Tas Kungs viņiem dāvā gudrību un zināšanas.

Uzticība un paļāvība uz Dievu eņģeļiem dod miera un pārliecības sajūtu. Cilvēkiem būtu jāiemācās būt uzticīgiem un paļāvīgiem, jo tas nodrošina pilnīgu Dieva darbību mūsos.

Psalmi 91:9-12

Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij, jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.

Lai mūsu sirdis ir pateicīgas par Tā Kunga gādību, par mūsu aizsardzību! Lai ar savām sirdīm mēs pateicamies eņģeļiem, kas mums palīdz grūtajos dzīves ceļos! Lai slavēts Jēzus Kristus, kas pasauli ir uzvarējis un sagatavojis ceļu uz Debesu Valstību!

 

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Dzīvības likumi, Grāmatas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.