Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI


 

LŪGŠANAS SPĒKS

 

Cilvēks elpo ne tikai gaisu, bet arī Dieva dzīvības dvašu. Svētais Gars ik mirkli ir pasaulē un Tā radošā vide mūs dzīvina. Zivīm dabīgā vide ir ūdens, putniem gaisa telpa, mums dzīvā Dieva Gars. Tas ir svarīgi saprast- bez Dieva radītās vides cilvēks nespētu eksistēt. Tas ir tik vienkārši to pieņemt un saprast.

Bet kāpēc pasaulē tikai trešā daļa no cilvēkiem pareizi spēj novērtēt Dieva devīgumu, nosaukt Radītāju pareizā vārdā un pieņemt Dieva Trīsvienības Patiesību.

Daļa cilvēku dzīvo kā kurmji- vēl gaismu neredz. Labi, ja pēc tās tiecas. Bet kad iznāk gaismā, tad vēl garā jāizaug un jāuzzied. Tikai maza daļa cilvēku pareizi un patiesi no sirds Dievu pieņem, Viņam tic un paļaujas. Vājuma apņemtie pasauli un cilvēkus dzen postā. Viss piepildās, kā Derībā rakstīts.

Pāvila vēst.filipiešiem 3:20-21

 Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas.

Mums jāpieņem laiks un apstākļi, kurā dzīvojam un jāiemācās tajā izdzīvot. Jātur uz Dievu sirdis atvērtas un jāpieņem Viņa gudrības vārdi. Kristus spēkā un gudrībā top rakstīta arī šī grāmata.

Lūgšana ir saruna ar dzīvo Dievu. Tā ir reāla laikā un telpā. Gara saikne ir daudz pilnīgāka par pasaulē esošajām. Tā ir paliekoša un mūžīga. Lūgšanas mirklī atdzīvojas gars un izveidojas patiesi pilnīga saikne ar Dievu.

Laime ir sajust Dievu sarunā un mīlestībā. No Dieva plūstošā gaisma cilvēku un pasauli pārveido. Laimīgs tas, kurš iepazinis lūgšanas spēku un iespējas!

Cilvēka ķermenī ir daudz miljardu šūnu. Tās cilvēkam ir jāvada un jāorientē uz dzīvības devēju- Dievu. Cik savas šūnas mēs Dievam uzticam, tik tajās Viņš arī iemājo. Tā ir Patiesība. Viss ir mūsu rokās.

Jāņa ev. 16:24

 Līdz šim jūs neko neesat lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs.

Ticība un lūgšana nedrīkst būt pavirša. No ticības patiesuma ir atkarīga mūsu laime. Tas ir kaut kas liels un mūžīgs- mūsu Kungs un Dievs. Viņu lūgt, ar Dievu runāt ir liela laime.

Radītājs ar Savu spēku stāv pāri visam. Dievs rada un vada izplatījumu ar visām radībām. Cilvēkam ir dota unikāla iespēja- ikvienā mirklī pēc Tēvreizes uzsākt sarunu ar Vienīgo Dievu. Tā ir sirds visaugstākā līmeņa saruna ar savu Radītāju. Tik maz, kas saprot šīs iespējas būtību.

Pieņemšanā pie valsts prezidenta nokļūt ir diezgan grūti. Bet viņš ir tikai vienkāršs cilvēks tautas vēlētā amatā. Tāds pats kā citi ļaudis. Izplatījumā ir miljardiem pasauļu un valdītājs pār tām ir vienīgais un mūžīgais Dievs. Un mums ir dota ik mirkļa saruna ar Viņu. Sirds bijībā notrīc. Cilvēki nenovērtē šīs iespējas lielumu. Lai jums top skaista saruna ar Dievu!

Ikviena lūgšana, kas nāk no sirds, uzziedina kādu skaistu ziedu Debesu Valstības pļavā. Tā patiešām ir īpaši Dieva radīta, lai taptu skaistums arī ar cilvēku sirds spēku. Kādreiz cilvēks tur atradīs savus ziedus un bezgalīgi priecāsies, ka tas ir viņa lūgšanu auglis. Ziedi ir dažādos krāsu toņos un spilgtuma, mazi un lieli, smalki un kupli. Tie patiešām veidojās saskaņā ar mūsu lūgšanu pilnību.

Lūgšanas sākums ir Tēvreize. Tā ir Svēta lūgšana. Tēvreize ir katras dienas lūgšana. Ar to sākas saruna ar Dievu. Šo lūgšanu Dievs vienmēr uzklausa un atbild. Tēvreizē ir uzrunas vārdi Debesu Tēvam, septiņas lūgšanas un galavārdi.

Mateja 6:9-13

 Tāpēc jums būs tā lūgt:

 Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava Valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Tēvs ir Radītājs un Viņā viss notiek. Lūdzot un uzrunājot Dievu, mēs atzīstam, ka Viņš ir mūsu Tēvs un mēs esam Viņa bērni. Tēvam Debesīs ir vara par visu kas ir.

Lūdzot- svētīts lai top Tavs vārds, mēs lūdzam, lai Dieva vārds būtu priekš mums svēts ik mirkli. Cilvēkam vienmēr jālūdz palīdzība Dievam, jo pasaulē ikviens pats par sevi ir vājš. Dieva vārds mūsos var tikt turēts svēts, ja pildām baušļus, ja atzīstam Derību un dzīvojam Viņam paklausīgi. Trīsvienīgā Dieva vārds, Viņa slava un gods ir jātur augstāk par visu.

Dieva Valstība jau sagatavota un tā nāk pati par sevi, bet lūdzot Tēvreizē- Lai nāk Tava Valstība, mēs lūdzam, lai tā nāk arī priekš mums. Lūdzot, Debesu Tēvs dod Svēto Garu, lai mēs būtu tai sagatavoti. Cilvēkam pēc Debesu Valstības sirdī ir jātiecas.

Debesu Valstība ir tuvu klāt pienākusi. Tā ir reāla Valstība, kur mēs tikām radīti un drīz pienāks laiks atgriezties. Debesu Valstībā Kristus spēkā tiks augšāmcelti tikai patiesi ticīgie Dieva bērni. Tāpēc mūsu lūgšanas lai ir patiesas, no sirds un pateicības pilnas.

Lūgšanas mirkļos lūgsim, lai mēs būtu stiprināti ticībā, paļāvībā un atziņā. Lai mūsos ienāk Jēzus Kristus un vada. Debesu Valstībā ir mūsos, garā tverama. Tajā ienāksim sava gara spožumā un godā.

Lūdzot- Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, mēs lūdzam, lai Viņa prāts notiek pie mums. Atzīstot sirdī šos vārdus, mēs ticam, lūdzam un vēlam, lai Dieva vara un griba vienmēr ir pilnā spēkā pār visu izplatījumu. Lūgšanas mirklī mēs paļaujamies uz Tēvu. Dievs ir žēlsirdīgs, jo mēs esam Viņa bērni. Dieva apsolījums ir mūžīga dzīvošana Debesu Valstībā un mēs pacietīgi ejam Viņa noliktos ceļus.

Psalms 86:11-13

 Māci man, Kungs, Tavu ceļu, lai es staigāju Tavā patiesībā; noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es Tavu Vārdu bītos!  Es Tevi slavēšu, Kungs, mans Dievs, no visas sirds un godāšu Tavu Vārdu mūžīgi, jo liela ir Tava žēlastība pret mani, un Tu manu dvēseli esi izglābis no nāves valsts dzelmes.

Tēvreizē- Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, nozīmē maize visām dzīves vajadzībām. Tas ir ne tikai ēdiens vai dzēriens, bet pilnīgi viss, kas nepieciešams ikdienai, pat svaigs gaiss, miers un veselība.

Dievs ikdienai jau ir devis daudz – to ko redzam dabā un no tās izmantojam. Bet lūgums ir nepieciešams tāpēc, ka mēs ik mirkli atzīstam, ka viss ir Viņa dots un lūgums ir Debesu Tēva noteikts. Mums ar saviem vārdiem ir jāapliecina Dieva gādība un labprātība.

Pāvila I vēst. Timotejam 4:4-5

 Jo katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību; jo svētumu tam piešķir Dieva vārds un lūgšana.

Lūgums- Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, ir lūgšana par grēku piedošanu. Neviens cilvēks nav bez grēka. Grēks ir jāatzīst, jānožēlo un tuvākajam jāpiedod. Bez grēku piedošanas cilvēks iet postā, jo grēku daudzums ik dienu vairojas un pēc gadiem tas jau nospiež.

Kristus māca par grēku piedošanu un tas ir pamats gara izaugsmei. Bez grēka piedošanas cilvēks nevarēs iemantot Debesu Valstību. Grēks, kas uzkrāts, tas paliek arī aizejot viņsaulē.

Daniela 9:18-19

Jo mēs zemojamies Tava vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz Tavu lielo žēlastību.

 Ak, Kungs, paklausi! Ak, Kungs, piedod! Ak, Kungs, ņem vērā, dari to un nekavējies Sevis paša dēļ, mans Dievs!

Svarīgi ir patiesi un no sirds piedot arī saviem parādniekiem. Jo pēc grēka izdarīšanas grēcinieka un cietēja starpā izveidojas grēka pavediens. Tā ir reāla saite un tikai pēc grēka piedošanas tā pazūd.

Pāvila vēst. kolosiešiem 9:12-15

 Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.

 Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa; esiet pateicīgi!

Lūdzot- Un neieved mūs kārdināšanā, mēs lūdzam Dievu būt stipriem no kārdinājumiem un no tiem lai tiktu pasargāti. Mēs lūdzam, lai kārdinājums nav tik liels, ka to neizturam. Mēs lūdzam, lai novērstu kārdināšanas. Kārdinājumi ir arī pārbaudījumi.

Pāvila I vēst. korintiešiem 10:13

 Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.

Tēvs pasauli radījis tā, ka ir grēka ceļš un ir arī dzīvības ceļš ticībā. Caur pasaules vilinājumiem mēs iepazīstam, kas ir slikts un kas ir labs. Miesa ir pakļauta kārdinājumam, gars nē. Pasaule ir tā radīta, ka pats cilvēks tikai ar savu gudrību un spēku nekad nespēs nostāties pretī tās kārdinājumiem. Cilvēks var uzveikt kārdināšanas tikai ar Dieva spēku un atbalstu. To ir svarīgi apzināties.

Jēkaba vēst. 1:12-15

 Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka: Dievs mani kārdina, – jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats Viņš nevienu nekārdina.

 Bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi.

 

Lūdzot- bet atpestī mūs no ļauna, mēs lūdzam atpestīt no visāda ļaunuma. Pasaulē ir daudz ļaunuma. Neviens nezina, kurā mirklī tas uzbruks. Dieva aizsardzība ir pilnīga. Tā stāv pretī visam ļaunumam un to iznīcina. Tēvreize ir mūsu lūgšana kā paļāvības un uzticēšanās apliecinājums Dievam.

Psalmi 139:23-24

 Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!

Tēvreize ir jābeidz ar vārdiem- Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Tas ir mūsu apliecinājums par Patiesību, ka Dievam viss pieder mūžīgi.

Dievs ir pati pilnība un Viņš ir visu radību Dzīvības avots. Valstība, spēks un gods- viss vienīgajā un mūžīgajā Dievā visā izplatījumā. Šie trīs vārdi ietver mūsu cieņu, bijību un atziņu par Dieva varu, godību un varenību.

I Laiku 29:11

 Jo Tev, ak, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss,

kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak, Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā galva pār visiem!

Mūsu lūgšana lai ir patiesa, no sirds dziļumiem vērsta uz Dievu Debesīs. Lūgšanas mirklī gaismas stars vieno Dievu un lūdzēju. Vārdi aizlido vienā mirklī un sirds jūt atbildes pieskārienu.

Svarīgi ticēt lūgšanas darbības realitātei. Patiesi viss teiktais nonāk līdz Dieva augstumiem un Viņš mūs mīlēdams, katram dod atbildi garā ar Savas pilnības spēku un gudrību.

Tēvs runā caur Dēlu. Tāpēc pēc Tēvreizes svarīgi ir uzsākt sarunu ar Jēzu Kristu. No sirds Tam Kungam ir jāpasaka tas, ko vēlamies. Vispirms ir jāatzīstas grēkā un tas jānožēlo.

Kristus Gaisma noskalos grēka smagumu un tad var sākties sirds saruna- patiesa un klusa, sakārtota un skanīga, mīlestības un gaismas pilna. Lūgšanā ar domām ir jāatver sirds vārti Kristus priekša, lai Viņš iemājo un runā, lai dzīvina, dziedina un atpestī no grēka.

Jāņa ev. 6:40

 Jo tāda ir Mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība un Es viņu celtu augšā pastarā dienā.

Patiesa sirds lūgšana apskaidro un mierina, sakārto un iepriecina. Lūgšanas mirklī saskaras Kristus un cilvēka sirds. Tad apvienojas divas pasaules- Dieva un cilvēka. Vienojošais stars pāršķeļ tumsu un izveidojas gaisma.

Ir svarīgi, lai pasaulē vairāk būtu Gaisma. Dievam ticīgie cilvēki pasaulei ir gaisma un lūgšanu mirkļos tajā ir gaismas uzliesmojumi, kas spīd kā mazas saules. No gaismas ikvienai radībai ir labi. Gaisma ir dzīvība un Dieva radošais spēks.

Lūkas ev. 11:9

 Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts.

Lūgšanas pasaulē vairo mieru un saskaņu, laimi un skaistumu, mīlestību un svētumu. Ik mirkļa ticība un lūgšanas stāv pretī pasaules grēkam un ļaunumam. Lai cilvēks būtu laimīgs, jāiemācās To Kungu lūgt no visas savas sirds, dvēseles un prāta.

Lai jūsu lūgšanas vairo ticību, prieku un mieru!

Lai sirds svētā lūgšanā jūsos iemājo Dieva mīlestība!

Tiecaties pēc Jēzus Kristus un Debesu Valstības!

Derības vārdi ir dzīvības likumi. Dievs tautām gadsimtiem cauri dod gudrību un patiesību. Tik maz cilvēku turas pie vienīgā Dieva. Bet ticīgo skaits turpina augt.

Patiesība ir rakstīta mūsu sirdīs. Laimīgs, kurš to saklausa. Arī rakstītais ir tapis Ar Jēzus Kristus svētību un gudru ziņu. Pieņemt to vai nepieņemt- ir jāizvēlas pašam. Jāatceras, ka noliktais Kristus otrās atnākšanas laiks ir tuvu klāt pienācis. Uz svaru kausiem tiek likta cilvēku ticība, darbi un Derības pildīšana.

Laika ritējumu apstādināt nevar. Tajā var vienīgi paspēt pietuvoties Jēzum Kristum. Lūgšanas lai ir skaista sirds saruna ar To Kungu par visām lietām pasaulē. Kas pazīst Jēzu, tas pazīst Dievu. Kas uzņem Jēzu, to uzņem Dievs. Kas mīl Jēzu, to mīl Dievs.

Jāņa atklāsmes.gr.22:20-21

Tas, kas visu šo apliecina, saka: “Tiešām, Es nāku drīz. Āmen.” Tiešām, nāc, Kungs Jēzu! Mūsu Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar visiem! Āmen!

 

Lai Jēzus Kristus ir jūsu ceļa rādītāja Gaisma un dzīvības likums!

Lai Dieva Dzīvības avota Gaisma pār jums spīd mūžīgi!

Lai laime rodama mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko!

 

 

Gudrs cilvēks tiecas pēc Patiesības. Dieva visvarenība izpaužas vienotā Radītāja likumā. Tas ir arī dzīvības likums.

Uzticēties Dievam tā ir vislielākā gudrība. Apgarots cilvēks pasauli spēj uztvert daudz pilnīgāk. Cilvēkam ir dāvātas bezgala lielas iespējas. Viena no tām ir Patiesības izzināšanas spēja. Cilvēka skaistums mīt dziļi sirdī Mīlestība un gudrība. Mīlestības gaismas spēkā cilvēks top dzīvs. Gudrība ļauj dzīvi darīt skaistu. Dzīvības likumi ir arī izdzīvošanas iespēja.

Ticēsim Derības vārdiem, jo tajos ielikts likums un Patiesība.

Lai Dievs ir mūsu stiprā klints!

Ar mīlestību un patiesu cieņu

Ēriks Delpers

Ogrē
2005