Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI

 

VĀRDA SPĒKS

Vārds cilvēkā nāk no gara.Tas ir no pašiem dziļumiem, no galvenā, kas mēs esam. Cilvēka piedzimšanas mirklis ir svēts un skaistuma pilns. Līdzīgi tāpat ir arī vārda dzimšana mūsos.

Vārds dzimst pirms mūsu domām un tad virpuļodams un griezdamies tas steidzas pa gara un dvēseles smalkajiem ceļiem nonākot līdz domām un mutei. Tas cilvēkā no sirds izteikts dara savu darbu un reizēm arī brīnumu.

Jāņa ev. 1:1-3

            Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.

Pļāpāšanas mirkļos vārds bez dziļām domām nāk tikai no prāta. Tas nespēj veikt kādu darbu, tas ir neinteresants un tukšs. Parasti sadzīvē tādu vārdu ir daudz un pasaules telpa ar tukšu vārdu drazu ir pārpildīta.

Kā putekļu daudzums nomāc telpas, tā arī tukšo un nevajadzīgo vārdu draza piesārņo pasaules telpu. Ja nav ko teikt, tad labāk klusēt. Nepateiktais tiek saglabāts sevī kā bagātība. Tas ir mūsu būtības krājums. No sirds izteiktais vārds ir radošs. Tas cilvēkos padara darbu un paliek gara sirds dziļumos.

Dieva vārda spēks ir pār visu radīto. Tas darbojas ar radošo un valdīšanas spēku. Dieva vārds nonāk paredzētajā vietā kā likums. Tas Dieva gribu rada un piepilda. Dievs radot cilvēku deva spēju ar sirdi izteikt vārdus, kas sniedzas līdz pašam Dievam. Tā patiesi ir dāvana, ka mēs varam ik mirkli teikt Dievam visu to, ko no sirds vēlamies.

Jāņa ev.1:10-14

             Viņš bija pasaulē, un pasaule caur Viņu radusies, bet pasaule Viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva.

 Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.

Ar vārdiem varam uzturēt dzīvu saikni ar Dievu. Nekāda vara to pārraut vai apturēt nevar. Būtiski ir tas, kā cilvēks savas domas un vārdus veido. Ja tas darīts pavirši, tad iznākums būs vājš. Pēc izteiktajiem vārdiem var novērtēt cilvēku – kāds viņš dziļākajā būtībā ir. Ja cilvēka saikne ar savu garu ir vāja, tad izteiktie vārdi ir tukši.

Vārdam patiesi ir liels un paliekošs spēks. Vārds pirmsākumā top garā. Ja cilvēkam ar savu debesu ķermeni ir cieša saikne, tad garā dzimušais vārds nonāk līdz runas centram un tiek izteikts pasaulē. Pareizi un no sirds izrunāt vārdus ir jāmācās. Cilvēka gars nemanāmi jau no bērnības māca pareizi runāt. Būtu ļoti labi, ja pareizi runāt mācītos no gudriem skolotājiem.

Vārdus jāmācās izteikt precīzi. Jādomā par runas tīrību. Runai jābūt izteiksmīgai, vienkāršai un pārliecinošai. Vārdu sakārtojums veido valodas ritmu. Vārdus pareizā kārtībā kārto gars. Ja saikne starp garu un miesu ir pilnīga, tad arī cilvēka runa būs skaista, interesanta un iespaidīga.

Daniela 2:19-23

            Tad Daniēlam atklājās šis noslēpums nakts parādībā; par to Daniēls teica debesu Dievu un sacīja: “Slavēts lai ir Dieva Vārds no mūžības uz mūžību, jo Viņam pieder gudrība un vara! Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, Viņš atceļ un ieceļ ķēniņus, Viņš dod gudriem gudrību un sapratīgiem saprašanu; Viņš atklāj to, kas bija apslēpts un neziņā tīts; Viņš zina, kas slēpjas tumsā, pie Viņa mīt gaisma.

 Tevi, Tu manu tēvu Dievs, es teicu un slavēju, ka Tu man esi devis gudrību un spēku un esi darījis zināmu, ko mēs no Tevis izlūdzamies, jo Tu mums esi atklājis to, ko ķēniņš vēlas zināt.”

Virspusēji pateikts vārds savu darbu neizdara. Vārdu var izteikt arī domās, bet arī tas ir jādara dziļi no sirds. Garā dzimis vārds ienāk miesā no sirds čarkas caur runas centru. Pareizi izrunāts, tas ienāk pasaulē kā reāls, materiāls un garīgs spēks ar savu saturu un spēku.

Pie adresātiem vārds ceļo smalkas enerģijas čaulās. Tās kā lidojošas zvaigznes lido dažādos attālumos. Vārdi veido trasējošas virknes. Ikdienā šīs vārdu un domu virknes aizņem visu mūsu apkārtējo telpu. Neskartā vidē, tālu mežā, kalnos vai tuksnesī telpa ir daudz brīvāka. Tā nav enerģētiski piesārņota.

Cilvēku domas bieži vien ir ļaunas vai dusmu pārņemtas, tāpēc blīvi apdzīvota vide cilvēku nomoka. Ļaunas domas spēj izjaukt cilvēka biolauku. Tādos gadījumos sāp galva un ir slikts noskaņojums. Parasti ikviens tiecas pēc harmoniskas, klusas vides un atpūtas.

Labas domas un vārdi pasauli attīra. Pārāka par tiem ir patiesa sirds lūgšana. Tēvreizes vārdi, kā pati saule apkārtējo vidi un cilvēkus piepilda. Lūgšanas mirkļos Tas Kungs atver Debesu Valstības vārtus un no tiem spīd spēcīga Svētā Gara Gaisma.

Amosa 5:8

 Viņš, kas radījis Sietiņu un Orionu, Viņš ir tas, kas pēc tumsas liek uzaust gaišam rītam un pēc dienas gaismas liek sabiezēt tumšai naktij, kas paceļ ūdeni no jūras un izlej to pār zemes virsu; Viņa vārds ir Tas Kungs.

Vissvētākie vārdi ir Derības vārdi. Katrs teikums Dieva spēku piesaista un pasaulē ienāk Gaisma. Tāpēc Dieva vārdi ir vienīgā iespēja saņemt palīdzību no Debesīm. Ir muļķīgi no tiem kautrēties. Lai tie iznāk no mūsu mutes jau rīta agrumā un neaizmirstās arī dienā!

Ir likums- Dieva vārdi ir mūsu glābiņš. Cilvēks nepārtiek no maizes vien, bet arī no Dieva vārda. Maize dod fizisku spēku, bet Dieva vārds garīgu. Dzīvības spēks- tas ir gara spēks. Cik mūsos ir gars, tik mēs esam dzīvi.

Par katru pateikto vārdu ikvienam jānes vislielākā atbildība. Domas un vārdi iziet caur dvēseli un tajā paliek ierakstīti. Pilnīgi visi. Dvēseles spēja uzkrāt informāciju ir tūkstošiem reizes lielāka, nekā datora spēja. Dievam ir zināms viss un Viņā saglabājas informācija par visām dzīvajām radībām. Līdzīgi arī cilvēka dvēsele un gars spēj saglabāt informāciju. Cilvēka miesa ir daudz vājāka, tāpēc tā aizmirst un neatceras.

Garīgi spēcīgam cilvēkam vārda spēks ir liels. Tas aizceļo tālāk un bieži vien aptver visu zemeslodi. Vārda spēks ir identisks cilvēka gara lielumam. Kristus teiktais Vārds aptver visu Zemi un Debesis. Viens Dieva Vārds var radīt jaunu pasauli vai to pārveidot.

I Mozus 1:3-4

Un Dievs sacīja: “Lai top gaisma.” Un gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas.

Ar vārdu palīdzību sazināmies un veidojam savas attiecības. Viens ļauns vai nepatiess vārds attiecībās var sagraut. Tāpēc pirms sakām, labāk ieturēt pauzi un izsvērt, vai to vajag darīt.

Klusēšana ir zelts. Tukša pļāpāšana nekad nav nesusi labuma. Arī spriedelēšana par citiem-ne, jo tā jau ir tiesāšana. Aiz ikkatra vārda ir jābūt patiesībai.

Runāšana, tas nav pienākums. Parasti, ja nerunā, cilvēks aizvainojas. Cilvēka garīgumu var novērtēt pēc tā, kā viņš runā. Dažreiz cilvēks izvēlas kādu laiku klusēt un nerunāt. Jābūt saprotošiem, jo cilvēks pa to laiku daudz ko sapratīs. Vairāk novērtēs vārda spēku, tā būtību.

Amosa 8:11-12

 Redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, visvarenais Dievs, Es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, nedz arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt Tā Kunga vārdus. Lai viņi skraidītu grīļodamies no vienas jūras līdz otrai, no ziemeļiem pret austrumiem un meklētu pēc Tā Kunga vārda – un tomēr to neatrastu.

Patiesībā, tik maz tiek domāts par to, kas no Dieva dots. Gaiss, ūdens, maize- tas liekas pats par sevi saprotams. Bet ja to sāk trūkt, cik strauji mūsos sāk izsīkt dzīvība. Un vārds un spēja to izteikt. Ja trūktu Dieva Vārda, tad dvēselē valdītu izsalkums, jo tas dāvā dzīvīgumu.

Ar mīlestību un no sirds teiktais vārds pasaulē dzīvo ļoti ilgi. Sveicot svētkos dāvājam ziedus un vēlējumus. Vārdus sirdis saglabā ilgi. Arī ziedi spēj ilgi dāvāt vēlētās izjūtas.

Ar domām mēs ceļam un veidojam, gleznojam un komponējam. Domām un vārdiem ir viens izcelsmes avots- tas ir gars. Domas raisās no gara prāta, arī vārdi. Tad tie tālāk caur gara sirdi ar visām cilvēka iespējām nonāk līdz mūsu saprātam. Ir svarīgi zināt, kur dzimst vārdi un domas. Tie ir mūsu gara un dvēseles dziļumi.

Tukšā runā ir grūti klausīties. Tā parasti ir skaļa, lai ļaudīm rādītos. Tā griež ausīs, jo skaņai nav dzīvīguma. Cik neinteresanta ir tukša runa! Daudzi tā mēdz runāt no augstām tribīnēm un nemaz to nemana. Arī meli ir tukši. Tad cilvēks runā vienu, bet domā citu. Patiesība ir saklausāma tikai ar sirdi.

Patiesību pasaulē ienes Dieva vārdi. Tie ir ar zibens spēku un spēj izgaismot ticīgo sirdis. Vārdi- lai top svētīts, nes Dieva spēku un tas spēj izkausēt jebkuru ļaunumu. Tēvreizes vārdi lai tiek nēsāti arī līdzi. Pie kā ir vissvētākie vārdi, to Kristus svētī un sargā.

Lūkas ev.11-2

Tad Viņš tiem sacīja: Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Tēvs! Svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava Valstība.

Derības vārdos izteikti visi likumi. Dievs vārdiem ir pilnības spēks. Tie ir viscaur esoši. Neviens no to darbības spēka nevar paslēpties.

Patiesība cilvēkā ienāk ar Dieva Patiesības Garu. Tas mūsos ienes Dieva gribu un atklāj Viņa nodomu. Patiesības Gars ir Svētā Gara visaugstākā izteiksme. Tas nāk no Tēva Dieva Vārda veidā.

Ikkatrs Dieva Vārds ir kā atklāsme Patiesībai. Dzīvais Dievs ienāk mūsos un darbojas ar Sava Vārda spēku. Ar vārdiem- lai top, viss piepildījās. Ar Dieva Vārdu miesa tapa dzīva.

Pāvila I vēst. Timotejam 4:4-9

Jo katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību; jo svētumu tam piešķir Dieva vārds un lūgšana. Likdams šīs lietas brāļiem pie sirds, tu būsi labs Kristus Jēzus kalps, audzināts ticības un tevis ieturētās labās mācības vārdos.

 Bet nesvētas un vecu sievu tenkas noraidi. Vingrinies turpretim pats dievbijībā. Jo miesas vingrināšana maz ko der, bet dievbijība der visās lietās, jo tai ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums.Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds.

Jēzus Kristus mums deva Derības vārdus. Ar Viņa spēku Dieva Vārds mūsos atkal ir dzīvs. Caur Dēlu pasaule tiek glābta. Ļausimies Dieva Vārda darbībai un būsim paklausīgi Pestītāja gribai! Nav cita spēka vai varas, kas varētu dāvāt mums mūžīgo dzīvošanu, kā tikai un vienīgi Tas Kungs ir mūsu glābējs!

Gars Tā Kunga vārdus saklausa un tos pilda. Dievs uz mums runā un viss piepildās. Ja visapkārt ir kluss, tas nenozīmē, ka blakus esošajā gara pasaulē arī nekas nenotiek. Tur vienmēr ir dzīva darbība. Tāpēc mūsu sirdis lai ir atvērtas Tā Kunga darbībai!

Cilvēks ar savu domu un vārdu darbību var ietekmēt arī sava ķermeņa labsajūtu un veselību. Teiktie vārdi- Dievs darbojies manī un dari mani veselu, sūtu gara gaismu sāpošajai vietai un tā lai Dieva spēka dara savu darbu, es tik ļoti vēlos būt stiprs un vesels– patiesi izdarīs labu darbu.

Apustuļu darbi 3:16

 Un tāpēc, ka šis, ko jūs redzat un pazīstat, ir ticējis Viņa Vārdam, Viņa Vārds to ir dziedinājis, un ticība, kas ar To nāk, tam devusi veselību jūsu visu priekšā.

Novēlējumu un ļaunu vārdu iedarbības spēks ir reāls. Ja cilvēkam aura ir vāja, tad miesā var ienākt negatīvās enerģijas un traucēt šūniņām. Spēcīga lāsta darbības rezultātā ievainotās šūniņas var sākt arī atmirt. Negatīvu enerģiju ietekmes rezultātā tiek izjaukta gēnu līmenī esošā informācija un šūnas sāk darboties patoloģiski. Labot radušos situāciju var tikai Dieva spēkā.

Zinot vārdu spēku, domāsim ko teiksim. Citreiz labāk noklusēt un pateikt vienkārši ar sirdi. Izteiktam vārdam jau ir darbības spēks. Galvenais, lai tas būtu labs un sakarīgs.

Pāvila vēst.efeziešiem 1:3

 Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs.

Vārdus sakārto dzejas rindās. Dziesmu vārdi apvijās ar mūzikas skaņām. No sirds teikts vārds nāk ar mīlestības ieskaņu un patiesību.

Lūgšanas vārdi lai ir kā skanīgākā dziesma Tam Kungam un Dievam par godu!

Vēlēsim viens otram tikai labu!

Tieksimies pēc Dieva Vārda pasaulē!

 

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Dzīvības likumi, Grāmatas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.