Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI


 

 V DAĻA

GARA SPĒKS

 

Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!

 Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.

 Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes.

Vējš pūš kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no Gara.”

Jāņa ev.3:5-8

 

SVĒTAIS GARS

 

Tēvs un Dēls ir viens Dievs, kas sevi izteic ar Svēto Garu. Dievs ir visā un ar Svēto Garu Viņš aptver visu. Izplatījumam un visam, kas ir tajā, Dievs vispirms pieskaras ar Svēto Garu. Tā darbība aptver vissmalkākos matērijas līmeņus. Dabā visi procesi tiek vadīti ar Svēto Garu.

Kad Dievs radīja cilvēku, Viņš tam iedvesa Savu dzīvības dvašu un cilvēks kļuva dzīvs. Dvaša tas ir gars. Gars tā ir dzīvība. Dievs cilvēkam atklājas atkarībā no ticības un garīgās attīstības. Arī Svētā Gara klātbūtne ir atkarīga no cilvēka garīguma. Dievs ir Gars un cilvēkam atklājas Viņš garā.

Jāņa ev.14:26

 Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.

            Dievs ir svēts, tāpēc Viņa Gars ir Svētais Gars. Svētā Gars pilnība atklājas Viņa darbībā. Viņš ir visur esošs. Viņš vada, māca, iemājo, runā, liecina, zina, dzird, redz, grib, dod, godina un mīl.

Ikvienam cilvēkam ir jātop kristītam ar Svēto Garu, tikai tad viņš var saņemt Dieva žēlastību un svētību. Līdz Kristum pasaule Svēto Garu nepazina, jo tas pasaulei nebija atklāts. Ja cilvēks nav kristīts, tad Dievs viņa miesā neienāk un gara darbības nav. Bez Svētā Gara cilvēkā nav apskaidrības.

             Mateja ev.3:11;16-17

 Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet Tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani; Tam es neesmu cienīgs kurpes nest, Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un ar uguni.

 Un, kad Jēzus bija kristīts, Viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva Garu kā balodi nolaižamies un uz Viņu nākam. Un redzi, balss no debesīm sacīja: “Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man labs prāts.”

Pats Dievs mums ir parādījis, kā atpazīstams Svētais Gars. Kristīdamies ticībā cilvēks garā var ieraudzīt no debesīm nolaižamies Svēto Garu baloža izskatā. Nonācis uz cilvēka, Tas ieplūst gara sirdī, dāvādams neizsakāmi maigu un dievišķu sajūtu. Tas visam augumam piešķir dzīvīgumu.

Kristīšanas mirklī Svētais Gars izveido gaismas pavedienu starp Dievu un cilvēku. Svētais Gars cilvēkā ir dzīvības dvaša, kas pa šo gaismas staru ik mirkli bagātina cilvēku ar dzīvīgumu.

Kristību no Tēva izdara Jēzus Kristus, bet cilvēka piepildīšanu veic Svētais Gars. Ar kristīšanu cilvēks saņem grēku piedošanu un iespēju būt pestītam. Kristības dāvā mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas Dieva vārdiem tic.

Kristīts cilvēks izteikti atšķiras no nekristītajiem ar gaismu acīs, ar skaidrāku sirdi un prātu, ar devīgumu un mīlestību. Jāatceras, ka grēka darbi Svētā Gara klātbūtni cilvēkā mazina un var pienākt mirklis, ka cilvēks šo svētīgo saikni pazaudē.

Marka ev.16:16

 Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.

Dievs visu caurskata un pārvalda ar Savu Garu. Dieva Gars mīt Radītāja pilnības dziļumos. Svētais Gars ir mūžīgs noslēpums. Cilvēks par Viņu var uzzināt tik, cik Viņš atklājas.

Svētā Gara darbība ir pati pilnība. Tas iemājo visā, dara dzīvu un darbīgu. Svētā Gara spēkā arī cilvēka organisma šūnas ir daudz spēcīgākas un veselākas. Kristītā cilvēkā Dievs mājo visā Trīsvienībā- dzīvības kristālā Tēvs, gara sirdī Dēls un tad visā miesā arī Svētais Gars.

Apustuļu darbi 2:38-39

 Bet Pēteris tiem atbildēja: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.

Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.”

Līdz ar Svētā Gara ienākšanu cilvēkā ienāk apskaidrība, miers, saskaņa un mīlestība. Svētais Gars uzrāda mūsu kļūdas un grēkus. Cilvēks bez Dieva atbalsta un vadības šajā pasaulē izdzīvot nevar.

Ticīgs cilvēks iegūst Svētā Gara gādību. Neticīgs cilvēks savu dzīvību zaudē līdz beidzot to var pazaudēt uz mūžīgiem laikiem. Mēs šajā pasaulē esam nākuši, lai dzīvību un gara augļus vairotu, lai iegūtu mūžīgo dzīvošanu. Laimīgs tas, kas tic Jēzum Kristum, jo tas dzīvos mūžīgi!

Apustuļu darbi 2:1-4

Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.

Dievs cilvēkā ienāk pakāpeniski. Viņš ir Gars un atklājas garā. Mēs Dievam ticam un Viņu pieņemam garā. Mūsu gars, kas saņēmis apskaidrību, dāvā mūsu prātam apziņas skaidrību un gudrību.

Pirmsākumā Debesu Tēvs cilvēku garā radīja no Sevis. Cilvēka gars ir maza daļiņa no Dieva Gara. Cilvēkam par savu garu ir jāgādā. Dzīves ceļos cilvēks daudz kļūdās un grēko. Grēks dzemdē gara nāvi. Grēcīgu cilvēku no pazušanas var glābt vienīgi Dievs ar Svēto Garu.

Jāņa ev.16:13

Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.

Svētā Gara ienākšana ir garīgās atdzimšanas sākums. Ar to pašu mirkli cilvēks plašāk un dziļāk sāk uztvert dzīves būtību un nostājas uz pareizā ceļa. Lai tas notiktu, vispirms cilvēkam ir jānožēlo savi grēki un jālūdz piedošana, jāpiedod arī saviem tuvākajiem.

Cilvēkam jātic Dieva Derības vārdiem un jāpieņem Jēzus Kristus par savu Pestītāju, jāatzīst Viņu par vienīgo Kungu un Dievu, tad var notikt piedzimšana no Gara, no augšienes. Svētais Gars palīdz izveidot saikni starp cilvēka garu un miesu. Šajā ceļā galvenais ir paļāvība un uzticība Jēzum Kristum.

Apustuļu darbi 4:31

 Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva Svētā Gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus.

Cilvēkam ir dabīgi tiekties pēc Gara pilnības. Pēc kristības Svētajā Garā cilvēkam ir jālūdz Dieva svētība un tad ikdienas piepildījumi ar Svēto Garu dos patiesi skaistus augļus. Svarīgi ticības ceļā ir uzturēt pastāvīgu saikni ar Dievu. Cik dzīva un aktīva ir šī saikne, tik ticīgais iegūst svētības un gara pieaugumu.

Ja cilvēks aizmirst Dievu lūgt, tad viņā Svētā Gara klātbūtne pakāpeniski samazinās. Tā turpinot, kādu dienu svētība viņā var pazust pavisam. Cilvēkam ir jābūt Svētā Gara apgarotam, tad viņš ir vienots ar Kristus miesu. Tādā vienotībā cilvēks saņem Kristus vadību un aizsardzību.

Pāvila II vēst.korintiešiem13:13

            Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!

Grēcīgs cilvēks var pazaudēt svētību, bet kristības spēks ar Svēto Garu saglabājas. Ja cilvēks no Dieva novēršas un pievēršas elku dieviem vai dievībām, tad kristības svētība tiek noņemta un to atjaunot būs grūti. Tādā gadījumā sekos daudzi pārbaudījumi, jo nodevībai ir dziļas saknes un tās visas ir jāizravē.

Lai miesa taptu piepildīta ar Svēto Garu, cilvēkam ikviena šūniņa ticībā jāpavērš uz Jēzu Kristu. Savas domas un sirds lai tajā mirklī pieder vienīgi Dievam. Grēcīgas domas miesu aizver un svētība paiet garām. Žēl, ka neticīgie zaudē tik daudz Svētā Gara augļus.

Svētā Gara gaisma ir mīlestības gaisma. To var tvert tikai ar mīlošu sirdi. Ja cilvēkā nav mīlestības, tad nav kur Svētajam Garam apmesties. Dieva Gars var ienākt pa mīlestības pavedieniem. Ja to nav, tad svētība paiet garām.

Svētais Gars bagātīgi dāvina gudrību un dzīvīgumu, mīlestību un prieku, mieru un pacietību, laipnību un labprātību, uzticamību un lēnprātību, atturību un žēlsirdību. Svētais Gars ir dzīvības ūdens no Dzīvības avota.

Jāņa ev. 6:51

 Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību.

            Svētais Gars ticīgam cilvēkam dāvā pravieša un mācīšanas spējas, kalpošanas un sludināšanas spējas, dziedināšanas un svētīšanas spējas, gudrības un atziņas spējas, runāšanas un vadīšanas spējas. Dievs caur uzticīgu cilvēku sāk piepildīt Savu nodomu.

Tā ir lielākā laime- būt noderīgam Dieva darbos. Vislielākās laimes sajūta ienāk tieši no Dieva par konkrētiem, labi padarītiem Viņa darbiem. Ikvienas spējas cilvēkam uzliek arī atbildību. Daudziem dziedināšanas spējas ir arī pārbaudījums, tāpēc jāseko sev līdzi, lai nepārņemtu augstprātība vai iedomība.

Jesajas 61:1

Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību.

Svarīgākais, lai iedotajām spējām nesekotu atkāpšanās no ticības un paļāvības uz Jēzu Kristu. Arī runāšana mēlēs daudziem liekas kā daudzvārdība vai gudra pļāpāšana. Daudziem liekas, ka tā var ienākt jau pēc kristībām.

Ir daudz jānopūlas un jāapliecina ticība reālos darbos un tikai tad īpaši garīgiem cilvēkiem, vidēji vienam no tūkstoša, Dievs var dāvāt spēju sprediķot. Un arī tad ir jāiziet pietiekošs sagatavošanas posms, ko vada pats Jēzus Kristus. Jaunā Derība apliecina apustuļu sagatavošanas un viņu gatavības ceļu. Būt par Dieva kalpu, tas nozīmē sekot Tā Kunga un Viņa apustuļu ierādītajam ceļam.

Jo vairāk mēs sevī esam sakrājuši gara bagātības- vairāk varam cerēt uz Svētā Gara klātbūtni. Vispirms lūgšanas un darbi nosaka, cik mūsu miesā var ienākt Gars un tad mīlestība- tā paver ceļu Dieva darbībai mūsos.

Mateja ev.28:18-19

 Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā.

Ja esam saņēmuši Svētā Gara dāvanas, tad tās ir jādod cilvēkiem. Žēlsirdīgie lai saņem žēlsirdību, sludinātāji lai sludina, kam ir kalpošanas spēja, tas lai kalpo, kam pravieša spējas, tās lai izpaužas saskaņā ar Derības likumu. Svētais Gars spēj darīt brīnumus, bet dziedināšanas lietās viss notiek pēc cilvēka ticības mēra.

Lai ir liela jūsu paļāvība uz Jēzu Kristu!

Lai ir atvērtas sirdis uz Svēto Garu!

Lai Dieva Gaisma ir arī jūsu ceļa rādītāja gaisma!