Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI


 

 DIEVA ĪPAŠĪBAS

 

Dievā mīt svētums, mīlestība, atziņa, taisnīgums, patiesība, uzticamība, pilnība, bezgalīgums, gudrība, visvarenība, labestība, žēlastība, mūžīgums, visa sākums un turpinājums. Ar to ir arī pateiktas Dieva īpašības. Tā ir tikai daļa no tā, ko vienā mirklī cilvēks par Dievu var teikt. Dievs būs mūžīgs noslēpums. Viņš atklājas caur Dēlu.

Dievs visā ir piepildīts ar svētumu. Tā ir neaptverama godība, kas mīt Radītāja tālajā Gaismā. Iznākot no tās caur Dēlu un Svēto Garu svētums skar arī mūsu sirdis. Dieva godības daļiņa mīt arī cilvēka gara sirds dzīvības kristālā. Tā mēs nesam arī daļiņu no Dieva svētuma.

          Jāņa atklāsmes.gr. 4:8

 Un četras dzīvas būtnes, kam katrai pa seši spārni, kas pilni acīm visapkārt un iekšpusē un bez mitēšanās dienu un nakti sauc: “Svēts, svēts, svēts Kungs Dievs, Visuvaldītājs, kas bija, kas ir un kas nāks.”

Laimīgs ikviens ticīgais, kas godā Dievu un cilvēkiem nes svētumu, tā vairodams Radītāja Gaismu pasaulē. Dievišķas īpašības spēj iemantot Dievam paklausīgs cilvēks.

Ja Dieva gudrība ir nedaudz izzināta, ja Dieva bezgalīgums ir pieņemams, tad Dieva svētumu nevar pat iedomāties. Tas nāk no Dieva pilnības un mūžīguma. Tas ir neaizsniedzams un neiegūstams. Tas ir pilnīgs jau no iesākuma. Dieva svētums ir šķīsts, tas ir godājams un pielūdzams.

Cilvēka gars ir skatījis Dieva Dēlu sejā un Gaismas pilnībā saskatījis Dieva svētumu. Tas nav aizskarams un sasniedzams. Tam var tuvoties tikai mīlestībā un uzticīgā kalpošanā Dievam.

Dieva svētums ir sajūtams ar gara sirdi. Tas patiesi ir maigs, mīlestībā glāstošs pieskāriens, kas dāvā dzīvīgumu un laimi. Svētums ir tikai garā tverams un Dieva Patiesības Gars dot spēju apjaust tā pilnību.

            III Mozus 20:26

 Un esiet Man svēti, jo Es, Tas Kungs, esmu svēts un Es esmu jūs izraudzījis no tautām, lai jūs Man piederat.

Cilvēks nepazīst neko lielāku par Dieva svētumu. Tas izpaužas Dieva darbos, mīlestībā un visvarenībā. Dievs ir pilnīgs taisnīgumā, žēlsirdībā, šķīstībā un mūžīgā svētumā. Viņš ir Tas, kas ir- svēts, svēts, svēts Tas Kungs un Dievs.

Cilvēka visaugstākā vēlme- saņemt Dieva žēlastību un svētību. To var saņemt ticībā un paļāvībā, paklausībā un uzticībā, un taisnībā un mīlestībā uz Dievu un cilvēkiem. Mīlēsim To Kungu un Dievu!

Psalms 118:1

Teiciet To Kungu, jo Viņš ir mīlīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!

Saņemot augstākos mīlestības baušļus, Dievs mums dāvāja spēju tuvoties Viņa bezgalīgajai mīlestībai. Dievs visā darbojas ar mīlestības radošo Gaismu. Tā aptver visu radīto jau no paša pirmsākuma.

Visu ko Dievs ir radījis ir labs, tas reizē ir pilnīgs. Laika gaitā cilvēki ar savām cilvēciskajiem nedarbiem ir sabojājuši to skaistumu, kas bija pirmsākumā. Ar katru grēku cilvēka dvēselē ienāk haoss un tas vēlāk parādās arī viņa darbos.

Cilvēks vai arī citas dzīvās radības ar saviem nedarbiem nekad nespēs izjaukt Dieva harmoniju. Visam pāri stāv Radītāja mīlestības Gaisma, kas vienmēr ir harmoniska un radoša. Dieva mīlestība iztaisno un izlīdzina visas nepilnības. Dzīvosim mīlestībā!

Jāņa I vēst. 4:8-12

 Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.

 Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un Viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga.

Atvērt savu sirdi Dieva mīlestībai, tā ir lielākā laime. Ar mīlestību mēs varam sajust Dieva realitāti un no Viņa saņemt dzīvības Gaismu. Mīlestība ir dziedinoša, tā ir radoša un darbīga. Mīlestība spēj uzziedināt cilvēka miesas šūniņas un tad var arī sajust sava gara klātbūtni. Mīlestība paceļ dzīvīgumu un dāvā bezgalīgas iespējas.

Mīlestībā dzimst radošas domas, top projekti, rakstās grāmatas, komponējās mūzika. Mīlestībā cilvēkā atdzimst Cilvēks pēc tā dziļākās būtības.

Mīlestībā uzzied ziedu dārzs mūsu sirdīs un ar mīlestību mēs varam dāvāt sirds ziedus Dievam un saviem mīļajiem. Mīlestībā var sajust Svētā Gara klātbūtni. Mīlestībā mēs citiem varam dāvāt savas gara spējas un radoši darboties cilvēku vidū.

Mīlestība ir visbrīnišķīgākā un viscildenākā no visām cilvēka īpašībām. Ar mīlestību cilvēks pietuvojas savas sirds dārgumu krātuvei. Mīlestībās spēkā atveras cilvēka patiesās vērtības. Mīlestība pārsniedz jūtas un emocionālo maigumu. Arī cilvēka mīlestības avots ir Dievs, jo Dievs ir mīlestība.

Mīlestība ir visaptveroša. Tās pamatā ir garīgs spēks, ar kuru cilvēks uzvar miesas iekāres un aizspriedumus. Mīlestība ir augstsirdīga, piedodoša, atpestījoša, spēcinoša, atdodoša, pilnīga un mūžīga.

Pateicība Dievam par iespēju mīlēt un būt mīlētam, par iespēju mīlestībā sevi atdot citam, par iespēju ar sirds mīlestību pieskarties Dieva mūžīgai mīlestībai!

Jāņa I vēst. 4:7

Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu.

Viss, kas radīts, ir radīts Dieva Dēlā un to visu caurstrāvo Radītāja mīlestības vissmalkākie Gaismas pavedieni. Tie ir kā gaismas stari, kas savieno Dieva pirmsākumu ar ikvienu radību, dodot ikvienai radībai dzīvības enerģiju, padomu un rīkojumu.

Dievs ir Sevī esošs un Viņa mīlestības sākums ir Radītāja pilnības sirds. Dievs ir mūžīgs un bezgalīgs. Viņa mīlestība pastāvēs mūžīgi. No tās tvers un smels ikviens, kas tic Jēzum Kristum.

Dieva mīlestība neaptverami plaša, dziļa un darbīga. Atvērtajās sirdīs ir jūtama tās darbība. Ar Dieva mīlestības pieskārienu mūsos ienāk prieks, miers un jauna cerība uz dzīvošanu.

Mīlestībā sirds top gudrāka, jo tā iemanto Dieva gudrības daļu. Dievs runā mīlestībā. Dieva teiktais mūsu sirdīs tiek iesēts mīlestībā. Viss mūžīgais dzimst mīlestībā. Pasaule cilvēkam Dieva mīlestību atņemt nevar, jo to piešķir pats Kungs.

Dievs ir laimīgs savā mīlestībā uz visu, ko Viņš radījis. Dieva mīlestība izplatījumā ir pilnīga realitāte. Tā mīt Debesu Valstībā, Debesu pasaulēs, Dvēseļu pasaulēs un visā šeit uz Zemes. Dievs mīl ikvienu ar radošu un dzīvīgu mīlestību, kura būs mūžīgi. Dievs mīlestībā bagātīgi atalgo ikvienu, kas patiesi Viņam ir uzticīgs.

Jāņa I vēst. 4:12

 Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un Viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga.

Dieva nodoms ir bezgalīgi pilnīgs. Atziņa ir Radītāja projekta īstenotāja. Dieva Vārds pavēl Atziņai, lai tas taptu un tas top realitātē. Vispirms Dievs rada savas Atziņas dziļumos un tad ar Vārda spēku top realitātē.

Dieva Atziņas pilnība nāk no vistālākās, visspožākās Gaismas. Tā iziet no pilnības pirmsākuma, no pašiem sākumu sākumiem un apveltīta ar Dieva gudrību.

Dieva Atziņa saglabā spēju būt visur ik mirkli. Ar to radītais ik mirkli tiek pilnveidots. Arī cilvēkā Svētā Gara Gaismā darbojas projektētāja Atziņa. Ja Tā ienāk, tad cilvēks iegūst pareizu sapratni par Dievu un atbrīvojas no maldiem.

Īpašos lūgšanas mirkļos cilvēku aptver Radītāja Gaisma ar radošo darbību viņu iedvesmo. Cilvēku gara sirdis ir savienotas ar Dieva Dēla sirdi, ar Viņā mītošo Dzīvības avotu un pa šo gaismas staru no Radītāja nāk Atziņa.

Cilvēks ik mirkli ir dzīvā saiknē ar Dievu. No Viņa uz gara sirds kristālu ir dzīvību nesošs stars. Tāpēc Tam Kungam viss ir redzams un zināms. Lai mūsos darbojas Dieva Atziņa un sagatavo mūs lieliem darbiem!

Jāņa atklāsmes.gr.15:4

 Kas Tevi nebītos, ak, Kungs, un neslavētu Tavu Vārdu? Jo Tu vien esi svēts; visas tautas nāks Tavā priekšā un Tevi pielūgs, jo Tavas taisnības darbi ir kļuvuši redzami.”

Dievā mīt taisnīgums. Viņš visas lietas ir noteicis pēc Derības likuma un taisnīgi pēc tā tiek prasīts. Taisnība cilvēku paaugstina. Uz taisnības ceļa ir dzīvība. Taisnība cilvēku apskaidro un dāvā gudrību. Taisnīgajā vairojas gara augļi. Taisna cilvēka galvu rotā svētība.

Dievs nosaka algu pēc taisnības. Par katru labu darbu- klāt mēriņš gara izaugsmei, par katru nepaklausību viens mēriņā no gara tiek atskaitīts. Tuvojas taisnās tiesas diena un tajā Dievs izvērtēs katru un pieņems taisnīgu lēmumu.

Pasaule ir kļuvusi netaisnīga un daudzkārt ir grūti sagaidīt taisnīgu lēmumu. Mūsu sirdīs mīt taisnīgums un patiesībā mēs alkstam pēc taisnības. Tāpēc lai ir priecīgas mūsu sirdis, jo Tas Kungs un Dievs visas pasaules sakārtos pēc taisnības. Netaisnībai un meliem Debesu Valstība nebūs vietas.

Mateja ev.5:10

 Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder Debesu Valstība.

Dievs pats ir Sava likuma morālā taisnīguma princips. Izpildot Derības likumu, mēs pildām Radītāja gribu un pateicībā par to saņemam gara augļus. Dieva taisnīgums vienmēr nostājas pret grēcinieku skarbā bardzībā.

Kā gan var apturēt nepaklausīgo vēlmes, kas iestājas pret Dievam ticīgajiem? Tikai un vienīgi ar taisnīgu rīcību. Dieva spriedums attiecībā uz grēciniekiem darbojas ik mirkli ar grēka likumu.

Par katru padarīto grēku cilvēkam tiek atņemts gara spēks, kas ir arī dzīvības spēks. Tā grēcinieks sevī dzemdē nāvi. Kurš gan grib pazaudēt sevi uz mūžīgiem laikiem?

Dieva taisnīgums vienmēr ir pārāks par cilvēka taisnīgumu. Cilvēks skatās no sava viedokļa, bet Dievs no Derības likuma. Spriedums par cilvēku ir jāatstāj Dieva ziņā. Arī aprunāšana ir grēks, jo cilvēks ar muti jau izsaka spriedumu. Cilvēku bieži vien mute apgrēcina visvairāk.

Mateja ev. 7:1-2

 Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots.

Dievs ir Patiesība un viņā mīt Patiesība. Ticībā mēs varam saņemt Patiesības Garu. Patiesības iepazīšanas ceļš ir tik skaists! Dievs ir Tas Kungs un Viņā ir apslēpta visa bagātība un pilnība. Izzināt To Kungu ir laime un prieks.

Gars zina patiesību par Dievu un cenšas to dot prātam. Kas iemācījies saklausīt savu sirds balsi, tas spēj uztvert Dieva Patiesības graudus. Patiesība cilvēkā ienāk caur ciešanām un dzīves pieredzi. Pasaulīgas raizes un ciešanas ir īslaicīgas. Paņemot uz saviem pleciem dzīves krustu cilvēks iemanto gara un prāta gudrību.

Cilvēka prāta zināšanas ir niecīgas, tās ir par pasauli. Gara zināšanas, tās ir par Patiesību. Jēzus Kristus ir Patiesības ceļa sākums. Dieva vārds un tā jēga atrodas nedalāmā saistībā. Dieva Derība ir Patiesība un kas tai tic, tas iemantos mūžīgu dzīvošanu.

Mateja ev. 5:18

 Jo patiesi Es jums saku: tiekams debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, kamēr viss tā notiek.

Jēzus Kristus, dzīvodams uz Zemes Debesu Tēvam bija uzticīgs. Tagad Viņš ir uzticams mums un mēs uzticīgi Viņam. Dieva Dēls ir solījis, ka Viņš būs ar mums līdz pasaules galam. Viņš mums blakām ir ik mirkli. Ar šo atziņu mēs gaidām Viņa atnākšanu un ticam ikvienam Derības apsolījumam.

Jēzus Kristus mīt mūsu sirdīs un tā ir savstarpējās uzticības augstākā pakāpe. Uzticība ir gara īpašība un tā nāk no sirds dziļumiem, no gara. Uzticēties Dievam, tas nozīmē būt saskaņā ar Dievu. Uzticība un paļāvība uz Dievu cilvēku dara bagātu. Neuzticība nāk no miesas vājuma. Uzticība nāk no gara stipruma.

Uzticība plūst no Dieva mīlestības un Mūžīgās Dzīvības avota. Ticībā Viņš saviem sekotājiem dāvā spēju būt uzticamiem. To mēs varam mācīties no apustuļiem. Mums savi grēki ir jāuztic Dievam, tad uzticībā saņemsim grēku piedošanu.

Jāņa I vēst. 1:9

 Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.

Dievs ir pati pilnība un katra Viņa īpašība vienoti papildina pārējās. Neviena no īpašībām nav mazāk nozīmīga. Dievs ir viens vesels un nav salikts no daļām. Saņemot svētumu no Dieva mēs saņemam arī mīlestību, prieku, mieru un visas pārējās īpašības gara augļu veidā- tā iemantojot to daļiņu no dievišķām īpašībām.

Dieva pilnība ik mirkli ir apliecināta ar Viņa godības darbiem. Tie ir saskatāmi visā- izplatījumā un virs Zemes, cilvēkos un visā dzīvajā. Redzot mūsu miesas mikro pasauli un ar mikroskopu tajā saskatot tik saskaņoti radītus dzīvības procesus, mēs iesaucamies- ak, Dievs, tik pilnīgs Tu esi! Patiesi, cilvēks pēc Dieva līdzības ir radīts ļoti pilnīgs.

Lai mūžīga ir mūsu paļāvība uz Dievu! Tas Kungs izpildīs visus apsolījumus un pastāvēs mūžīgi. Vairosim savu skaistumu Tam Kungam par godu!

            II Laiku 6:10

 Un nu tagad Tas Kungs ir piepildījis Savu apsolījumu, kuru Viņš bija izteicis, jo es esmu stājies sava tēva Dāvida vietā un es sēžu uz Israēla troņa, kā Tas Kungs bija solījis, un es esmu uzcēlis namu Tā Kunga, Israēla Dieva, Vārdam.

Dievs mīt neaptveramos plašumos un Viņa lielums ir bezgalīgs. Dievs ir neierobežots Savā esamībā. Bezgalīgā Dieva noslēpumu ar prātu saprast nevar. To garam pakāpeniski atklāj Dēls.

Dieva lielumam nevar piemērot lielumu, izmēru, svaru, enerģijas daudzumu vai citas samērojamas līdzības. Dieva radošo darbību vai nolūkus, attīstību vai bezgalīgo esamību nekad nevarēs saprast, jo Viņš ir mūžīgā pilnība.

Mums Dievs jāpieņem tā, kā Viņš mums atklājas. Dievs ir Tas, kas ir Sevī. Dieva bezgalīgums jāpieņem kā tikai Dievam saprotama Patiesība. Cilvēka prāts ir ārpus Dieva lieluma sapratnei. Dievam nav sākuma, jo Viņš ir mūžīgs.

Mateja ev. 5:48

 Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.

Piesaucot mūžīgo Dieva Trīsvienību, mēs piesaucam vienīgo un patieso Tēvu. Cilvēks ir Radītāja roku darbs un viss mūsos no Viņa ir dzīvs. Iepazīstot sevi mums rodas priekšstats par Tēvu, jo Dievs cilvēku radīja pēc Sava tēla un līdzības. Laikam ejot, Dēls pakāpeniski atklāj Dieva pilnību. Ticīgos un paklausīgos cilvēkos ar savām skaistajām īpašībām iemājo Dievs. Viss, kas ir mūsos labs, ir no Dieva nācis.

Dieva īpašības atklājas Jēzū Kristū un tieši caur Viņu mēs varam iepazīt bezgalīgo un mūžīgo Dievu. Dzīvojot mīlestībā, mēs saņemam atklāsmi ar Patiesības Garu un mūsos ienāk gudrība. Dzīvojot paļāvībā, mūsos iemājo Svētais Gars un dāvā dzīvīgumu. Dzīvojot ticībā, mēs pietuvojamies Kristum un tad Viņš ir mūsu ceļa Gaisma. Ticēt visvarenajam Dievam, tas nozīmē iegūt galveno- mūžīgo dzīvošanu.

Jāņa atklāsmes.gr.19:6

Alelujā! Jo ir sācis valdīt Kungs, mūsu Dievs, Visuvaldītājs.

Labprātība ir cilvēka gara augļa sastāvdaļā un tā ir iesēta no Dieva labestības. Būt labam un darīt labu, domāt labu un vēlēt labu- tas nozīmē saņemt no Dieva labestības augļus.

Dieva labestība ir Viņa žēlsirdības un mīlestības lielums. Viņa labestība mūsos iesēj mieru un cerību. Dieva labestība dod pestīšanu un cerību uz mūžīgo dzīvošanu Debesu Valstībā. Kristus labestība māca mums būt laipniem, devīgiem un godīgiem. Ticīgu cilvēku raksturo patiesa labestība.

            Pāvila vēst.efeziešiem 1:5-7

            Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā. Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības.

Dievs Savā būtībā ir bagāts ar labestību, jo Viņš ticīgos izpirka no grēka un dāvāja mūžīgo dzīvošanu. Dieva īpašības atklājās Jēzū Kristū- Viņš ir taisnīgs un svēts, labsirdīgs un līdzjūtīgs, sirsnīgs un laipns. Dieva labestība mūs uzdrošina Viņam uzticēties un uz Viņu paļauties.

Žēlastība ir Dieva labestība. Žēlastība ir Viņa svētās būtības īpašība. Kristus ik mirkli ir pie cilvēkiem un savā žēlastībā steidzas glābt grēciniekus. Žēlastība ir Dieva labā griba. Žēlastību ticīgs cilvēks saņem kā dāvanu par savu uzcītību Dieva likumu pildīšanā.

          Jāņa ev.1:16-17

Jo no Viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu.

Dieva īpašības izteic Viņa mūžīgumu. Dievs ir visa pirmsākums un turpinājums. Pieņemot sirdī Jēzu Kristu mēs iemantojam mūžīgo dzīvošanu. Mēs pielūdzam mūžīgo Dievu un ļaujam sevi vadīt pa vienīgi pareizo, Viņa nolikto ceļu.

Dieva mūžību aptvert nevar, kā nevar aptvert Viņa sākumu un beigas. Dievs pastāv no mūžības uz mūžību un tā vienmēr. Dievs mājo mūžībā un nāk pie mums no mūžības. Viņam nav pagātnes vai nākotnes.

Jāņa atklāsmes.gr.15:3

Tie dziedāja Dieva kalpa Mozus dziesmu un Jēra dziesmu, sacīdami: “Lieli un brīnišķīgi ir Tavi darbi, Kungs Dievs, Visuvaldītāj; taisni un patiesi Tavi ceļi, tautu Ķēniņ!

Pasaulei laiku nosaka Dievs. Viņš no mūžības radīja laiku un tagad mēs atkal tuvojamies mūžībai. Atgriežoties Debesu Valstībā mēs atgriezīsimies mūžīgai dzīvošanai. Laimīgs ikviens, kurš tiecas pie Kristus. Pestīšanu un augšāmcelšanu Tēvs ir nodevis Dēla rokās. Uzticīgi kalposim Kristum un īstenosim Viņa mācības!

Ticēsim Tā Kunga žēlastībai un taisnībai!

Vairosim sevī Viņa gara augļus!

Dievs ir tik pilnīgs!