Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI

 

DIEVA GUDRĪBA

Cik interesanta ir apkārtējā vide! Makro un mikro pasaule. Visā pastāv saskatāma kārtība. Ielūkojoties tajā dziļāk pārliecināmies par tās noslēpumaino pilnību. Kādā spēkā viss pastāv un darbojas?

Ar sirds gudrību cilvēks var nonākt pie vienīgi pareizas atziņas- tikai Dievam piemīt bezgalīgas un unikālas iespējas. Visi Radītāja darbi ir nevainojami un labi.

Pilnība ir atrodama tikai Dievā. No Viņa gudrības katram tiek dota iespēja smelt. Vispirms ticībā ir jāatver sirds uz Jēzu Kristu un jāiemācās patiesa Tā Kunga bijāšana. Dievs Savu gudrību uztic tiem, uz kuriem var paļauties.

Ījaba 28:20-28

 Bet gudrība – no kurienes tā nāk, un kur mājo atziņa? Tā ir apslēpta katra dzīva radījuma acīm, un pat debesu putniem tā paliek noslēpta. Elles un nāves dziļumi saka par to: tikai baumas par tās lielo slavu ir nonākušas līdz mūsu ausīm.

 Tikai vienīgi Dievam ir zināmi ceļi pie tās, un Viņš labi zina tās uzturēšanās vietu, jo tikai Viņš vienīgi redz līdz zemes galiem, un Viņš skata visu to, kas ir atrodams zem debesīm. Kad Viņš reiz deva vējam sparu un kad Viņš lika noteiktu mēru ūdeņiem, kad Viņš deva Savus likumus lietum un ierādīja ceļu pērkonam un zibeņiem, tad Viņš to redzēja, iedarbināja to, nodibināja tās pamatus, attīstīja, izdibināja un arī izpētīja to.

Bet cilvēkam Viņš teica tikai vienu: redzi, bijība Tā Kunga priekšā – tā ir gudrība, un vairīties no ļauna – tā ir atzīšana!”

Bezgalīgi pilnīgais Dievs darbojas tā, ka neviena dzīvā būtne garā radīto nevar uzlabot. Cilvēkam ir dota iespēja darboties materiālajā pasaulē. Viņam ir dāvāta spēja izgudrot dažādas lietas.

Selekcijas rezultātā cilvēks var izmainīt augu un koku izskatu. Zinātnieki ir izveidojuši daudzas sarežģītas ierīces. Ķīmiķi radījuši jaunas izejvielas. Tā varētu turpināt, bet pasaulē radītais nav mūžīgs. Cilvēces atklājumi nevar dāvāt mūžīgo dzīvošanu vai gara pieaugumu. Ikdienas ir jātiecas pēc garīgām vērtībām.

Materiālā pasaule līdz ar Kristus otro atnākšanu tiks pārvērsta. Pasaulīgās vērtības pazudīs. Dzīves jēga ir meklējama nevis materiālo labumu uzkrāšanā un pārveidošanā, bet Dieva noliktajā Derībā un gara izaugsmē.

Cilvēki bieži aizraujas ar nevajadzīgiem sīkumiem, galveno savā dzīvē palaižot garām. Ir sāpīgi redzēt iedomīgu gudrinieku, kurš labi pārzin savu darbības sfēru, bet par sevi, savu garu neliekas ne zinis. Ja cilvēkam pārstāj interesēt māksla, kultūra un garīgas lietas, tas parāda, ka viņā garīgums ir aizvēries un Dieva gudrību viņam neaizsniegt.

Psalmi. 111:10;

            Lieli ir Tā Kunga darbi; tos lai cenšas izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks. Slaveni un brīnišķi ir Viņa darbi, Viņa taisnība paliek mūžīgi. Viņš Saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu; žēlīgs un žēlsirdīgs ir Tas Kungs. Viņš dod barību tiem, kas Viņu bīstas; Viņš piemin un atceras Savu derību mūžīgi. Viņš rādīja Savai tautai Savus varenuma pilnos darbus, tai nododams citu tautu mantojumu.

 Viņa roku darbi ir uzticība un tiesiski taisna patiesība, negrozāmi ir visi Viņa baušļi; nodrošināti mūžīgi mūžam, tie pamatoti uzticībā un godīgumā. Viņš sūtīja pestīšanu Savai tautai un noteica, ka Viņa derība pastāvēs mūžīgi. Svēts un bijājams ir Viņa Vārds. Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi.

Dieva gudrība ir neizsmeļama. Tai vienmēr būs mūžīgs turpinājums. Tā ir patiesa un pilnīga, saskanīga un mīloša, laba un svēta. Pretī tai bieži stāv cilvēka neīstā un viltīgā gudrība.

Jau no Ādama grēkā krišanas mirkļa cilvēkā ienāca nepaklausība un neticība Dievam. Grēks cilvēka dabu padarīja par spītīgu un ļaunu. Cilvēks savas spējas sāka novirzīt savtīgos nolūkos. Cilvēkam dotā gudrība tika izmantota ieroču ražošanā un citu grēka darbu veikšanā. Lai otru ietekmētu, cilvēki iemācījās darboties arī astrālajā sfērā ar buršanām un maģijā. Grēcīgu cilvēku gudrība ir nodevīga un neīsta.

Nepilnība nevar būt pārāka par pilnību. Dievs kopš iesākuma ir brīdinājis, ka Viņš gudros notvers viņu viltībā, liks kaunā prātnieku prātu un liekuļiem būs raudāšana un zobu trīcēšana.

Miesa nevar būt pārāka garu, jo miesai ir zūdoša vērtība, bet gars mūžīgs. Prāta gudrība mūža beigās paliek smiltājā, bet gara gudrība dzīvo līdz ar garu. Tāpēc ticīgais dzīves laikā iegūst gudrību, bet liekulis to zaudē.

Salamana pam.2:6-11

Jo Tas Kungs piešķir gudrību, un no Viņa mutes nāk atziņa un izpratne. Viņš liek vaļsirdīgajam piedzīvot izdošanos un ņem Savā aizvējā tiklos, un pasargā tos, kas dara pareizi, un paglabā neskartus Savu svēto ceļus.

 Tad tu sapratīsi, kas ir tiesa un taisnība, kas ir skaidra sirds un kāds ir ikviens ceļš uz labu. Jo gudrība ienāks tavā sirdī, lai tu jo labprāt mācītos. Labs padoms tevi pasargās, un saprāts tevi paglābs,

Dieva pilnība ir neizsakāma, tāpat kā Viņa gudrība. Dievu neietekmē simpozijos izteiktie cilvēku spriedumi vai domas. Viņš ir Tas, kas ir. Materiālā pasaule nevar ietekmēt Radītāju.

Pasaule ir vide, kurā cilvēkam no grēkiem ir jāatbrīvojas, jāaug garā un gudrībā. Tikai materiālajā pasaulē cilvēks var veidot, konstruēt un celt pēc sava ieskata. Tas ikkatram brīvi ir atļauts. Bet cilvēka prāts pēc savas dabas ir nepilnīgs, pilns haosa un nepilnības. Tāpēc viss celtais pasaulē arī paliek, lai kādreiz tas pazustu. Mūžīgas ir tikai garīgas lietas.

Viss, ko dara Dievs, ir radīts atziņas pilnīgā saskaņā. Viņa darbi ir gudri un labi. Dieva darbus nevar izdarīt labāk vai pilnīgāk. Tie ir pati pilnība. Bezgalīgi gudrais Radītājs darbojas tā, ka garīgi augstākās dzīvās būtnes radīto uzlabot nevar. Dievs, cik pilnīgi ir Tavi darbi!

Salamana pam.16:19-23

Ir labāk būt pazemīgā prātā ar nabagiem nekā dalīties laupījumā ar augstprātīgiem. Kas kādu lietu gudri vada, tas atrod laimi, un svētīts ir tas, kas paļaujas uz To Kungu. Sapratīgu cilvēku daudzina kā zinīgu vīru, un mīlīgas runas un vārdi ir visai pamācoši.

 Gudrība ir dzīvības avots tam, kam tā ir, bet ģeķu pamācība ir ģeķība. Zinīga sirds māca savu muti un vairo uz savām lūpām atzīšanu.

Dievs Savā gudrībā ļāva cilvēkiem pasaulē pilnveidoties. Viņš tiem piešķīra arvien vairāk prāta spējas un gudrību. Tā ir izdzīvošanas gudrība, bet īstenā gudrība pastāv garā. Dieva spēkā cilvēkam ir pieejama Viņa gudrības daļa. Patiesības gara svētība pār cilvēku ir patiesa Gaisma pasaulei. Dzīvot uz Zemes nav viegli. Vēl grūtāk ir saskatīt īsteno dzīves ceļu.

Cilvēkam ir divas izvēles- iet Dievam paklausīgo ceļu, vai to nedarīt. Ticīgā cilvēkā Dieva gudrība ir gatava ienākt, tikai tas vēl ir jānopelna ar labiem darbiem. Dievs sūta Patiesības Garu pār ticīgajiem. Līdz ar ticību cilvēkā ir jāienāk Dieva bijāšana.

Visas Dieva prasības kopā ir saaustas vienotā rakstā. Ja Dieva prasību kopums ir izpildīts, tad kā balvu par centību cilvēks saņem gudrību. Dieva gudrība cilvēku apvelta ar skaidru prātu, gaišu domu un lietu patieso redzējumu.

Pāvila vēst. efeziešiem 1:3-9

 Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā.

 Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā. Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības, kurā Tas pārpilnībā mūs apveltījis ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma.

Tik tuvu ir Kristus otrā atnākšana. Visa pasaule ieraudzīs, ka Dievs patiesi mūs ir apveltījis ar Savu gudrību un atziņu. Mūsu sirdis ir vērstas uz mūsu Glābēju un mēs ticam uz Jēzus Kristus darbību mūsos.

Mīlestība, miers, cerība, pacietība un uzticība- tā ir mēraukla mūsos, ar kuru sajūtam Dieva darbību. Dieva apsolījumam ticēja Ābrahāms, Elija, Mozus, Marija un Jāzeps, apustuļi un daudzi svētie. Tagad ticam arī mēs. Ticība Kristum tik stipri ir ieausta mūsu sirdīs.

Ir ikdienas grūtums un sāpes, bet mēs ticam, ka Dievs, kas visu ir radījis, ir mīlestības un žēlsirdības pilns, bezgalīgi gudrs un labsirdīgs. Viss radītais vienmēr paliks Dievā un kā gan sevī var samierināties ar nepaklausību un neticību. Lai sirdīs iezvanās Dieva mīlestības skaņas un pamodina katru, kas tic rakstītajam! Ticēt redzētajam nav māksla. Ticēt ar sirdi, tā ir patiesa ticība un gudrība.

Daniela 2:20-22

Slavēts lai ir Dieva Vārds no mūžības uz mūžību, jo Viņam pieder gudrība un vara! Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, Viņš atceļ un ieceļ ķēniņus, Viņš dod gudriem gudrību un sapratīgiem saprašanu;

Viņš atklāj to, kas bija apslēpts un neziņā tīts; Viņš zina, kas slēpjas tumsā, pie Viņa mīt gaisma.

Jēzus Kristus darbi ir tik pilnīgi. Pats Dievs nonāca pasaulē, lai to uzvarētu un glābtu. Katrs, kurš saskata Viņa lielumu, jau savus sirds vārtus Tam Kungam ir atvēris.

Kristus ciešanas un nāve pie krusta ticīgo dēļ sagatavoja augšāmcelšanās ceļu un atvēra vārtus uz Debesu Valstību. Tikai Dievam ir vara pār Savu Valstību un mums Patiesībai ir jātic.

Garā tagad ir skaidri redzami atvērti vārti uz Dieva Valstību. Eņģeļu pulki ir sapulcējušies, lai drīz jau pieņemtu Dieva bērnus. Svētais Gars liecina par Tā Kunga lielās dienas tuvumu un pats Kristus apliecina savu klātbūtni mūsu sirdīs.

Jāņa atklāsmes.gr.21:1-4

 Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu.

 Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.”

Mums ir jāatzīst, ka viss ko dara Tas Kungs ir pati pilnība. Viņa darītais paliek mūžīgi. Kas no tā mēģinās atņemt, tam pašam visu atņems. Neziņa ar laiku tiek piedota, bet darbība ar nodomu atņemt, netiek piedota.

Nevienam nav ļauts iestāties pret Dieva darīto. Tāpēc, lai patiesa ir mūsu bijība uz To Kungu un Dievu. Viņa gudrība ir pilnīga. Viņa atziņas spēja ir absolūta. Viņa vara ir mūžīga.

Lai paliek malā prātošana par Dieva iespējām! Lai vairojas mūsu lūgšanas ticībā un no sirds! Lai jūsos ienāk sirds gudrība un paļāvība!

Ticība ir jāapliecina darbos un savu gudrību ir jāiemācās uzticēt Dievam. Tas nav viegli. Vispirms jāuzticas, lai Dievs jūsos ienāk un vada. Tad jāmācās dzīvot šim mirklim, neprātot par vakardienu un nesteigties dzīvot rītdienai.

Cilvēka garam piemīt dabīga paļāvība uz Radītāju. Cilvēka gars zina par Dieva iespējām un Viņa gudrību. Gars zina par to, ka par cilvēku visvairāk gādā Tas Kungs un Viņš ikvienam novēl piedzīvot mūžīgās dzīvošanas svētlaimi Debesu Valstībā.

Jesajas 42:16

            Es vadīšu aklus pa ceļiem, ko tie agrāk nepazina, pa tekām, kas tiem bija svešas; Es darīšu tumsību viņu acīm par gaismu un nelīdzenumu par līdzenu ceļu. To visu Es darīšu un no tā neatkāpšos.

Patiesi šajā pasaulē bez Dieva vadības izdzīvot nav iespējams. Nomaldīties pasaulīgos ceļos ir tik viegli. Dzīves labirints nes sevī neskaidrību un vieš bailes.

Uzticēties Dievam, tā ir lielākā gudrība. Tā neienāk uzreiz. Vispirms ticība, tad cerība, uzticēšanās, paļāvība un tad uzticība visaugstākā pakāpē. Un tikai tad var ienākt miers, labestība un mīlestība.

Jesajas 45:2-3

 Es iešu tavā priekšā un līdzināšu nelīdzenās tekas, Es satriekšu vara durvis un salauzīšu dzelzs aizšaujamos. Es nodošu tev tumsā paglabātās mantas un paslēptos dārgumus, lai tu atzīsti, ka Es esmu Tas Kungs, Israēla Dievs, kas tevi saucis tavā vārdā.

Cilvēks strādā, atpūšas, vai guļ ciešā miegā- par mums ik mirkli par rūpējas Dievs. Daudzi vislielākie Dieva darbi notiek cilvēkam nezinot. Par nozīmīgākajiem Dieva darbiem ir liecība Derībā. Tā mēs zinām Patiesībā, kā viss ir bijis.

Cilvēks neredzēja debess un zemes radīšanas mirkli, neredzēja Kristus augšāmcelšanās mirkli. Cilvēks neredz to lielo darbu, kas šobrīd tiek darīts izplatījumā dažādās Debesu pasaulēs.

Kristus dod liecību un es liecinu, ka pasaulē ļaunums ir uzvarēts. Debesu Valstības vārti ir atvēri. Debesu Valstība ir tuvu Zemei klāt pienākusi. Tās spožums un godība pārsteigs ikvienu.

Jāņa atklāsmes.gr.22:12-14

 Redzi, Es nāku drīz un Mana alga līdz ar Mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem. Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals.

 Svētīgi, kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā.

 

Ticiet, tā ir pati pilnība, kas sagaida ikvienu, kas tic Derības vārdiem. Drīz nāks gaismā visi lielie Dieva darbi. Katrs redzēs sava darba augļus. Tas Kungs nevienu nav pametis, bet par katru ar visu spēku ir rūpējies.

Atstāsim Dieva ziņā Viņa gudrības lielumu un ļausimies Tā Kunga darbībai !

Ļausimies Jēzus Kristus darbībai mūsos!

Tversim Viņa gudrību ar sirdīm un ticībā!

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Dzīvības likumi, Grāmatas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.