Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI


 

DIEVA TRĪSVIENĪBA

 

Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Tas ir Trīsvienīgā Dieva vārds. Radītājs- Debesu Tēvs sevī ir radījis Dēlu un visā darbojas ar Svēto Garu. Līdz Kristum pasaule par Svēto Garu nezināja. Dieva Dēls cilvēkus svētīja ar Svēto Garu un uguni. Viņa spēkā apustuļi Jaunās Derības vārdus iesēja cilvēku sirdīs.

Caur Jēzu Kristu arī mēs esam saņēmuši Svēto Garu un tādējādi kļuvuši par Dieva bērniem. Ticībā lūdzam un pateicamies Debesu Tēvam par žēlastību un laimi būt mūžīgiem. Lai slavēts Tas Kungs un Dievs!

Mateja ev.3:11-12; 28-19

Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet Tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani; Tam es neesmu cienīgs kurpes nest, Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un ar uguni. Tam vēteklis rokā, un Viņš tīrīs Savu klonu, un Viņš sakrās Savus kviešus klētī, bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni.”

Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā

Svētā Trīsvienība ir Dieva pilnības bijājams noslēpums. Neviens nevar pateikt kur Tā sākas un kur beidzas. Dieva Trīsvienība pastāv mūžīgā vienotībā. Tajā ir apslēpta Dieva varenība un visuresamība.

Dieva Dēls cilvēkiem deva atziņu un gudrību par Svēto Garu. Tā pasaulē caur Jēzu Kristu ienāca Svētā Gara spēks. Dievu var lūgt un to var aizsniegt tikai garā. Dievs pie mums nāk vispirms ar Svēto Garu un tikai sagatavotā vidē ienāk Dieva Dēls.

Debesu Tēvs mīt cilvēkiem nepieejamā gaismā. Tajā var pastāvēt tikai Tēvs un Dēls. Dēls ir Tēvā un Tēvs ir Dēlā. No Savas pilnības dziļumiem Debesu Tēvs pasaulē un cilvēkos darbojas caur Dēlu.

Trīsvienībā neviens nav lielāks vai mazāks, bet visas Dieva Personas ir vienādi mūžīgas un pilnīgas. Tajā pastāv sadarbības pilnība. Trīsvienība nav aptverama un tā nav uzvarama. Debesu Tēvs ir sākuma sākums. Vispirms no Viņa iziet visa radošā darbība un likumi.

Jāņa ev. 10:30; 14:10-11

             Es un Tēvs, mēs esam viens.

Vai tu netici, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī? Vārdus, ko Es jums saku, Es nerunāju no Sevis; bet Tēvs, kas pastāvīgi ir Manī, dara Savus darbus. Ticiet Man, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī; bet, ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet!

Dieva vienpiedzimušais Dēls, Jēzus Kristus, kas no Tēva dzimis pirms pasaules iesākuma, ir Dievs no Dieva, Gaisma no Gaismas, Pilnība no Pilnības, dzimis, ne radīts no vienīgā Dieva, ar Tēvu vienāds būtībā. Caur Viņu viss ir radīts.

Cilvēkam nekad nebūs aizsniedzams Svētās Trīsvienības noslēpums. Tas pastāv ārpus cilvēka izzināšanas iespējām. Dievs ar Patiesības Garu pakāpeniski sevi atklāj ticīgajiem un tā mūžīgi. Cilvēks Dievu var iepazīt tikai ticībā un paļāvībā.

Dievs vienmēr būs mūžīgi neizzināms. Ikkatra Viņa atklāsme visus pārspēs un pārsteigs. Cilvēcei vienmēr ir pietrūcis dziļākas gara izpratnes. Tikai Dieva dāvātā atklāsme un zināšanas ir devusi iespēju pakāpeniski izzināt uguni, elektrību, gaismu, makro un mikro pasauli. Bet gara izzināšana vēl joprojām zinātnei paliek neizskaidrojams brīnums un noslēpums. Patiesību par garu cilvēkam var atklāt tikai Dieva Patiesības Gars.

Jāņa ev.14:26

Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.

Kas netic Jēzum Kristum, tas nespēj saprast Dieva Trīsvienību. To nesaprot tā cilvēces daļa, kas Dieva Dēlu nepieņem. Ar prātu Dieva Trīsvienību izskaidrot nevar. Cilvēka prāts spēj saprast tikai pasaulīgas lietas. Dieva noslēpumu var saprast tikai tad, ja Viņš to cilvēkam atklāj. Trīsvienības patiesība ir kā vissarežģītākais uzdevums, ko cilvēkam ticībā ir jāatrisina.

Cilvēks pēc dabas ir augstprātīgs un domā, ka viņš jau daudz zina. Vai visu var zināt? Daudzi zinātnieki izmisīgi iet izzināšanas ceļu ignorējot Dieva likumus un Derības vārdus nepieņemot.

Kāpēc jāmeklē dzīvība kosmosā, kur tās nav? Tās nav ne uz Mēness, ne Marsa, ne Saturna. Iedziļināšanās arī mikro pasaulē caur mikroskopiem nedos atbildes par dvēseli un garu. Ar matērijas iespējām var saskatīt tikai matēriju. Dieva gudrība ir apslēpta gara līmenī.

Jāņa ev. 1: 17-18

Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu.Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu.

Debesu Tēvs mīlestībā uz cilvēkiem sūtīja savu vienpiedzimušo Dēlu, lai izpirktu ticīgos no grēka un dāvātu mūžīgo dzīvību. Dieva Dēls nākot pasaulē Savu vietu pie Tēva goda troņa neatstāja. Viņam ik mirkli saglabājās Tēva dotā vara.

Iemiesojoties Jēzū Kristū Dēls nezaudēja Savu Dieva būtību. Viņš pakāpeniski cilvēkiem atklāja Patiesību un ar Saviem darbiem apliecināja, ka ir Tēva sūtīts.

Dievs vienmēr būs mūžīgi tāds kāds Viņš ir. Nonākot cilvēku vidū, Dēls dāvāja Patiesību par Svēto Garu un Jauno Derību, par Debesu Valstību un mūžīgo dzīvošanu, par augstākajiem baušļiem un grēka izpirkšanu. Dēls glāba pasauli un cilvēkus uzņemot uz Sevi ticīgo grēkus. Tikai Dievs spēj piedot grēkus.

Apustuļu darbi 2:38

Bet Pēteris tiem atbildēja: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.

Tēvs un Dēls vienmēr vienoti aptver visu radīto. Dievs ir visur. Dievs ir iekš visa radītā Sevī. Ar Viņam piemītošo spēju Dievs var būt jebkurā izplatījuma vietā, arī ikvienā dzīvā radībā, tikai Viņam zināmā veidā. Dievs ir Sevī visuresošs.

Pasaulē ar Jēzu Kristu ik mirkli bija Dieva iespējas un godība. Cilvēki to nezināja, bet Viņa vārdiem ticēja. Tajos, kas ticēja, ienāca Patiesība un mūžīgā dzīvība. Katrs Jēzus Kristus darbs bija Dieva darbs. Dēls darīja to, ko Viņam teica Tēvs un Viņā ik mirkli bija Svētais Gars.

Jēzū Kristū bija Trīsvienīgā Dieva spēks, tāpēc Viņš visu spēja- gan augšāmcelt, gan augšāmcelties. Ik mirkli pastāvēja saikne starp Tēvu un Dēlu. Cilvēka Dēls staigājot pasaulē bieži runāja ar Tēvu un saņēma atbildes. Sarunas starp Tēvu un Dēlu ir jāsaprot kā cilvēka, Jēzus Kristus, sarunas ar Tēvu, kas ir gan liecība par Viņa Dieva būtību, gan stiprinājums cilvēciskajai miesai. Bez Svētā Gara atbalsta miesa ir vāja.

Ticība Svētajam Garam ir pamats ticībai Dieva Trīsvienībai. Svētais Gars ir vienlīdz ar Tēvu un Dēlu pielūdzams un godājams. Ja kāds stāda Vienu augstāk par Otru, tāds pašā pamatā kļūdās.

Bez Svētā Gara saikni starp Dievu un cilvēku izveidot nevar. Tāpat nav iespējams ar lūgšanām aizsniegt līdz Tēvam apejot Dēlu. Tēvs visu dzird un redz. Viņš pats ir iedibinājis kārtību kopš pirmsākuma- vispirms Svētais Gars, kas vienmēr ir pasaulē pie cilvēkiem, tad Dēls, kas nāk pie tiem, kas Viņu piesauc un tikai tad darbojas Tēvs.

Jāņa ev. 14:6

 Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.

Dieva iedibinātie likumi ir pilnīgāki, nekā cilvēks spēj tos saprast. Mazākā atkāpe no Derībā teiktā vārda- tā jau ir atkāpšanās no Dieva likuma. Patiesība nav apspriežama. Tā vienmēr pastāv, kā pastāv Dieva Trīsvienības godība. Svētlaimīgs, kas ar sirds gudrību ir aizsniedzies līdz Patiesībai.

Dieva Patiesība būs mūžīgi mums jātver un jāatklāj. Dēls ir Dieva gudrība un spēks. Tieši caur Viņu mēs varam iemantot Patiesības graudus. Tā ir tik tīkama sajūta- zināt lietu dziļāko būtību. Zināt, kā patiesībā viss radīts, veidots un darbojas.

Ar atziņu par Trīsvienīgo Dievu cilvēkā atveras vārti uz mūžīgu Patiesības izzināšanu. Cilvēka dzīvē tas ir īpašs mirklis, kad var apjaust garīgo lietu faktisko būtību. Tā ir laime sajust mūžīgās dzīvības dvašu.

Jāņa ev. 14:28

 Jūs esat dzirdējuši, ka Es jums esmu sacījis: Es aizeimu un atkal nākšu pie jums. Ja jūs Mani mīlētu, jūs priecātos, ka Es aizeimu pie Tēva, jo Tēvs ir lielāks nekā Es.

Tikai ar gara sirdi ir saskatāma Gaisma no Debesu Valstības- tur ir Patiesības un mūsu mūžīgās dzīves turpinājums. Tas dāvā iespēju ielūkoties bezgalīgajos izplatījuma plašumos un veidot reālu saikni ar Dieva dzīvām radībām. Tad ir iespēja pilnīgāk sajust Dieva realitāti un būt ar Viņu vistiešākajā saiknē. Mūžībā tiek dota iespēja aktīvi piedalīties Dieva radošajos procesos.

Jāņa atklāsmes.gr.22:5

Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem nebūs vajadzīga; jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam.

Debesu Valstībā Svētais Gars caurstrāvo cilvēka gara augumu ik mirkli un ir iespēja Dēlu redzēt sejā un dzirdēt Tēva balsi. Dzīvot kopā ar Dievu- tā ir visaugstākā laime.

Dievs savā Trīsvienībā ir tik pilnīgs! Tās būtība satur visu radīto Dieva kārtībā un varā. Vienīgais un mūžīgais Dievs ikvienu kas tic, spēj pacelt mīlestības Gaismā. Tā ļauj būt bezgalīgi laimīgam par esamību.

Ar to mirkli Dieva bērns saplūst ar Dieva Gaismu, iemantojot dievišķas īpašības. Tās ir- mīlestība, miers, prieks, pacietība, laipnība, lēnprātība, gudrība, uzticība, labestība, taisnīgums, atturība, žēlastība, un svētums.

Lai bagātas ir jūsu sirdis ar gara augļiem!

Lai sirdīs ienāk ticība par patieso Dieva būtību!

Atveriet savas sirdis Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!