Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI


 

MŪZIKA

 

Ielūkosimies mūzikas skaņu pasaulē. Skaņai piemīt spēja darboties no matērijas līdz gara līmenim. Harmoniska skaņa traucas cauri matēriju līmeņiem un dažbrīd sasniedz arī Debesu pasauļu augstumus. Cilvēkus tieši tas arī piesaista, ka mūzika cilvēku saviļņo līdz pat dvēseles dziļumiem. Esam ievērojuši, ka klasisko un garīgo mūziku spēj saprast tikai garīgi cilvēki. Tādai mūzikai jau ir smalkāks skanējums.

Cilvēkam ir jāmācās mūziku saprast. Kā pastāv krāsu pasaule ar daudzveidību, tāpat pastāv arī mūzikas pasaule. Pat niecīga skaņa mums var dot daudz informācijas. Dieva eņģeļi bieži cilvēku uzrunā ar dziesmu. Katrai notij ir savs skanējums un dziļums. Ar mūzikas palīdzību cilvēks var sevi izteikt un pat runāt.

Psalmi 33:1-7

Dziediet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidra sirds, klājas Viņu slavēt! Pateicieties Tam Kungam ar cītaru, spēlējiet Viņam uz desmit stīgu arfas! Dziediet Viņam jaunu dziesmu! Skandiniet jauki ar bazūnēm! Tiešām, taisni ir Tā Kunga vārdi, un visi Viņa darbi ir pilni uzticības.

 Viņš mīl taisnību un tiesu, zeme ir pilna Viņa žēlastības. Ar Tā Kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar Viņa mutes elpu. Viņš sakrāj jūras ūdeņus kā kādā traukā, Viņš glabā straumes Savās krātuvēs.

Cilvēkiem var būt dažāda spēja saklausīt skaņu būtību. Skaņas uztveres spējas līmeņu ir tik pat daudz, cik miesas smalkāko daļiņu līmeņu- tātad septiņdesmit. Muzikāls cilvēks sajūt mūzikas skaņas ne tikai ar asīm, bet ar visu augumu. Muzikālas dzirdes sastāvdaļa ir ārējā un iekšējā dzirde. Patiesi skaistas mūzikas vibrācijas aizsniedz arī kāju pirkstiņus.

Dzirde ir skaņu un mūzikas iespēju mērs. Dzirdes analizators izdala četras skaņas īpatnības- stiprumu, augstumu, tembru, skanēšanas ilgumu. Ja cilvēks dzird arī dvēseles skaņas, tad viņam ir muzikāla dzirde.

Reizēm dvēsele dzied. No sirds dziļumiem tad skan skaista mūzika. Tā vieno miesu ar dvēseli un garu. Garīgas mūzikas skaņas nes prieku, gaišu noskaņu, harmoniju un laimi. Ne katram ir dota spēja dzirdamās skaņas pierakstīt notīs.

Psalmi 40:4-6

 Manā mutē Viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks ticēt Tam Kungam. Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz To Kungu, kas nepievēršas lepniem, nedz tinas ar melkuļiem!

 Lieli ir Tavi darbi, Kungs mans Dievs, ko Tu mūsu labad esi darījis, un diženas ir Tavas svētības pilnās domas par mums! Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt.

Tikai septiņas notis un vēl ar bemoliem un diēziem, bet cik bezgalīga var būt šo nošu kombinācija.! Arī Debesīs skan eņģeļu mūzika. Tā ienes harmoniju un svētku noskaņu. Dzied arī vecaji, cilvēki un dzīvās būtnes. Arī Tam Kungam ir savi mūzikas instrumenti un melodijas. To skaņās top radīts un pilnveidots izplatījums.

Vienmēr ir jāatzīst, ka visas radošās iespējas mums dāvā Dievs. Ja mēs tam ticam, tad saņemam jaunas domas- top jauns skaņdarbs vai mākslas darbs.

Tas ir zelta likums- ja ticam, tad iegūstam radošas domas un idejas. Viss jaunais un pilnīgais nāk no Tā Kunga.

Cilvēki reizēm ar atklāsmēm garā ir dzirdējuši mūzikas skaņas, bet ja trūkt ticības, tad šī spēja pazūd. Bez gara spējas cilvēks savās radošās iespējās ir ierobežots. Bez gara klātbūtnes skaņdarbs ir neinteresants un tam ir īss mūžs.

Skaņa atnes informāciju par blakus esošo gara pasauli. Izcilie komponisti savu skaņdarbu skaņas ir tvēruši no Debesīm. Nekāda pasaulīgā kompozīcija nevar pārspēt garīgo. Ziemassvētku dziesmas tika dzirdētas garā no Dieva un tad tās tika pierakstītas. Kā Dieva Vārda spējas nav pārspējamas, tāpat nevar pārspēt Viņa mūzikas skaņas.

Psalmi 45:2-3

 Mana sirds izplūst košos vārdos – es dziedāšu dziesmu ķēniņam. Mana mute ir kā veikla rakstītāja rakstāmais. Tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem, tavas lūpas ir laipnības un mīlības pilnas, tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi.

Eņģeļi Debesīs izpilda Dieva dziesmas. Tās komponē arī paši. Izcilākās no tām reizēm nonāk līdz mums. Ar garīgas mūzikas palīdzību reālāk varam sajust Dieva pilnības skaistumu. Izcila mūzika dzīvo gadsimtiem cauri, jo tā nāk no mūžības. Labu skaņdarbu skaņas atmiņā saglabājas ilgi.

Dzīvot bez mūzikas būtu ļoti grūti. Mūzika cilvēku atver un uzziedina. Tā stiprina un nomierina. Mūzika un dziesmas palīdz izdzīvot. Pateicoties tautasdziesmām senatnē varēja izturēt verdzības un klaušu laikus.

Dieva radītā mūzika izplatījumā izplatās pa smalkiem, vibrējošiem gaismas pavedieniem. Tā nonāk līdz visam, kas ir radīts. Tātad ziniet, ka gars ik mirkli saklausa tālās skaņas no Debesu Valstības. Tās iesēj mieru un ziņu, par bezgalīgo Dieva mīlestību.

Ar mūzikas skaņām ir viegli otram dāvāt mīlestību. Skaisti, ja klāt vēl nāk patiesi vārdi un domas. Mīlestības gaisma apvijas ap skaņu pavedieniem un spēj aizkustināt mīlošo sirdis. Skaistas melodijas dzimst reti. Tām jābūt maksimāli pietuvinātām pie dievišķam vibrācijām.

Cilvēks spēj dzirdēt arī garā. Tas var notikt tikai Dieva spēkā. Ja tas dots, tad atklājas patiesi apbrīnojama iespēja dzirdēt eņģeļu teikto un dziedāto. Tad īpašas reizēs ir dzirdama eņģeļu mūzika un dziesmas. Vispirms ir miers un klusums, un tad pārsteidzošu melodiju skaņas. Tās ir patīkamas un pilnīgas. Eņģeļiem ir savi orķestri un kori.

Nekādas citas skaņas garīgai dzirdei netraucē. Dzirdēt kaut ko, tas vēl nenozīmē, ka tas ir garā dzirdēts. Papildus dzirdētajam nāk Dieva svētīts redzējums. Kā cilvēks Debesīs viens otru redzēja un dzirdēja, tāpat tas var būt pasaulē, ja tas no Dieva dots.

Psalmi 54:1;3-4;6

Stīgu mūzikas vadonim. Dāvida mācības dziesma. Dievs, palīdzi man ar Savu Vārdu, spried man taisnu tiesu ar Savu varu! Ak, Dievs, uzklausi manu lūgšanu! Ņem vērā manas mutes vārdus! Redzi, Dievs ir mans palīgs, Tas Kungs ir tas, kas uztur manu dvēseli!

Mūzika paver spēju iesoļot smalkākā skaņu pasaulē, kas pēc būtības jau ir astrālais līmenis. Kā kalnos mēs varam dzirdēt atbalsi, līdzīgi tāpat mūzikas skaņas aizejot līdz Debesu augstumiem atgriežas pie mums bagātinātas ar Dieva svētību.

Debesu Valstības pilnīgā Gaisma izstaro arī vienmērīgu vibrāciju un mūzikas skaņas aizejot līdz tai, atgriežas jau ar svētības spēku. Tāpēc sirds tiecas dziedāt garīgas un skanīgas dziesmas, jo pēc mirkļa mēs sirdī saņemam svētību.

Mūzikas skaņas spēj pārveidot ūdeni. Garīga mūzika ūdeni strukturizē, to sakārto kristāliski pareizā formā. Ūdens ir labs svārstību vadītājs. Apkārt veselajām šūniņām ir pareizi strukturizēts ūdens un tas vairo dzīvību. Arī labas mūzikas skaņas vairo dzīvīgumu. Tās miesā ienes saskaņu un mieru.

Ar skaņu vibrāciju mūzika noskaņo šūniņas uz dvēseles un gara toņiem. Ar mūzikas palīdzību veidojas miesas, dvēseles un gara saskaņa. Garīga satura mūzika

cilvēkā spēj darboties vispilnīgāk. Tā ienes harmoniju, gaismu un mīlestību.

Garīgu mūziku komponēt var tikai mīlestībā. Gara visaugstākā izteiksme ir mīlestība. Dieva mīlestība ir visaugstākā mūzika.

Psalmi 62:2-3

Tiešām, mana dvēsele ir klusu savā svētcerē uz Dievu, no Viņa nāk man palīdzība! Tiešām, Viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs, mans patvērums: es gan nešaubīšos!

Ar mūzikas palīdzību cilvēku var veidot un dziedināt. Tad mūzikai ir jābūt skanīgai un harmoniskai. Ar tās smalkajām vibrācijām šūniņas tiek aktivizētas un sagatavotas gara gaismas ienākšanai. Cilvēks dzīvības spēku var saņemt tikai no gara.

Garīga mūzika spēj dvēseli pacelt un atdzīvināt. Tā raisa radošas domas un tuvina Dievam.

Skaņas uztveršanā piedalās auss, dzirdes šūnas, kas ar elektrisko biostrāvu palīdzību pa dzirdes nervu tiek pārvadītas uz dzirdes centru, kur veidojas skaņas izjūtas. Ja muzikālo dzirdi neattīsta, tad tā var palikt vienkāršāku skaņu uztveršanas līmenī.

Ja ar mūzikas palīdzību veicina dzirdes attīstību, tad paplašinās uztveramo skaņu diapazons. Kļūst saprotama tās emocionalitāte, tembra nokrāsas, dziļums un jēga. Tā veidojas mākslinieciski jūtīgs cilvēks.

Psalmi 66:2-4

            Gavilējiet Dievam jūs, visas zemes! Dziediet Viņa Vārda godībai, veltījiet Viņam jo diženu cildinājumu!  Sakait Dievam: “Cik bijājami lieli ir Tavi darbi! Tavas varenības dēļ Tavā priekšā noliecas pat Tavi ienaidnieki! Visa pasaule lai zemojas Tavā priekšā un dzied Tev, slavē Tavu Vārdu!”

Mūzika ir jūtu valoda. Tā spēj dziļi ietekmēt cilvēka emocijas, garastāvokli un jūtas. Tā rosina radošo iztēli un fantāziju. Cilvēkam patīk tāda mūzika, kura saskan ar viņa bioritmu. Laba mūzika spēj visas organisma šūnas noskaņot uz pareiza boiritma. Spalga, spēcīga un neskanīga mūzika cilvēka iekšējos ritmus spēj izjaukt.

Jau bērnībā ir svarīgi ieiet mūzikas pasaulē. Mūziku var saprast, ja tajā dzīvo. Bērnam ir jārada iespējas ieklausīties mūzikas skaņās. Mazuļi jau trešajā dzīves mēnesī pareizi atšķir oktāvas galējās skaņas, bet septiņos mēnešos ir spējīgi atšķirt toni no pustoņa. Ja iedzimtos muzikālās attīstības refleksus neattīsta, tad tie izzūd.

Mūzikai ir jābūt bērnu audzināšanas pamatā. Ar muzicēšanu vai dziedāšanu pakāpeniski atveras visu septiņdesmit līmeņu šūniņas un tā veidojas tieša, muzikāla dvēseles un miesas saikne. Reizēm ir svarīgi dziedāt priekš sevis. Tas palīdz šūniņām atvērties.

Mūzikas pamatīpašības izpaužas skanējumā. Svarīga nozīme ir gan melodijai, gan harmonijai, skaņkārtām, formai, instrumentācijai, ritmam. Mūzikas izpildījumā mainās noskaņas un toņi, kāpinājumi un atslābumi, pretstatījumi un attīstība.

Ar savām plašajām iespējām mūzika darbojas tālu telpā un dziļi matērijā. Mūzika mūs pietuvina mirklim, kas vienots ar mūžību. Ar skanīgu dziesmu mēs varam slavēt un godināt Dievu.

Psalmi 145:1

Dāvida slavas dziesma. Es Tevi augsti teikšu, mans Dievs, Tu ķēniņ, un slavēšu Tavu Vārdu mūžīgi mūžam!

Vārdam ir paliekošs spēks. Dieva vārds nes Patiesību. Tas savienojoties ar mūziku sirdī rada paliekošas vērtības. Patīkama dziesma dvēselē skan ilgi. Tā papildina un paceļ mūsu garīgumu pietuvinot mūžīgām vērtībām.

Dabā arī saklausāma mūzika un ritmi. Pietuvojoties dabīgai videi un saklausot to, var radīt izcilu skaņdarbu. Daba ir harmonijas pasaule un no tās ik mirkli izplūst skaņu simfonija.

Daudziem dzīvniekiem un putniem par cilvēku ir labāka dzirde. Tie spēj uztvert vēl smalkākas skaņu vibrācijas. Cilvēkam šī iztrūkstošā daļa ir jāaizpilda ar dvēseles spējām. Ja cilvēks spēj saklausīt dvēseles teikto, tad viņš jau ir muzikāls.

Cik pilnīgas ir putnu dziesmas! Cilvēkam tās atdarināt ir grūti. Ja ilgstoši dzīvotu putnu vidē, tad spētu šajā skaņu pasaulē pakāpeniski ieiet. Cilvēkam ar sirdi un dvēseli būtu jāieklausās to būtībā un skanējumā. Līdzvērtīgi skanīga ir vēja šalkoņa mežā vai jūras viļņu skalošanās.

Mūzika cilvēku ar dabu vieno. Biežāk vajag atrasties dabīgā vidē. Tajā viss vibrē. No tās izplūst skaņu simfonija. Mūzika ir vienota arī ar dabīgām krāsām.

Dievs dzīvo mīlestībā un priekā. Visi Radītāja darbi ir svētki un tos pavada mūzika. Tā ir augstāko sfēru mūzika. Tajās nekad nav klusums. Izplatījumu vienmēr piepilda maigas un radošas skaņas vai mūzika.

Jesajas 12:2

            Tiešām, Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma; Viņš bija priekš manis pestīšana!”

Arī mums lai īpašos brīžos skan laba mūzika! Tā palīdzes savā būtībā būt pilnīgiem. Mūzika palīdz sajust sevi esam. Mūzika mūs pietuvina Dieva pilnībai.

Dziedāsim un slavēsim Dievu To Kungu savā garā, dvēselē un sirdī!

Lai skan dziesmas mums par prieku un Viņam par godu!

Lai saplūstam ar Dieva skaņu valstību!