Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI


 

OKULTISMS. MAĢIJA

 

Jēzus Kristus ir pasaules gaisma un tumsas spēkus Viņš ir uzvarējis. Dieva spēks ir pilnīgs un visaptverošs. Ikviens, kas iestājas pret Dievu ir niecība. Tāpēc uzticība un paļāvība uz To Kungu un Dievu lai ir mūžīga. Izplatījumā bija tumsa un daudz ļaunuma, bet nāca Dieva Dēls Dieva spēkā un pasauli uzvarēja.

Jāņa ev. 16:33

To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!

Tagad ļaunuma saknes ir palikušas tikai pašā cilvēkā. Tas, kurš bija pielūdzis ļaunumu, tajā ļaunums arī ir iemājojis. Tāpēc sargāties no bezdievjiem, jo tajos ir iesēta nepaklausība Dievam un apgrēcība. Bezdievji ir tā vide, kuru ļaunie spēki izmanto, jo tiem trūkst Dieva aizsardzības.

Patiesi Tas Kungs un Dievs ir visur spēcīgs un ļaunie spēki ir ieslodzīti degošā Uguns un sēra jūrā. To Dievs radīja kā īpašu pasauli, līdzīgu kā elli, kur Sātans un daudzi citi ļaunuma izraisītāji un nodevēji ir ieslodzīti uz mūžīgiem laikiem. Tiem nekad vairs nebūs varas pār cilvēkiem un eņģeļiem. Ir jātic, ka Jēzus Kristus ir sagrāvis visu ļaunumu un pasauli ir uzvarējis.

Jāņa atklāsmes gr. 3:21

Tam, kas uzvar, Es došu sēdēt pie Manis uz Mana goda krēsla, tā, kā Es esmu uzvarējis un sēdu pie Mana Tēva uz Viņa goda krēsla.

Ļaunuma darītāji ar melīgiem vilinājumiem aicina cilvēkus Dievam neklausīt. Tāpēc esiet modri un paļāvības pilni vienīgi uz Jēzu Kristu. Pasaulē ļaunuma saknes ir palikušas vēl daudzos grēcīgos cilvēkos Ir svarīgi zināt, kā atpazīt ļaunuma darītājus.

Tieši nepaklausība Dievam noved pie intereses par okultismu, zīlēšanu un buršanos. Maģija, tā ir sacelšanās pret Dievu.

Maģija ir vēlme izmantojot dažādus maģiskus paņēmienus uzspiest citiem savu vēli. Arī baltā maģija. Ar to nodarbojoties cilvēks domā, ka viņš dara otram labu, bet faktiski nes ļaunas sekas.

Dievs ir harmonija. Dievs ir labestība. Maģija ir haoss un ļaunums. Jebkura enerģētiska iedarbība uz citu cilvēku, tas ir grēks.

Jāņa I vēst. 4:1-4

 Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva Garu: ikviens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ikviens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks; tas jau tagad ir pasaulē. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē.

Tuvākajam mēs varam pieskarties tikai ar mīlestību. Dievs ir mīlestība un visu izplatījumu caurstrāvo Radītāja mīlestība. Ar savu mīlestību mēs otram pietuvojamies mīlestībai, kas ir mūsu garā un tad ar gara mīlestību mēs esam tiesīgi pieskarties ar patiesi skaistu novēlējumu.

Dieva mīlestības spēks ir pati pilnība. Tā izkausē visu ļaunumu un tumsu padara par gaismu. Ar savu mīlestību mēs pieskaramies Dieva mīlestībai un no tās saņemam pilnības stiprinājumu. Dieva mīlestība dara brīnumus. Tā uzvar visu ļaunumu.

Nepaklausība Dievam tas ir baušļu nepildīšana. Parasti cilvēks meklē labumu citur. Tāds domā, ka vienkāršāk ir aiziet pie maga un par samaksu tas izdarīs brīnumu.

Brīnums mūsos var notikt tikai ticībā un paļāvībā uz Dieva. Bet brīnums var arī notikt, ja mēs ticībā paši pieliekam daudz piepūles lai to atrisinātu. Tā tas varētu būt ar veselības uzlabošanu vai citu materiāla rakstura problēmu risināšanā.

II Ķēniņu 17:16-18

 Un tie atstāja novārtā itin visus Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, un tie sev izlēja elku tēlus divu teļu veidā un darināja sev Ašēru, un metās uz sava vaiga pie zemes visu debesu zvaigžņu pulku priekšā, tos godinādami, un kalpoja Baalam.

 Un tie ugunī upurēja savus dēlus un savas meitas un izvaicāja zīlniekus, un nodevās burvju mākslām; it sevišķi viņi centās darīt to, kas ir ļauns Tā Kunga acīs, lai Viņu izaicinātu un sarūgtinātu.

 Tad Tas Kungs uz Israēlu ļoti apskaitās, un tādēļ Viņš tos atstūma no Sava vaiga, ka nekas nepalika pāri kā vienīgi tikai Jūdas cilts.

Okults, tas nozīmē paslēpts, noslēpumains. Okultisms ietver dažādas prātam neaptveramas parādības, kā maģiju, spiritismu, astroloģiju. Cilvēkā ir ielikta tieksme pasauli izzināt. Ir Patiesības ceļš, kas ir Dieva paklausības ceļš un ir viltus ceļi.

Aizliegtais auglis vienmēr ir iekārots un vieglāk sasniedzams. Cilvēka gars visos jautājumos dāvā apskaidrību, bet tas ir iespējams tikai ticībā Jēzum Kristum. Bez Dieva Dēla gādības mēs pazustu uz mūžību.

Zinātne iet pasaules izzināšanas ceļu, bet arī bieži vien ieiet neceļos. Kas no Dieva nav atļauts, tas priekš visiem ir liegts. Ja zinātne pētot cilvēka smalkāko pasauli mēģina izzināt, kā cilvēku varētu vadīt, ietekmēt, vai mākslīgi vairot- tas ir liels grēks.

Ja daļa zinātnieku Dievam netic, tad cik gan maldīgs ir viņu darbs. Bieži vien zinātnieku intereses saplūst ar okultismu. Lai cik dziļi izzinātu materiālo pasauli, bez Dieva vadības zinātne var ieiet neceļos. Tāpat var apdraudēt cilvēci, ja atklājumus izmanto militāros nolūkos.

V Mozus 18:10-13

 Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs, jo visi, kas dara šīs lietas, Tam Kungam ir negantība, un šīs negantības dēļ Tas Kungs, tavs Dievs, tos dzen ārā, tev ienākot. Tev ir jābūt bezvainīgam Tā Kunga, sava Dieva, priekšā.

Aizvien vairāk cilvēku mēģina atrisināt savas problēmas bez Dieva un tas jau ir priekšnosacījums kļūdām un grēcīgām darbībām. Arī ekstrasensu dziedināšanas metodes bez Dieva svētības noved pie pacientu tālākā enerģētiskā sabrukuma. Lāstu un burvestību darbības sekas ir skaidri saskatāmas aurā, miesā, dvēselē un garā, tāpat arī cilvēku negatīvas enerģijas darbības sekas ir paliekošas un kopumā vājina.

Cilvēkam nekad nevar būt pilnīgi dievišķas enerģijas. Tātad cilvēka enerģētiska iedarbība uz otru vienmēr dos sliktāku ietekmi, nekā Svētā Gara darbība. Dievs cilvēku ir radījis pilnīgu un tikai Viņš pārzina tā smalko pasauli. Ja dziednieks darbojas ar savu enerģiju pie slimas nieres, viņš domā, ka ārstē. Ar cilvēcisko enerģiju nav iespējams izārstēt otru enerģētiskā līmenī. Tikai Radītājam piemīt radīšanas, tātad arī dziedināšanas spējas.

Ja ticības spēks Kristum ir liels un cilvēks ir sajutis Dieva aicinājumu citiem palīdzēt, tad lai lūdz Dievu un Jēzus Kristus vārdā ar Dieva spēku lai dziedina. Viena daļa ārstniecības procesā pieder cilvēkiem, tas ir ārstiem ar visām viņiem dotajām iespējām. Otra, galvenā daļa pieder Dievam. Tad lai pilnīga ir ticība un paļāvība uz To Kungu.

Okultismam nedrīkst izrādīt pat interesi, jo tas nemanot var ievilkt ļoti dziļi un neatgriezeniski. Iedosi pirkstiņu, paņems visu roku. Okultisms ir viltīgs un ļoti smalki izstrādāts. Okultisms ir vilinošs ar savām acīm redzamajām darbībām. Okultisma darbības sekas agri vai vēlu parādās.

Mateja 24:11-13, 24-25

 Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Un, tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Bet, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts.

 Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš.

Neticīgie Dieva baušļus pabīda sānis un it kā neievēro. Tie nelaimīgie maģijas slazdos sapinās arvien vairāk. Žēl, ka cilvēki saceļas pret Dieva likumiem. Parasti cilvēks sevi mierina- pamēģināšu vēl tikai vienu reizi un viss. Bet pēc laika nemana, ka jau līdz ausīm ir iestidzis atkarībā no kāda maģiska spēka.

Maģija vienlaicīgi ir pievilcīga un biedinoša. Lai virsroku gūst jūsu skaidrais saprāts un Dievs lai ir ar jums!

Ir arī reliģiju maģija, kad dažādās uzspēlētās ceremonijās ar vīrakiem, dažādiem priekšmetiem un bildēm cilvēkus no patiesās saiknes ar Dievu attālina. Cilvēkam lūgšanas mirklī ir jāveido saikne vienīgi ar Dievu.

Nekļūdīgs ir ceļš caur Jēzu Kristu, krustā sisto, kas trešajā dienā ir augšāmcēlies un sēž pie Tēva labās rokas. Tam Kungam ir dota vara kā debesīs tā arī virs zemes un visas viltus varas izšķīst Dieva godības priekšā.

Maģija ar tās darbībām ir kulminācija cilvēku sacelšanās procesam pret Dievu. Tāpēc ikvienam burvim un magam ir paredzēta vieta degošā Uguns un sēra jūrā. Lai to atceras ikviens, kas ir uzsācis kādu maģisku darbību! Dievs ir žēlsirdīgs un ikvienu, kas lūgs piedošanu un atgriezīsies pie paklausības, to Tas Kungs glābs.

Michas 5:11-14

 Un Es iznīcināšu buršanu no tavas rokas, un tavā vidū vairs nebūs zīlnieku. Un Es satriekšu gabalos tavus izgrieztos elku tēlus un tavus izlietos elka dievu stabus tavā vidū, lai tu vairs nemestos uz sava vaiga pie zemes tava paša roku darba priekšā. Es iznīdēšu tavus elku kokus no tava vidus un izdeldēšu tavas pilsētas.

Un Es ar dusmām un atriebēja bargumu piemeklēšu visas tautas, kuras nav gribējušas būt paklausīgas.”

Gadsimtu gaitā cilvēks ar maģiju ir mēģinājis sevi paaugstināt. Bieži vien ar maģijas palīdzību tiek ietekmēti dažādi notikumi un procesi. Diemžēl daži valstsvīri arī izmanto magu palīdzību, lai sekmētu sev vēlamo darbību. Dažās valstīs pat līdz 40% no iedzīvotāju skaita griežas pie burvjiem, magiem un astrologiem.

Neticīgajiem ir grūti noturēties pret kārdinājumu- uzzināt ko vairāk, nekā viņam tas no dabas dots. Patiesībā ir jāsamierinās ar to, ko Dievs ikdienai dod un neviens cits mūsu vietā mūsu problēmas neatrisinās. Ikviena svētība, kas nāk no Dieva pilnībā neitralizē maģisku darbību, tāpēc lūdziet un juma taps dots.

Buršanās tā ir māka otram darīt ļaunu. Buršanās procesā tiek izmantoti okultie spēki un parasti burvis pat neaptver, ka ar viņu jau sen ļaunie spēki manipulē. Parasti burvju darbība ir slēpta. Burvji savā starpā veido sektas, tā iegūstot vairāk spēka uz kādu darbību.

Ļaunuma darītājiem Dievs enerģiju nedod, tāpēc tie zog enerģiju no pacientiem. Lai nebrīnās tie, kas kādreiz izmantojuši burvju vai zilētāju pakalpojumus un tagad bieži jūt nogurumu. Ja cilvēks brīvprātīgi atveras burvja priekšā, tad viņš brīvi tiek pie dvēseles un no tās jau var smelties daudz enerģijas.

Vai ir vērts maksāt ar kādu intriģējošu, bieži vien nepatiesu ziņu, ilgstoši zaudēt daļu no savas dzīvības enerģijas?

Parasti burvis vai mags spēj paņemt enerģiju pat līdz 20% no cilvēka kopējā dzīvības spēka. Tas nozīmē, ka trūkst tieši 20% enerģijas veselībai, smaidam, labām domām utt. Zaudējot šo enerģiju, zūd arī visa organisma dzīvīgums, to pakāpeniski pārņem vīrusi un baktērijas.

Lai cilvēks iemantotu maģiskas spējas ir nepieciešamas apzinīga piekrišana tādai darbībai. Tātad ziniet, tas, kas nodarbojas ar buršanām, brīvprātīgi ir piekritis darīt ļaunuma darbus.

Burvji ir īpaši, ar dēmoniskiem gariem apsēsti cilvēki, kuri ik mirkli grēka darbības dēļ zaudē savu laimi un dzīvīgumu. Burvji ar dēmoniskiem spēkiem spēj noburt un apsēst cilvēkus pat līdz nāvei. Burvji parasti savā starpā veido maģisko apli un šo kopējo spēku tad arī izmanto savieno melnajiem darbiem.

Psalmi 27:1-5

 Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties? Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm; kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības.

Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga namā visu savu mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā, jo Viņš mani apslēpj Savā mājoklī ļaunā dienā, Viņš mani sargā Savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klintskalna.

Tas, kurš turas pie Dieva, ir pasargāts. Dievs, zinādams visu iepriekš, cilvēkam apkārt radīja aizsargājošu auru. Ja ticība ir liela, tad Dieva aizsardzība ir spēcīgāka. Dievam uzticīgu cilvēku nekāda ļauna vara vai burvestības nekad nespēj paņemt. Patiesībā burvji un magi ir nožēlojamas niecības, kritušas dvēseles, kurus dēmoniskie spēki izmanto.

Burvji parasti ar maģiskiem paņēmieniem piekļūst upura dvēselei un tajā dara savus ļaunos darbus. Viņi spēj darboties no attāluma astrālajā(dvēseles) līmenī. Bieži vien tiek izmantotas fotogrāfijas vai cita informācija par upuri.

Pāvila vēst.efeziešiem 5:8-11

Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība, un pārbaudiet, kas Tam Kungam patīkams.

Nepiedalaities neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā.

Arī zīlēšana ir liels grēks. Patiesība ir vienīgi pie Tā Kunga un neviens lai neuzdrošinās ar maģisku spēku neatļautajā pasaulē ieskatīties. Parasti zīlēšanas procesā apzināti vai neapzināti zīlētājs ielaužas cilvēku dvēselēs vai arī astrālajā līmeni un nolasa informāciju par cilvēku vai notikumiem apkārtējā pasaulē.

Astrālajā līmenī laikam ir savādāks mērījums un tajā topošie notikumi jau projicējas cilvēku dvēselēs. Tas jau ir Dieva un eņģeļu darbības lauks un tur ielūkoties ir aizliegts.

Nākotnes notikumus caur sapņiem vai redzējumiem cilvēkam var atklāt Dievs. Tiem ir īpašs nodoms. Tā var būt liecība, lai apstiprinātu Derības Patiesību vai ziņa par būtisku likteņa pagrieziena punktu. Tā palīdz cilvēkam būt pārliecinātam par savu ticību vai rīcību. Ar pravietisku sapni ienāk skaidrība un miers. To cilvēks atceras visu mūžu.

I Mozus 41:15

 Un faraons sacīja Jāzepam: “Es redzēju sapni, bet nav neviena, kas to izskaidrotu, un tad es dzirdēju par tevi sakām, ka tev tikai jādzirdot sapnis, lai to izskaidrotu.”

Ja cilvēkam atklājas gaišredzība, tas nenozīmē, ka tā uzreiz ir jāizmanto. Ticībā uz Jēzu Kristu vajag būt pacietīgam. Varbūt gaišredzība ir kā liels pārbaudījums, varbūt kā patiesības izzināšanas process, varbūt kā liecība par reālajām Dieva pasaulēm.

Lai nekļūdītos, vienmēr ir jālūdz Dievs un jāpaļaujas vienīgi uz Jēzu Kristu. Redzējums ir jāpārkrusta Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā un tad jāļaujas Kristus vadībai. Var teikt vienkāršiem vārdiem: Jēzu Kristu, ja šis redzējums nāk no Tevis, stiprini to, ja tas nav no Tevis, tad tas lai pazūd un netraucē.

Ja cilvēks izskaidro redzējumus uz savu galvu vai caur tiem cenšas pareģot, tad drīz vien nonāks neceļos. Uz Patiesību ir tikai viens ceļš- caur Jēzu Kristu. Visi pārējie ceļi, un to ir bezgalīgi daudz, ved purvā.

Patiesi, smalkajā, astrālajā pasaulē ir bezgalīgi daudz visādas informācijas un tā plūst dažādos virzienos. Ja parādās kaut kādi nesaprotami redzējumi, tad ar veselību jau ir problēma. Tad jālūdz Dievs un jāgriežas pie ārstiem.

Atklāsme, kas nākusi Dieva spēkā, vienmēr ir cieši saistīta ar Jēzu Kristu. Tā ir pilna ar gaismu un Dieva mīlestību. Atklāsmes mirklis ir pilns ar mīlestību, jo Dievs pie cilvēka nonāk Savā pilnīgās mīlestības spēkā. Dieva dotās atklāsmes pasaulē ir svētas, jo tās nāk ar īpašu nodomu. Visu redzēto pieraksta eņģelis.

 Jāņa atklāsmes gr.1:1-3

 Jēzus Kristus atklāsme, ko Viņam devis Dievs, lai rādītu Saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā un ko Viņš, sūtīdams Savu eņģeli, darījis zināmu Savam kalpam Jānim, kas apliecinājis Dieva vārdu un Jēzus Kristus liecību, visu, ko viņš redzējis.

 Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījuma vārdus un tur to, kas šeit rakstīts; jo noliktais laiks ir tuvu.

Burvjus un magus var atpazīt pēc acīm un arī ārējā izskata. Acis viņiem parasti ir smagnējas, dziļas, skatiens nepatīkams un caururbjošs. Ar skatienu viņi uzreiz mēģina pie cilvēka dvēseles piekļūt. Tas nozīmē ar savu spēku izlaužas cauri aurai un ieurbjas dvēseles dziļumos. Mati parasti ir gari un vērsti plašumā. Uz rokām vai apģērba ir kāds maģisks priekšmets. Parasti magi un burvji izvēlas kādu spēcīgu talismanu ar akmeni vai kristālu. Tas, protams, pirms nēsāšanas ir enerģētiski apstrādāts.

II Mozus 9:11

 Un burvji nevarēja nostāties Mozus priekšā to augoņu dēļ, jo augoņi bija gan burvjiem, gan visiem ēģiptiešiem.

Enerģētiskajā pasaulē pastāv likums- ja cilvēka enerģētiskais lauks ir pārāks par pāridarītāja enerģiju, tad aura Dieva spēkā pasargās. Ja tomēr tas ir vājāks, tad ir iespējams, ka viņš tiks cauri aurai un piekļūs pie dvēseles. Tāpēc burvji apvienojas, lai pie upura spētu piekļūt ar vairākuma spēku. Lai jūsu ticība ir liela, tad nekāda vara vai spēks nespēs jūs uzvarēt!

Okultisti, burvji nokļūstot grēku varā bieži saslimst ar psihiskām slimībām. Viņos ir saskatāma agresivitāte, naudaskāre, skopums, naidīguma lēkmes, baiļu sajūta pret Dieva vārdu. Negatīvā dēmoniskā enerģija šo cilvēku nervu sistēmu ātri sagrauj. Ja cilvēks sāk nodarboties ar okultismu, tad drīz vien kļūst par ļaunās pasaules vergu.

Tā cilvēki pasaulē ir sadalījušies trijās daļās- ticīgie ar savu labestību, mazticīgie ar savām šaubām un neticīgie, kuros mājo grēka iekāres. Ticīgie dara vairāk labus darbus, mazticīgie labus un ļaunus, bet neticīgie ir apņemti vairāk ar ļaunu. To zinot, mums ir jāiemācās sevi aizsargāt un tas ir jāiemāca arī saviem bērniem. Kad mums dara pāri, tad ir jālūdz Dieva svētība un jāsvētī tos, kas ir ļaunuma apņemti.

Pāvila II vēst. korintiešiem 10:3-5

 Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai.

 Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi.

Skaidri zinu, ja apvienotos visas pasaules burvji un magi, tad man un maniem tuvākajiem tie nespētu izdarīt nenieka, jo ar mani no augšienes esošā Kristus Gaisma ir miljoniem reižu spēcīgāka par viņu nespēku. Līdzīgi tāpat arī jūs ticībā varat būt droši, ka Tas Kungs ir mūsu stiprā klints, kas vienmēr pasargās. Jēzus Kristus ļaunumu ir uzvarējis!

Caharijas  5:3

 Un viņš teica man: tas ir lāsts, kas gulstas pār visu plašo zemi; jo ikviens, kas zog, tiks aizrauts prom no šejienes saskaņā ar to, kas rakstīts vienā pusē, un ikviens, kas nepareizi zvēr, tiks aizrauts prom no šejienes saskaņā ar to, kas rakstīts otrā pusē.

Diemžēl pasaulē šodien vēl joprojām ir izplatīta maģiska iedarbība kā uz cilvēkiem tā arī uz mājām, zemi un priekšmetiem. Burvji sniedz pakalpojumu un turpina darīt savus ļaunos darbus. Viņu rokās ir ļaunuma darva un par samaksu tā var tikt izlieta uz jebkuru godīgu cilvēku.

Par enerģētisku iedarbību liecina slikta pašsajūta, sirds klapes, mainīgas izjūtas galvā un citās ķermeņa daļās. Varbūt arī temperatūras svārstības, nogurums, paaugstināts asinsspiediens, dabīgo procesu traucējumi. Uz ķermeņa var parādīties izsitumu, ekzēma vai roze.

Ja ir uzlikts lāsts vai burvestība uz māju, tad tajā ir nospiedoša sajūta, slikts miegs, sajūtams enerģijas trūkums. To var sajust un liecināt arī draugi vai kaimiņi. Enerģētiska iedarbība notiek smalkā līmenī, tāpēc to vieglāk var sajust salīdzinot ar izjūtām kādas ir laukā vai citās mājās.

Par enerģētisko kaitējumu liecina pašu un arī mājas dzīvnieku vai lopu biežas slimības. Lāsts var būt uzlikts daudzus gadus atpakaļ. Tas varbūt arī dzimtas lāsts, kas var pāriet no paaudzes uz paaudzi.

Tāpat var tikt noburti atsevišķi priekšmeti, arī mašīnas. Ļauna novēlējuma rezultātā, priekšmeti negatīvi ietekmē cilvēka izjūtas un caur tiem burvji var darboties. Pat caur vienu noburtu priekšmetu tie var vieglāk piekļūt pie neticīga cilvēka. Noburtie priekšmeti ir jāsadedzina vai jāiznīcina. Ik dienu ir jālūdz Dieva svētība.

Mājas var būt apsēstas ar nelaiķu gariem. Tas varēja notikt dažādu buršanos rezultātā, vai spiritisma seansu laikā. Tāpat tas iespējams, ka aizgājējs bija gājis bojā traģiski un izvadīts bez Dieva svētības. Ja aizgājēja dvēsele nevar pilnīgi aiziet Debesīs, tad tā klīst pa zemi un lūdz tuvinieku palīdzību. Tādā gadījumā par aizgājēju, māju un radiniekiem ir nepieciešams aizlūgums.

Tāpēc būtiska ir ikdienas lūgšana, paša, savu tuvāko un mājas svētīšana.

Lūdziet: Debesu Tēvs, Jēzus Kristus vārdā lūdzu svētību sev, saviem tuvākajiem, mājai, zemei un visam, kas uz tās. Pateicos par Tavu žēlastību. Šķīsti mūs, pasargā un svētī Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā.

Svarīgi ir uz kakla vai rokām nēsājamo priekšmetu nosvētīšana. To iegādāšanās mirklī ar sirdi ir jācenšas izjust saderība. Ja izjūtas ir patīkamas, tad var iegādāties, ja nepatīkamas, tad labāk atstāt, jo tik un tā nevalkāsies neatkarībā no krāšņuma.

Vispirms lai ir ticība, tad paļāvība un uzticība mūsu Kungam Jēzum Kristum. Uz Viņa guļ visa vara pār pasaulēm un valstībām. Dievs ir žēlsirdīgs un glābj ikvienu, kas To Kungu piesauc.

Dosim godu Dievam augstībā- ir sākusies Viņa valdīšana mūžīgi mūžos.

Tas Kungs visu ļaunumu ir uzvarējis!

Lai svētības un prieka pilnas ir mūsu sirdis!