Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI

 

ELKDIEVĪBA

 

Elkdievība ir tad, kad pielūdz un dievina jebko, kas nav Dievs. Elkdievība ir cilvēka krišana vislielākā grēkā. Tā ir Dieva pirmā baušļa nepildīšana. Elkdievība ir cilvēka vājuma izpausme, to sekmē ļaunuma darbība.

Psalmi 106:36-39

 Un kalpoja viņu elkiem, un tie kļuva viņiem par slazda valgu. Savus dēlus un savas meitas viņi upurēja ļauniem gariem un izlēja nenoziedzīgas asinis – savu dēlu un savu meitu asinis, ko viņi upurēja Kānaānas elkiem: tā tapa zeme negodā likta ar asinsgrēkiem. Tā viņi kļuva nešķīsti ar saviem darbiem un atkrita no Tā Kunga ar savu dzīves veidu.

Elkdievību jau no pašas senatnes grēka dēļ iedibināja pats cilvēks un vilinājumu uz to deva daudzi ļauni gari un dievības. Uz Zemes daudzi kritušie eņģeļi un citas dzīvās būtnes mēģināja ar varu pakļaut sev cilvēkus. Tie parādījās cilvēku redzeslokā un pakāpeniski sajauca to prātus.

Cilvēkiem ar maģisku spēku tika uzspiestas svešas un ļaunas domas, kā ietekmē cilvēks veidoja elku tēlus un tos pielūdza. Elku pielūgšana varēja nākt arī no dažādiem dēmoniem.

No vēsturiskiem faktiem cilvēce zina par dažādu civilizāciju pastāvēšanu un to elkiem. Civilizācijas pazuda atstādamas tikai seno pielūgsmes objektu drupas. Jāmācās ir arī no vēstures faktiem. Gudrais mācās no citu kļūdām.

II Ķēniņu 17:10-13

 Un tie sev uzcēla elku stabus un elku kokus uz ikviena augstāka pakalna un zem ikviena kupla, zaļojoša koka. Tur tie nesa kvēpināmos upurus visās augstieņu svētnīcās, gluži tāpat kā tautas, kuras Tas Kungs viņu priekšā bija izdzinis ārā; un viņi darīja ļaunas lietas, To Kungu kaitinādami, un kalpoja elkiem, par kuriem Tas Kungs viņiem bija sacījis: jums nebūs tādas lietas darīt!

Elkdievība var izpausties arī tad, ja cilvēks dievišķo varu, mantu, naudu, senčus vai tautību. Elki var būt veidoti, statujās, akmeņos, maskās, talismanos, zodiaka zīmēs, amuletos. Ticīgs cilvēks elku klātbūtnē jūtas slikti un sirds par to brīdina. Tādos mirkļos ir jālūdz Dieva palīdzība un vieta jānosvēta. Svētais Gars spēj attīrīt visu ļaunumu enerģijas..

Senos laikos un nedaudz arī tagad cilvēki pielūdz arī dabas spēkus, kā sauli, mēnesi, pērkonu, jūru, atsevišķas vietas un akmeņus. Tika dievišķoti arī rāpuļi un zvēri.

Civilizācijas vēsturē ir zināmi fakti, ka cilvēki pielūdz faraonus, karaļus un ķeizarus, arī senčus.

Šodien vēl joprojām turpina pielūgt Budu- viņam par godu tiek celtas statujas un tempļi. Elkdievība, tā ir cilvēku atpalicība un viņu prāta aptumsums. Liekas tik neloģiski pielūgt akmens statuju, kurā ir pilnīgs enerģētisks tukšums.

Buda taču nevienam cilvēkam nevar dāvāt dzīvību, vai arī piedot grēkus. Budam kādreiz tika dota vara pārvaldīt kādu pasauli izplatījumā, bet viņš Dievu nodeva un mēģināja sevi paaugstināt cilvēku vidū. Liekas tik absurdi pielūgt to, kam vairs nav nekā.

II Ķēniņu 17:13

Tas Kungs gan bija Israēlu un Jūdu caur ikvienu pravieti un caur ikvienu redzētāju brīdinājis, sacīdams: “Atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem un turiet Manus baušļus un Manus likumus, pēc visas Manas bauslības, kuru Es esmu jūsu tēviem pavēlējis un kuru Es esmu jums sūtījis caur Saviem kalpiem, praviešiem!”

Līdzīgi radās arī citas dievības un dievi, kā Krišņa, Baāli, Matreija vai šovbiznesa elki un pielūgsmes simboli. Cik žēl, ka cilvēkiem neatveras skaidrs prāts un tie turpina maldīties un maldu ceļos ieved arī bērnus. Cilvēku maldina viņa prāts. Tikai gars zina patiesību un cilvēku spēj glābt.

Cilvēkam ir jāiztur daudz pārbaudījumu, jāatsijā labais no ļaunā. Bīstamas ir tās reliģijas, kas noliedz Jēzu Kristu. Tās savos maldu ceļos Dieva Dēlu uzskata tikai par pravieti, ģēniju, Lielo Skolotāju vai gudro. Dažas reliģijas izraisa transu vai histēriju. Pastāv reliģijas, kas turpina upurēšanas rituālus.

Pēdējā gadsimtā parādījās reliģijas, kas izmantojot Kristus vārdu veido sektas. Tajās ir raksturīgas maģijas pazīmes. Cilvēku smalki ievelk sektas maģiskos tīklos un tad bez Dieva palīdzības no tās vairs nevar izkļūt. Runāšana balsīs un mēlēs arī liecina par nedabisko. Tādām reliģijām ar kristietību nav nekāda sakara.

Patiesā Dieva darbība cilvēku vidū nes mīlestību, mieru, saskaņu un skaidrību. Kristum ir dota vara darboties cilvēku vidū un tos pestīt no grēkiem. Tikai un vienīgi Dievs var atbrīvot no grēku nastas.

Pāvila I vēst.korintiešiem13:1-4;8

 Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka.

 Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga.

Ar to cilvēki atšķiras – uz vieniem ir Dieva zīme, krusts un viņos grēku ir mazāk un acis ir gaišākas, bet bezdievji ir bez Dieva zīmes un viņu grēku nasta spiež pie zemes. Bezdievju acis no grēku daudzuma ir smagnējas un sejās nav spīduma.

Jēzus Kristus pieņem ikvienu, kas Viņam tic un palīdz iziet pasaules ceļus. Sirdī ticīgais ik mirkli spēj sajust Dieva klātbūtni, Viņa darbību miesā un svētību.

Elkdievība noved pie prāta aptumšošanās. Cilvēks var ieciklēties uz vienu un to pašu elku, nesaskatot to, ka blakām darbojas dzīvā Dieva Gars. Bezdievja gars zaudē savu dzīvīgumu un ja tā tas turpinās visu dzīvi, tad gara spēks pazūd uz mūžīgiem laikiem. Pielūdzot elkus grēcinieks ar katru dienu tuvojas mūžīgai nāvei un ciešanām.

Pasaulē ir parādījušies daudz viltus pravieši. Tie sevi pieteic visdažādākajos veidos un daudzi runā Kristus vārdā. Tie izdod grāmatas un publicē savas fotogrāfijas. Antikristi savu izskatu veido pēc Dieva līdzības. Diemžēl daudzi cilvēki nonāk maldu ceļos- pērk antikristu grāmatas, tās pielūdz un tic brīnumiem.

Nevar būt citāds ceļš pie Kristus, kā tikai tāds, kā norādīts Derībā. Dievs ir atpazīstams Viņa darbos.

Mateja ev.24:10-13

 Un tad daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Un, tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Bet, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts.

Cilvēka prāts ir tā veidots, ka ilgstoši aplamā informācija ar laiku tiek uztverta kā patiesība. Ja cilvēks nemeklē citus ceļus, tad izmainīt cilvēka uzskatu no malas nav iespējams. Grēkā kritušam cilvēkam ir jāizrāda sava vēlme izzināt patiesību, tad Dievs atradīs vajadzīgos cilvēkus un radīs dzīves situācijas, caur kurām būs iespējams atšķirt patiesību no maldiem.

Nomaldījušos cilvēku acis ir nedzīvas un ar tukšu skatienu. Gars var ienest cilvēkā skaidrību un tikai tad no acīm var parādīties gudrības gaisma. Bezdievim var palīdzēt svētījot un par viņu aizlūdzot. Cilvēku garīgi var atdzīvināt tikai un vienīgi Svētais Gars spēkā. Dieva veldzējošā Gaisma spēj ikvienu atdzīvināt.

Ja cilvēks ir izteicis vēlmi atbrīvoties no elku pielūgšanas vai sektu darbības spēka, tad varētu lūgt sekojoši:

Es lūdzu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, lai padzen no manis ikvienu ļauno garu un apskaidro manu prātu. Savu grēku atzīstu un lūdzu piedošanu. Mans Kungs, šķīsti manu dvēseli un atbrīvo no ļaunās atkarības. Vēlos būt uzticīgs vienīgajam un mūžīgajam Dievam.

Lūgšana ir tikai sākums pacietīgam un pamatīgam izdzīvošanas darbam. Ir jāizmet vai jāsadedzina elku tēli un fotogrāfijas. Jāiznīcina visa literatūra, kas bija saistīta ar elku pielūgšanas vai citas grēcīgas atkarības.

Ik dienas ir jālūdz Dievs un jāuzticas patiesajam kristietim, ko Dievs dzīves ceļā ir atsūtījis. Ir jāsvēta māja un jāsvēta ēdiens. Cilvēkā tikai lēnām un ar pacietīgu darbu var atkal atdzimt Svētā Gara darbība.

Ceļojumā nopirktās Budas, Krišnas, āfrikāņu cilšu vai citas elku skulptūras var būt par ieganstu galvassāpēm vai citām problēmām. Jāapsver, vai ir vērts eksotisko piedzīvojumu dēļ nopērkot suvenīru godināt kādu no pasaules elkiem.

Dažreiz nemanāmi var nonākt arī kāda ļauna cilvēka atkarībā. Varbūt sākumā tās ir tikai sarunas un kopējā sadarbība, bet vēlāk ir manāma sajūta, ka jāiet pie viņa pret savu gribu.

Ir svarīgs likums- nekad neko nevajag darīt pret savu gribu. Gars caur sirdi cilvēkam vienmēr pasaka skaidru un pareizu domu, tajā tikai ir jāieklausās. Ļaundari dažreiz cilvēku pievilina ar naudu vai kādiem pakalpojumiem. Arī seksuālie pakalpojumi cilvēku ievelk atkarība.

Padarīts grēks cilvēku dzen uz jaunu grēku. Padarīti divi grēki dzen uz grēku ar dubultu spēku. Tas attiecināms uz visiem grēkiem. Lai atbrīvotos no netikumiem un grēkiem vispirms ir jāapzinās, ka tas ir grēks un katru dienu Dievam jālūdz piedošana.

Cilvēks tika radīts pēc Dieva līdzības un tajā jādarbojas tikai dievišķām enerģijām. Ja cilvēks sevī ielaiž ļaunumu, tad dievišķais sabrūk un vietu ieņem dēmoniskais haoss. Atgriezt dievišķo cilvēkam nav pa spēkam, to spēj vienīgi Dievs.

Jāņa 8:34,36

 Jēzus viņiem atbildēja: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ikviens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.

Elkdievība ir cilvēka vēlme uzticēties kaut kam, kas nav Dievs. Ar to cilvēks sevī var ielaist nepazīstamu varu un spēku. Ir likums- ko cilvēks pielūdz pēc tā sāk izskatīties viņa dvēsele. Ja cilvēks pielūdz dēmonu, tad pēc neilga laika viņa dvēsele būs dēmona izskatā.

Diemžēl daudzu dēmonisko filmu varoņu pielūgšana pakāpeniski arī aizpilda dvēseli un kādā mirklī nevis cilvēks valda pār sevi, bet dēmons. Tad cilvēka rīcība var būt nekontrolējama. Parasti tādiem cilvēkiem ir saskatāmas arī psihiskas novirzes.

Pāvila I vēst. korintiešiem 6:9-10

 Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji,ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva Valstību.

Dievs visā ir svēts. Jebkāda iejaukšanās Viņa darbībā un noslēpumā ir grēks. Ļaundaris ar savām zemiskajām enerģijām bradā pa Dieva darbības laukiem. Pār jebkuru ļaundari ir Dieva dusmas un sods. Neviens nevar apiet sodu par grēkiem.

Daļa cilvēku labprātīgi atzīstas grēkos un lūdz piedošanu, bet daļa tā arī nomirst ar grēka pilnu dvēseli. Grēcīgam cilvēkam Debesu pasaulēs ar pilnu mēru būs jāizpērk visi grēki. Nekad nepazūd nemazākā grēka daļiņa pirms tā tiek izpirkta vai piedota.

Lai skaidras un no grēka tīras ir mūsu dvēseles Kristus atnākšanas dienā!

Lai ticība vienīgajam Dievam- Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam būtu mūžīga! Lai sirdis pildās ar Dieva Patiesību un mīlestību!

 

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Dzīvības likumi, Grāmatas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.