Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI

III DAĻA

PASAULE UN IZPLATĪJUMS

Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.

Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem.

Un Dievs sacīja: “Lai top gaisma.” Un gaisma tapa.

Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas.

Un Dievs nosauca gaismu: diena, – un tumsu nosauca: nakts. Un tapa vakars un tapa rīts – viena diena.

I Mozus 1:1-5

 

ENERĢIJAS

 

Viss ko redzam, jūtam ar visiem maņu orgāniem, zinām- ir Dieva radīts un Viņa spēkā tiek vadīts un pilnveidots. Pilnīgi visu enerģijas veidu pirmavots ir Dievs. Cilvēks zina tikai mazu daļu no tām enerģijām, kas izplatījumā un uz zemes pastāv. Tās var turpināt izzināt paļaujoties tikai uz gara vadību.

Cilvēce ir sasniegusi augstu attīstības pakāpi. Ir zināma skaidra robeža, aiz kuras sākas nezināmais. Tā ir kvantu pasaule, daudzu smalkāko enerģiju pasaule, domu un prāta spējas. Patīkami, ka cilvēcei priekšā vēl sagaida daudz pārsteigumu un zināšanu.

Pirms Zemes radīšanas Debesu Tēvs ar Savu Atziņu izprojektēja un radīja Zemi un Debesis gara un dvēseles(astrālajā) matērijā. Un radīšanas mirklī tapa arī materiālā pasaule- Zeme un debesis. Tādas šodien mēs redzam. Ar gara redzi skaidri ir redzama smalkākās matērijas pasaule, kas ir iekš Zemes un blakām mums. Eņģeļi dzīvo un pārvietojas tieši blakām esošajā gara pasaulē.

Salamana pam.8:22-27

 Es esmu bijusi Tā Kunga rīcībā jau Viņa ceļu pašā sākumā; iekāms Viņš kaut ko radīja, es biju pie Viņa, jau no pirmlaikiem. Es esmu ielikta un pastāvu jau no mūžības, no paša sākuma, iekāms pat vēl zemes nebija. Kad vēl nebija dziļumu, es biju jau dzimusi, kad ūdens avoti vēl neburbuļoja savā plūsmā. Iekāms vēl nebija ielikti kalnu pamati un pakalni nebija radušies, es jau pastāvēju, iekāms Tas Kungs vēl nebija izveidojis zemi, nedz arī to, kas ir uz zemes, pat arī vēl ne kalnus zemes virsū. Kad Viņš darināja debesis, es biju tur klāt, tāpat tad, kad Viņš pāri visiem dziļumiem pārstiepa pāri Savu augsto debess jumu.

Smalkākajai matērijai ir enerģijas īpašas. Cilvēkam pasaulē tās nav zināmas. Smalkās enerģijas var sajust, īpašos mirkļos par tām var nojaust. Ja cilvēks Dievam tic un ir uzticīgs, tad viņam var dot spēju šīs enerģijas iepazīt un ar tām darboties.

Zemes virsmu klāj āderu pamattīkls, kas enerģētiski mūsu planētu satur. Tas ir diezgan regulārs. Upju ielejās bieži vien āderu tīkls ir blīvāks. Virs pamattīkla ir vēl septiņi vājāki āderu tīkla lauki. Arī iekš zemes kopumā ir septiņi āderu tīkli, tie tikai par pamattīklu ir spēcīgāki. Tā virsma ir salīdzinoši līdzena.

Virsējā āderu tīkla virsma praktiski gluda. Iekš zemes tīkls ir nelīdzens, tas pielāgojies Zemes garozas virsmai. Ir vietas, kur āderu tīkls ir vājāks un vietas kur tas ir intensīvs.

Siltās āderes mijās ar aukstajām. Daži tās sauc arī par pozitīvajām un negatīvajām āderēm. Katra septītā ādere ir spēcīgāka par pārējām. Vienas āderes attiecībā pret otrām atrodas gandrīz taisnā leņķi, tā veidojot tīklu. Āderes diennakts laikā var nedaudz svārstīties- tas nozīmē, ka var būt neliela novirze vienā vai otrā virzienā.

Pamattīkla āderes var būt šauras, līdz 50 cm platas, gan platas, līdz 2 metriem. Ir gan ūdens āderes, gan sausās. Āderes ir salīdzinoši vājas enerģijas lauki. Tās jūt tikai ļoti jūtīgi cilvēki. Bērni un sievietes āderes jūt labāk. Siltās āderes cilvēku praktiski neietekmē. Aukstās āderes nervu sistēmu kairina un cilvēku saldē.

Auksto āderu krustpunktu izmanto aku rakšanai vai urbumu veikšanai. Uz aukstām āderēm ceļ pagrabus, klētis. Uz siltām āderēm ieteicams celt kūtis vai šķūņus.

Ceļot māju, ļoti svarīgi ir izpētīt sava zemes gabala āderu tīklu un izrietot no tā plānot celtniecību. Dzīvojamo ēku vajadzētu celt pareizi orientētu attiecībā pret āderu tīklu, lai to nešķērsotu spēcīgas aukstās āderes.

Psalmi 84:2-6

Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, ak, Kungs Cebaot! Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdelīga sev ligzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā, pie Taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņ un mans Dievs!

 Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr! Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi,

Guļot uz aukstajā āderēm, vai to krustpunktiem, laika gaitā veselības stāvoklis var pasliktināties. Ja āderu iedarbībai cilvēks ir pakļauts ilgāk, tad iespējamas sekas. Āderes cilvēkā bieži vien rada uzbudinājumu. Citreiz tās veicina labas domas.

Organisms pielāgojoties āderēm patērē enerģiju. Cilvēkam ir sajūta, ka nav izgulējies. Zaudējot enerģiju cilvēks zaudē arī spēju no ārējas iedarbības aizsargāties. Miegā āderes traucē arī vielmaiņu procesam, sirds darbībai un galvenais nervu sistēmai.

Pa āderēm labi izplatās skaņa. Lai vārda un domu darbība būtu spēcīgāka baznīcās altāri un kanceli parasti ceļ uz āderēm. Senči āderu darbības spēku izmantoja daudz pilnīgāk.

Āderes enerģētisko iedarbību noņemt vai izmainīt praktiski nevar. Tās ir Dieva veidotas, kā Zemes enerģiju sastāvdaļa. Āderes ir Zemes garozas struktūras. Ja uz āderes uzliek spirālveida zīmi, kas zīmēta uz labo pusi ar septiņiem riņķiem, tad āderes enerģētisko iedarbību var novirzīt uz leju, tā mazinot tās iedarbību uz cilvēku.

Plānojot mēbeļu izvietojumu gultas vietu jācenšas izvēlēties ārpus āderu aktīvajām darbības zonām. Lai noteiktu āderu atrašanās vietas, tomēr būtu jāuzaicina speciālists, kam Dievs dāvājis spēju nekļūdīgi noteikt āderu darbības līnijas.

Ikdiena rit un cilvēks parasti nedomā, ka visapkārt darbojās liels skaits dažādu enerģiju. Cilvēkā vienmēr ir jābūt enerģiju līdzsvaram. Svētā Gara enerģija ir dzīvību nesoša. Tā cilvēku dara dzīvu. Cik cilvēks iekšēji ir sakārtots, tik viņā var ienākt dzīvību radošā enerģija.

Miesa ar zemi ir ciešā saiknē. Cilvēka enerģijas ir radoši saistītas ar Zemes enerģijām. Cik šī saikne ir pilnvērtīga, tik cilvēks no Zemes arī saņem. Svarīgi ir panākt sevī visu enerģiju līdzsvaru.

Garīgi augot un pilnveidojoties, enerģiju klātbūtne cilvēkā palielinās. Tiek pakāpeniski piesaistītas smalkāko līmeņu enerģijas. Cilvēka auras krāsu gamma izmainās, tā kļūst spilgtāka un skaistāka.

Psalmi71:16-19

 Es staigāšu Tā Kunga spēkā, es liecināšu, ka vienīgi Tu esi taisns. Ak, Dievs, Tu mani esi mācījis no manas jaunības, un līdz šim es esmu sludinājis Tavus brīnuma darbus!

 Līdz vecumam, līdz sirmiem matiem, Dievs, neatstāj mani, kamēr es būšu Tava elkoņa lielo veikumu zināmu darījis nākamām paaudzēm un Tavu stiprumu bērnu bērniem. Tavs spēks un Tava taisnība, Dievs, sniedzas līdz debesīm; Tu, kas esi lielas lietas darījis, Dievs, kas ir tāds kā Tu?

Smalkāko enerģiju klātbūtne dāvā dažādas patīkamas izjūtas. Kā ziedi rotā pļavu, tie smaržo un priecē, līdzīgi tāpat daudzo enerģiju klātbūtne arī pārvērš cilvēku un dara skaistu.

Saviļņojuma brīžos jūtam smalkās vibrācijas. Tās liecina par īpašu, dievišķu enerģiju klātbūtni. Visus garīgos procesus pavada dievišķa enerģija. Cilvēks ar Tēvreizi, lūgšanām un Dieva vārdiem pie sevis var piesaistīt pilnu dievišķo enerģiju buķeti.

Daudzas enerģijas var izmērīt ar īpašiem mērinstrumentiem, bet lielākā daļa enerģiju vēl cilvēcei nav zināmas. Ja cilvēks nav pierādījis dievišķo enerģiju klātbūtni, tas vēl nenozīmē, ka to nav. Tāpēc jau ir dota ticība, lai ticētu arī tam, ko vēl neredzam.

Redzu, kā cilvēku apņem ļoti dažādu līmeņu, vibrāciju enerģijas. Tās ir dažādās krāsās. Daudzi cilvēki šīs enerģijas jauc ar auru. Enerģiju krāsu spektrs apņem cilvēku un ir arī ārpus viņa auras. Garā spēcīgam cilvēkam dievišķo enerģiju lauks var būt līdz simtiem metru liels. Tāpēc jau no attāluma, cilvēku vēl neredzot, rodas pazīstama sajūta.

Par enerģiju sakārtotību un līdzsvaru ir jādomā. Regulāras ūdens peldes vai duša enerģiju apriti palīdz sakārtot. Arī pastaiga pa mežu, parku vai klusu dabas nostūri palīdz iegūt enerģiju līdzsvaru.

Apkārtējiem priekšmetiem arī piemīt savs enerģijas lauks. Dzīvojamā vai darba telpā ir būtiski, lai to enerģijas ir mums draudzīgas. Ja tas tā nav, tad jālūdz Dieva svētība, vai no traucējošiem priekšmetiem ir jāatbrīvojas.

Līdzīgi tāpat arī pārtikas produktiem, dabīgām zālēm un medikamentiem ir sava bioenerģētika. Svarīgi, lai uzturā lietojamie produkti būtu ar labu enerģētiku un atbilstu organisma prasībām Tāpēc būtiski ēdienu un dzērienu pirms lietošanas svētīt.

Dažādu līmeņu enerģiju klātbūtni var konstatēt arī ar svārsta palīdzību. Gars saņem informāciju no Dieva un Viņa eņģeļiem un vēlās tālāk to nodot mūsu prātam. Ja cilvēks tiešā veidā vēl šo informāciju nespēj saņemt, tad tai zināmā veidā var piekļūt nolasot svārsta kustību virzienu.

Par jāizvēlas atbilde svārstam šūpojoties uz sevi un no sevis, nē, šūpojoties šķērsām. Jautājumi ir jāuzdod savam garam paļāvībā un ticībā uz Dievu.

Svarīgi, lai rotaslietu, kareklīšu, pulksteņu vai citu skaistuma atribūtiku enerģētika būtu mums labvēlīga. Ja sirdsbalsī protam ieklausīties – tad zināsim, ko Dievs mums saka priekšā. Ja tā nespējam, tad patiesi ar Dieva svētību un svārsta palīdzību varam uzzināt gudrību, kas palīdzēs pareizi izvēlēties ikdienā lietojamos priekšmetus vai noteikt pārtikas produktu saderību.

Vispilnīgāk to spēj Dievs, tāpēc pēc Tēvreizes trīsreiz pārkrustoties Svētais Gars izdarīs jūsos patiesi brīnuma darbu. Lai kā cilvēks mēģina pats tikt galā ar savām problēmām, bez Dieva atbalsta tas nebūs iespējams.

Mateja ev.28:18-20

 Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”

Tā ir Dieva gudrība- iedibināt pasaulē kārtību kā likumu: bez Viņa klātbūtnes un darbības nevar pat mats nokrist no galvas. Viss notiek visuvarenā Dieva spēkā.

Ļausimies, lai mūsos darbojas Dievs! Iekļausimies Viņa likumu darbībā! Lai Dieva spēks mūsos darbojas pilnīgi!

 

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Dzīvības likumi, Grāmatas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.