Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI


 

AURA

 

Mūsu fizisko miesu viscaur apņem īpašas enerģijas laiks, ko sauc par auru. Ar to Dievs aizsargā bērnus un ticīgus cilvēkus. Aura ir līdzīga virmojošam plīvuram, kas enerģētiski apņem cilvēku un to pasargā no pasaules negatīvajām enerģijām.

Auras smalkā matērija no ārpuses ir līdzīga šķidram, virmojošam stiklam, bet no iekšienes tā enerģētiski ir nostiprināta ar sarmai līdzīgiem kristāliņiem. Ja cilvēks ir gara enerģijas pilns, tad arī aura ir spēcīga un tā pasargā no ārējās ietekmes.

Psalmi 121:5-8

 Tas Kungs ir tavs sargs, Tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku,  ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēness naktī. Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, Viņš lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi.

Vesela cilvēka aurai ir olveida forma un tā vienmērīgi aptver visu cilvēka augumu. Tās nokrāsas ir dzidri tīras un mirdzošas, starojums vienmērīgs. Pēc auras krāsas var spriest par cilvēka garīgo līmeni un veselību. Slima cilvēka aura sāk izgaist, to nokrāsu toņi paliek tumši. Auru veido paša cilvēka enerģija, kas atrodas nepārtrauktā plūsmā.

Auras zelta krāsa liecina par garīgu pilnību, laimi un veselību. Tās sudraba krāsa līdzīgi zelta krāsai- liecina par īpašām spējām. Balta krāsa- par garīgu attīstību, apskaidrību un attīrīšanos.

Auras violeta krāsa- par spēcīgu aizsardzību; purpurkrāsa- par garīgumu un ticību; sarkanā- par spēcīgām jūtām, dusmām; rozā- par intuīciju; dzeltenā- par gudrību; oranžā- dziedinošā krāsa; tumšzila- par aizraušanos ar reliģijām; brūnā- par enerģijas izsīkumu; pelēkā- par nespēku, dusmām un skaudību; melnā- par depresiju, smagu slimību, sagrāvi.

Auras gaišzila krāsa- par aizraušanos ar garīgām lietām, mākslu, mūziku; zaļā- par attīstītu saikni ar pasaulīgo. Garīga cilvēka seja, rokas un viss augums spīd garīgā gaismā. Par garīgumu liecina arī acis un vārdi, ko cilvēks ikdienā lieto.

V Mozus 33:27

 Mūžīgais Dievs ir patvērums, un pāri ir mūžīgas rokas; un Viņš aizdzen ienaidnieku no tevis un saka: izdeldē!

Auras enerģētisko spriedzi veido gara sirds enerģija. Ja tās ir pietiekoši, tad arī cilvēka enerģētiskā aizsardzība ir nodrošināta. Ja cilvēks no rīta Dievu ir lūdzis, tad ir papildus saņēmis enerģiju 40% apmērā. Tieši tik daudz stiprāka ir arī aura un tā ir daudz spējīgāka pasargāt cilvēku no pasaules ļaunuma.

Ikvienam ir jāsaprot šis zelta likums- kā pateicība par ticību un uzticību Dievam mēs no Viņa saņemam gara stiprinājumu, kura spēkā aura ir daudz stiprāka. Neticīgie mokās savā nespēkā un brīnās, kāpēc pēkšņi pārņem nespēks vai slimības.

Neticīgie ar katru dienu zaudē sava gara augļus un gars kļūst vājāks un neaizsargāts. Grēks cilvēkā dzemdē nāvi.

Psalmi 145:18-21

 Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā. Viņš izpilda, ko vēlas tie, kas Viņu bīstas, dzird viņu brēkšanu un palīdz viņiem.

 Tas Kungs pasargā visus, kas Viņu mīl, bet Viņš iznīcinās visus bezdievīgos. Mana mute paudīs Tā Kunga slavu, un visa miesa lai teic Viņa svēto Vārdu mūžīgi mūžam! Mēs slavējam To Kungu tagad un mūžīgi!

Gudrs cilvēks Dievu lūdz katru dienu un tā iegūst dzīvības spēku, kas ir garants laimei un arī aizsardzībai. Lūgšana lai ir klusa, dziļi sirdī teikta- tikai Dievam un pašam dzirdama, tad tai patiesi ir pilnīgs spēks un tā visa sasniedz Dieva augstumus.

Zinātne ir pierādījusi to, ka daudzu slimību izcelsmes cēloņi ir meklējami smalkā enerģētiskā līmenī. Tas nozīmē, ka cilvēks ar vāju enerģētisko aizsardzību bieži saņem negatīvas enerģijas triecienus domu, buršanās vai lāstu veidā. Tā rezultātā tiek izjaukts cilvēka biolauks un gēnu līmenī sākas izmaiņas, kas pakāpeniski šūnu spējas vājina.

Cilvēka šūnas smalkākā līmenī sastāv no molekulām un atomiem. Katrai molekulai ir savs enerģētisks lauks. Tas kopumā arī šūnai veido savu enerģētisko lauku. Šūnas kodola dziļumos aktīvi darbojas cilvēka gars. Tas vada šūnas darbību un to nodrošina ar nepieciešamo informāciju. Tieši cilvēka gars mūsu šūnām piešķir īpašu spēju daudz pilnīgāk izjust apkārtējo pasauli, nekā to spēj dzīvnieku miesas šūnas.

Salamana pam.3:5-6

 Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību,

 bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.

Katra mūsu šūna ir kā maza, unikāla radība, kas spēj patstāvīgi orientēties visos ķermenī esošajos apstākļos. Tikai tad, kad šūnai sāk iekšējā gara spēka pietrūkt, tā sava vājuma dēļ vairs radušās problēmas atrisināt nespēj un tā cilvēkā ienāk slimība.

Vispirms organisms ir jānodrošina ar pietiekošu daudzumu barības vielām, vitamīniem, mikroelementiem. Zāles palīdz slimību izārstēt, bet paralēli tam organisms ir jānodrošina ar pilnvērtīgu uzturu.

Šūnas, cita ar citu saskaroties, izveido kopīgu enerģētisko lauku, kas pievelk un orientē tās noteiktā stāvoklī, radot neatkātojamu šūnu kombināciju. Katrai ķermeņa sastāvdaļai vai orgānam ir sava veida šūnas un tām arī ir savs enerģētiskais lauks.

Ja organisms ir vesels, tad kopumā veidojas pilnvērtīgs visas miesas biolauks, kas ir ietverts līdz aurai. Ja kāds no orgāniem ir nevesels, tad tam enerģētika ir vāja un ar gara redzi tas ir skaidri saskatāms. Slimajās organisma vietās ir redzams enerģijas trūkums. Tur virsroku ņem slimību baktērijas un tām jau ir visdažādāko nokrāsu negatīvas enerģijas.

Veselā cilvēkā šūnās dzīvības enerģijas klātbūtnei jābūt vismaz 60%. Ja ir mazāk, tad jau parādās atsevišķu šūnu vājums un tas drīz vien var novest pie slimības. Ticīgas cilvēks pēc lūgšanas no Dieva saņem papildus 40% enerģijas, kas dod spēcīgu dzīvības impulsu.

Psalmi 91:9-12

 Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij, jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.

Bieži vien cilvēks domā- kāpēc lūdzot nesajūt no Dieva sūtīto dzīvības enerģiju.

Izskaidrojums ir vienkāršs- ticības spēkā ikvienai šūnai ir jābūt orientētai uz Dievu. Tām ir jābūt sagatavotām, harmoniskām, spējīgām Svēto Garu uzņemt.

Ja cilvēka ticība ir vāja, tad tikai maza daļa šūnu ir gatavas uzņemt Dieva dāvāto enerģiju. Jā, Dievs dod visiem lūdzējiem patiesi vienādi daudz svētības, bet to saņemt spēj tikai daži, kas patiesi Tam Kungam tic.

Svētā Gara gaisma ir tik spoža un pilnīga, ka to garā redzot žilbst acis. Tā nāk pār visiem, kas patiesi un no sirds lūdz. Tāpēc nedrīkst būt aizvainotiem, ka nejūtat vai nesaņemat Dieva svētību.

Cēlonis tam visbiežāk ir cilvēka grēki, kas ir par traucēkli, ka garā dotā svētība nespēj iziet caur grēcīgo dvēseli un miesas šūniņas nesasniedz. Vājumu cilvēks jūt tieši miesā un arī svētības ienākšanu sajūt ar savām šūniņām.

Jesajas 41:10-13

 Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!

 Redzi, kaunā paliks un par apsmieklu kļūs visi, kas pret tevi iedegas naidā un dusmās; iznīks un ies bojā visi, kas meklē nesaskaņas ar tevi.  Tu tos meklēsi, bet vairs neatradīsi, kas ar tevi bija ienaidā; tie visi iznīks, kas karoja ar tevi.

 Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku, Es, kas tev saku: “Nebīsties, Es tev palīdzu!”

Šūnas gēnā ir liels daudzums informācijas, kuru varētu ierakstīt 100 000 grāmatās. Cilvēkam ir jātic, ka Dievs ikvienu ir radījis un veidojis pēc Savas līdzības un bezgalīgi pilnīgu. Nedrīkst būt šaubu, ka mūsos ir kāda nepilnība.

Jāatceras tas, ka mūsu miesa ir mums dota uz visu mūžu, citas nebūs un nav iespējams kādu locekli atjaunināt. Ik dienu mums par savu miesu ir jārūpējas. Jāiemīl katrs mūsu pirkstiņš, matiņš, āda un viss, kas ir mūsu miesa. Jāiemācās savus locekļus mīļi uzrunāt un tos bužināt.

Jāpateicas Dievam, ka mēs esam un jāpieņem viss tieši tāds, kāds tas ir. Jāiemācās sevī saskatīt skaistumu un Dieva radīto pilnību. Cilvēkā viss ir saskaņots kā iekšēji miesā, tā arī ārējā izskatā. Var redzēt, cik absurdi izskatās cilvēks pēc plastiskās sejas operācijas, ja viņš pēc savas gribas ir vēlējies mainīt izskatu.

Ar cilvēka auru ir noslēgts visa organisma informācijas lauks. Galvenā dzīvības procesu informācija plūst pa nervu šūnu kanāliem un pie tās var piekļūt nav iespējams. Ļaundari un burvji mēģina cauri aurai izlauzties un piekļūt pie cilvēka dvēseles. Tā tie mēģina izzināt vai ietekmēt cilvēku darbību.

      Psalmi 34:16-21

 Tā Kunga acis vēro taisnos, un Viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus.  Tā Kunga vaigs ir vērsts dusmās pret visiem, kas dara ļaunu. Viņš izdeldēs viņu piemiņu no zemes virsus.

 Kad taisnie sauc, tad Tas Kungs viņus uzklausa un viņus izglābj no visām viņu bēdām. Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj. Viņš pasargā visus viņa locekļus, neviens no tiem netiek samaitāts.

Ja aura ir vāja un ļaundarim spēka ir pietiekoši, tad notiek nelaime- harmonisko un saskaņoto cilvēka vidi izjauc negatīva enerģija un tā spēj ielauzties līdz pat gēnu līmenim.

Ja gēna normālais stāvoklis tiek izjaukts, tad šūnas darbība kļūst pataloģiska. Ja tas turpinās ilgāku laiku, tad šūna izmainās, tā savas funkcijas pilnvērtīgi vairs nevar veikt. Parasti tādos gadījumos cieš daudzas šūnas un rezultātā agri vai vēlu parādās kādas slimības simptomi.

Lai ikvienā dzīves situācijās mēs būtu pasargāti, svarīgi ir lūgt svētību un palīdzību. Ikdienas no Dieva saņemtā svētība garantē mūsu drošību un aizsardzību. Tieši ar šo nolūku Debesu Tēvs apkārt cilvēkam ir izveidojis auru, kas spēj pasargāt no ārpasaules negatīvās ietekmes.

Jesajas 43:2

 Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs!

Veselā cilvēkā ir tikai pozitīva, dievišķa enerģija. Ja gara spēks ir liels, tad aura ir spēcīga. Ar ļaunumu apņemtiem cilvēkiem enerģijas nav daudz, tāpēc tie īpaši ticīgo nevar ietekmēt.

Ja augumu apņem nepatīkamas izjūta, tad nekavējoties ir jālūdz palīdzība Dievam- jāpiesaista svētība pārkrustoties Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Ar krusta zīmi mēs piesaistām svētību pie miesas un to nostiprinām.

Pirmo trauksmes signālu cilvēks saņem ar savu jutīgo sirdi. Grēcīgam cilvēkam sirds ir iecietināta un nejūtīga. Ir jāiemācās savā sirdī ieklausīties un tai uzticēties. Sirds gudrība ir arī paša cilvēka gudrība.

Dievs par ikvienu Savu bērnu ir parūpējies, ap ikvienu radot auru. Tās stiprums ir atkarīgs no mūsu ticības.

Lai jūsu paļāvība uz To Kungu būtu mūžīga! Lai tieši Dievs ir jūsu stiprā klints! Lūgsim Dievam aizsardzību un to saņemsim!