Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI

 

DIEVA VISVARENĪBA

 

Dievam pieder Valstība, spēks un godība. Dievam vienam pieder visa vara pār visu kas radīts. Tā ir Patiesība. Ticīgais to pieņem un saprot. Dievam pieder neaptverama spēka apmērs, bezgalīgas iespējas un absolūta vara. Dievs ir bezgalīgs un visur esošs. Viņam vienīgajam piemīt Radītāja spējas. Dievs ir Sevī esoša pilnība un Viņš ir visspēcīgs.

I Mozus 17:1

 Un Ābrāmam bija deviņdesmit deviņi gadi, kad Tas Kungs atklājās Ābrāmam un sacīja uz viņu: “Es esmu tas visuvarenais Dievs, staigā sava Dieva priekšā, tad tu būsi taisns.

Dievs ir iekš katras dzīvās būtnēs. Cilvēka gara sirdī ir daļiņa no Debesu Tēva dzīvā kristāla veidā un tajā darbojas Dēls ar Svēto Garu. Dievs visā Trīsvienībā ir cilvēka gara sirdī, bet miesā ienāk tikai atkarībā no ticības un paļāvības.

Cik cilvēks Dieva priekšā atveras, tik viņš arī saņem no Viņa svētības un labvēlības. Tā ir liela laime iemantot Dieva klātbūtni apziņā un darbos. Ticīgajam Dievs dāvā Savas gudrības daļu un viņu ieceļ dievišķā gaismā.

Ījaba 31-2;4

Jo kādu tad atmaksu man Dievs piešķirtu no augšienes un kādu mantojumu Visuvarenais no debess augstumiem?

Vai Viņš neredz manus ceļus, vai Viņš gan neskaita visus manus soļus?

Ar visu Trīsvienības spēku Dievs ir arī eņģeļu sirdīs. Ar Svēto Garu eņģeļi saņem ziņu no Dieva par darbiem. Eņģeļi, kā Dieva vēstneši un Viņa gribas realizētāji, ar To Kungu ik mirkli ir ciešā garīgā saiknē.

Dievam attālums un kādas radības lielums neko nenozīmē, jo Viņš ir absolūts laikā un telpā. Vislielākā Valstība vai planēta Radītāja priekšā ir niecība. Dievs visvairāk par visiem rūpējas par radībām, jo Viņš ir visu radību Tēvs.

Psalmi 73:20

 Kā sapnis, kas uzmostoties ir zudis, tā Tavā priekšā, ak, Visuvarenais, Tev ceļoties, viņu tēli būs pēc Tavas pavēles pazuduši.

Dievs ir vecaju un dzīvo būtņu sirdīs. Dievs caur tiem visu radīto pārvalda. Radītājs ir absolūtās varas avots. Radības Dieva varenību pagodina.

Visā radītajā rit nepārtrauktas enerģijas plūsma. Tā caurstrāvo Valstības, pasaules, planētas, saturot tās visuvarenā Dieva varā. Radītāja strāvojums ir tik liels, ka tam pretī nostāties nespēs neviens. Kā mazs puteklītis nespēj noturēties pie zemes spēcīgas viesuļvētras laikā, tāpat pret Dievu noturēties nespēj nekāda vara.

Psalmi 86:15

Bet Tu, Visuvarenais, esi žēlsirdīgs un žēlīgs Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlastībā un uzticībā.

Dievs ir devis daļiņu no Savas varas radībām, vienlaicīgi saglabājot Savu pilnību. Viss ko Dievs dod, paliek Viņā un pie Viņa atgriežas. Radību varas iespējas Dieva priekšā ir ļoti mazas, toties pietiekamas uzdoto darbu izpildei. Dievs varu radībām dod, bet neatdod to prom, vienmēr to saglabā sevī.

Svarīgi saprast, ka dotā vara vai garīgs spēks ir jāizmanto labos nodomos. Cilvēkam un arī citām dzīvām būtnēm tiek dots, lai ar uzticētiem darbiem vairotu sevī gara augļus un tā garīgi augtu.

Dieva visvarenība izpaužas vienotā Radītāja likumā. Kā valsts vara nevar pastāvēt bez likuma, tā kopš radīšanas mirkļa visam tiek noteikts Dieva likums. Tas nav acīm saskatāms vai citādi konstatējams. Dieva likums ir pati pilnība. Tas darbojas visās Valstībās un pasaulēs.

Amosa 7:6-7

 Tad Tam Kungam kļuva arī tā žēl, un Tas Kungs, Visuvarenais, teica: “Tam nebūs notikt!”

 Viņš ļāva man no jauna skatīt parādību. Un raugi, Tas Kungs stāvēja uz stāvas mūra sienas, un svērteņa aukla ar svinu galā bija Viņa rokā.

Dieva likumi sakārtoti daudzos līmeņos- no Radītāja pirmsākuma, kas tikai Viņam zināms, tad dzīvo būtņu līmenī, vecāku, eņģeļu un cilvēku līmenī.

Ir likumi gara pasaulēm, dvēseļu pasaulēm un arī priekš mums uz Zemes. Ir Dieva Derības likums, kas priekš mums ir pamatlikums un dabas procesu likums, kas arī Dieva noteikts. Zinātnei zināmie dabas likumi un likumsakarības tā ir maza daļiņa no vispārējiem Radītāja likumiem.

III Mozus 24:22

 Lai pie jums ir vienādi taisns likums kā svešiniekam, tā iedzimtajam, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs!”

Cilvēka gars Dieva likumus zina daudzkārt vairāk, tāpēc gars pasaulē viegli orientējās. Svarīgi ir iemācīties uzticēties sava gara teiktajam. Sirdī gudrs cilvēks pasaulei ir kā vērtīgs atradums. Bieži vien cilvēce tādu cilvēku novērtē tikai ar laiku.

Svarīgi likumu izzināšanas procesā ir vērsties pie Tā Kunga, kas tos likumus ir iedibinājis. Ja cilvēks paļaujas tikai uz sava prāta spējām, tad pamatā notiek mīcīšanās uz vietas un mazsvarīgie atklājumi zinātnē īpaši strauju cilvēces attīstību neveicina.

Zināt cik gadus kāda lieta ir nogulējusi zemē, vai cik tālu no Zemes ir kāds spīdeklis nedod labklājības vai ilgstošas labsajūtas pieaugumu sirdī. Patiesas laimes un dzīvības labsajūtu cilvēkam var dāvāt tikai Dievs.

V Mozus 4:5-6

 Redziet, es esmu jums mācījis likumus un tiesas, kā Tas Kungs, mans Dievs, ir man pavēlējis, lai jūs tā darītu tai zemē, kuru jūs ejat sev iemantot.

 Turiet un dariet, jo tā būs jūsu gudrība un saprašana to tautu priekšā, kuras, kad tās dzirdēs visus šos likumus, teiks: tiešām, šī lielā tauta ir sapratīga un gudra tauta.

Pēc tēvreizes lūgšanā, izveidojot saikni ar Dievu, cilvēks par Viņa likumiem var saņemt patiesu atklāsmi. Dāvātā gudrība dos spēju saprast lietu būtību un atvieglos dzīves ceļus.

Ticība Jēzum Kristum dod iespēju ticēt mūžīgai dzīvībai un to iemantot. Jo lielāka sadraudzība ar Dievu, jo labāka iespēja iegūt prāta apskaidrību. Saikne ar Dievu dāvā mieru un sirds skaidrību par Viņa absolūtām spējām. Ticība Dēlam dāvā skaidrību par augšāmcelšanos.

Ījāba  28:18

 Par pērlēm un kristālu nav ko runāt, jo iegūta gudrība ir pārāka par pērlēm.

Dievam nekas nav par grūtu vai sarežģītu, jo Viņš pats visu rada un veido. Visuvarenais Kungs un Dievs visus darbus veic vienādi viegli. Visa pirmsākumā ir tikai Radītāja enerģija. Dieva darbības spēks atrodas Dēla esamības pilnībā.

Jesajas 54:5

Jo tavs laulāts vīrs ir tavs radītājs, Tas Kungs Cebaots ir Viņa vārds. Un tavs Pestītājs ir Israēla Svētais, Viņu sauc par visas pasaules Dievu.

Visā izplatījumā ir savs ritms. Tas ir Radītāja sirds ritms- harmonisks un visā saskanīgs. To nevar izmainīt vai izjaukt. Tas pastāvēs mūžīgi un tam ir radošs spēks. Tas pirmsākumā nāk no Radītāja sirds dziļumiem un pakāpeniski aptver visu izplatījumu.

Tēvs ir pilnīgs un cilvēkiem Viņš ir neizzināms. Tēvs atklājas caur Dēlu. Cik cilvēks atzīst Dēlu, tik tiek atklāts par Dievu. Dēlam nekas nav neiespējams, jo visas lietas Tēvs ir nodevis Dēlam, gan pestīšanu, gan tiesu, gan varu.

Jāņa atkl.gr.19:5-6

 No goda krēsla atskanēja balss, saukdama: “Slavējiet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi, kas Viņu bīstas, mazie un lielie.”

 Tad es dzirdēju balsi, tā bija kā liela ļaužu pulka kliegšana, kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica: “Alelujā! Jo ir sācis valdīt Kungs, mūsu Dievs, Visuvaldītājs.

Laimīgs ikviens, kurš savā sirdī To Kungu ir pieņēmis kā Pestītāju un Dievu! Sirds skaidra apziņa lai izgaismo jūsu prātus un apziņu, jo tuvu ir Jēzus Kristus otrā atnākšana. Gods Dievam augstībā mūžīgi mūžos!

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Dzīvības likumi, Grāmatas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.