Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI

 

VECAJI

Dieva radīto radību skaits ir bezgalīgs. To nevar aptvert ne eņģeļi, ne cilvēki, kā vien Tas Kungs. Izplatījumā katrai radībai ir sava vieta un nozīme. Vecajus Dievs radījis kā palīgus Savam Visuvaldītāja darbam.

Pašā pirmsākumā līdz ar cilvēkiem, citā Debesu Valstības sfērā, Debesu Tēvs no Sevis radīja lielu skaitu vecaju. Tie, iznākdami no Radītāja spožās Gaismas, ieraudzīja īpaši viņiem veidotu skaistu Valstību.

Visapkārt bija redzamas gaismas pilis, dārgakmeņiem rotāti kalni, pļavas un ielejas. Pa tām tecēja visdzīvākā ūdens pilnas upes. Bija krāšņi meži un ziedoši lauki. Visā bija pilns ar dzīvām radībām, pāri plētās spožas Dieva godības debesis. No tām Valstībā visu laiku bija diena.

          Pāvila vēst. kolosiešiem 1:16- 17

 Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu, bet Viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv Viņā.

Garā radītie vecaji bija iedalīti divdesmit četrās ciltīs. Katrai bija sava apmešanās vieta un tikai reizēm tie sanāca vienuviet pie Svētā kalna. Tad visā godībā runāja Dievs caur Savu Dēlu.

Vecaji astoņpadsmit Gaismas gadus apguva zināšanas par Tēva radītajām pasaulēm, par to likumiem, enerģijām, sfērām un līmeņiem. Svētais Gars tos mācīja, kā veidot ticības saikni ar Dievu, kā prast izpildīt Tā Kunga rīkojumus.

Vecajiem gaismas pilis bija gan miteklis, gan arī apmācības vietas. Vispilnīgāk viņus mācīja izzināt pasauļu pārvaldīšanas māku. Dievs vecajus radīja, lai garā spēcīgākie darbotos kā pārvaldnieki dažādās sfērās.

            Pāvila vēst. efeziešiem 1:21-23

Augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā. Un visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda.

Pēc gara pilngadības sasniegšanas, Dievs vecajus sūtīja īpaši radītās Debesu pasaulēs, kur to vide un apstākļi sekmēja gara izaugsmi un pilnveidošanos. Garā aktīvākais un uzņēmīgākais spēja iegūt vairāk zināšanu. Katrai ciltij bija radīta sava pasaule. Dievs viņus sadalīja tā, lai tiktu aptvertas visas noteiktās darbības sfēras. Tātad kopumā vecaji darbojas divdesmit četrās sfērās.

Sasniedzot pietiekošu gara gudrību un izturot pārbaudījumus, vecaji tika pārcelti uz īpaši radītajā Dieva pasaulēm. No tām Debesu pasaules ir pārskatāmas no gara līdz materiālajam līmenim. No šiem augstumiem vecaji redz un pārvalda katrs savu sfēru. Vecaji nespēj pārskatīt pasaules no citu cilšu, savu brāļu skatījuma iespējām.

Jāņa atkl.gr. 19:4

Un divdesmit četri vecaji un četras dzīvās būtnes nometās zemē, pielūdza Dievu, kas sēd goda krēslā, un sacīja: “Āmen, alelujā!”

Pirms atbildīgā darba uzsākšanas katrs vecajs Dievam nodod zvērestu. Līdz ar šo mirkli vecajam uztic un viņš ir atbildīgs par vienu no daudzajām izplatījuma pārvaldīšanas sfērām. Tās aptver gan enerģiju savstarpējo mijiedarbību, gan pasauļu, planētu un spīdekļu kustību, gan dabas stihiju un procesu darbību.

Vecaji palīdz Dievam veikt cilvēku gara izaugsmes ceļu projektēšanu, uzskaiti un kontroli. Vecajiem ir dota spēja būt par padomnieku cilvēkiem un arī eņģeļiem.

Jāņa atkl.gr. 11:16-17

 Un tie divdesmit četri vecaji, kas sēd Dieva priekšā uz saviem troņiem, krita uz sava vaiga un pielūdza Dievu, sacīdami: “Mēs Tev pateicamies, Kungs Dievs, Visuvaldītāj, kas esi un kas biji, ka Tu esi ņēmis Savu lielo spēku un valdi.

Vecaji nav augstākas gara attīstības pakāpes kā cilvēki vai eņģeļi. Tie uzticīgi kalpo Dievam un pilda savus pienākumus. No vecaju vidus vispilnīgākie un garā lielākie ieņem cilšu vecāko vietu. Tie pārzin savu cilti un ir par palīgu pašam Kungam.

Divdesmit četri vecaji, par kuriem rakstīts Derībā, sēž ap Dieva goda krēslu un izcili pārzin savu cilšu darbības sfēras. Tie dod rīkojumus saviem pakļautajiem un skaidri caurskata visas Debesu pasaules un to radības. Viņos ir Tā Kunga pilnības atspulgs un Dievs uz viņiem ik mirkli paļaujas.

Jāņa atkl.gr.4:3-5

 Tas, kas sēdēja, pēc skata līdzīgs dārgakmeņiem jaspīdam un sardijam, un ap goda krēslu bija varavīksnes loks, kas izskatījās kā smaragds.

Ap goda krēslu divdesmit četri krēsli, krēslos sēdēja divdesmit četri vecaji, apģērbti baltās drēbēs, viņiem galvā zelta vainagi. No goda krēsla nāk zibeņi, balsis, pērkoni; septiņas uguns lāpas dega goda krēsla priekšā, kas ir septiņi Dieva gari.

            Vecaju vecāko galvas rotā zelta nimbs un vainagi. To sejās atspīd Tā Kunga gaisma un viņi ir pilni ar nenogurstošu spēku. Visas pasaules, cilvēki un eņģeļi tiek pārlūkoti no vēl augstākā līmeņa Dieva Valstībām. To nemana garā arī eņģeļi.

Septiņi Dieva Gari ir septiņi Radītāja darbības noslēpumi. Katrs Dieva Gars darbojas savā dimensijā, savā sfērā. No blakus sfēras tas nav caurskatāms. Katrā no sfērām vecaji aptver divdesmit četrus Dieva darbības principus.

Ziniet, ka cilvēkus Dievs un Viņa vecaji, uzlūko no daudzām sfērām. Tie palīdz Dievam un palīdz arī mums. Ticība Dievam dāvā iespēju būt nodrošinātam un aizsargātam. Ja cilvēks Dievu noliedz, tad viņam palīdzība iet secen.

Jāņa atkl.gr. 4:10-11

Tad divdesmit četri vecaji metas zemē Tā priekšā, kas sēd goda krēslā, un pielūdz To, kas dzīvo mūžu mūžos, un noliek savus vainagus goda krēsla priekšā, sacīdami: “Tu Kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas lietas bija un ir radītas.”

            Vecaji savā attīstībā arī ir dažādā līmenī. Vecajus rada tikai Dievs un vecaju skaits kopš radīšanas pirmsākumā nav mainījies. Šobrīd lielākā daļa vecaju vēl apgūst zināšanas un viņiem uztic tikai vieglākus uzdevumus. Darbība Dieva sfērās ir pārāk atbildīga. Bet ir arī šobrīd pietiekošs skaits vecaju, kas nodrošina esošo pasauļu pārvaldīšanu.

Jāņa atkl.gr. 5:8-10

Kad Viņš ņēma grāmatu, tad četras dzīvās būtnes un divdesmit četri vecaji metās zemē Jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus, pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūgšanas; viņi dziedāja jaunu dziesmu, sacīdami: “Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo Tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar Savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām, un Tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi.”

Līdz ar Jēzus Kristus atnākšanu atklāsies gan Debesu Valstība, gan arī no jauna radītās Debesu pasaulēs. Tur tad arī sāks darbu daudz vecaju, kas nesen sasnieguši savu gatavības pakāpi. Būt Dieva tuvumā un darboties Viņa laukos, tā ir ikvienas dzīvās radības vislielākā laime.

Vēja virziens, gaisa temperatūra, magnētisko viļņu darbība, gravitācijas spēks, mūsu miesas un debesu ķermeņa enerģētiskais lauks, domu darbības iespējas, grēka atbildības seka- tā ir tikai maza daļiņa no vecaju darbības sfērām.

Par tām varbūt nav īpašas vajadzības zināt, bet galvenais ir ticēt, ka Dievam mājokļu un dzīvo radību tajās ir liels skaits un Tā Kunga darbība nodrošina nekļūdīgu mūsu izdzīvošanu un visu procesu norisi saskaņā ar Dieva gudro ziņu. Lai mūžīga ir pateicība Dievam Tam Kungam!

Jāna atkl.gr. 5:11-14

Tad es redzēju un dzirdēju kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem, viņu skaits bija miriādu miriādes un tūkstošu tūkstoši, kas sauca skaņā balsī: “Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību!”

 Un es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes, apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir, sakām: “Tam, kas sēd goda krēslā, un tam Jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos.” Un četras dzīvās būtnes sacīja: āmen! Vecaji metās zemē un pielūdza.

Vecaji skaidri zina Dieva pilnību un Viņa iespējas. Tāpēc tie augstu teic Dieva vārdu un To Kungu slavina pār visām pasaulēm. Līdz mūsu sirdīm nonāk viņu vārdi un garu apskaidro.

No Tā Kunga uz vecajiem spīd spožs Gaismas stars. Arī viņi savu dzīvību smeļ no Dieva Dzīvības avota. Vecaji to skaidri apzinās, tāpēc viņu uzticība ir pilnīga. Ko cilvēks šeit pasaulē vēl tikai mācās, to vecaji zina un tā viņiem ir kā absolūta Patiesība.

Vecaju darbības pamatā ir mīlestība uz Dievu, saviem brāļiem, uz visām dzīvām radībām un uzticība. Viņu vidū ir saskaņotība, taisnīgums, vienkāršība un pacietība. Viņus raksturo svētums un varenums.

Vecaji zina notikumu secību, jo bieži tieši viņi to projektē un Dievam iesaka. Vecaju pasaulēs valda miers un saskaņa. Tur nevar ieiet kas nesvēts. Tur nekas nav sabojāts, tur nav grēka un ļaunuma.

Dieva Valstība vienmēr ir savā spēkā un varenumā. Vecaji ir Dieva darba rūķi, kas uzcītīgi visu padara saskaņā ar Dieva likumiem un projektiem. Pār viņiem staro Dieva Atziņas Gaisma un tā visā nodrošina svētumu.

Lai pateicība ikvienam vecajam un dzīvai būtnei, kas mūs dara laimīgus un stiprus! Lai visā piepildās Dieva griba! Lai pār visu spīd Tā Kunga uzvarošā Gaisma!

  

Šī ziņa tika publicēta sadaļā Dzīvības likumi, Grāmatas. Pievienojiet to kā grāmatzīmi saite.