Ēriks Delpers: grāmata ATKLĀSME


Categories:

 

KRUSTS

Jēzus viņam saka: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur mani.

Jāņa ev. 14:6

Nav cita ceļa pie Dieva, kā vien caur Jēzu Kristu.

Jēzus Kristus mums ir parādījis ceļu uz mūžīgo dzīvošanu. Par šo ce|u ir skaidri pateikts Jaunajā Derībā. Šī Derība ir kā likums, no Dieva nolikts, un mums tā ir jāpilda. Jēzus Kristus, krustā sists, paņēma uz sevis to cilvēku grēkus, kuri Dieva Dēlam ticēja, atpirka viņus no nāves un grēkiem, lai tie nepa­zustu. Dievs glāba pasauli un cilvēkus no pazušanas.

Jēzus Kristus atklāja pasaulei augšāmcelšanās zīmi — krustu. Caur krustu pasaule un mēs esam radīti, un caur krustu mēs tiksim augšāmcelti. Jēzus Kristus, krustā sists, trešajā dienā tika augšāmcelts un valda pār visām pasaulēm. (2. zīmējums)

Virs Zemes debesīs es redzu lielu baltu krustu. Zeme un šis krusts ir savienoti ar gaismas ceļu. Dievs jau ir sagatavojis augšāmcelšanās ceļu. Tās ir Dievam garā radītas kāpnes, kas ved caur krusta vārtiem Jēzū Kristū uz Debesu Valstību.

Jēzus Kristus man ir rādījis gaismas pilnu pilsētu debesīs —

Jauno Jeruzalemi ar divpadsmit vārtiem. Neviens tajā pilsētā nevar ieiet, kas nesvēts. Dieva Tēva eņģeļi sargā šo pilsētu un vārtus, kas ved uz to. Šī pilsēta ir bezgalīgi liela un skaista. Arī tagad rakstot, es redzu Jauno Jeruzalemi. Tā ir svēta pilsēta. Apkārt tai ir skaista debesu pasaule. Tā ir kā jauka mājvieta, kurā katrs ļoti gribētu dzīvot.

Ja cilvēks ir atzinis Jēzu Kristu, tad uz šā cilvēka pieres es redzu baltu krustu. Ar šo krustu Dievs iezīmē cilvēku, kurš tic Dievam un staigā taisnus ceļus.

Ja cilvēks atzinis Jēzu Kristu kā Dieva Dēlu, tad uz šā cilvēka pieres ir liels balts, gaismas pilns krusts. Tāda cilvēka augumam viscaur spīd balts krusts. Dievs sargā un gādā, lai viņš nepazustu un ietu pa pareizo ceļu.

Ja cilvēks Dievam netic, tad uz tāda cilvēka Dieva zīmes nav. Man žēl to, kuri pielūdz nedzīvus elkus vai tic kādai absurdai būtnei.

Jēzus Kristus pasauli ir uzvarējis un pilda Debesu Tēva apso­lījumu. Viņš min visuvaldītāja Dieva bargo dusmu vīna spaidu.

Cilvēks, kuram cauri augumam spīd balts Dieva krusts, spēj ieraudzīt debesīs lielu, baltu krustu. Pārliecinieties paši — iedo­mājieties zilas debesis bez neviena mākonīša! Debesis ir Dieva godības tronis. Tad iedomājieties debesīs lielu baltu krustu — Jēzus Kristus zīmi! Kad jūs to redzēsiet, tad iedomājieties, ka no šī krusta debesīs izlido balts balodis. Viņa gaisma ir Dieva Svētā Gara gaisma.

Bet kad Jēzus bija kristīts, viņš tūlīt izkāpa no ūdens, un

redzi, debesis (viņam) atvērās, un viņš redzēja Dieva Garu

kā balodi nolaižamies un nākam uz viņu.

Un redzi, balss no debesīm sacīja: Šis ir mans mīļais

Dēls, pie kā man labs prāts. (Mateja ev. 3:16,17)

Un tad jūs redzēsiet, kā baltais balodis nolaižas pār jums