Ēriks Delpers: grāmata ATKLĀSME


Categories:

CEĻA SĀKUMS

Bet kad nāks viņš, Patiesības Gars, tas jūs vadīs visā patiesībā; jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.

Jāņa ev. 16:13

Tikai grūts un patiess darbs var dot labus augļus. Tikai tad, kad es biju gatavs sākt to darbu, ko Dievs vēlējās, lai pie­pildu, es redzēju Jēzu Kristu lielā gaismā un dzirdēju sakām: „Tu esi sagatavots, lai piepildītu Dieva darbus. Ko es teikšu no debesīm, tas būs darāms Dievam par godu. Es nodrošināšu, lai tev visam pietiktu spēka, izgaismošu ceļus tavā priekšā un tevi sargāšu. Tev būs ļoti grūti, bet tu spēsi visu paveikt. Es vienmēr būšu ar tevi.”

Ik mirkli es jūtu un redzu, ka Jēzus Kristus gādā, lai visu spētu paveikt. Starp Jēzu Kristu debesīs un mani uz Zemes ir pastāvīga, tikai mums zināma saikne, kas dod iespēju, lai Dieva nodoms manī piepildītos un es spētu visu paveikt. Tikai šobrīd es atklāju savu noslēpumu, jo darbi ir padarīti.

Visam ir savs laiks, un arī atklāsmei ir savs laiks. Visi šie astoņi gadi bija ļoti skaists, bet reizē arī loti grūts laiks. No vienkārša cilvēka bija jākļūst par patiesu Dieva kalpu. Es zinu,

manu liecību šajā grāmatā daudziem būs grūti saprast. Kam būs dots no Dieva, tas arī sapratīs. Tā nav ne tuvu augstākā matemā­tika vai cita sarežģīta zinātne. Tam pamats nav pasaulīgās zināšanas. Tam pamats ir pats cilvēks, cilvēka gars, kas ir daudz­kārt pilnīgāks par pasaulīgo miesu. Tieši apgaismots cilvēka gars spēj organizēt pasaulīgo miesu uz pilnīgiem Dieva darbiem.

Gars cilvēkā var atklāties tikai tad, ja cilvēks dzīvo pēc Dieva likumiem un negrēko. Cilvēka ķermenis ik septiņus gadus mainās savā dziļākajā būtībā. Cilvēks top atkal stiprs un jauns turpmākajai dzīvei. Lai gars atklātos cilvēka miesā, tai jātop pilnīgi tīrai. Dievs to periodiski pārveido no jauna. Es sajutu un redzēju, kā gada laikā izmainījās viss mans ķermenis. Es tam redzu cauri, kā redzu cauri arī citu cilvēku ķermeņiem.

Es redzēju, kā Dievs manī pakāpeniski nomaina šūnas ar jaunām, aptver dažādus centrus un pārveido manu ķermeni, lai tas spētu uztvert Dieva Svēto Garu. Tā ir savāda sajūta — būt dzīvam no jauna, izjust sevi tik bezgalīgi pilnīgu, cik pilnīgs ir cilvēka gars.

Cilvēka garā mīt Dievam līdzīgas īpašības, un laimīgs tas cilvēks, kurā tās atklājas. Es savu fizisko ķermeni jūtu kā patī­kamu, vieglu un gaisīgu mākoni. Es sajūtu, kā tas pārvēršas par gaismu, ar kuru iespējams redzēt visu, ko Jēzus Kristus man atklāj. Bet reizē es izjūtu un aptveru visu pasaulīgo ļoti pilnīgi, ar labu redzi, dzirdi, ožu un visām tām izjūtām, kādas cilvēkam dotas.

Viss, kas ir no Dieva, ir vienkāršs un pilnīgs. Dievs cilvēkam uz Zemes var dāvāt daudz pilnīgāku dzīves uztveri. Ja man jāredz kāda no cilvēka miesas šūniņām vai kāds iekšējais orgāns, tad Dievs man to parāda lielā palielinājumā ar visiem paskaidro­jumiem. Ne cilvēks ir pilnīgs, bet Dievs, kurš dāvā cilvēkam daļu no savas pilnības. Es varu redzēt ikvienu cilvēku uz Zemes, redzēt viņa miesu, dvēseli un garu, redzēt viņa faktisko stāvokli.

 

Cilvēka gars nav pakļauts telpai un laikam. Gars apskaidro manu miesu. Es redzu, ko cilvēks dara šajā mirklī. Es redzu arī jūs, dažus, lasām šo manu atklāsmi, jo Dievs man to parāda. Kopš pirmās Dieva darbu dienas es saskatu jēgu savam darbam. Dievs man atklāj un parāda, kas tas par darbu un kāpēc tas ir nepieciešams. Tā ir loti patīkama sajūta — dzīvot, kad zini jēgu katrai dienai un katram darbam.

Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu.

(Jāņa ev. 14:23)

Es garā redzu dienā un arī naktī, kad aizmiegu. Kad mana miesa guļ miegā, atpūšas, gars uztur nepārtrauktu saikni ar Jēzu Kristu, dzird un redz visu apkārt notiekošo. No rīta es vienmēr esmu izgulējies, lai gan stundu pirms pamošanās ir tāda sajūta, it kā nebūtu gulējis. Dievs pirms pamošanās stiprina ar Dieva Svēto Garu un, uzsākot darba dienu, jūtos patīkami. Es zinu, kādi darbi nolikti katrai nākošajai dienai. Dievs aizpilda katru manas dzīves stundu ar darbu, kas darāms šajā pasaulē.

Neviens cilvēks uz Zemes nav bezdarbnieks, jo Dievs ik dienu cilvēkam uzdod vismaz trīs darbus. Par pasaulīgo darbu cilvēks saņem algu naudā vai graudā. Par Dieva darbiem cilvēks saņem debešķīgu algu. Tas nozīmē, ka cilvēks saņem algu garā un aug viņa garīgā miesa. Cilvēks kļūst garīgi bagātāks. Šo bagātību ne kodes, ne rūsa nesaēd, to nevar atņemt.

Laimīgs tas cilvēks, kurš garā ir bagāts. Garā bagātu cilvēku var redzēt iztālēm. Viņš atšķiras ar savu skaisto acu skatienu, ar gaitu un ķermeņa veidolu. Tāda cilvēka gara sirds staro, un citi cilvēki to jūt. Garā bagāts cilvēks viegli ierauga un atpazīst sev līdzīgo.

Cilvēkam jābūt taisnam un godīgam Dieva un cilvēku priekšā. Tad daudzas lietas jūsos var notikt.

Ievērot visus desmit Dieva baušļus nav vienkārši, bet tomēr vajag pacensties tos izpildīt. Tikai tad, kad cilvēks sāk pildīt Dieva baušļus, viņā sāk ienākt Dieva Svētais Gars un sāk pārveidot miesu, lai tā varētu atdzimt un varētu atklāties viņa gars. Kā sēklai vajadzīga zeme, lai pilnībā uzdīgtu un augtu, tā arī tikai tīrā un skaidrā miesā var atklāties cilvēka gars.

Arī mana miesa ir pārvērtusies un dzīvo kopā ar manu un Jēzus Kristus garu. Es vienādi jūtu savu fizisko un sava gara miesu. Es vienādi redzu ar pasaulīgo aci un gara aci. Es sajūtu un saskatu cilvēku visu līdz pēdējam kauliņam un šūniņai.

Dievs dāvājis man būt tādam, kāds tagad esmu, lai es spētu izpildīt visus Dieva dotos darbus.

Es pateicos Dievam par visu, ko Viņš man ir atklājis, un dalu no tā es atklāju jums.

Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi sirdsžēlīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.

Mateja ev. 5: 6-9