Ēriks Delpers: grāmata ATKLĀSME


Categories:

 

NOLIKTAIS LAIKS IR TUVU

Bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs.

Mateja ev. 24:36

Šis ir skaists laiks, kurā mēs dzīvojam. Pār zemi spīd visuvarenā Dieva gaisma. Debesu Tēvs ar visu spēku piepilda savus apsolījumus kā debesīs, tā arī uz Zemes. Es liecinu par to, ko redzu.

Četri Dieva Tēva eņģeļi tur Zemi no četrām vēju pusēm. Uz viņiem spīd spoža Dieva gaisma, kas tālāk apspīd Zemi. Eņģeļi ar daudzām smalkām enerģētiskām saiknēm ir saistīti ar cilvē­kiem un eņģeļiem uz Zemes. Dieva Gars lielā spēkā aptver visu Zemi un piepilda savus apsolījumus.

Dievs ir bezgalīgs savā spēkā un lielumā. Gaismas pilni ir Dieva eņģeli. Pie katra cilvēka Dievs ir nolicis eņģeļus, kuri stingri vada cilvēku pa Dieva nolikto likteni. Ja agrāk cilvēks bija samērā brīvs sava likteņa izvēlē, tad tagad pār cilvēku likte­ņiem ir Dieva stingrība. Cilvēks var to nemanīt, bet es redzu, kā tagad cilvēkam priekšā likteņa ceļi ir izgaismoti un Dieva eņģeļi vada cilvēkus pa šiem ceļiem. Visur un visā piepildās Dieva griba, jo ir Dieva apsolīto piepildījumu laiks.

Es redzēju, kā piepildās Jāņa atklāsmē minētie Dieva apso­lījumi. Katru dienu astoņu gadu garumā Jēzus Kristus man deva liecības par Dieva lielajiem darbiem virs Zemes un cilvēkā. Pa šiem gadiem ir mainījusies pasaule un esam mainījušies arī mēs. Tas viss, pateicoties visuvarenajam Dievam.

Dievs ik dienu stiprina un bagātina garā Dievam ticīgos cil­vēkus. Strauji atklājas un aug Dieva bērnu gars. Es redzu, kā Dievs atņēmis varu burvjiem, netikļiem un ļauna darītājiem. Nav viņiem tā maģiskā spēka, kas bija. Viņus Dievs ir iecieti-nājis. Darot ļaunu citam, viņi to ļaunumu saņem sevī atpakaļ. Viņu dvēseliskais ļaunums vairs nevar tikt ārpus viņu auras. Tādiem vieta ir sagatavota uguns un sēra jūrā. Bezdievjus gaida Dieva apsolījums.

Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikliem, burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā (..) (Jāna atkl. 21:8)

Ik dienas pelavas tiek atšķirtas no graudiem. Pelavas degs ugunī. Taisnās tiesas sagatavošanas posms jau ir sācies. Jēzus Kristus liek man par to jums teikt. Ar gara acīm es esmu pār­liecinājies, ka tas patiesi tā ir.

Taisnās tiesas sagatavošanas darbi ar miesas acīm nav skatā­mi. Tos var sajust ar gara sirdi vai redzēt garā, ja kādam tas dots. Katrs cilvēks dvēselē ir ieguvis tādu veidolu, kāds viņš patiesībā ir. Ko viņš ir pielūdzis un sevī krājis, tas tagad cilvēkā arī atklā­jas. Dažs taisnās tiesas dienā gribēs aizbēgt no sevis, bet neva­rēs. Vieglāk ir taisnajam, jo viņš Dievam ir ticējis un Jēzus Kristus viņam dzīvību ir glābis.

Dieva bērna dvēsele ir augšāmcelšanās gaisma, kurā atspīd Jēzus Kristus gars. Dievs stiprina savus bērnus, jo tie Jēzum Kristum ir ticējuši. Viņos noris ļoti smalks pārveidošanās pro­cess, lai lielajā dienā tie varētu būt augšāmcelti un spētu ieiet Debesu Valstībā.

Pēdējie četri gadi Dieva bērniem ir vissvētīgākie, jo viņos Dieva Svētais Gars radīja jaunu miesu, kas, septītai bazūnei skanot, varētu tikt pārvērsta un debesu ķermenis augšāmcelts. Dieva bērnos atdzima gars pēc Dieva līdzības, lai tie varētu ieiet Dieva gaismā, kurā neviens cilvēks nekad nav bijis. Dieva bērnos ir atdzimušas Dievam līdzīgas īpašības, kas arī ir gara augļi un debesu bagātības.

Jaunā Jeruzaleme debesīs Dievam ir sagatavota, gaismas pilna, bezgalīgi plaša un skaista. To es redzu ik mirkli un to jums liecinu.

Jo, kā bija Noasa dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. Tad divi būs laukā, vienu pieņems, bet otru atstās. Divas mals dzirnavās, vienu pieņems, otru atstās. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tai stundā, kuru jūs nedomājat. (Mateja ev. 24:37,40-42; 44)

Dieva nodoms ir tikai Dievam zināms, nevienam pār to nav varas, un, līdz piepildās viss, nevienam tas netiks atklāts. Dieva noslēpums vienmēr ir pilnīgs. To nav iespējams atklāt ar gud­rību vai viltību. Dieva noslēpums ir Dieva Dēlā, caur kuru tiek piepildīts apsolījums. Tas ir skaists laiks, kad ik dienu piepildās viss, kas Dievam apsolīts Jaunajā Derībā. Aiz katra Bībelē rak­stītā vārda stāv piepildījums. Dieva vārds ir likums, kas jau piepildīts no tā mirkļa, kad Dievam teikts.

Jo tad būs lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs. Un ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos; bet izredzēto labad šīs dienas tiks saīsinātas. (Mateja ev. 24:21,22)

Pasaulē šis Dieva vārds piepildās. Cilvēkiem ir nepanesami smagi — jo vairāk tie stāv par taisnību, jo vairāk tiek vajāti. Ļaunums savus darbus dara tikai ar ļaunu. Cilvēka neredzamo

pārestību skaits ir liels. Dievs redz cilvēka ciešanas. Arī man iesāpas sirds, skatot cietušo dvēseles.

Jēzus Kristus gars atbrīvo daudzu cilvēku sirdis no smago ciešanu nastas, kuras radušās izvirtušās pasaules dēļ. Cilvēku grēks spiež ne tikai viņus pašus, bet arī pasaule ir ļoti smaga no viņu grēkiem. Ir grūti stāvēt grēku piepildītās vietās.

Jēzus Kristus dzēš daļu no cilvēku grēku nastas, kas vairs nav panesama. Citādi daudzi sabruktu no sava grēka smaguma.

Šajā laikā ir daudzkārt grūtāk dzīvot uz Zemes nekā pagāju­šajā gadsimtā. Pēdējos gados saasinājās cīņa par garīgo ietekmi. Pieauga garīgā spriedze uz Zemes. Dvēseles jeb astrālajā līmenī darbojās dažādi ļaunuma un viltības pilni spēki. Tie aptvēra cil­vēku grupas, ticības novirzienus. Aiz daudziem bija vērojama augsta līmeņa garīgā ietekme. Tā nebija no Dieva.

Daudzi gribēja iegūt varu pār Zemi. Arī Latvijā, salīdzinot ar kaimiņvalstīm, bija visvairāk pārstāvēto konfesiju, ticības novir­zienu, maģijas, ekstrasensu un dažādu citu veidojumu, kuri ar spēku un varu pieteica sevi.

Visa vara uz Zemes pieder vienīgajam Dievam, Radītājam. Es redzu, kā Jēzus Kristus gars aptver visu Zemi un debesis. Katrs cilvēks, katra Zemes pēda ir aptverta ar Jēzus Kristus garu.

Jēzus Kristus ir uzvarējis. Pār Zemi spīd tikai Dieva gaisma. Dieva Svētais Gars gādā par Dieva bērniem un Dievam ticīga­jiem. Bezdievjiem ir sācies ciešanu ceļš. Uz viņiem ir Dieva dus­mu zīme. Pār netaisnajiem Dievs ir izlējis savas dusmas. Ko Dievs apsolījis, liecinot Jāņa atklāsmes grāmatā, to ir piepildījis.

Varbūt daudziem nav gribējies lasīt vai atzīt Jāņa liecību, ko Dievs viņam devis, bet jums tomēr būs jāatzīst, ka Dieva liecība Jāņa atklāsmes grāmatā — tā ir patiesība par laiku, kurā mēs dzīvojam. Ja kāds ko atņem no Jāņa atklāsmes grāmatas pravie­tojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie Dzīvības koka un pie svētās pilsētas Jaunās Jeruzalemes. (19. zīmējums)

 

Tad es redzēju: raugi, Jērs stāvēja uz Ciānas kalna un līdz ar viņu simts četrdesmit četri tūkstoši to, kam viņa vārds un viņa Tēva vārds bija rakstīts uz viņu pierēm. Tie dziedāja jaunu dziesmu goda krēsla priekšā un četru dzīvo būtņu un vecaju priekšā, un neviens to dziesmu nevarēja saprast, kā vien tie simts četrdesmit četri tūkstoši, kas ir atpirkti no pasaules. (Jāņa atkl. 14:1, 3)

Es jums liecinu, ka viss, kas Dievam apsolīts Jāņa atklāsmes grāmatā, tiek piepildīts uz Zemes, un mēs dzīvojam Dieva apsolījumu piepildījuma laikā.

Jēzus Kristus gādā par mums, lai mēs izturētu. Dievs aizsargā taisnos no burvju un ļaundaru darbiem. Pateicība Jēzum Kristum! Daudziem tiek dziedinātas smagas slimības, ievainojumi dvē­selē un garā. Šobrīd galvenais mums ir Jēzus Kristus atzīšana.

Katrs cilvēks uz Zemes ir saņēmis savu pelnīto dalu. Dieva bērniem no debesīm ir pilnīgi atgriezts viņu gars. Lai pasargātu Dieva bērnus, Dievs šajos cilvēkos atklāja tikai daļu no viņu gara lieluma. Arī ticīgie ir ar savu sakrāto garu un dvēseli. Bez­dievjos gara vairs nav. Viņos ir tikai dvēsele ar uzkrāto grēku daudzumu.

Taisnajā tiesā cilvēks parādīsies jau ar savu sakrāto darbu sarakstu, dvēseliskās miesas izskatā, ar zīmi uz pieres. Katrs ir sagatavots Dieva sprieduma saņemšanai.

Tieši dvēseliskajā miesā ir un būs redzams, cik taisns vai netaisns cilvēks ir bijis Dieva likumu priekšā. Taisno dvēseles es redzu tīras un samērā skaidras, lai gan ar grēkiem, tomēr, galve­nais, ar ticību Dievam. Bezdievju dvēseles ir loti smagas. Man nav vēlēšanās aprakstīt šo smago dvēseļu izskatu. Pateikšu tikai to — ko cilvēks savas dzīves laikā ir pielūdzis, tādā izskatā arī ir viņa dvēsele ar visiem grēku rakstiem. Ja viņš pielūdzis zvēru, tad cilvēka dvēsele ir līdzīga šim zvēram. Ja cilvēks ir bijis netikls, tad netikla izskata ir viņa dvēsele. Cilvēks nevar un nevarēs noslēpt savu īsteno izskatu, kā arī nevarēs izmainīt to zīmi, ko Dievs ar saviem eņģeļiem cilvēkam ir uzlicis.

Patiesi — viss Dievam ir sakārtots, lai piepildītos Dieva apsolījums taisnajā tiesā. Katrs cilvēks ir savienots ar Jēzu Kristu, kam Debesu Tēvs ir atdevis varu tiesāt dzīvos un mirušos, visus, kas dzīvi debesīs.

Par katru no mums tiek rakstīta mūsu dzīves grāmata. Tais­najā tiesā tiks atvērtas visas dzīves grāmatas, kurās aprakstīti mūsu darbi kopš tā laika, kad Dievs mūs pirmsākumā radīja. Tā ir pirmā taisnā tiesa visā garajā laika periodā kopš mūsu radī­šanas. Zemes dzīve noslēdz šo posmu.

Tieši uz Zemes ir visgrūtākais pārbaudījums, ko Dievs pār mums sūta. Ikvienam cilvēkam, kas Dievam radīts pirmsā­kumā, bija jādzimst Zemes ķermenī, lai parādītu savu uzticību visa Radītājam Dievam. Ja kāds iznieko savu dzīvi, tad viņš iznieko arī visu to, ko viņš ir sakrājis savā garajā dzīvības laikā. Cilvēka dzīves garums uz Zemes ir ļoti niecīgs attiecībā pret visu nodzīvoto laiku visās dzīvēs. Un tagad tuvojas taisnā tiesa. Zemes dzīve ir mūsu galvenais eksāmens. Jūs jau redzat un jūtat, kā un kurš to iztur. Galvenais vērtētājs ir un būs Jēzus Kristus. Lai ir paļāvība mums uz Jēzu Kristu!

Bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt,  tos viņš arī aicinājis; un kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis; bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī cēlis godībā.

(Pāvila vēst. rom. 8:30)

Laimīgs ir tas cilvēks, kura gars ir pārāks par miesu, — tādu cilvēku pēc Jēzus Kristus atzīšanas Dievs stiprina ar savu Svēto Garu mūžīgai dzīvošanai.

Jēzus Kristus garā man ir rādījis Mūžīgās Dzīvības grāmatu. Tā rakstīta ar zelta burtiem. Cauri katrai šīs grāmatas lapai spīd krusts, kas ir savienots ar cilvēka garu, kura vārds ir rakstīts šajā grāmatā. Es redzu zeltītus gara gaismas pavedienus no Dieva bērniem uz šo Mūžīgās Dzīvības grāmatu. Laimīgs ir tas, kurš ir ierakstīts šajā grāmatā.

Cilvēka zemes dzīve paiet ātri, bet Dieva liecība par mums paliek. Ja mēs esam atzinuši Jēzu Kristu, tad arī Dievs mūs ir atzinis, un mūsu mīlestība uz Dievu lai ir mūžīga!

Dievs ar mīlestību mūsos ir pavēris mūžīgo pilnveidošanās ceļu. Mēs katrs esam izvēlējušies, pa kuru ceļu iet. Dievs ir bez­galīga pilnība, un ceļš uz to ir skaists. Ejiet pa Jēzus Kristus norādīto ceļu, un jūs būsiet laimīgi!

Uz Zemes pasaulē cilvēki dzīvo trijās dimensijās. Cilvēks nevar iziet ārpus telpas, laika un kustības. Ja cilvēks sāk iepazīt sevi caur Jēzu Kristu, tad Dievs cilvēkā paver jaunas iespējas. Tad cilvēkam tiek dota iespēja darboties ceturtajā dimensijā, kas nav pakļauta tādam telpas un laika ierobežojumam, kāds ir materiālajā pasaulē. Cilvēks var darboties dvēseliskajā un gara līmenī. Viņš var būt domās tuvāk vai tālāk, būt izjūtās laikā uz priekšu un gremdēties atmiņās.

Tas ir tikai sākums cilvēka lielajām iespējām. Ja cilvēks Dievam ir uzticīgs, tad viņam tiek dota iespēja aptvert arī piekto un sesto dimensiju, aptvert tālākās pasaules un aizsaules, aptvert visu iekš sevis.

To visu Dievs cilvēkam var dot. Vēl ir arī septītā dimensija. To Dievs atklāj cilvēkā ļoti reti. Tā aptver visas pasaules kustībā, sais­toši ar notiekošo, saistoši visās dimensijās vienlaicīgi. To var dot tikai Dieva Patiesības Gars, kas gādā, lai cilvēkam būtu zināms un redzams viss, kas nepieciešams viņa Dieva kalpošanas ceļā.

Dievs cilvēkā ir sagatavojis mūžīgu attīstības ceļu, kurš paver arvien plašākas iespējas. Laicīgā miesa šajā ceļā neder, jo tas ir gara miesas darbs. Miesā Dievs realizē savu nodomu cilvēka gara izaugsmei. Uzticoties Dievam un savai sirdij, cilvēkā sāk atvērties mūžības vārti, kuros spīd mūžīgā Dieva Patiesības saule. Cilvēkā atklājas gars, un var sākt uzticīgi kalpot Dievam.

Kalpot Dievam, tas nozīmē visu sevi atdot Dievam, kas, pieņēmis mūs, dod spēku Jēzum Kristum atklāties mūsos. Līdz ar to brīdi cilvēkā dzimst mūžīgā dzīvība. Tas varēs dzīvot mūžīgi Dievam par prieku Jēzū Kristū.

Viss sākās ar pirmo Dieva kalpošanas darbu. Mīlestībā un ar darbu. Mūsu ticība apliecināma darbos. Kad tu kalpo savam tuvākajam, tad tu kalpo Dievam. Kad tu dod savam tuvākajam, tad tu dod Dievam.

Un, kad tu esi gatavs visu sevi atdot Dievam, Dieva darbiem, tad tevī dzimst Jēzus Kristus gars, kas ir mūžīgās dzīvības avots. Tad tu esi dzimis Jēzū Kristū mūžīgai dzīvošanai.

(..) bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvei. (Jāņa ev. 4:14)

Es pateicos Jēzum Kristum par to, ka varu liecināt par tiem Dieva darbiem cilvēkā, pasaulē un debesīs, ko esmu redzējis un izjutis. Dieva pilnības gaisma mīt debesīs un uz Zemes. Cilvēka gars, dvēsele un miesa ir attīrīti no visa liekā, ko cilvēks bija sakrājis visa sava mūža garumā. Cilvēks iekšēji no Dieva tika skalots un tīrīts lielajai dienai. Tagad cilvēki iekšēji ir tīri un ir gatavi sagaidīt mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu.

Ir loti viegli rakstīt patiesību, ko Dievs man ir atklājis. Kā upe tek ar savu spēku, tā arī Dieva Svētā Gara spēks cilvēkā ir pilnīgs. Ja Dievs ko cilvēkā piepilda, tas noteikti īstenojas.

Dieva griba vienmēr piepildās. Tagad mans darbs ir liecināt par Dieva darbiem cilvēkā, pasaulē un debesīs. Un, līdzko esmu uzrakstījis, tā šī liecība ir pasaulē. Neviens nevarēs pateikt, ka tāda nav bijusi.

Jēzus Kristus man šo liecību deva, lai tā nonāktu pasaulē. Katram ir tiesības to pieņemt vai arī nepieņemt. Tas ir jūsu ziņā.

Bet, tikko jūs būsiet lasījuši, tā būsiet saņēmuši Jēzus Kristus liecību manī, kuru es rakstu savā atklāsmē. Bet, vai ticēsiet, par to jums pašiem būs jāatbild taisnajā tiesā. Jā, arī tas ir jūsu eksā­mens, un šī grāmata ir jūsu iespēja.

Mana liecība ir par Dieva apsolījumu piepildījumu. Tagad jūs zināt par dalu no darbiem, ar ko Dievs pasauli ir piepildījis. Es nerakstu, lai kādu pārliecinātu ticībā. Rakstu par Jēzus Kristus liecību, ko Viņš man no debesīm ir devis. Kā es liecinu par Dievu, tā Jēzus Kristus liecina par mani.

Es redzu — šī liecība manī un pasaulē ir dzīva. Atklāsmes grāmata ir dzīva. Jēzus Kristus gādā, lai tā spētu dzīvot jūsu sirdīs. Laimīgs ir tas, kam ir dala pie šīs liecības. Cilvēkā liecība var būt liela tikai tad, ja tā nākusi no patiesā Dieva.

Pāri pasaulei pūš lielu pārmaiņu vējš. Laiks rit paātrināti. Dieva Svētā Gara gaismas spēks apkārt Zemei ir pieaudzis des­mitkārt. Šo gaismu spēj saņemt tikai tas, kurš ir gatavs to saņemt.

Pamēģiniet iedomāties virs sevis tādu gaismu kā saule. Tas ir Jēzus Kristus gars, kas jūs apspīd. Svēts ir katrs, kurš to redz!

Dieva Patiesība ir pilnīga. Tai nav nepilnību. To nevar satvert, ja Dievs nav devis Patiesības Garu. Pamēģiniet satvert Dieva Patiesību šajā atklāsmē! (20. zīmējums)

Noliktais laiks ir pienācis tuvu klāt. Debesis savieno mūs ar Jēzu Kristu. Dieva Dēls garā ir atklājies pasaulei. Dieva bērni un eņģeļi to var ieraudzīt. Uz Debesu Valstību ir sagatavots cels, un tikai septiņi vārti atdala pasauli no Jaunās Jeruzalemes. Dieva bērnos dzīvo Jēzus Kristus augšāmcelšanās gars. Pasaule un cilvēki sakārtoti Jēzus Kristus atnākšanai. Noliktais laiks ir tuvu…

Es savu darbu esmu izpildījis. Esmu liecinājis par to, ko Jēzus Kristus man ir atklājis. Mana sirds staro laimē un mīlestībā.

Pēc tam es redzēju četrus eņģeļus stāvam četros zemes stūros, turot četrus zemes vējus, lai vējš nepūstu ne pār zemi, ne jūru, ne pār kādu koku. (Jāņa atkl. 7:1)

Debesīs ir sastājies liels skaits Dieva Dēla eņģeļu. Septītais eņģelis stāv sardzē ar bazūni, un Dieva Tēva Gara gaismas stars spīd uz viņu. Debesis elpo ar Jēzus Kristus garu. Dieva Svētais Gars ir ieģērbis katru izredzēto augšāmcelšanās drānās.

Virs Dieva bērniem ir zeltīts svētku rožu kronis, kurš savienots ar Jauno Jeruzalemi, un balts krusts.

Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām:
redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem,
viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis,
un Dievs pats būs ar viņiem.
Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm,
nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu,
nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.
Kas uzvar, tas visu iemantos,
un es būšu viņa Dievs un viņš būs mans dēls.

Jāņa atkl. 21:3,4,7

Kas uzvar, tas visu iemantos, un Jēzus Kristus būs mūsu Kungs. Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!