Ēriks Delpers: grāmata ATKLĀSME


Categories:

 

DIEVA IEPAZĪŠANAS CEĻŠ

Dievs ir Gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā.

Jāņa ev. 4:24

Ticiet Dievam un ticiet Jēzum Kristum! Tad Debesu Tēvs sūtīs mums Aizstāvi, Svēto Garu. Dieva Svētais Gars ir arī Patiesības Gars. Tad Viņš mums patiesībā darīs zināmas dau­dzas lietas.

Līdz ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos mēs tapām atpirkti no tumsības. Patiesības Gars, kas nāk no Debesu Tēva, tagad ap­gaismo tos, kuri tic Jēzum Kristum. Mēs dodam liecību pasaulei par Jēzu Kristu, un Jēzus Kristus dod liecību Debesu Tēvam par mums. Tad Debesu Tēvs sūta Patiesības Garu pār mums, jo mēs Jēzu Kristu esam atzinuši.

Līdz ar liecību par Jēzu Kristu mēs paliekam Dieva Dēlā. Kā mēs paliekam Jēzū Kristū, tā Dieva Dēla vārdi paliek mūsos. Ar to mēs zinām, ka mūsos vieta ir tikai Dieva Patiesībai. Līdz ar Dieva Patiesības Garu mēs varam iepazīt Dievu.

Ja mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir dzīvības nesējs mūsos, tad mēs zinām, ka arī Patiesības Gars ir mūsos. Pasaule, kas netic Jēzum Kristum, Patiesības Garu nevar dabūt.

Ja mēs esam atzinuši Jēzu Kristu, tad neesam vairs bāreņi, jo mūsos ir Dievs. Mēs atzīstam, ka esam Jēzū Kristū, kā Jēzus Kristus ir Debesu Tēvā. Tad mēs zinām, ka Jēzus Kristus ir mūsos un gādā, lai mēs dzīvotu Dieva Patiesībā. Tad mēs varam iepazīt Dievu.

Jēzus Kristus ir gaisma. Viņš gādā, lai mūsos nebūtu tum­sības. Nav cita ceļa pie Dieva kā vien caur Jēzu Kristu. Kas Jēzum Kristum tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Jēzus Kristus ir dzīvības maize. Dieva maize nāk no debesīm.

Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi.

(Jāņa ev. 6:51)

Tas pastarā dienā tiks augšāmcelts, lai dzīvotu pie Dieva un būtu Dieva bērns.

Pasaulē dzīvo loti daudz cilvēku. Cik ir cilvēku, tik daudz arī uzskatu. Katrs cilvēks ir tiesīgs uz saviem uzskatiem. Bet mēs šobrīd runājam un domājam par vienīgo Dieva Patiesību. Uz jebkuru jautājumu var būt tikai viena patiesi pareizā atbilde. Viena vienīgā patiesība ir pie visa Radītāja Dieva un to var iepazīt caur Jēzu Kristu.

Jo vairāk cilvēks tic Jēzum Kristum, jo vairāk Dievs no debesīm sūta cilvēkā Patiesības Garu. Tad cilvēkam ir iespēja zināt vairāk patiesības, un tas attiecas uz visiem pasaules pamatjautājumiem. Jo cilvēks vairāk interesējas, uzticas un tic citu uzskatiem, jo vairāk viņš attālinās no Patiesības. Jo vairāk cilvēks, iepazīstot pasauli, uzticas sev, savam garam, jo vairāk viņš iepazīst to patiesību, ko Dievs ir viņā ielicis.

Katrā cilvēkā Dievs ir iesējis Jēzus Kristus patiesības sēklu, kas atkarībā no ticības Dievam sāk augt.

Iepazīt Dieva Patiesību, tas nozīmē iepazīt Dievu. Jo vairāk cilvēkā atklājas Jēzus Kristus, jo vairāk tiek apskaidrots cilvēka prāts  uz Dieva Patiesību.  Patiesības  iepazīšanas  ceļš  nav vienkāršs. Var pabeigt vienu, divas vai trīs augstskolas, bet tās spēj dot tikai pasaulīga līmeņa zināšanas. Dieva Patiesību par garīgām lietām spēj dot tikai Dieva Patiesības Gars. Tas nav atkarīgs no tā, cik mēs esam iemācījušies, bet gan no tā, cik atklāj mums Dievs.

Patiesības iepazīšanas ceļš mūsos ir sācies kopš mūsu radīšanas dienas un turpinās visās dzīvēs — gan pasaulēs, gan arī debesīs. Ja cilvēks pilda bauslību, tad Dievs pēc mūsu dar­biem mūsos atklāj patiesību par daudzām lietām. Dieva Patie­sība aptver bezgalīgi daudzas iespējas — zināt, redzēt, izprast, orientēties, rīkoties, pareizi dzīvot, jeb, vienkāršāk, — tā aptver visu, ko Dievs ir radījis. Tā ir arī patiesība par mums pašiem. Dievs radīja mūs sev līdzīgus. Tātad, iepazīstot sevi, mēs varam sākt iepazīt Dievu.

Cilvēks, uz kura ir nolaidies Patiesības Gars, vairs nemaldās „mūžamežos”, bet zina, kur un kā dzīvot. Patiesība dod bez­galīgu prieku un mieru — apziņu, ka katrai minūtei un katram darbam ir jēga. Tad arī vārds tiek izrunāts ar saturu. Kā cilvēkā atklājas patiesība no Dieva, tā arī cilvēks var sēt Dieva Patiesību otrā. Tādam cilvēkam tas ir dots no Dieva. Ceļš uz Patiesību ir bezgala skaists. Meklējiet Dieva Patiesību!

Tātad katrā cilvēkā Dievs ir iesējis patiesības sēklu. Arī garā vismazākajā. Lai katrā cilvēkā Dieva Patiesība pakāpeniski atklātos, Dievs uz Zemes ir izveidojis dažādus Dieva iepazīša­nas ceļus. Pasaulē Dievs ir sūtījis daudzus eņģeļus un garīgi lielus cilvēkus, lai pasaulē un cilvēkā caur ticību Jēzum Kristum atklātos Dieva Patiesība.

Dievs ļāvis pasaulē veidoties dažādām kristīgajām konfesi­jām. Katra no tām turas pie saviem uzskatiem, bet galvenais, lai šīs ticības pamatā būtu ticība Jēzum Kristum. Ticība Dievam, ticība sev un baušļu pildīšana dod iespēju atvērties patiesības sēklai, ko Dievs cilvēkā ir iesējis.

Lai Dievs cilvēka atklātos, ir jāpilda Dieva Derība, ko mums atklāja Jēzus Kristus.

Un kad jūs Dievu lūdziet, nedariet kā liekuļi, jo viņiem tīk sinagogās un ielu stūros stāvot Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi, es jums saku: tiem jau ir sava alga. 

Bet kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā, un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, to tev atmaksās gaismā.

Bet Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka viņi savas daudzvārdības dēļ tiks uzklausīti.  Tad nu netopiet viņiem līdzīgi, jo jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat. Tāpēc jums būs tā lūgt:

Mūsu Tēvs debesīs,

Svētīts lai top Tavs vārds.

Lai nāk Tava Valstība.

Tavs prāts lai notiek

kā debesīs, tā arī virs zemes.

Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien.

Un piedod mums mūsu parādus,

kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

Un neieved mūs kārdināšanā,

bet atpestī mūs no ļauna.

Jo Tev pieder Valstība un spēks un godība mūžīgi. Āmen.

Mateja ev. 6:5-13

Tēvreize ir Dieva iepazīšanas ceļa sākums. Katrs tēvreizes vārds paver cilvēkā vārtus uz Dievu. Pēc pēdējā tēvreizes vārda savienojas Dieva Svētais Gars ar cilvēka garu, un Dievs cilvēkā piepilda viņa lūgumu.

Ko jūs lūgsiet Dievam, tas tiks dots. Tas notiks tieši tad, kad mēs izpildīsim visus Dieva likumus. Tēvreize ir Dieva noliktais likums, kā mums lūgt un uzrunāt Dievu. Katras lūgšanas reizē redzu, kā atveras vārti uz Jēzu Kristu. Redzu, kā atveras vārti uz Dievu arī citos cilvēkos, kuri patiesi lūdz Dievu.

Dievu var iepazīt, uzturot ik dienas saikni ar Jēzu Kristu caur tēvreizi un mūsu lūgšanām. Ja cilvēks nelūdz Dievu, tad viņš ir viens garā kā bārenis. Ja cilvēks no sirds un patiesi lūdz Dievu, tad ar tādu cilvēku ir Dievs. Viņš nav viens, jo ar viņu ir Dievs. Tādu cilvēku Dievs sargā un gādā, lai viņam visa pietiktu.

Es liecinu un redzu, ka uz Dievam ticīga cilvēka spīd Dieva Svētais Gars, kas izgaismo cilvēka dzīves ceļus un gādā, lai visa pietiktu šajā dzīvē. Ikdienā skatot cilvēkus garā, var skaidri redzēt, cik patiesi cilvēks tajā dienā Dievu ir lūdzis. Cik patiesi un no sirds cilvēks Dievu ir lūdzis, tik spožs vai mazāk spožs Dieva gaismas stars arī spīd no debesīm pār šo cilvēku.

Dievs cilvēkus ļoti mīl, bet Dieva mīlestību un žēlastību var saņemt tikai tad, kad cilvēks ir izpildījis Dieva Derību.

Cilvēks uz Zemes no Dieva nav bezdarbnieks, jo katrai dienai Dievs dod trīs darbus, kuri cilvēkam ir jāizpilda. Tās var būt arī dažādas dzīves situācijas vai cilvēku tikšanās. Šos trīs no Dieva dotos cilvēka darbus pieraksta eņģelis, un Dievs ar Svēto Garu tos novērtē. Tad cilvēkā vai nu pieaug gars, vai arī viņš krīt grēkā.

Pasaulē cilvēkam darba var arī nebūt, bet Dievs cilvēkam dod darbu katrai dienai, un par katru nodzīvoto dienu cilvēks saņem algu. Darbs mums dots sešām dienām nedēlā un septītajā dienā varam atpūsties. Ja cilvēks šos trīs pamatdarbus ir izpil­dījis, tad Dievs cilvēkam gādā vēl situācijas, kurās viņu novērtē. Bet tas notiek tikai tad, ja ar iepriekšējiem darbiem cilvēks ir veiksmīgi ticis galā.

Kāpēc tikai trīs Dieva darbi? Jo Dievs tā pasauli ir iekārtojis un devis mums iespēju krāt debesu bagātības. Šiem darbiem darba devējs ir Dievs, un Dievs ar Svēto Garu arī novērtē šos darbus. Eņģeli tikai pieraksta darba saturu un Dieva novērtējumu. Arī tagad, kad lasāt šo manu liecību, Dievs jūs novērtē, vai ticat liecībai, ko Jēzus Kristus man ir atklājis.

Cilvēka darbi ir dažādi, un tos Dievs ir sadalījis pēc grūtības pakāpes. Atkarībā no cilvēka gara lieluma Dievs viņam dod darbu ar vienu no septiņām grūtības pakāpēm. Dieva darbs aptver gara, dvēseles un pasaulīgo līmeni. Tātad tas nav tikai pasaulē saprotams darbs, bet šim darbam ir arī dziļāka garīga būtība. Piemēram, cilvēka attieksme kādā situācijā domu līmenī arī tiek novērtēta.

Jo garā lielāks cilvēks, jo sarežģītāks un grūtāks ir Dieva dotais darbs. Skolniekam divpadsmitajā klasē arī liek risināt grūtākus matemātikas uzdevumus nekā pirmajā klasē.

Jo ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs: sūtīdams savu paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnības prasība tiktu piepildīta mūsu dzīvē, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. (Pāvila vēst. rom. 8:3, 4)

Jēzus Kristus ar savām ciešanām Golgatas kalnā parādīja, ka grēkus var izpirkt ar ciešanām. Cilvēka dzīve uz Zemes bez ciešanām ir tukša. Ciešanas cilvēkā rada īpašu miesas stāvokli, kad gars apskaidro miesu. Un caur ciešanām cilvēks iepazīst savu gara miesu un Dievu.

Ciešanas var būt bezgalīgi daudzās formās, tās visas nāk kā sekas no cilvēka padarītā grēka. Tās rada iespēju garam augt cilvēkā un attīrīties no grēka, kas sakrājies dvēselē. Cilvēka dvē­selē uzkrātais grēks var tikt dzēsts caur ciešanām. Ja cilvēku piemeklē dažāda veida ciešanas, tas nozīmē, ka Dievs šo cilvē­ku nav pametis. Dievs vienkārši ved cilvēku pa pareizo likteņa ceļu, pa kuru ejot ir iespējams atbrīvoties no uzkrātā grēka un augt garā.

Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.

Ciešanas ir taisno cilvēku dzīves sastāvdaļa. Tieši ciešanas rada nepieciešamo spriedzi miesā, kas dara šo miesu tīrāku, dod iespēju garam atklāties miesā un pasaulē. Tad gars var ap­skaidrot miesu par padarīto grēku un izvest pa grēku piedoša­nas ceļu. Jēzus Kristus mums ir parādījis, pa kādu ceļu jāiet.

Žēl to cilvēku, kuri izvairās no dzīves grūtībām, iegrimst slin­kumā, dzeršanā u.tml. Jo viņi paliks bez algas debesīs. Nedarīt neko ir visvienkāršāk, bet tādā mirklī dzīve ir tukša. Tā nenes prieku ne sev, ne apkārtējiem. Tieši darbs un dzīve ar pilnu ritmu sagādā prieku un nes labus augļus.

Mūsu likteni Dievs ir rūpīgi izplānojis. Arī mūsu Zemes un debesu pasauļu likteņus Dievs, visu radot, ir smalki izveidojis, un tagad tas viss piepildās. Mēs lasām Bībeli un zinām, kā būs, jo Dievs mums devis šo liecību par laikiem, kas gaidāmi.

Dievs cilvēku var ielikt jebkurā liktenī un var ari mainīt to. Ja cilvēks iet pareizo ceļu un piepilda Dieva nodomu, tad Dievs piedāvā augstākas grūtības pakāpes likteņa ceļu.

Es redzu cilvēku likteņus kā izgaismotas likteņa takas, kas vijas cilvēkam pa priekšu. Dievs iegroza visus apstākļus ap cil­vēku tā, lai viņš ietu pa šo vienīgi vispareizāko, Dieva nolikto, ceļu. Ja cilvēks novirzās no Dieva noliktā dzīves ceļa, tad viņa dzīvē sākas sarežģījumi. Dievs cilvēkam uz Zemes rada visideā­lākos likteņa apstākļus, kuros cilvēkam tiek dota iespēja iepazīt Dievu caur Jēzu Kristu un sevi.

Taisnīgi dzīvojot un iepazīstot Dievu, starp cilvēku un Jēzu Kristu veidojas garīga saikne. Tas ir Dieva Svētā Gara gaismas stars, kas izgaismo cilvēku. Pastāvot šai saiknei, var sajust Dieva darbību cilvēkā. Cilvēks lūdz Dievu, un Debesu Tēvs atbild ar Dieva Svēto Garu. Dievs Tēvs atbild vispiemērotākajā mirklī. Tas nenotiek tad, kad cilvēks grib, bet notiek vienīgi pēc Dieva prāta. Cilvēks Dieva atbildi var sajust un saprast tikai ar savu garu, ar savu garīgo sirdi.

Dieva pieskārienu cilvēks apjauš ar gara sirdi un miesu kā maigu, skaidru sajūtu, kas ienes cilvēkā mieru un apskaidrību. Tad neizprastās lietas top skaidras un cilvēka vēlmes tiek pie­pildītas. Tās sākumā piepildās smalkajā gara līmenī un tikai tad ir redzamas pasaulē.Dievs mīt garā un atbild cilvēkam garā. Cilvēka gars to dzird un saprot, bet ne katra cilvēka miesa ir spējīga sajust vai saklau­sīt cilvēka iekšējo gara balsi. Garīgas lietas ir garīgi apsprieža­mas. Jo tīrāka ir dvēsele, jo skaidrāk cilvēks sajūt sevi un to, kā cilvēkā darbojas Dieva Svētais Gars.

Dievs cilvēkam atbild arī ar dažādām liecībām, darbiem un arī sapņiem. Sapņi var būt vienkārši, kārtējie, vai arī pravietiski. Pēdējos sapņus cilvēks izteikti sajūt un atceras. Tiem ir dažāds skaidrojums, ko cilvēks var aptvert ar laiku vai arī uzreiz. Ja kāds stāsta sapni, es to redzu, un Jēzus Kristus man paskaidro tā būtību. Pravietiskie sapņi ir īpašs sazināšanās veids starp Dievu un cilvēku.

Cilvēka gars saņem daudz informācijas no Dieva, bet tikai sirdsšķīstie spēj to uztvert miesā.

Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.

Tādi cilvēki ar savu gara miesu sajūt Dieva pieskārienu un zina, ka Dievs viņus nav aizmirsis.

Kurš cilvēks ir vairāk kalpojis Dievam? Vai tas, kurš devies svētceļojumā, vai tas, kurš taisnīgi dzīvo un pilda Dieva bauš­ļus? Nav svarīgi, kā mēs apliecinām ticību Dievam, bet ir sva­rīgi, lai cilvēks pildītu Dieva baušļus un ar saviem darbiem apliecinātu ticību Dievam. Dievs izvērtē mūsu ticību un rīcību. Nedariet kā liekuli, kuriem tīk cilvēkiem parādīt savu rīcību. Ja Dievu lūdz vai gavē, tad tas lai ir Dievam par godu.

.. un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, to tev atmaksās gaismā.

Tas, kas tiek rādīts pasaulei, pasaulē arī paliek. Tas, kas tiek dots slepenībā Dievam, to Viņš ar pateicību arī saņem.

Cilvēka un Dieva attiecības ir pašas galvenās. Kā bērns mātes miesās tiek uzturēts ar nabas saiti, tā arī mūsu dzīvība tiek uzturēta no Dieva debesīs. Tieši katru dienu ar mūsu ticību un darbiem ticībā ir jāgodā Dievs, un tad Dievs ar savu Svēto Garu godās mūs. Tad katrs cilvēks top paaugstināts Dieva gais­mā un mīlestībā.

Katram cilvēkam neatkarīgi no sociālā stāvokļa vai rases ir vienādas iespējas ar savu dzīvi un darbiem apliecināt ticību Dievam. Taisnajā tiesā Jēzus Kristus jautās — kā tu pildīji Dieva Derību un baušļus? Cik tu esi ziedojis Dievam? Jautājums par pasaulē sakrāto mantu izpaliks, jo tās vairs nebūs. Cik cilvēks būs iepazinis Dievu, tik daudz viņā arī atklāsies Jēzus Kristus patiesība.

Jo vairāk cilvēks tic Jēzum Kristum, jo lielāka Dieva Patie­sības gaisma spīd pār viņu. Tie, kas atpirkti no nāves, redz savā sirdī Jēzus Kristus garu, kas ikvienu Dieva bērnu cels augšām Debesu Valstībā.

Iepazīstiet Dievu caur mūsu Kungu Pestītāju Jēzu Kristu!

Jo kas dara mana Debesu Tēva prātu (gribu), tas ir mans brālis un mana māsa, un mana māte.

Mateja ev. 12:50