Ēriks Delpers: grāmata ATKLĀSME


Categories:

 

DIEVA VĀRDS

Pirmsākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija pirmsākumā pie Dieva.  Viss caur viņu ir radies, un bez viņa nav radies nekas, kas ir radies.

Jāņa ev. 1:1-3

Visaugstākā Radītāja vārds ir Dievs.

Jūs pavērojiet, kurš vārds dažādās valodās ir vislielākais un cilvēkiem vismīļākais. Vislielākais un mīļākais vārds ir „Dievs” — cilvēka un visa, kas ir, — Radītāja vārds. Tas nes dzīvības dvesmu un spēku. Laimīgs tas, kurš vārdu „Dievs” spēj izrunāt no sirds un ar mīlestību. Vārds „Dievs” aptver Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Dievu Svēto Garu, kas ir visā viens.

Un tikai vārds „Dievs” aptver reizē arī Svēto Trīsvienību un visu, kas ir tajā.

Dievs ir bezgalīgs un valda pār visām pasaulēm. Jēzus Kristus man rādīja Zemi un daudzas jo daudzas pasaules. Zeme ir maza, skaista planēta starp loti, ļoti daudzām pasaulēm. Un to visu aptver Dieva vārds. Dievs ir bezgalīga gaisma, un visu Dievs aptver ar sava vārda spēku. Jebkurš teiktais Dieva vārds ir likums. Tas uzreiz rada vai izmaina, vai piepilda Dieva gribu. Dievs un vārds. Dievu Tēvu neviens nav redzējis, kā vien Dieva Dēls. Dievs aptver un vada katru dzīvo būtni.

Ar tēvreizi mēs griežamies pie Dieva Tēva — visa Radītāja. Mazs cilvēks un bezgalīgais Dievs dod mums iespēju uzrunāt Dievu. Dievs radīja cilvēku sev līdzīgu un deva cilvēka vārdam spēku. Cilvēka vārds nāk no cilvēka gara un iet tālu gara pasaulē. Arī cilvēka vārdam ir spēks. Katrs cilvēks atbild par savu vārdu.

Bet jūsu jā! lai ir jā!, un nē! lai ir nē!

Dievs mūs uzklausa un atbild. Atbildi cilvēks var saņemt, ja lūdz tā, kā mācīja Jēzus Kristus — lūgšanu sākot ar tēvreizi. No sirds godāsim visuvareno Dievu un bez vajadzības nevalkāsim Dieva vārdu!

Ne katrs cilvēks spēj izrunāt vārdu „Dievs”. Lai no sirds izrunātu Dieva vārdu jebkurā valodā, tas ir jānopelna un jāpierāda ar saviem patiesajiem darbiem. Dieva vārds atklājas Svētajos Rakstos — Bībelē. Cilvēks spēj lasīt un saprast Bībeli tikai tad, kad sāk atzīt Dieva Dēlu Jēzu Kristu. Jaunā Bībeles dala ir mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Jaunā Derība. Caur Jēzu Kristu ir nākusi uz Zemes Dieva Patiesība. Lasot Bībeli un patiesi bauslībā dzīvojot, mēs to varam iepazīt.

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības. (Jāņa ev. 1:14)

Ceļu, kā iepazīt Dievu, ir daudz. Katram cilvēkam atkarībā no gara lieluma Dievs dod savu likteni — visideālāko tieši viņam. Dievs katru cilvēku mīl, un katram dod iespēju iepazīt sevi caur Jēzu Kristu.

Dieva iepazīšanas ceļš ir galvenais cilvēka dzīvē un reizē arī visgrūtākais. Dievs nepārtraukti uztur dzīvu garīgu saikni ar cilvēku, un arī cilvēkam dota iespēja ar savu vārdu un garu būt uzklausītam. Katrs cilvēka vārds, teikts gara līmenī, teikts no sirds, ir paliekošs. Labs vārds nes labus augļus.

Dieva vārds un cilvēka vārds — tā ir visdzīvākā saikne, kura pastāv ik mirkli. To nevar salīdzināt ne ar kādiem pasaulīgiem sakariem. Tā ātrums nav salīdzināms ar gaismas izplatīšanās ātrumu. Saikne ar šādi izteiktajiem vārdiem īstenojas tajā pašā vārda izteikšanas mirklī. Jā, tas ar prātu nav aptverams, jo runa ir par cilvēka garu, kurš ir simtām reižu pilnīgāks nekā pasaulē iespējams. Tā man atklāja Jēzus Kristus, un ar daudziem piemēriem es pārliecinājos par teiktā patiesumu.

Cilvēks var arī nebūt saistīts ar savu garu, ja to pazaudējis lielās apgrēcības dēļ. Tad tāda cilvēka runa ir tukša. Jūs esat ievērojuši, ka daži cilvēki daudz runā, bet neko sakarīgu pateikt nespēj.

Cilvēka gars ir cilvēka miesā, un Jēzus Kristus gars ir cilvēka garā. Un Dieva Valstība ir mūsos. Kamēr cilvēks nav atradis Jēzu Kristu, viņš nav atradis sevi. Ja cilvēks nav atradis sevi, tad arī viņa vārdam nav spēka. Tāda cilvēka runa bieži vien ir kā tukšu salmu kulšana.

Ja cilvēks kaunas vai kautrējas izrunāt vārdus „Dievs”, Jēzus Kristus”, tad viņš kautrējas arī pats no sevis. Ja cilvēks pielūdz kādu citu personību, tad viņš vārtus uz sevi neatvērs. Tikai Jēzus Kristus ar Dieva Svēta Gara spēku spēj atvērt cil­vēku, un cilvēks atrod savu garu. Tikai garā debesu ķermenis var sazināties ar Dievu. Tad cilvēks sāk dzīvot pilnīgu dzīvi.

Jo ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva vārdus, jo bez mēra viņš dod savu Garu. Tēvs mīl Dēlu un visu ir nodevis viņa rokā. Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa. (Jāņa ev. 3:34, 35, 36)

Pēc cilvēka acīm var redzēt, vai cilvēka gars ir atklājies pasaulē vai nav. Ja acīs mirdz gara gaisma, tad cilvēka gars ir atklājies pasaulē. Vienīgā vieta cilvēkā, kur atklājas gars, — tās ir acis. Acs ir visas miesas, dvēseles un gara spogulis.

Katram cilvēkam ikvienā Zemes nostūri ir iespēja iepazīties ar Dieva vārdu — Bībeli. Dieva vārdu, kas rakstīts Bībelē, nevar izcirst vai iznīcināt. Tas paliek mūžīgi. Pasaulīgajam gars nav sasniedzams. Katrs Bībelē rakstītais vārds mīt gara līmenī, un tas aptver visu zemeslodi. Mums ir jāpieņem katrs Bībelē rakstī­tais vārds un teikums kā vienīgā Patiesība, kas mums dota no Dieva.

Patiesība ir viena, un tā ir pie Dieva. Katrs cilvēks vēlas uzzi­nāt patiesību. Ikdienas patiesība ir vienkārša. Tā aptver kādu dzīves faktu. Dieva Patiesība ir pilnīga, un to aptvert bez Jēzus Kristus palīdzības nav iespējams.

Viss ir radīts no Dieva vārda, un visur ir Dieva vārda spēks. Arī mēs dzīvojam Dieva vārda spēkā, ja mēs to pieņemam. Ja kāds nepieņem Bībeli kā Dieva Patiesību, tad viņš ir kā bārenis, kuram nekā nav. Tāds nezina savai dzīvei jēgu, jo viņā nav Dieva Svētā Gara, kas varētu izgaismot viņa prātu.

Jēzus Kristus Jaunā Derība mums liecina par dzīvo Dievu, kas mums ir atklājis patiesību, liecina par dzīvību, kas ir mūsos un debesīs.

(..) Tiekams debess un zeme zudīs, nezudīs no bauslības neviens mazākais burts, neviena svītriņa, kamēr viss tas notiek.

Ja kāds tad atmet tikai vienu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais Debesu Valstībā; bet, ja kas dara un māca neatmezdams, tas būs liels Debesu Valstībā.

Mateja ev. 5:18,19