Ēriks Delpers: grāmata ATKLĀSME


Categories:

 

DIEVA PILNĪBA

Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus.

Pāvila I vēst. kor. 2:10

Dievs ir bezgalīgs un pilnīgs, un bezgalīga ir Dieva pil­nība. Dievu nevar aptvert ne ar pasaulīgo prātu, ne ar gara prātu. Dievu Tēvu neviens nav redzējis, kā vien vienpiedzimušais Dieva Dēls. Dievs mīt nepieejamā, pilnīgā gaismā. Dieva gaisma ir bezgalīga un pilnīga. Dieva bērniem būs dots redzēt Dievu vaigā, un Dievs būs par gaismu Debesu Valstībā.

Jaunajā Debesu Valstībā neviens nav spēris kāju, kā vien Dieva Dēls un Debesu Tēva eņģeli. Viss, kas sagatavots mūžīgai dzīvošanai, ir pilnīgs, un šai pilnībai nav robežu. To nevar aptvert ar pasaulīgo prātu. Vienkārši ticiet, ka Dievs ir sagata­vojis Debesu Valstību, kāda nekad nav bijusi. Tajā dzīvos pats Dievs un Dieva bērni līdz ar Dievu. Dieva radītā pasaule ir neizsakāmi skaista, un tā aptver visu to, ko Dievs ir radījis un ko cilvēks ir radījis Dieva Svētā Gara ietekmē.

Mēs sagaidīsim Jēzus Kristus atnākšanas dienu. Ceļš uz Debesu Valstību jau ir sagatavots.

Jēzus Kristus garā man rādīja Debesu Valstību. Tā ir bezgalīgi skaista un mīļa pasaule, kurā ir mājīgi un silti, kurā nekā netrūkst un Dievs gādā par visu. Viss radītais ir pilnīgs un skaists. Debesu Valstība ir cilvēku un eņģeļu sapņu valstība, jo tā ir vispilnīgākā no visām citām pasaulēm. Cilvēkam uz Zemes nav dots aptvert Debesu Valstības pilnību. Tajā viss staro ar Dieva mīlestību.

Mīliet Dievu un savu tuvāko ar visu sirdi, dvēselei un garu! Tad jūs baudīsiet teiksmaini skaistus mūžīgās dzīves augļus.

Man reizēm trūkst pasaulīgo vārdu, kā es varētu raksturot Debesu Valstību. Tā ir kā bezgalīga mīlestība, kura nekad nebei­dzas. Šīs mīlestības straume ir uz visu Dievā, un Dievs dāvā atbildes mīlestības gaismu, kas ir mūžīgās dzīvības pamats.

Dzīvojiet mīlestībā un jūs būsiet mūžīgi mīlēti! Mīlestība ir pamats mūžīgai dzīvībai. Mūžīgā dzīvība nes mūžīgus Dieva augļus, dod iespēju mūžīgi augt un pilnveidoties.

Mēs katrs gribam būt skaistāki un pilnīgāki. Dievs mums dod iespēju mūžīgi pilnveidoties. Tam visam pamats ir Jēzus Kristus, kas ir mūsu dzīvības uzturētājs. Debesu Tēvs savam Dēlam ir atdevis visu, kas radīts. Prāts domā savu, bet patiesība ir viena.

Man dots jums atklāt to, ko Jēzus Kristus ir atklājis man. Kad jūs redzat ūdeni, tad sākāt — tas ir ūdens. Kad redzat debesis, tad sakāt — tās ir debesis. Arī es — to, ko skaidri redzu un ko Jēzus Kristus man saka, par to liecinu jums. Tas nenozīmē, ka šajā atklāsmē man ir kaut kas neskaidrs. Par katru vārdu, ko rakstu, es atbildu, es redzu pilnvērtīgu izskaidrojumu no Jēzus Kristus, un ar šo patiesību dzīvoju jau vairākus gadus. Es redzu un zinu daudz vairāk, nekā man dots atklāt šinī grāmatā.

Patiesība ir ļoti vienkārša. Tā pastāv un to nevar izmainīt. Tāpēc arī es necenšos neko mainīt, bet vienīgi liecinu par Dieva pilnību un Jēzus Kristus mīlestību. Novēlu jums sajust to mīlestību, ar kādu jūs mīl Jēzus Kristus!

Dievs ir bezgalīgi liela mīlestība. Dievs mīlestībā visu ir radījis. Mums ar savu mīlestību Dievam ir jāpateicas, ka esam un dzīvojam. Dieva taisnā tiesa ir priekšā. Vai mēs mīlam Jēzu Kristu? Vai mēs mīlam savu tuvāko? Vai mēs varam atdot visu, lai mūsu tuvākais dzīvotu? Katrs cilvēks atbild par sevi. Es tikai novēlu jums — droši mīliet savus tuvākos un mācieties mīlēt Dievu! Jēzus Kristus mīlestība mūsos ir Dievam iesēta sēkla, kurai ir jāuzdīgst. Vai uzdīgs — tas ir atkarīgs no mums pašiem.

Mīlēt garā — tas nozīmē mīlēt ar visu sirdi savu tuvāko vai daudzus citus cilvēkus, nežēlot viņu labā sevi un ziedot saviem tuvākajiem savas jūtas. Tieši tā, kā Jēzus Kristus mīl mūs. Tāds stāvoklis cilvēkā ir neizsakāmi skaists. Tad pats Dievs dāvā savas pilnības augļus un cilvēks atdzimst mūžībai.

Cilvēks nevar iegūt mūžīgo dzīvību, ja viņš nemīl Dievu un savu tuvāko. Tas nekas, ja otrs cilvēks ir ar īpatnēju vai savādu ārējo izskatu. Mīlestība pastāv gara līmenī, un jums jāmācās mīlēt otru tieši ar gara sirdi. Dievs ir pilnīgs, un šo pilnību Dievs ir dāvājis arī cilvēkam. Izmantosim to un augsim mūsu mīlestībā!

Dievs atklājas cilvēkā tikai tad, ja viņš ir to nopelnījis. Viss ir atkarīgs no cilvēka ticības Jēzum Kristum. Jēzus Kristus ir kā atslēga uz mūžības vārtiem. Ja cilvēks tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, tad cilvēkam paveras vārti uz patiesību. Ceļš uz pa­tiesību un ticību Jēzum Kristum — ir cilvēka dzīvības jautājums.

Es zinu un redzu daudzus cilvēkus, kuri paņems šo grāmatu, nedaudz palasīs un noliks. Ne katrs ir gatavs saprast patiesību. Es tikai teiktu vienu — Dievs kā visa Radītājs ir mūsu dzīvības pamats. Ja jūs vēl kādreiz gribat dzīvot, tad atzīstiet, ka Bībelē teiktie vārdi ir patiesība. Dievs ir visa Radītājs, un bez Viņa nav radies nekas, kas ir radies.

Jo tanī atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos. (Pāvila vēst. rom. 1:17)

Jo vairāk cilvēks tic Dieva Dēlam Jēzum Kristum, jo vairāk patiesības caur Dieva Svēto Garu cilvēkā atklājas.

 

Dieva Patiesība, tā ir Dieva patiesās dzīves atklāsme cilvēkā. Dieva Patiesība var atklāties tikai tajā cilvēkā, kurš atzinis, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.

Nav viegli dzīvot pēc Dieva likumiem. Bet pēc katra pareizi izdarītā darba seko arī garīgā alga. Tā ir kā nektārs dzīvajiem. Tā dod spēku ikdienai. Tad cilvēks sāk saprast vienkāršas ikdienas patiesības dažādos jautājumos. Patiesi, tas nav kaut kas tāls. Tas ir tuvs un reāls. Tā ir mūsu dzīve, tikai daudz patiesāka un pilnīgāka.

Viss, kas radies, ir no Dieva Tēva radies. Debesu Tēvs ir visa radītā pirmsākums. Cilvēks savā prātā var izdomāt daudzus pieņēmumus, bet patiesība ir viena. Bībelē teiktie vārdi — tas ir likums priekš visiem. Dievs savu pilnību atklāj caur Jēzu Kristu un Bībeli.

Krusts ir Dieva Dēla zīme, caur kuru viss, kas pastāv, ir radīts. Krusts ir dzīvības zīme. Mēs katrs ceram uz dzīvību. Bez Jēzus Kristus, krustā sistā Dieva Dēla, atzīšanas nevar būt dzīvība pēc šīs dzīves. Krusts ir mūsu cerības zīme. Kas atzīst krustu kā Jēzus Kristus zīmi, tajā ir dzīvība, un šī dzīvība tiks saglabāta.

Ja cilvēks Jēzu Kristu un krustu neatzīst, viņā dzīvības nav un nevar būt, jo Jēzus Kristus ir mūsu dzīvības nesējs. Tas ir vienkārši un patiesi. Kam ir Dēls, tam ir dzīvība. Kam nav Dēla, tam nav arī Tēva, un tajā nav dzīvības. Tāds vēl mirkli eksistē, lai pēc tam mūžīgi ciestu uguns un sēra jūrā.

Jēzus Kristus atzīšana, tas ir ticības apliecinājums Dievam. Dieva neatzīšana, tā ir nodevība. Neatzīt to, kas mūs radījis, tā ir vislielākā nodevība.

Tas ir vienkārši un patiesi — viens Dievs Tēvs, viens Dievs Dēls un viena zīme — krusts, caur kuru Dievs visu ir radījis. Dieva Dēls Jēzus Kristus caur krustu un Bībeli to mums ir atklājis. Šī patiesība ir pilnīga, un tikai Dieva priekšā taisnais to var saprast.

Kāpēc uz kapiem liek krustus? Lai cilvēkam būtu cerība un iespēja pastarā dienā būt augšāmceltam caur Jēzu Kristu.

Kaps — nāve, krusts — dzīvība un augšāmcelšanās. Es patiesi redzu cilvēku, miesā mirušu, debesīs dzīvu esam. Dievs ir dzīvo, nevis mirušo Dievs. Ticība dzīvībai pēc šīs dzīves ir ticība Jēzum Kristum. Tas ir Dieva likums.

Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ.

Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miro­ņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar savu garu, kas ir jūsos. (Pāvila vēst. rom. 8:10,11)

Viss, kas ir Dievā, ir bezgalīgs un pilnīgs. Šī pilnība sniedzas bezgalīgā gaismā un telpā. Cilvēks nevar aptvert Dieva pilnību. Dievs atklāj daļu no patiesības par Dieva pilnību šai atklāsmes grāmatā. Ja cilvēks pieņem Dieva Svēto Trīsvienību, tad viņā Dieva Svētais Gars atklāj patiesību, dāvā mīlestību uz Dievu un cilvēkiem. Tie, kas neklausa Dievu, nezina to, un tiem jau ir sava alga. Katram cilvēkam ir dota iespēja dzīvot.

Dievs ir katrā cilvēkā, un mēs esam Dievā. Dievs pārvalda visu radīto ar bezgalīgu pilnību. Ir daudzas cilvēkiem nezinā­mas pasaules, no kurām Dievs skaidri visu redz un pārvalda. Kā mēs priecājamies par datoru iespējām uzkrāt informāciju un analizēt, tā Dievs to dara miljardiem reižu pilnīgāk. Tieši Dieva Svētais Gars atklāja pasaulei un deva mums izdevību izgudrot datoru ar visām tā iespējām.

Viss, kas ir Dievā radīts, tas arī nāk no Dieva. Dievs pieļauj, lai kāda personība piesavinās kārtējo izgudrojumu. Pieņemsim, ka mūsos pēkšņi vairs nebūtu dzīvības, tad arī nebūtu kārtējā izgudrojuma. Zemes ķermeņa un debesu ķermeņa prātu ir radījis Dievs. Mūs Dievs ir radījis pēc sava tēla un līdzības. Tieši Dieva mīlestība mums dod iespēju būt līdzīgiem Dievam un iegūt Dievam līdzīgas īpašības.

Dievs ir mūsu dzīvības pamats. Mēs plānojam savus darbus ikdienai un arī tālāk uz priekšu. Tāpat arī Dievs mūsos ir visu rūpīgi saplānojis. Cilvēks var to nepieņemt, bet tas neko nemaina. Es liecinu un redzu, ka tik tiešām Dievs domā par katru no mums ik dienu. Dievs ir pār mums ar savu mīlestību un vare­nību. Dieva mīlestība ir neizmērojami liela. Tā apstaro mūs ar Dieva pilnības gaismu.

Mīlestības gaisma cilvēkā ir vispilnīgākā un lielākā. Dievs cilvēkā sējis dzīvību ar mīlestību. Tieši Dieva mīlestības spēks uztur mūsos dzīvību un dod mums visu nepieciešamo dzīvoša­nai uz Zemes un debesīs. Mīlestība ir Dieva pilnības spēks, kas mūs dara pilnīgus.

Cilvēkā ir gara augļi: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Mīles­tība ir vispilnīgākais gara auglis cilvēkā. Tieši mīlestība dod cilvēka atdzimšanas un augšanas spēku.

Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Tieši mīlestība ir tā reālā un vispilnīgākā saikne starp Dievu un cilvē­kiem. Augstākais un pirmais bauslis:

Tev būs Dievu savu Kungu mīlēt no visas savas sirds, no  visas dvēseles un no visa sava prāta.

Tieši ar Dieva mīlestību Dieva pilnība sāk atklāties mūsos. Tikai Dieva mīlestības gaismā cilvēka gars top apskaidrots un sāk augt lielumā. Mīlestības gaisma ir bezgalīga un šo bezgalību Dievs dāvā katram, kurš patiesi mīl Dievu. Dieva mīlestība, tā ir Dieva Tēva, Dieva Dēla mīlestība Dieva Svētā Gara gaismā. Dieva mīlestība ir vislielākā no visām, jo Dievs ir mīlestība visās tās izteiksmēs.

Kas spēj mīlēt Dievu, tas dzīvos. Jēzus Kristus ir devis mums zināmu šo visaugstāko bausli. Mīliet Dievu un mīliet savu tuvāko kā sevi pašu! Mūsos ir gara miesa, kas radīta mīlestībā un spēj dzīvot mīlestībā. Jums jātic Dieva Dēla Jēzus Kristus vārdam un jātic sev, savam garam, kurš radīts Dieva mīlestībā.

Es redzu garīgu saikni starp mīlošu cilvēku sirdīm un redzu garīgu saikni starp Jēzu Kristu un Dievu mīlošiem cilvēkiem. Vieniem šī gaismas varavīksne ir plašāka, citiem — mazāk plaša. Cilvēks var mīlēt savu tuvāko tik, cik viņš ir spējīgs mīlēt. Mīlestība, tā ir Dieva gaisma mūsos, kas izgaismo mūs uz visiem darbiem.

Dievs ir gaisma, un Viņā nav tumsības. Dieva gaisma ir ļoti liela. Tā spīd pār visām pasaulēm un dzīvām radībām. Kā Dievs ir visā, kas radīts, tā arī Dieva gaisma ir visā, kas radīts. Dievs visā ir pilnīgs, un tā ir patiesība. Ja cilvēks atzīst Dievu, tad arī viņā var atklāties dala no Dieva Patiesības.

Jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot viņā (Jēzū Kristū), lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. (Pāvila vēst. kol. 1:19, 20)

Nav neviens cits vārds pasaulē cilvēkiem dots, caur kuru mums lemta pestīšana, kā vien Jēzus Kristus vārds.

Ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks Dievam un cilvē­kiem — Cilvēks Jēzus Kristus. Dieva pilnība cilvēkā var sākt atklāties tikai caur Jēzu Kristu. Dievs ir mūžīgs un mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir Jēzū Kristū. Kas tam tic, tajā ir mūžīgā dzīvība.

Cik daudzi Jēzu Kristu ir uzņēmuši, tik daudziem Dievs ir devis iespēju kļūt par Dieva bērniem. Tie ir dzimuši no augšie­nes, no Dieva. Viņiem Dievs jau pavēris ceļu uz augšāmcelšanos un pilnību Dievā. Šo cilvēku sirdīs mīt Jēzus Kristus, kam ir augšāmcelšanās spēks un vara. Dieva Dēla rokās ir cilvēku dzīvības atslēga. Kas ir Jēzū Kristū, tajā mīt jauns cilvēks — Dieva bērns. Esiet svētīgi un staigājiet Dieva noliktos ceļus!

Viss, kas no Dieva radies, ir vienkāršs un pilnīgs. Šī vienkār­šība un pilnība ir pašā Dievā. Dieva pilnīgās lietas mūsos ir vien­kāršas. Viena Bībele, viena tēvreize, viens ceļš uz patiesību — caur Jēzu Kristu. Mūsu gara sirdis Dieva Patiesību uztver vienkārši, un caur dažiem vienkāršajiem Bībeles vārdiem cilvē­kos piepildās Dieva pilnība.

Sarežģīta ir cilvēku veidotā pasaule. Jo tālāk no patiesības, jo sarežģītāk. Tas nav ceļš uz pilnību. Uz pilnību ir tikai viens ceļš — caur Jēzu Kristu. Tikai ticība un mīlestība uz Dievu var atvērt vārtus uz pilnību. Mēs apbrīnojam un godājam visu, ko Dievs ir radījis. Dievs teica vienkārši un patiesi — lai top! Un tapa gaisma, debesis un Zeme. Tas viss tapa caur Dieva pilnību. Dieva pilnība ir bezgalīga, un cilvēkam tā nav aptverama, bet Dievs dod katram iespēju sākt iepazīt šo pilnību. Ne ar prātu vai zubrīšanu, bet ar Dieva mīlestību un paļāvību uz Jēzu Kristu. Ir viegli pateikt — es paļaujos uz Dievu. Šai paļāvībai jābūt pilnīgai — miesā, dvēselē un garā. Tikai pilnīga paļāvība uz Dievu nesīs cilvēkā paļāvības augļus.

Viss, kas ir radīts, ir Dievā, un arī mēs — visi dzīvie. Mums ir mūsu Debesu Tēvs, visa Radītājs. Mēs paļaujamies uz Debesu Tēvu. Un, lai mēs spētu dzīvot Dievā, Debesu Tēvs ir sūtījis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai mēs tiktu atpirkti no pasaules. Ceļš uz dzīvību un gaismu ved caur Jēzu Kristu. (16. zīmējums)

Paļauties uz Dievu, tas nozīmē pakļauties bauslībai un pildīt Dieva likumus. Bez darbiem ticība nav stipra, un mūsu darbiem ir jāiekļaujas bauslībā. Cilvēks ārpus Dieva likumiem ir ārpus Dieva labvēlības. Tikai Dievam paklausīgs cilvēks var dzīvot Dieva labvēlībā un mīlestībā. Mīlestība ir mūsos no Dieva, un gars ir no Dieva. Dievam paklausīgs gars manto Dieva mīlestību un aug Dieva pilnībā.

(..) jo pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda savu bagā­tību visiem, kas viņu piesauc. Jo ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks izglābts. (Pāvila vēst. rom. 10:12,13)

Ja cilvēks nepilda Dieva baušļus, tad viņš iet uz pazušanu. Tādā cilvēkā ik dienas mirst mīlestība, kamēr tā pazūd pavisam.

Bez mīlestības dzīvība garā nevar pastāvēt. Mīlēt — tas nozīmē krāt dzīvības augļus, lai cilvēkā būtu dzīvība. Nīst — tas nozīmē pazaudēt sevī sakrāto. Tikai ar mīlestību var uzvarēt ļaunu, jo mīlestībā ir Dieva Svētā Gara spēks, kam pasaulē ir lielākā vara. Cilvēks pats izvēlas, kādu ceļu iet. Platais ceļš ved uz pazu­šanu. Tādā cilvēkā pakāpeniski zūd gaisma un dzīvībai nepie­ciešamā enerģija. Dievs ir pilnīgs un taisnīgs. Mēs alkstam pēc patiesības un taisnības. Mēs pateicamies, Dievs, par Tavu mīlestību uz mums!

Dievs sevi atklāj caur Jēzu Kristu. Dievs patiesību par visu radīto izteicis Bībelē. Šī patiesība ir ielikta ne tikai vārdos, bet arī gara līmenī. Dieva Patiesība ir ielikta Bībelē septiņos noslē­pumu līmeņos. Dieva Patiesība, lasot Bībeli, var atklāties pirmajā, otrajā un tā līdz septītajam līmenim, ja mūsu ticība Dievam ir pietiekoši liela. Tad Dievs ar Svēto Garu cilvēkā atklāj patiesību par Dieva radītām pasaulēm un cilvēkiem.

No Bībeles nevar izmest nevienu vārdu, jo katrs vārds ir Bībelē ieliktās patiesības sastāvdaļa. Visi teikumi tajā ir veidoti kā pasaulīgā lasījumā, tā arī gara līmenī. Bībelē rakstītos vārdus var saprast tikai ar garu. Šeit izpaužas Dieva pilnība. Dieva vār­dam ir pilnības spēks, bet vienlaikus tas ir arī vienkārši uzrak­stīts teikums. Dieva pilnība ir savienota ar Dieva vienkāršību. Šis Dieva noslēpums nav aptverams tam, kurš mēģina ar varu iegūt šo pasauli. Tādam tas ir klupšanas akmens. Tieši vienkār­šība un pilnība, ar kuru Dievs visu pārvalda, nav nevienam bezdievim satverama.

Dievs Tēvs ir radījis Dieva Dēlu un Dieva Dēlā radījis visu, kas ir radīts. Tēvs ir Dēlā un Dēls ir Tēvā. Tas ir viens vesels, kas ar Dieva Svēto Garu piepilda Dieva nodomu.

Es esmu Alfa un Omega, pirmais un pēdējais, iesākums un gals. (Jāņa atkl. 22:13)

Jēzus Kristus man ir rādījis bezgalīgi daudzas pasaules, aizsaules un debesu pasaules. Tajās dzīvo cilvēki un eņģeļi. Pār visu radīto vara ir tikai vienīgajam Dievam. Cilvēkiem un eņģeļiem ir dota brīva izvēle — staigāt taisnus Dieva ceļus vai nepakļauties Dieva gribai.

Lai kāda būtu cilvēkam vai eņģelim vara, lai cik tas ilgi dzīvotu un valdītu, pienāk pasaulīgās dzīves beigas — nāve. Tad katrs nonāk Dieva priekšā debesu pasaulē un atbild par saviem darbiem. Debesu pasaulēs tādiem zināmiem valdniekiem kā Krišnam, Budam, Maitreijam un daudziem citiem vairs nav nekādas varas pār cilvēkiem. Arī viņiem jāstājas taisnās tiesas priekšā. Pār visiem ir vienīgi mūžīgā Dieva griba. Neviens nevar atdalīties, aizbēgt vai būt ārpus Dieva. Tas nav iespējams, jo ārpus Dieva neviens nevar eksistēt. Dievs visus dzīvos ir radījis sevī, un tikai Dievā mēs arī varam eksistēt.

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram (..) nodomam zem debess ir sava stunda. Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt (..) (Salam. māc. 3:1, 2) Katrai dzīvai būtnei ir iespēja augt un iepazīt Jēzu Kristu. Dievs ar mīlestību un patiesību izved pa vispiemērotākajiem dzīves ceļiem. Nonākot pasaulē, katrs izpauž savu faktisko būtību. Tā Dievs ir uz Zemes visu radījis, lai mēs atklātos Dieva priekšā. Ikviens taisnīgi un patiesi. Cilvēks agrāk vai vēlāk atklājas tāds, kāds viņš īstenībā ir. Ja cilvēkā ir viltība, tad šī cil­vēka īpašība agri vai vēlu parādīsies, jo Dievs radīs apstākļus, lai cilvēks atklātos.

Katram cilvēkam uz Zemes ir iespēja izpirkt savu grēku un izlabot savas kļūdas. Bet vai katrs to grib? Grēks vienmēr velk uz jaunu grēku. Tikai Dievs un cilvēka gars var atturēt cilvēku no pasaulīga grēka.

Ja cilvēks tīko pēc varas, tad viņš cenšas to iegūt pasaulē. Daudzi tīko arī pēc garīgās varas. Pēdējos gadu desmitos daudzi cilvēki ar milzu spēku gribēja pakļaut citus cilvēkus savai gribai.

Katrs tāds iezīmējās kā viltus pravietis. Viņš sāka realizēt savu nodomu. Daži cilvēki pakļāvās viltus pravieša gribai, bet nāca diena, kad Dievs atklāja pasaulei viņu savtīgos nolūkus.

Jēzus Kristus ar Dieva spēku ir uzvarējis. Dieva Patiesība ir uzvarējusi. Laimīgs ir tas, kurš ir dzīvojis pēc Dieva baušļiem. Pār tādu cilvēku spīd Dieva gaisma. Tagad ir skaists laiks. Katrs saņem pēc nopelniem. Dieva pilnība ir atklājusies cilvēkos un pasaulē. Pār taisno cilvēku spīd Jēzus Kristus gaisma. Bezdievji ir savienoti ar uguns un sēra jūru. Taisnās tiesas process jau sācies. Dieva varenība ir bezgalīga. Pat vislielākais cilvēks vai eņģe­lis ir niecīgs Dieva priekšā. Dievs ļoti mīl sevis radīto un māca cilvēkiem pildīt Dieva gribu.

Jēzus Kristus ir ar mums un būs līdz pasaules galam un mūžīgi. Jēzus Kristus man rādīja pasaules, kurās ļaunums tika uzvarēts. Es biju garā liecinieks šīm Jēzus Kristus uzvarām pār daudzām pasaulēm un arī Zemi. Dieva Dēls ar bezgalīgi lielu spēku un varu aptvēra pasaules un cilvēkus, nolika visu pēc Dieva prāta. Tā astoņus gadus es redzēju, kā vairojas un aug Jēzus Kristus pilnība un vara pār visu, kas ir Viņā.

Pasaulē mēs alkstam redzēt kārtību un taisnību. Mēs gribam, lai visi cilvēki būtu godīgi un taisni. Jēzus Kristus nemitīgi gādā par to, lai ļaunums un viltība tiktu izdeldēti. Lai nebūtu vairs tumsības. Lai pār visu spīdētu visuvarenā Dieva gaisma. Pateik­simies par to Jēzum Kristum!

Tikai Dievam ir zināms visu tuvo un tālo pasauļu skaits, kurās Jēzus Kristus vieno visuvaldītāja Dieva bargo dusmu vīna spaidu. Uz Zemes ir daži cilvēki, kuriem Jēzus Kristus atklāja un liecināja par lielajiem Dieva darbiem. Dievs liecināja cilvē­kiem, lai būtu liecība par Dieva varenību un Jēzus Kristus liela­jiem darbiem.

Kā katra cilvēka dzīve ir no eņģeļiem grāmatā ierakstīta, tāpat es redzu, kā ikkatrs Jēzus Kristus darbs tiek no eņģeļiem pierakstīts lielajā Dieva Darbu grāmatā, lai mēs zinātu un mācī­tos no Jēzus Kristus.

Dievs neliecina sevis dēļ. Dievs liecina mūsu dēļ. Dievs visu gādā priekš mums, lai mēs mācītos no Dieva Dēla pilnības. Padarītais gara darbs nekad nepazūd. Jēzus Kristus ir uzvarējis mūsu dzīvības dēļ. Mēs esam glābti, lai dzīvotu mīlestībā un Dieva gaismā!

Ir redzamais pasaulīgais cilvēka darbs un ir neredzamais — garīgais cilvēka darbs. Daudzi pasaulē ir strādājuši cilvēkiem nezināmo garīgo Dieva darbu. Liecība par šo darbu nepazudīs. Tā paliks. Svētīgs ir katrs, kuram ir daļa pie Jēzus Kristus dotā gara darba. Arī šobrīd notiek neredzamais Dieva darbs cilvēkos. Pateiksimies par to Dievam.

Jēzus Kristus ik dienas stiprina ticīgos ar Dieva Svēto Garu. Kad jūs no rīta pamostaties, jūs pat nepamanāt, kā Dievs par jums rūpējas. Dieva Svētais Gars pēc rīta lūgšanas stiprina cil­vēka garu visai dienai. Dieva Gars ar lielu mīlestību aptver visu jūsu miesu un jūsos ienāk jūsu pašu gars.

Dievs cilvēka garā dara pilnīgus darbus. Viss atkarīgs no jums pašiem — cik jūs ticat Dievam un sev, cik vienoti jūs esat ar savu garu. Ja jūs esat vienoti ar savu garu, tad jūsos dzīvo gara augļi. Ja jūs dzīvojāt miesā pats par sevi, tad jūs esat pilni ar miesas tieksmēm uz grēku. Tad jums ir grūti stāvēt pretī grēkam un jūs daudziem varat nodarīt pāri.

Dieva mīlestība uz mums ir neizmērojami liela. Pieņemiet to!

(..) Jēzus uzsāka runāt un sacīja: Es tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka tu esi apslēpis visas šīs lietas no gudrajiem un prātniekiem un atklājis bērniem.

Mateja ev. 11:25