Ēriks Delpers: grāmata ATKLĀSME


Categories:

 

DEBESIS

Ne ikkatrs, kas uz mani saka: Kungs! Kungs! ieies Debesu Valstībā, bet tas, kas dara mana Debesu Tēva prātu. Tāpēc ikviens, kas šos manus vārdus dzird un dara, līdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.

Mateja ev. 7:21,24

Debesis ir Dieva godības tronis. Debesis ar visu savu spēku izteic Dieva pilnību. Dievs uz mums runā no debesīm, un mēs to saklausām sevī. Debesis ik mirkli runā un klusām atklāj Dieva gribu pasaulē. Ar debesīm mums jādzīvo kopā, tāpat kā ar gaisu, kuru elpojam. Debesis nes gaismu, un tās pirmavots ir Dievs. Dievs radīja debesis kā liecību par Dieva bezgalīgo pilnību. Debesīs nekas neatkārtojas, tās ik dienu ir citādas. Debesis nes mums mieru.

Debesīs mājo eņģeli un uzticīgi kalpo Dievam. Jēzus Kristus 1993. gadā man pirmo reizi parādīja, kā miesā mirušā cilvēka garu divi eņģeli aizved uz Debesu pasauli, lai tur cilvēks dzīvotu tālāk. Debesīs Tēvam ir daudz mājokļu, un Jēzus Kristus man ir parādījis loti daudzas aizsaules. Tur dzīvo cilvēki un eņģeli, tāpat kā mēs šeit, uz Zemes, tikai viņi dzīvo garā vai dvēseliskā līmenī. (8. zīmējums)

Katrs cilvēks, miris miesā uz Zemes, nonāk tajā Debesu pasaulē, kurā viņam lemts dzīvot līdz taisnajai tiesai. Debesu mājokli ir dažāda spožuma un lieluma. Dievs katru nosūta dzīvot uz to pasauli, kuru viņš ir pelnījis.

Uz debesīm mums ir lielas cerības. Debesīs parādīsies Cilvēka Dēla zīme. Mēs skatīsim Cilvēka Dēlu ar lielu spēku un godību nākam no debesu padebešiem.

Un viņš izsūtīs savus eņģeļus ar lielu bazūni, tie sakrās viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debess gala līdz otram. (Mateja ev. 24:31)

Debesīs ir daudz parādību, caur kurām Dievs atgādina par sevi. Debesis ir svētas, jo tās pieder Dievam. Debesīs Dievs radīja spīdekļus, lai tie mums ir par zīmēm, kas sadala laiku dienās un gados. Tad Dievs debesīs radīja divus lielus spīdekļus: lielāko spīdekli — Sauli —, lai tas valdītu pār dienu, un mazāko — Mēnesi —, lai tas valdītu pār nakti, kā arī zvaigznes. Un Dievs lika tos debess izplatījumā, lai tie spīdētu pār Zemi.

Debesīs ir Dieva Derības zīme — varavīksne. Pēc lielajiem plūdiem Dievs noslēdza ar cilvēkiem šo derību — ka nebūs vairs Noasa plūdu un ka Zeme caur ūdeni vairs netiks pazudi­nāta. Atcerieties — varavīksne debesīs — tā ir Dieva Derības zīme ar cilvēkiem!

Apkārt Saulei reizēm var redzēt baltu varavīksni. Balts aplis varavīksnes krāsās ap Sauli — tā ir Dieva Jaunās Derības zīme. Tā man liek liecināt Jēzus Kristus. Šī baltā varavīksne debesīs ir atgādinājums visiem — tas, kas apsolīts Jēzus Kristus Jaunajā Derībā, tiks piepildīts.

Debesīs reizēm ir zibens un pērkons. Tajā mirklī un tajā vietā Debesu Tēvs ir vistuvāk Zemei un piepilda savu nodomu. Ar zibens gaismu un pērkona dārdiem Debesu Tēvs atgādina par savu varenību. Zibens un pērkons visu attīra un izmaina dau­dzas lietas uz Zemes. Cilvēks jūt — pēc pērkona negaisa gaiss ir svaigs un tīrs. Šajā pasaulē Dievs vienā mirklī izmaina daudz.

Dievs pasaulē ar savu Svēto Garu nemitīgi strādā. Viss attīstās un izmainās pēc Dieva nodoma. Visi Dieva darbi uz Zemes un Debesīs ir jāgodā. Jūs esat ievērojuši debesīs arī dau­dzas citas zīmes, kuras veido gan mākoni, gan debess gaismas atspulgi. Cilvēkam jāmācās ievērot zīmes debesīs. Tās veido ari putni un mēs paši ar lidmašīnām. Dievs caur debesu zīmēm runā uz mums, vairo mūsu ticību.

Mācieties runāt ar Dievu no visas sirds un uzrunājiet Dievu debesīs! Dievs atbild cilvēkam visdažādākajos veidos. Tāpat kā mēs mācāmies runāt kādā no valodām uz Zemes, tāpat mums ir jāmācās runāt ar Dievu debesīs.

Viss sākas no vienkāršākā, no ticības Jēzum Kristum. Un tad pakāpeniski cilvēkam atklājas Dievs. Katrs to izjūt citādi. Dieva Valstība ir mūsos, jo gars ir mūsos. Un Dieva Valstība var atklāties tikai garā. Arī Dievs var atklāties tikai garā, bet Dievs dod mums pasaulē dažādas zīmes, kas palīdz reāli sajust Dieva esamību. Dievs gādā pilnīgi par katru dzīvo radību un it īpaši par cilvēku.

Dievs runā uz mums ik mirkli. Mācīsimies ieklausīties Dieva teiktajā!

Debesu Tēvs debesīs ir sagatavojis daudz mājokļu. Jēzus Kristus man garā ir parādījis skaistas pasaules, kas sagatavotas taisnajiem. Tajās ir viss, lai dzīvotu un mācītos mīlēt. Es redzu garā četras lielas pasaules — planētas, kurās ir viss kā uz Zemes, tikai daudz skaistāk. Tās apdzīvo dzīvnieki, putni, un ūdeņos mīt zivis.

Jēzus Kristus man teica: „Pēc taisnās tiesas dzīvie nonāks šajās pasaulēs, katrs pēc nopelniem, lai turpinātu dzīvot un iepazīt Dievu. Viņiem būs dota iespēja nopelnīt mūžīgo dzīvību, un uz Zemes es tos esmu iezīmējis ar krustu uz pieres.”

Es redzu šos Dieva priekšā taisnos cilvēkus — tiem uz pieres ir lielāks vai mazāks balts krusts. Debesīs taisnajā tiesā viņi nebūs pakļauti nāvei, bet turpinās dzīvot un augt garā. Bet vispirms viņiem būs taisnā tiesa. Debesu Tēvs ir bezgala taisnīgs un visu tiesu ir atdevis Jēzum Kristum. Katrs saņems to, ko ir pelnījis. Noslēgsies ļoti garš laika periods kopš visa radīšanas. Un tagad drīz visiem būs taisnā tiesa, izņemot tos, kuri ir atpirkti no pasaules un kuriem ir daļa pie augšāmcelšanās.

Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur mani.

Ja cilvēks Dievu nav klausījis un nav atzinis Jēzu Kristu, tad uz tāda cilvēka nav krusta zīmes. Netikļiem, slepkavām un bendēm pēc taisnās tiesas nolikts ceļš uz uguns un sēra jūru, uz mūžīgām ciešanām. Tik ilgi viņi ir darījuši pāri taisnajiem, bet tagad netaisnībām drīz būs gals.

Es patiesi redzu uguns un sēra jūru, Dieva radītu, lai piepildī­tu apsolījumu. Sēra jūra ir ne tikai ugunīga jūra. Tajā vieta sagatavota katram bezdievim mūžīgām ciešanām. Tiem būs jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts. Tiem būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēzus Kristus priekšā. Katrs ir izvēlējies savu ceļu un pēc nopelniem taisnajā tiesā arī saņems.

Pasaulīga vara neder nenieka. Tā ir īslaicīga. Dieva vara ir mūžīga. Lai slavēts mūsu Kungs Jēzus Kristus!

Pirmie augšāmcelti debesīs tiks Dieva bērni. Es redzu Debesu Valstību caur mūžīgās dzīvības vārtiem. Tā ir dzīva un gaismas pilna. Tajā viss elpo un zied. Tur ir mājīgi un mīļi. Man Jēzus Kristus liek teikt: „Viss ir sagatavots Dieva bērnu uzņemšanai Jaunajā Jeruzalemē.”

Debesu Valstībā spīd Mūžīgā Dieva gaisma — Dievs pats visā pilnībā, aiz Ciānas kalna Ciānas pilsētā. Debesu Valstība ir Jēzū Kristū. Debesu Valstības vārti ir debesīs, Jēzū Kristū, un svētīgs katrs, kurš Dievu redzēs vaigā. (9. zīmējums)

Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. (Pāvila vēst. rom. 14:17)

Debesīs Dievam ir sagatavota kristāldzidra pilsēta — Jaunā Jeruzaleme. Tā ir loti liela pilsēta ar divpadsmit vārtiem. Pilsētu apspīd Dieva spožā gaisma. Tā celta no kristāldzidriem dārg­akmeņiem un tīra zelta. Tajā ir viss, lai dzīvotu. Pilsētu sargā Dieva eņģeli, lai neviens, kas nesvēts, nevarētu tajā ieiet.

Jaunā Jeruzaleme sagatavota Dieva bērnu uzņemšanai. Par to man liek liecināt Jēzus Kristus. Blakām pilsētai ir kristāl­dzidra jūra ar bezgalīgu maigumu. Pilsētas vidū no Dieva goda krēsla iztek dzīvības ūdens upe, kuras krastos aug dzīvības koks, pilns ar augļiem.

Mūsu Kungs Dievs mūžīgi izlies savu gaismu pār Jauno Jeruzalemi un pār katru Dieva bērnu. Tur visa ir pietiekoši, un Dievs mums sagatavojis bezgala daudz skaistu pārsteigumu. Prieks un mīlestība dzīvos cilvēkos un eņģeļos. Laimīgs katrs, kas dzīvos Dievā!

(..) Jums ir dots zināt Debesu Valstības noslēpumus, bet viņiem tas nav dots. Jo kam ir, tam tiks dots un tam būs pārpilnība; bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir.

Mateja ev. 13:11,12