Ēriks Delpers: grāmata ATKLĀSME


Categories:

 

AUGŠĀMCELŠANĀS

(..) Sēts top negodā, bet uzmodināts godībā; sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Pāvila I vēst. kor. 15:43, 44

Jēzus Kristus ir augšāmcēlies, lai uzvarētu visus ienaid­niekus un arī pēdējo ienaidnieku — nāvi. Tajā cilvēkā, kas tic uz Jēzu Kristu, ir mūžīgā dzīvība, tam būs dala pie augšāmcelšanās. Lai ir slavēta mūsu Debesu Tēva Dāvida valstība, kas nāk!

Cilvēkam ir debesu ķermenis un zemes ķermenis. Uzmodi­nāta un augšāmcelta tiks garīgā miesa.

Tāpat ir arī rakstīts: pirmais cilvēks Ādams kļuva par dzīvu dvēseli, pēdējais Ādams par dzīvu darītāju garu. (Pāvila I vēst. kor. 15:45)

Miesa un asinis nevar iemantot Dieva Valstību. Katram ir jāiemanto debesu ķermenis — gars. Gars cilvēku dara dzīvu. Lai tas notiktu, ir jāatzīst Jēzus Kristus, trešajā dienā augšām­celts un sēdošs pie Dieva Tēva labās rokas. Jēzum Kristum ir atdota visa vara, lai uzvarētu pasauli.

Jēzus Kristus augšāmcelšanās dienā nāks visā godībā no debe­sīm ar saviem eņģeļiem un savāks izredzētos no četriem vējiem.

Redzi, es jums saku noslēpumu: ne visi mēs nāvē aizmigsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot (..) (Pāvila I vēst. kor. 15:51, 52)

Dieva bērni nāvē neaizmigs, bet visi tiks pārvērsti, lai aug­šāmceltos pie Dieva un būtu Viņa bērni. Tā stunda ir tuvu klāt.

Es liecinu par to, ko man Jēzus Kristus ir atklājis, ko redzu debesīs un virs Zemes.

Jau četrus gadus Dieva bērni, kuru vārds ir rakstīts Mūžīgās Dzīvības grāmatā, tika gatavoti garā un miesā šai lielajai stundai. Jēzus Kristus ar visu savu spēku un mīlestību atmodi­nāja izredzēto garīgo miesu, savienoja to ar mūžīgās dzīvības vārtiem. Katrā Dieva bērnā ir Jēzus Kristus zīmē — krusts cauri visam augumam — un augšāmcelšanās gars. Apkārt viņam ir izteikti spoža augšāmcelšanās aura, kura ar staru savienota ar Jēzu Kristu debesīs. (6. zīmējums)

Katra Dieva bērna miesa tika pakāpeniski pārvērsta un saga­tavota lielajai stundai. Tagad Dieva bērni var redzēt un dzirdēt garā. Viņos visos ir dzīvs katrs Jaunās Derības vārds, un ikviens no tiem var savā sirdī ieraudzīt Jēzus Kristus seju un krustu, kas iet cauri visai miesai.

Jēzus Kristus rādīja man, kā ik dienu Dieva Svētais Gars cilvēka miesu pārvērta un pilnveidoja tā, lai šajā cilvēka atklā­tos gars un tieši gars būtu noteicējs cilvēkā. Vienkāršāk sakot, lai pats cilvēks, kurš no debesīm dzimis miesā, būtu pār sevi noteicējs. Līdz ar to šajā cilvēkā atklājas Dieva Gars un Dieva Svētais Gars piepilda Dieva nodomu cilvēkā.

Mēs esam atmodināti un dzīvojam ne tikai šaurajā pasaulē, bet esam savienoti ar Debesu pasauli un ar mūžīgās dzīvības vārtiem. Mūžīgās dzīvības vārti ir Jēzū Kristū.

Es redzu debesīs Jēzus Kristus gara sirdi un vārtus tajā. Šie vārti uz Debesu Valstību ir atvērti. Mūžīgās dzīvības vārtus sargā Dieva eņģeļi, un neviens tajos nevar ieiet, kas nesvēts.

Uz Debesu Valstību ved septiņi vārti. Es tos skaidri redzu. Cauri šiem vārtiem varēs iziet tikai tie, kuri rakstīti Mūžīgās Dzīvības grāmatā. Aiz šiem septiņiem vārtiem es redzu Dieva Valstību, Jauno Jeruzalemi, kristāldzidru jūru un Ciānas kalnu. Viss ir dzīvs un bezgalīgi skaists.

No mūžīgās dzīvības vārtiem uz Zemi Dievs ir radījis augšāmcelšanās ceļu. Tas ir kā debesīs atvērts logs uz Debesu Valstību. Tam apkārt ir liels skaits Dieva eņģeļu. No vārtiem uz Zemi ved kāpnes. Šīs kāpnes ir kristāldzidras un izgaismotas. Eņģeli stāv abās pusēs un skaisti ziedi līdz ar viņiem. Es redzu šīs kāpnes un vārtus. Daudzi cilvēki manā klātbūtnē ir saņēmuši Dieva liecību un tos redzējuši. Un redzēsiet arī jūs, kam ir dala pie augšāmcelšanās.

Lai slavēts mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus! Lai pateicība visuvarenajam Dievam, Debesu Tēvam par Vecās un Jaunās Derības piepildījumu!

Debesu Tēvs savus apsolījumus pilda, un Jēzus Kristus par to man liek liecināt. Dievs gādā par katru, kurš pelnījis, lai Dieva apsolījums viņā piepildītos. Dieva bērni lielajā dienā tiks augšām­celti pirmie. Tie varēs dzīvot Dieva gādībā un mīlestībā, mūžīgi kalpot Dievam, būt par priesteriem tautām, lai katrs, kas to grib, izdzīvotu.

Svētīgs ir katrs, kas nostāsies Debesu Valstības vārtu priekšā, lūgs Dievam atļauju ieiet tajā un zvērēs mūžīgi kalpot Dieva Dēlam Jēzum Kristum. Tad Dieva gaisma apspīdēs pār šo izredzēto, lai viņam visa pietiktu. Un Dievs gādās par katru, kam dala pie mūžīgās dzīvības. Nekā tam netrūks, un viņš Dievu redzēs vaigā. Uz katra Dieva bērna būs Dieva mūžīgās dzīvības zīme. (7. zīmējums)

Tā liek man liecināt Jēzus Kristus, caur kuru mēs tiksim augšāmcelti mūžīgai dzīvošanai. Katrā Dieva bērnā ir Jēzus Kristus mūžīgās dzīvības kristāls. Tas ir no Dieva radīts mūžībai. No dzīvības kristāla staro mūžīgās dzīvības gaisma. Tā apstaro cilvēku patiesībai un mīlestībai.

Kā viegla elpa aiziet padebešos, tikpat viegli un maigi Dieva bērni tiks aizrauti atvērtajās debesīs pa Dieva sagatavoto ceļu.

Jēzus Kristus man astoņas reizes dažādos sapņos un īstenībā garā deva iespēju ar visu miesu izjust augšāmcelšanās mirkli, kurš tuvojas. Es tagad zinu un varu liecināt, ka tuvojas vispa­tīkamākais brīdis, kādu vien cilvēks jebkad var piedzīvot. Šis mirklis ir kā prieka vēsts, kuru mēs gaidām. Kā tēvs savu bērnu pacel uz rokām, lai samīļotu, tā arī Dievs savu bērnus augšām­cels, lai viņi dzīvotu Dieva mīlestībā un bezgalīgā laimē.

Lai prieka pilnas ir jūsu sirdis! Lai laime staro jūsu acīs, jo Dievs jūs darīs laimīgus! Pēc tam jūs arī pārējiem mācīsiet iet šo skaisto Dieva ceļu. Jūs izvēlējāties šauro ceļu, un tas bija īstais.

Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot virseņģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši.

Pāvila I vēst. tes. 4:16