Ēriks Delpers: grāmata ATKLĀSME


Categories:

 

DIEVA BĒRNI

Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam.

Jāņaev. 1:12

Vislielākā mīlestība pasaulē ir Dieva mīlestība, tā mīlestība, ar kuru mūs mīl Dievs un ar kuru mēs mīlam Dievu. Vai mums ir dala pie šīs lielās mīlestības? To jūs paši jūtat. Kamēr cilvēks mīlēs savus tuvākos augstāk par Dievu, viņam neredzēt Dieva Valstības. Tas ir pamatnoteikums.

(..) Tev būs Dievu savu Kungu mīlēt no visas savas sirds, no visas dvēseles un no visa sava prāta. Sis ir augstākais un pirmais bauslis.

Otrs tam līdzīgs ir: Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu.

(Mateja ev. 22:37-39)

Dieva mīlestība dzīvo mūsos, un mēs dzīvojam Dieva mīles­tībā. Jēzus Kristus devis savu mīlestību uz mums. Mīlestība nāk no Debesu Tēva, un Jēzus Kristus ar savām ciešanām ir gādājis, lai Dieva mīlestība būtu arī mūsos. Viss ir atkarīgs no mums pašiem, vai mēs spējam piepildīt šos pašus augstākos Dieva baušļus.

Un tad nu mēs pasaulē pazīstam viens otru no tā, ka mēs mīlam Dievu un savu tuvāko. Ja mēs to spējam, tad esam Dieva bērni un spējam mīlēt viens otru.

Cilvēku mīlestība ir kā bezgalīgs, neizsīkstošs avots, kurš dod dzīvības visaptverošo gaismu. Tā veldzē ik dienu un dod spēku visiem darbiem. Dieva un cilvēku mīlestība dod iespēju aptvert visu pasauli ar patiesu sirds mīlestību.

Mīlestībā mēs tuvojamies patiesībai. Mīlestībā mūsu miesa uzplaukst kā skaists zieds.

Dāvāsim savu mīlestību Dievam un cilvēkiem! No tā pasaule kļūs gaišāka, cilvēki labāki un mūsos dzīvos prieks par to, ka mēs dzīvojam.

Mīlestībā mēs jutīsim viens otru blakām esam, no tā tapsim bagāti šajā pasaulē un vienmēr. Mīlestībā mēs krājam gara augļus, un mūsu sirdis var tos dāvāt citiem.

Visam pamatu ir licis Jēzus Kristus. Krustā sists, Dieva Dēls atzina no pasaules tos, kuri atzina Jēzu Kristu kā vienpiedzi-mušu Dieva Dēlu. Jēzus Kristus atzīšana ir pamats mūžīgajai dzīvībai.

No tā atzīstiet Dieva garu: ikviens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva, Un ikviens gars, kas neapliecina Jēzu Kristu, nav no Dieva (..) Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā.

Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls.

Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības. (Jāņa I vēst. 4:2, 3, 15; 5:5, 12)

Jēzus Kristus ir mūžīgās dzīvības avots.

No Gara dzimis ir gars, un garā var piedzimt tikai no augšie­nes. Un tā pasaulē mēs viens otru atpazīstam, dzimušu garā no augšienes. Mēs pazīstam viens otru pēc mīlestības uz Dievu un

savu tuvāko. Jēzus Kristus man ir atklājis un es skaidri redzu cilvēku — garā no augšienes dzimušu. Tam Dievs dod gaismu un mīlestību sirdī. Tāda cilvēka gars ir kā maza saule, kura patiesi apspīd apkārtējos.

Uz Dieva bērna Dievs ir uzlicis zīmi — baltu krustu uz pieres un goda kroni galvā. Tas ir garā skaidri redzams. Un ar gara gaismu ir apspīdēta visa Dieva bērna miesa. Dieva izredzētais dzīvo Jēzus Kristus krusta gaismā. (5. zīmējums)

Dieva bērna gara sirds ir ar izteikti spožu gaismu, un galve­nais gaismas stars uz cilvēka sirdi ir no Jēzus Kristus. Es redzu Jēzu Kristu debesīs goda tronī sēžam, un no Dieva Dēla sirds un daudzām cilvēku sirdīm spīd spoži gaismas stari.

Es liecinu, ko redzu, un šī liecība man sagādā lielu prieku. Mēs pateicamies Dievam, ka esam un dzīvojam. Mūsu mīlestība uz Dievu lai ir mūžīga!

Es redzu, kā no Dieva bērnu sirdīm spīd mīlestības gaismas stari uz līdzīgām cilvēku sirdīm un mazāki stari uz daudzu tuvāko sirdīm. Mīlestība — tā ir reāla, taustāma sajūta, un Dieva Jēzus Kristus gaisma vienmēr to pavada. Dzīvosim Dieva mīlestībā!

Apkārt Dieva bērniem ir spoži izgaismota aizsargaura, kurā cilvēks dzīvo un ir aizsargāts no ļauna. Dievs gādā par katru cilvēku, kurš Dievu mīl patiesi un no visas sirds. Neviens nav spējīgs izlauzties cauri šai aizsargaurai. Tā ir veidota no spožas Dieva gaismas, un Dieva Svētais Gars apskauj visu cilvēka augumu. Dievs ir sūtījis Jēzus Kristus garu mūsu sirdīs.

Jēzus Kristus gars mīt mūsu sirdīs un ir mūžīgās dzīvības avots. Mēģiniet ieraudzīt savu gara sirdi un tajā saskatīt Jēzu Kristu!

Es liecinu par to, ko Jēzus Kristus man ir atklājis. Šo liecību es sevī glabāju daudzus gadus un tagad liecinu jums. Jo Dievs ir Patiesība un mēs dzīvojam Dievā.

Neviens, kas no Dieva dzimis, nedara grēku, jo ir no Dieva dzimis. Pēc tā var pazīt Dieva bērnus. Dieva bērnā visā pilnībā mīt gara augļi.

Bet gara augli ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laip­nība, labprātība, uzticība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslība. (Pāvila vēst. gal. 5:22,23) No tā mēs viens otru pazīstam, ka dzīvojam mīlestībā un bauslībā. Jēzus Kristus ir paņēmis mūsu grēkus uz sevi. Un arī šodien, ja kāds cilvēks, dzimis no augšienes, sagrēkojas, tad Jēzus Kristus gars mūsos ar visu Dieva spēku grēku sadedzina. Dieva bērna gars apskaidro pasaulīgo prātu un neļauj cilvēkam vairs kļūdīties.

Ar savu mīlestības sirdi es sajūtu, kura cilvēka sirds jau ir spējīga atbildēt ar Dieva dāvāto gara mīlestību. Man ir liels prieks redzēt un sajust cilvēku, dzimušu no Dieva. Dieva bērnā dzīvo Dieva spēks un gara apgaismība. Tāds cilvēks pasaulei ir gaisma. Tas gan nenozīmē, ka viņam ir vieglāk šajā pasaulē dzīvot. Tieši otrādi — uz gaismas pilniem Dieva cilvēkiem gulstas daudz vairāk ciešanu, jo jāpalīdz savam tuvākajam. Jēzus Kristus, krustā sists, parādīja, ka tikai caur ciešanām ir ceļš uz mūžīgo dzīvošanu.

Esmu saticis daudz Dieva bērnu. Jēzus Kristus skaidri man pasaka un parāda par katru izredzēto. Es tad zinu par šo cilvēku, kas ir bijis un kā būs. Es redzu garā augšāmcelšanās dienu un šo cilvēku, tērptu svētku drānās un augšāmcelšanās brīdī ienākam Dieva Valstībā.

(..) Patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. (Jāna ev. 3:3)

Jēzus Kristus man parāda Mūžīgās Dzīvības grāmatu, un es redzu šā cilvēka vārdu, ierakstītu Dieva grāmatā.

Lai kādā pasaules valstī atrastos, es vienmēr saskatu Dieva bērnu, un viņš ierauga mani. Mūsu skatieni satiekas, un mēs

smaidām un jūtamies kā seni paziņas un draugi. Sirdīs uzliesmo mīlestības gaisma. Tā bezgalīgi skaistā sajūta pavada mūs vēl ilgi. Tas nekas, ja nav izteikti vārdi. Mīlestība garā ir tik pilnīga, ka pasaulīgo vārdu vienmēr pietrūkst.

Dievs cilvēku irtā radījis un veidojis, ka cilvēkā atklājas viņa gars, un tad cilvēks garā spēj saskatīt otru cilvēku. Cilvēks sāk redzēt, kāds viņš īstenībā ir. Gara atklāsme cilvēkā — tā ir liela Dieva dāvana. Laimīgs irtas, kurš šo dāvanu ir saņēmis. Nekas, ja cilvēks vēl neprot izskaidrot un saprast visu redzēto un dzirdēto. Dievs cilvēkā ir sūtījis Dieva Svēto Garu, kas ik dienu apskaidro cilvēku.

Mīlestība uz Dievu un savu tuvāko dāvā mums šo iespēju dzīvot kopā ar Dieva Svēto Garu.

Tikai pildot šos divus visaugstākos baušļus, cilvēks spēj aptvert patiesību, ko Dievs cilvēkā ir sējis.

Mūžīgi mīlēt Dievu un cilvēkus — tā ir vislielākā laime un pamats mūžīgai dzīvošanai.

Mācieties mīlēt Dievu un cilvēkus!

Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godina jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Mateja ev. 5:14,16