Ēriks Delpers: grāmata ATKLĀSME


Categories:

 

JĒZUS KRISTUS IR UZVARĒJIS

(..) Pasaulē jums būs bēdas; bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis.

Jāņaev. 16:33

Dieva vara atklājas līdz ar Jēzu Kristu. Dievs pasludi­nāja — sātans ir uzvarēts! Līdz ar pirmo uzvaru sekoja nākamās Dieva uzvaras pār pasaulēm šo 2000 gadu garumā.

Debesu Tēva Valstībā ir daudz mājokļu. Jēzus Kristus man garā ir parādījis, cik daudz pasauļu Debesu Tēvs debesīs ir sagatavojis. Tās ir skaistas un pilnīgas. Tajās cilvēks varēs dzīvot kopā ar eņģeļiem, dzīvot laimīgi un skaisti.

Debesu pašauju skaits ir bezgalīgi liels. Mūsu Zeme ir maza visa radītā vidu. Es redzu mušu Zemi no debesīm. Tā patiešām ir niecīga starp daudzajām pasaulēm. Mēs varam būt laimīgi, ka mūsu Debesu Tēvs mūs dzird un uzklausa no bezgalīgajām debesīm.

Jēzus Kristus ir tas, kas vieno mūs ar Dievu. Pateiksimies Jēzum Kristum!

Pār debesīm un Zemi ir Dieva Dēla Jēzus Kristus gars, caur kuru tiek piepildīts Debesu Tēva apsolījums. (3. zīmējums)

Debesīs ir ne tikai citas pasaules un aizsaules, bet arī Debesu Valstība, kurā dzīvo Dievs pats visā spēkā kopā ar saviem eņģeļiem. Dievs pārvalda visu radīto, aptver visu un vada pēc sava nodoma. Dieva pilnība ir noslēpums. Dievs atklāj cilvēkam tik daudz, cik cilvēks ir gatavs aptvert. Jēzus Kristus garā man ir atklājis šeit aprakstīto patiesību.

Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, tas mums to ir darījis zināmu. (Jāņa ev. 1:18)

Kopš Ādama un Ievas radīšanas pagājuši nedaudz vairāk kā 6000 gadi. Pa šiem gadiem daudziem cilvēkiem bija dota iespēja piedzimt uz Zemes un iepazīt Dievu caur Jēzu Kristu vispie­ejamākā veidā. Dievs ir atklājis Patiesību Vecajā un Jaunajā Derībā. Tieši uz Zemes Dievs ir radījis visideālākos apstākļus Dieva iepazīšanai un cilvēka gara augšanai. Tikai uz Zemes miesā ir piedzimis Dieva Dēls Jēzus Kristus, atklājis Patiesību caur Jauno Derību, ar Dieva spēku un apustuļu darbiem vairojis ticību daudzās valstīs.

Uz Zemes šajā laika posmā ir dzimuši liels skaits cilvēku no daudzām planētu kopām. Šajās tālajās planētās ir valdījuši daudzi valdnieki un mēģinājuši iegūt varu arī pār Zemi. Dievs atklāja pasaulēs savu noslēpumu, ka tieši šīs Zemes uzvarētājs kļūs par Dieva varas mantinieku. Dievs man ir parādījis neskai­tāmos varas tīkotājus. Es redzu daudzas pasaules, kurās šie valdnieki valdīja. Dažu valdnieku vārdus jūs zināt. Tie ir sektu un antikristīgo reliģiju līderi.

Dieva Dēls ir viens, un tas ir Jēzus Kristus. Dievs visu ir radījis sevī, un nevienam nav iespējams uzvarēt Dievu. Dievs Tēvs visu ir radījis savā Dēlā Jēzū Kristū un nav cita Dieva varas mantinieka kā vien Jēzus Kristus.

Vara ir visgrūtākais pārbaudījums kā cilvēkiem, tā arī eņģe­ļiem. Tieši garā lielie saņem šo pārbaudījumu. Vecajā Derībā minētais Sauls — tikko atkāpās no Dieva, tā visu zaudēja. Uzticīgi Dieva kalpi Dāvids vai arī ījabs izturēja. Cilvēks ir izvēles priekšā — vai būt vienkāršam un patiesam, vai arī paaugstināt sevi pār citiem, lai pēc tam kristu.

Cilvēkam ir izvēle — nezagt vai zagt svešu mantu. Katram grēkam ir attiecīgas sekas. Tāpat cilvēkam ir izvēle — kalpot uzticīgi Dievam vai arī sevi paaugstināt un nodot Dievu.

Ercenģelis Lucifers — sātans — nodeva Dievu. Tagad sātans ir uguns un sēra jūrā — uzvarēts un septiņās kārtās sasiets. Viņš nespēj nekā, tā vara ir zudusi. Palicis tikai mīts un ilūzija, kas mājo cilvēkos. Ko cilvēks pielūdz dzīves laikā, tādas ilūzijas varā viņš arī dzīvo. Patiesā vara pieder Dieva Dēlam Jēzum Kristum. Jo sevišķi daudz viltus praviešu — tīkotāju pēc varas — parādījās pēdējo astoņu gadu laikā. Jūs esat ievērojuši, cik daudzi solīja savu varu vai arī — pasaules beigas. To dienu un stundu nezina neviens kā vien Debesu Tēvs. Bībeles vārds ir likums. Dievs radīja uz Zemes un debesīs apstākļus, lai uzvarētu Dieva taisnība, lai atklātos katrs, kurš nav patiess.

Daudzās grāmatās viltus pravieši mēģināja atklāt savu varu un ar šīs varas spēku aptvert lielu dalu pasaules cilvēku. Viltus vārdu var viegli atklāt — noliec blakām Bībeli un salīdzini, vai rakstītais kādā no viltus pravieša grāmatām atbilst tai patiesībai, kas rakstīta Bībelē, vai neatbilst.

Bībelē rakstītā patiesība ir visaugstākā patiesība, kāda vien zināma cilvēkam. Mums tā jāpieņem un ar to ir jādzīvo. Nepatiesībai nav pa spēkam turēties pretī patiesībai.

Tikai Dieva Patiesībai ir reāls spēks un vara. Citām varām ir īss mūžs. Dievs dod katram iespēju brīvi izvēlēties, kam ticēt.

Ja gribat vēlreiz pārliecināties par kādas grāmatas saturu, iedomājieties uz šīs grāmatas lapaspusēm krustu — ja tas parādīsies, tad ziniet, ka Dievs ir vēlējies, lai šī grāmata tiktu izdota un cilvēki to varētu iepazīt.

Bet Jēzus sacīja: Tas es esmu. Un jūs redzēsit Cilvēka Dēlu  sēžam pie Visuspēcīgā labās rokas un nākam ar debess padebešiem.

(Marka ev. 14:62)

Dievs radījis visu tik pilnīgi, ka nav pat mazākās iespējas, lai kāds varētu Dievu uzvarēt. Dievs radījis visus, kas dzīvo, un pār tiem valda. Daudziem tas ir noslēpums. Dievs rada apstākļus, lai katrs atklātos Dieva priekšā. Taisnajā tiesā katrs būs tāds, kāds viņš patiesībā ir.

Astoņu gadu laikā Dievs mani saveda kopā ar daudziem garā lieliem cilvēkiem. Katram cilvēkam jābūt taisnam un patiesam Dieva un cilvēku priekšā. Jēzus Kristus man atklāja patiesību par katru cilvēku, ar kuru es satikos.

Cilvēks domā — kā tā var visu zināt par viņu? Dievs redz visu un zina visu par katru. Un, ja Dievs vēlas, Viņš to var atklāt kādam cilvēkam. Jā, Dievs man arī šobrīd atklāj patiesību par katru cilvēku, parāda patieso cilvēka garu, dvēseli un miesu. Es redzu, cik liela ir cilvēka ticība Dievam un cik patiess viņš ir attiecībā pret apkārtējiem un Dievu.

Es mīlu katru cilvēku un mīlestībā uz šo pasauli arī dzīvoju. Žēl, ka nav daudz tādu cilvēku, kuri var patiesi mīlēt savus tuvākos cilvēkus, mīlēt tieši tā, kā to mācīja Jēzus Kristus.

Daudzi cilvēki tīko pēc pasaulīgās un arī garīgās varas. Vara atklāj cilvēka faktisko būtību. Ja cilvēks patiesi tic Dievam un paļaujas uz Viņu, tad Dievs palīdz viņam pareizi iziet dzīves takas arī tad, ja cilvēkam dota pasaulīga vara. Ja cilvēks nepieņem kaut vai vienu no Bībeles teiktajām patiesībām, tad atklājas cilvēka faktiskā vēlēšanās savtīgi piepildīt savu, bet ne Dieva gribu.

Cilvēka patiesā gara griba vienmēr sakrīt ar Dieva gribu, jo Dievs ir gars un garā no sevis radījis mūs. Mūsu garam ir dabiski dzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Tas ir tāpat, kā mēs elpojam gaisu, un tas ir normāli, jo Dievs mūs tā radīja, lai mēs elpotu. Tāpat mēs esam radīti garā, un pilnīgi dabiski ir dzīvot saskaņā ar garu, kurš mūs radījis, — saskaņā ar Dievu, kas ir visa Radītājs.

Cilvēks dzīvo daudzas dzīves gan debesu pasaulēs, gan daudzās pasaulīgās pasaulēs. Uz Zemes cilvēks dzimst tikai vienu vai divas reizes. Zeme ir radīta nesen. No Ādama un Ievas radīšanas pagājuši tikai 6000 gadi. Dievs ir radījis loti daudz cil­vēku un eņģeļu. Viņiem bija un ir dota iespēja dzīvot uz Zemes, lai izaugtu garā un iepazītu Dievu caur Jēzu Kristu.

Sakiet, vai kāds no divpadsmit apustuļiem ir dzimis otrreiz uz Zemes šo gandrīz divu tūkstošu gadu laikā? Nē, nav dzimuši. Tātad no tā arī seciniet, ka cilvēks uz Zemes nonāk pēc Dieva gribas un loti reti. Es jums atklāju to, ko man saka Jēzus Kristus no debesīm.

Dievs uz Zemes ir radījis apstākļus, kuros katra cilvēka personība atklājas pilnīgi. Dievs ikvienu cilvēku izsijā caur Patiesības sietu. Cilvēka dziļi apslēptā būtība Dieva priekšā tiek atklāta. Kā atšķir graudus no pelavām, tā Dievs šos gadus ir atšķīris patieso cilvēku no nepatiesā.

Patiesi — katram jau ir sava alga.

Bet daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie, un kas bija pēdējie, būs pirmie. 

Mateja ev. 19:30